NN mot NRK

PFU-sak 108/03


SAMMENDRAG:
NRK.no (NRKs nettsider) la om morgenen 27. juni 2003 ut en nyhetsartikkel med tittelen » Dømt for utpressing mot Kværner «. Artikkelen var kreditert NTB-NRK og ble presentert under «Nyheter/Økonomi». Ingressen lød:

» Kvaerner ble kvearner og en e-post kom på avveie. Stavefeilen ble til rettssak om utpressing. Nå er to menn funnet skyldig i Høyesterett. »

Og videre i artikkelen:

» Høyesterett opphevet denne uka frifinnelsen av to menn som sto tiltalt for utpressing og for å ha skaffet seg bedriftshemmeligheter urimelig, skriver Finansavisen. Dermed blir dommen fra Stavanger byrett mot en 33 år gammel systemutvikler fra Sandnes på sju måneders fengsel, fem av dem betinget, stående.

Mannen er dømt for utpressing mot Aker Kværner og for å ha skaffet seg kunnskap om bedriftshemmeligheter i forbindelse med Kjell Inge Røkke og Aker Maritimes oppkjøp i Kværner på en urimelig måte. En medtiltalt 33-åring fra Sola som i byretten ble frifunnet for utpressing, får en straff på 30 dagers betinget fengsel.

I 1999 kjøpte Sandnes-mannen domenenavnet kvearner.com for 1000 kroner. Kort tid etter begynte han å motta e-post som skulle vært sendt til Kværners nesten identiske kvaerner.com.

Sommeren 2000 sendte Sundahl Collier & co en hemmeligstemplet mail med et vedlegg merket ?Strictly Confidencial? (strengt hemmelig) til feil e-post adresse. Vedlegget inneholdt Kværner-styrets strategi for å stanse Kjell Inge Røkkes oppkjøpsraid. Mailen havnet i innboksen til Sandnes-mannen. Han leste vedlegget, og viste e-posten til 33-åringen fra Sola, som satt i samme kontorområdet, før de to varslet Sundal Collier.

De to mennene fikk et tilbud om 100.000 kroner, noe de avslo. 35-åringen mente prisen burde være minst 2 millioner kroner. I Gulating lagmannsrett ble de to mennene frifunnet etter tiltalen.

Høyesterett legger i kjennelsen vekt på at hovedtiltalte opprettet domenet kvearner.com, og at han selv hadde lagt til rette for å motta e-post som egentlig skulle til Kværner, skriver Finansavisen. (NTB-NRK).»

En halvtime senere ble en tilsvarende artikkel lagt ut på NRK.no?s «Innenriks»-side, her under tittelen » Leste hemmelig e-post » og med en omskrevet ingress. I denne versjonen var ikke NTB kreditert.

Samme kveld ble en kortversjon av meldingen – med NTB-kreditering – også lagt ut på NRK Rogalands nettsider, denne gang på nynorsk og med tittelen » Dømt for utpressing «. I ett avsnitt het det:

» Dermed må ein 33 år gamal mann frå Sandnes sona to månader i fengsel, slik han vart dømd til i Stavanger Tingrett, skriv Finansavisen. »

1. juli publiserte NRK.no, under «Nyheter/Økonomi», en ny NRK-NTB-melding, med tittelen » NRK beklager feil «. Teksten lød:

» NRK.no publiserte 27. juni en NTB-artikkel som omtalte en kjennelse i Høyesterett i saken mot to menn som mottok en feilsendt og hemmeligstemplet
e-post som skulle til Kværner. Det medfører ikke riktighet at Høyesterett har kjent de to skyldig i saken.

Høyesterett opphevet frifinnelsen etter tiltalepunktet om at de to på urimelig måte skaffet seg bedriftshemmeligheter. Det er opp til påtalemyndigheten å avgjøre om dette punktet skal opp til ny behandling i lagmannsretten. De to mennene ble i lagmannsretten også frikjent etter tiltalepunktet om forsøk på utpressing, og dette punktet ble ikke behandlet av Høyesterett. Frikjennelsen fra lagmannsretten er dermed rettskraftig.

Bakgrunnen for saken er at en e-post fra Sundal Collier til Kværner sommeren 2000 ble feilsendt til kvearner.com. De to mennene fikk dermed tilgang til et strategidokument merket Strictly Confidential, i forbindelse med Kjell Inge Røkkes oppkjøp av Kværner. »

KLAGEN:
Klager er hovedmannen i den omtalte e-post-saken. Han påpeker at NRKs nettartikler «er utformet på forskjellige måter, men det som går igjen er klare påstander om, eller indikasjoner på at Høyesterett [har] avsagt dom og at denne også gjelder utpressing av Kværner «. Klageren mener overskriftene ikke levner tvil i så måte.

