Rune Sjurgård, rådmann i Volda mot Sunnmørsposten

PFU-sak 106/16


SAMMENDRAG:

Sunnmørsposten publiserte fredag 18. mars 2016 en nyhetsartikkel med tittelen «Teknisk sjef rydda veg for ‘eget’ p-prosjekt». I ingressen sto det:

 «Teknisk etat i Volda kommune forsøkte å skaffe fire millioner kroner til utbedring og asfaltering av parkeringsplassen på Reset. Samtidig er teknisk sjef og prosjektleder sentral i skiklubb som ville ha nytte av utbyggingen.»

 I brødteksten ble det opplyst:

«I fjor høst startet Volda kommune en utbedring av den over sju mål store parkeringsplassen ved Volda skisenter. Prosjekteier for utbedringen var idrettsleder og teknisk sjef Rune Totland. I tillegg er Totland nestleder i VTI langrenn og skiskyting, med ansvar for skiskytteravdelingen. Skiskytteranlegget til klubben ligger ved siden av parkeringsplassen som ble utbedret. Ifølge Totland har halve parkeringsplassen nå blitt forsterket. Samtidig har det blitt tilrettelagt for veglys på plassen.»

Videre under mellomtittelen «Prioriterer anlegg» het det:

«Høsten 2013, rett før Totland begynner i jobben som teknisk sjef, foreslår teknisk etat å bruke fire millioner kroner på asfaltering på stedet. Ønsket får ikke plass i det endelige budsjettet for året etter, men de fire millionene går til en fellespott for asfaltering av kommunale veier i hele kommunen.
November samme år blir Totland ny sjef for teknisk etat i Volda kommune. Jobben som prosjektleder for Reset-prosjektet delegerer han til seg selv med ansvar for bl.a. å signere kontrakten med entreprenøren.»

Det opplyses også at prosjektet ikke er politisk vedtatt i kommunen, men startet etter initiativ fra administrasjonen.

Teknisk sjef var intervjuet i saken, og hans uttalelser ble referert:

«Totland forklarer at det ikke er uvanlig at administrasjonen selv gjør prioriteringer om hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Teknisk sjef sier at han 8. september 2015 orienterte Volda formannskap om fremgangen i prosjektet. De skal ha vært positive, og gir grønt lys.»

 Videre sto det:

 «Anbudet ble lagt ut uka etter, med Totland som kontaktperson. Parkeringsplassen er imidlertid ikke omtalt verken i innkallingen eller protokollen som hører til dette møtet.

I anbudsdokumentene står det blant annet: ”Nedre halvdel av parkeringsplass skal forsterkast med forsterkinglag, berelag, duk og grus, klar til eventuell asfaltering eit anna år.”

I budsjettframlegget fra administrasjonen var det foreslått å bruke fem milloner kroner på fast dekke til kommunale veger, med parkeringsplassen på Reset som et av de prioriterte prosjektene. Samtidig ville etaten utsette utbedringen av den trafikkfarlige Botnavegen til 2017.»

Under mellomtittelen «Politikerne kutter» fremgår det imidlertid at «potten til asfaltering [ble] kuttet, mens Botnavegen ble dyttet fram til i år», og:

«Dette ødela planen om å gjøre ferdig grunnarbeidet og asfaltering av Reset i 2016.»

For øvrig ble det opplyst hva rådmannen mente kommunen ville spare ved å asfaltere parkeringsplassen, og det ble samtidig påpekt at asfaltert p-plass ved skianlegg hører sjeldenhetene til.

Artikkelen var illustrert med et bilde av teknisk sjef iført VTIs klubbdrakt, og det ble også opplyst under brødteksten:

«Denne saken er et samarbeid mellom Sunnmørsposten og journalistutdanninga i Volda.»