«Faktum er at undertegnede ble frifunnet på begge tiltalepunkt i Gulating Lagmannsrett i 2002. Statsadvokaten (Erik Mostue) fra Økokrim anket frifinnelsen til Høyesterett. Høyesteretts kjæremålsutvalg avslo å behandle spørsmålet om utpressing (straffelovens §266). Selve tiltalen besto av to deler: a) Brudd på straffelovens §266 – forbrytelse med strafferamme på 5 års fengsel, b) Brudd på straffelovens §405a – forseelse med strafferamme på 3 mnd. fengsel.»

» Det vil si at jeg er endelig frifunnet for utpressing og det som gjensto var et spørsmål om lovanvendelsen i fra Gulating lagmannsrett vedrørende §405a (som altså er en forseelse) var riktig. Høyesterett ville altså ikke engang vurdere hvorvidt jeg hadde forbrutt meg på §405a, men kun om lovanvendelsen var riktig. Det vil si at Høyesterett ikke avsa noen ny dom. Dersom Høyesterett kom frem til at lovanvendelsen ikke var riktig kunne Høyesterett oppheve frifinnelsen, noe som ikke medfører at Høyesterett avsier noen dom. Det er deretter opp til påtalemyndighetene å vurdere om saken skal opp på nytt i rettsvesenet. »

Klageren går punktvis i rette med de fleste av de » feilaktige ærekrenkede » påstandene i artiklene. Spesielt tar han for seg NRK Rogaland-sidens formulering om at » Dermed må ein 33 år gamal mann frå Sandnes sona to månader i fengsel, slik han vart dømd til i Stavanger Tingrett, skriv Finansavisen. «. «Her knyttes ? oppheva frifinninga av ein mann ? til ? ein 33 år gamal mann frå Sandnes ?. Det påstås altså at Høyesterett har opphevet frifinnelsen for hele tiltalen og at jeg – en da 33 år gammel mann er dømt til ubetinget fengsel.»

» Undertegnede har hele tiden arbeidet hardt for å forbli anonymisert i alle medier. Dette fordi de påståtte lovbrudd innebærer bruk av ny teknologi på en måte som gjør at familie, venner, naboer som ikke kjenner teknologien vanskelig kan gjøre seg opp noen formening av eventuelle straffbare forhold. (…) Selv har jeg vært meget åpen på hendelsen og tiltalen til personer som har grunnlag for å forstå hendelsen og hva tiltalen opprinnelig bygget på. Dette gjør at selv om jeg er anonymisert i de fleste artikler inkludert denne, så er skadevirkningene tilnærmet like omfattende som om navnet fremkom. »

Klageren opplyser at artiklene ble publisert flere dager før han hadde fått Høyesteretts kjennelse forkynt, noe han i seg selv finner kritikkverdig. Det framgår at klageren 30. juni sendte en e-mail til NRK.no, der han ba om at artiklene ble slettet og at korrekte versjoner
ble publisert på de tilsvarende nettsidene . Jeg tok også telefonisk kontakt med NRK Rogaland…».

Her viser klageren til NRK.no?s beklagelse på en «Nyheter/Økonomi»-side 1. juli. Han påpeker imidlertid at han samme dag sendte en ny e-mail til NRK.no, der han gjorde oppmerksom på at den feilaktige artikkelen fortsatt lå ute på «Nyheter/Innenriks»-siden . » Til tross for min henvendelse der jeg instendig ber om at artiklene fjernes fra nettet, så fjernet ikke NRK alle artiklene. » Ifølge klageren sendte han 18. august en påminnelse til NRK.no, uten respons. På klagetidspunktet lå den opprinnelige artikkelen fortsatt ute, «i tillegg til at ingressene for de andre artiklene er søkbare.» (Kopier vedlagt).

TILSVARSRUNDEN:
NRK.no s redaktør erkjenner at de påklagede artiklene kom med feilaktige påstander om Høyesteretts kjennelse. «Derfor ble to av sakene slettet 1.7.03 og det ble lagt inn en ny sak med beklagelse av feilen som var begått. (…) Dessverre ble en av sakene fortsatt liggende, men er rettet etter at jeg fikk oversendt denne saken (PFU-klagen; sekr. anm.). Ingressene som ble liggende på våre søkesider er også rettet nå. »

Ifølge NRK.no er klageren informert, «og han har sagt seg tilfreds med de rettelser som nå er gjort, selv om han ikke er tilfreds med at det har tatt så vidt lang tid. NRK beklager at det har tatt så så lang tid å følge opp denne saken. » Redaktøren forklarer dette med at klagerens e-mailer ble sendt til nettredaktøren for nyhetene, «som nettopp hadde reist på ferie».

«NRK har etter denne saken gjennomgått rutinene for rettelser dersom vi oppdager at feil er begått.» Redaksjonen mener at «en rettelse i ingress og tittel med eget ?NRK retter?-banner er den beste måten å gjøre det på, slik vi nå har gjort i disse to sakene.» (Kopier vedlagt). «NRK vil heretter følge denne praksis inntil andre retningslinjer kommer fra PFU.»