Under artikkelen var det også plassert en tilleggssak med tittelen «Jus-professor: – Kan ha vært en feil».  I artikkelen uttalte flere juridiske eksperter seg om hvorvidt teknisk sjef i henhold til forvaltningsloven kan være inhabil i den omtalte saken. Professor Jan Fridthjof Bernt sa blant annet:

«– Habilitetsregler er noe ikke alle behersker, og her vil det kunne være flytende grenser. Men dersom det er tale om et tiltak som har vesentlige konsekvenser for en forening nær der teknisk sjef er styremedlem, er det feil hvis han har vært med på å forberede saken[.]»

 Både teknisk sjef og rådmannen i Volda kommune fikk også anledning til å uttale seg om habilitetsspørsmålet. Teknisk sjef uttalte at spørsmålet var avklart, og han henviste til rådmannen som sa:

«– Habiliteten til Totland var ikke tatt opp til konkret vurdering. Prioritering av tiltaket ville blitt prioritert uavhengig av hans rolle[.]»

Artiklene ble publisert i både papir- og nettutgaven til Sunnmørsposten.

 

KLAGEN:

Klager er rådmannen i Volda kommune som klager med samtykke fra teknisk sjef. Slik klager ser det, er presentasjonen – tittel, ingress og bildebruk – i den påklagede artikkelen «tendensiøs og gir inntrykk av at saka har større sensasjon enn den faktisk har».

Klager anfører: «Overskrift samsvarar ikkje med innhald. Dette strid mot krav til saklegheit og omtanke. Dette er dessutan viktig å ta omsyn til i eit lite lokalsamfunn. Dette inneber naturlegvis ikkje at media ikkje skal vere kritiske, men det er særleg viktig i mindre forhold å vise spesielle omtanke og det påkviler større ansvar for å framstille saka i si fulle breidde.»

Slik klager ser det, har Sunnmørsposten utelatt sentrale fakta og heller ikke undersøkt saken godt nok. I denne sammenheng viser klager til at artikkelen ikke opplyser om «at kommunen har forplikta seg til å vedlikehalde parkeringsplassen overfor Volda skisenter AS, samt plikter kommunen har for tilstrekkeleg berelag for skogstrafikk». Klager anfører: «Her burde journalistane m.a gått inn i avtalen med Volda Skisenter AS som regulerer kommunen sitt ansvar for vedlikehald av parkeringsplassen. Dei burde også sjekka opp tidlegare teknisk sjef Asbjørn Aasebø si tidlegare vurdering av behovet for opprusting for å oppfylle avtalen. Det vert vidare vist til rådmannen sitt lesarinnlegg om fakta i saka. Journalistane har ikkje fått med seg fakta og har unnlatt å ta med fakta som ville gitt saka breiare og balansert dekning.»

Videre påpeker klager at det er journalister i Nærnett som har skrevet saken for Sunnmørsposten, men at Sunnmørspostens redaktør likevel har ansvaret for det publiserte. Klager skriver: «Ut frå kontroversialiteten i saka, burde redaktøren i Sunnmørsposten forsikra seg om at intervjuobjektet vart kontakta for [å] avklare nærare fakta og ev misstydingar mv.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Sunnmørsposten avviser klagen og påstanden om at tittelen ikke samsvarer med innholdet. Slik avisa ser der, er tittelen «ei god oppsummering av innhaldet i artikkelen». Avisa argumenterer: «Teknisk sjef leia utbygginga av ein parkeringsplass ved idrettsanlegget Reset, samtidig som han hadde ein sentral posisjon for Volda Turn- og Idrettslag som ville ha nytte av utbygginga. Asfaltering av ein parkeringsplass kan virke som ei uvesentleg sak. Men når det er knappheit på midlar til utbetring av vegar, blir det ei sak som engasjerer folk, særleg foreldre som har venta lenge på utbetring av ein trafikkfarleg skuleveg (Botnavegen). Derfor er det heilt på sin plass at journalistar set eit kritisk søkelys på prioriteringa til teknisk etat – som vart omgjort av fleirtalet i kommunestyret.»

Sunnmørsposten forstår at det er ubehagelig å få et kritisk søkelys på seg, men påpeker at redaksjonen «ikkje [kan] la vere å skrive om saker som er ubehagelege dersom vi meiner dei er vesentlege for lokalsamfunnet».

Når det gjelder hvem som har skrevet artikkelen, opplyser Sunnmørsposten at avisa «i fleire år [har] hatt eit nært samarbeid med medieutdanninga ved Høgskulen i Volda, og det skulle vere godt kjent». Avisa skriver: «Vi får tilbod om artiklar/videoar som kan vere av interesse for ein større lesarkrins, og så tek vi på sjølvstendig grunnlag stilling til om den er aktuell for Sunnmørsposten. Det er også gjort i dette tilfelle. Artikkelen er tydeleg merka.»

Sunnmørsposten avviser også at kildearbeidet skulle være mangelfullt: «Det er gjort eit grundig og omfattande kjeldearbeid, og det er ikkje påvist konkrete feil i Sunnmørspostens oppslag. Viser her også til tilsvara frå redaktørane i Næravisa og Nærnett ang. dette punktet.» (Se de parallelle klagesakene, 105/16 og 107/16, sekr. anm.)

Avisa opplyser også at klager kontaktet redaksjonen etter publisering og ga uttrykk for sin mening, og at Sunnmørsposten da ga klager «tilbod om spalteplass på ytringssidene for å utdjupe sitt syn». Hans leserinnlegg ble publisert dagen etter (19.03.2016), i tillegg ble det publisert en nettartikkel, der klager uttalte: «– Ein kan i ettertid likevel stille spørsmål om habiliteten burde vore vurdert. Det kan eg ta på mi kappe og påsjå at vi vert enda flinkare til å gjere slike vurderingar dersom det kan vere spørsmål om rollekonflikt[.]» (Artiklene er vedlagt, sekr. anm.)

 

Klager viser til sitt tilsvar i den parallelle klagesaken mot Nærnett.no (105/16), der han blant annet påpekte at premissene for publiseringen var uklare, og der han også gjentok sitt syn om at omtalen utelot sentrale fakta.

Videre skriver klager spesifikt om denne klagen mot Sunnmørsposten: «Sunnmørsposten har etter mitt syn hatt for lettvint tilnærming til saka og ikkje sjekka ut godt nok fakta og omfanget i saka. Sunnmørsposten sin redaktør har utan å sjekke dette godt nok opp godteke at studentane sin artikkel nærast vart kopiert inn i Sunnmørsposten. Eg står fast på at eg opplever at saka er overdimensjonert og at Næravisa har brote Ver-Varsam-plakaten[.]»

 

Sunnmørsposten fastholder at den har gjort et grundig kildearbeid og påpeker: «[Vi] har ikkje fått melding om faktafeil som må rettast. I så fall ville vi ha retta dei umiddelbart. Før publisering passa vi på at retten til samtidig imøtegåelse var godt oppfyllt. Vinkling og dimensjonering av ei sak kan alltids diskuterast, og meiningane er ofte avhengige av augo som ser. Derfor fekk rådmannen kome til orde med sine kritiske merknadar til vår vinkling i eit lesarbrev kort tid etter. Vi held fast ved at Sunnmørsposten ikkje har brote god presseskikk.»

  

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Sunnmørsposten om at teknisk etat i Volda kommune har prioritert utbedring av parkeringsplassen på Reset ved Volda skisenter. I artikkelen, som var publisert gjennom et samarbeid med Nærnett.no (journalistutdanningen i Volda), ble det stilt spørsmål ved teknisk sjefs habilitet i saken, fordi han er både prosjekteier og samtidig sentral i VTI langrenn og skiskyting. Sistnevnte klubb vil ha nytte av utbedringen.