Klageren setter pris på at redaksjonen har fjernet de feilaktige ingressene, men er betenkt over de øvrige løsninger som «medfører at den feilaktige artikkelen forblir publisert». » Det vil si at NRK.no først sier at det som står i artikkelen er feil, for så å publisere selve feilen .»

«Med dette så mener jeg at NRK.no legger opp til en rutine der de forutsetter at alle som har eller får tilgang til informasjon fra deres nettsted, ser hele artikkelen og at de alltid kommer inn på tradisjonell måte (det vil si fra toppen av en webside). (…) NRK.no må også ta hensyn til at deres artikler indexeres av en rekke nasjonale og internasjonale søkeroboter og at disse viser utdrag fra artikkelen når personer gjør søk. (…) Det er med andre ord kun de som ser artikkelen i sin opprinnelige visuelle form som vil kunne få med seg den fullstendige korrigeringen.»

» Som det fremgår av mine opprinnelige henvendelser til NRK.no så har jeg fra første stund bedt om at artiklene fjernes nettopp for å unngå situasjoner der hele eller deler av artikkelen spres eller brukes i andre situasjoner. Dette har ikke NRK.no tatt hensyn til i
sin vurdering, slik jeg ser det. Jeg fastholder mitt krav om å få alle feilaktige artikler fjernet eller korrigert på en slik måte at det ikke ligger noe feilaktig informasjon på nettstedet NRK.no. »

NRK.no s redaktør mener klagerens innvendinger bygger på flere faktiske feil. «Rettelsene kommer frem både som et svært tydelig banner og som en meget tydelig tekst øverst i saken. (…) Det er ikke mulig å lenke inn i artikler på NRK.no nede i artiklene.» Redaksjonen medgir imidlertid at «artikkelen uten rettelsen vil ligge i søkemotorene like mye om vi retter eller sletter artikkelen.»

» Grunnen til at vi har valgt å ikke slette de opprinnelige artiklene og heller føye til en rettelse i begynnelsen, er at vi mener det er nødvendig å dokumentere hva vi faktisk publiserte. (…) Slik har det av naturlige årsaker vært i avisverdenen. Rettelser har vært publisert i senere utgaver og dokumentasjonen på hva som var publisert har vært tilgjengelig på biblioteker etc. Jeg mener at dokumentasjonen på hva som ble publisert bør være tilgjengelig for allmennheten og jeg mener vi har løst dette på en god måte. »

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, oversendt PFU ytterligere materiale om søkemotorer på nettet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder nyhetsartikler på flere av NRKs nettsider (NRK.no), med utgangspunkt i en NTB-melding om at to personer var «Dømt for utpressing mot Kværner» og med Finansavisen som kilde. Den ene av de omtalte innklager NRK.no for å ha gitt en fullstendig feilaktig framstilling av Høyesteretts kjennelse i saken, siden det kun var lagmannsrettens frifinnende lovanvendelse Høyesterett hadde til vurdering. Klageren understreker derfor at han verken er kjent skyldig eller dømt, og at det altså er opp til påtalemyndigheten å ta stilling til om det skal reises ny tiltale.

Klageren er tilfreds med at den opprinnelige artikkelen raskt ble fjernet fra to av NRKs nettsider, og at man på én av sidene brakte en rettelse og beklagelse. Derimot viser klageren til en rekke ubesvarte henvendelser for å få fjernet artikkelen også fra «Innenriks»-siden.
Så sent som på klagetidspunktet var artikkelen ennå å finne der, samtidig som opprinnelige ingresser til de øvrige meldingene fortsatt var søkbare.

NRK.no beklager at det har tatt lang tid å følge opp klagerens påpekninger, og opplyser at rutinene for rettelser er gjennomgått. Spesielt beklages det at en av artiklene og to søkeingresser ble liggende ute helt til PFU-klagen var mottatt. NRK forklarer forsinkelsen med at klagerens e-postsendinger ble sendt til en medarbeider som nettopp var reist på ferie.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. I det påklagede tilfellet legger utvalget til grunn at NRK har videreformidlet en NTB-melding som igjen var basert på opplysninger fra Finansavisen. Selv om enhver redaksjon har et uomtvistelig selvstendig ansvar for hva den publiserer, finner utvalget det i dette tilfellet vanskelig å klandre NRK.no for at man stolte på NTBs vurdering og brakte meldingen videre.

Utvalget anser det som avklart hvorfor klagerens tidlige e-post ikke ble oppfanget i «Innenriks»-redaksjonen. I tillegg registrerer utvalget at NRK.no på sin «Økonomi»-side umiddelbart brakte den rettelse NTB tidlig sendte ut og ga den tittelen «NRK beklager feil».
Imidlertid konstaterer utvalget at artikkel på «Innenriks»-siden og «glemte» ingresser først ble fjernet da klagen til PFU ble mottatt. Slik utvalget ser det, avdekker dette mangelfulle rutiner innad i redaksjonen. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

På dette punkt har NRK.no brutt god presseskikk.

Oslo, 18. november 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Trygve Wyller