Klager er rådmann i Volda kommune med samtykke fra teknisk sjef. Slik klager ser det, er presentasjonen av saken «tendensiøs og gir inntrykk av at saka har større sensasjon enn den faktisk har». Klager mener redaksjonen ikke har utvist tilstrekkelig omtanke og saklighet ved publisering, og at kildearbeidet også er mangelfullt. Etter klagers mening er det utelatt sentrale fakta, blant annet at kommunen har et vedlikeholdsansvar for parkeringsplassen. Ettersom artikkelen er utarbeidet av en annen redaksjon, innvender klager at Sunnmørsposten også selv skulle kontaktet klager for å avklare fakta og eventuelle misforståelser. For øvrig vises det til den parallelle klagen mot Nærnett, der klager påpeker at premissene var uklare da det ikke ble opplyst om publiseringen i Sunnmørsposten.

Sunnmørsposten avviser klagen og påpeker at saken hadde offentlig interesse, og at redaksjonen ikke kan unnlate å omtale saker fordi det er ubehagelig for involverte. Når det gjelder utarbeidelsen av artikkelen, opplyser Sunnmørsposten at avisa har hatt et samarbeid med journalistutdanningen i Volda i flere år, men at redaksjonen selv bestemmer hva den til slutt ønsker å publisere. Redaksjonen forklarer at den forsikret seg om at retten til samtidig imøtegåelse var innfridd før publisering. Etter redaksjonens mening er artikkelen også basert på et grundig og omfattende kildearbeid, og redaksjonen kan ikke se at det er påvist konkrete feil. For øvrig opplyser Sunnmørsposten at klager fikk et leserinnlegg på trykk dagen etter publisering, samt at rådmannen også fikk komme til orde i en oppfølgende nettartikkel. Redaksjonen tilføyer dessuten at publiseringen er merket som et samarbeid med journalistutdanningen.

 

Pressens Faglige Utvalg viser til tidligere uttalelser når det gjelder redaksjonelt samarbeid og stoffutveksling; mediene må kunne drive stoffutveksling og sitere hverandre. Enhver redaksjon har imidlertid en selvstendig plikt til å vurdere etikken i egen publikasjon, noe utvalget også konstaterer at Sunnmørsposten har gjort i dette tilfellet. Selv om redaksjonen kan velge å gjøre intervjuobjekter og kilder oppmerksom på muligheten for bruk i flere medier, mener utvalget at dette ikke kan være noe absolutt krav. I dette påklagede tilfellet noterer utvalget seg for øvrig at publiseringen også er tydelig merket som et samarbeid.

Hva gjelder selve innholdet i den påklagede artikkelen, viser utvalget til pressens samfunnsrolle: Mediene skal sette søkelys på eventuelle kritikkverdige forhold i samfunnet, jf. kap. 1 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Mediene skal altså stille spørsmål ved hvordan offentlige midler forvaltes. Selv om det selvsagt kan være både krevende og ubehagelig å bli utsatt for pressens søkelys, mener utvalget at klager i kraft av sin rolle og posisjon (som rådmann og teknisk sjef) må tåle dette. I denne sammenheng merker utvalget seg også at omtalen har medført endringer i kommunen hva gjelder blant annet rutiner for å vurdere habilitet.

Videre minner utvalget om at det er opp til ansvarlig redaktør å avgjøre vinklingen i en sak og hvilke opplysninger som skal med, så lenge publiseringen ellers er i tråd med de presseetiske prinsippene.

Etter utvalgets mening er publiseringen verken i strid med saklighets- og omtankekravet (jf. VVP 4.1) eller kravet til kildekritikk og kontroll av opplysninger (jf. VVP 3.2). Utvalget merker seg at klager har fått komme til orde både samtidig og i etterkant av publiseringen. Gjennom publiseringen av klagers leserinnlegg, fikk rådmannen også fram opplysninger han mener er utelatt og manglet i den påklagede artikkelen. I tillegg fulgte redaksjonen opp med en publisering der rådmannen også fikk utdype kommunens svar på habilitetsspørsmålene som var stilt. Slik utvalget ser det, har klager fått god anledning til å opplyse saken, og utvalget kan ikke se at det er dokumentert konkrete feil eller mangler som innebærer presseetiske overtramp.

Sunnmørsposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. juni 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Martin Riber Sparre,
Henrik Syse, Erik Schjenken