Bernt Mikkel Haglund mot NRK, radio og nett)

PFU-sak 105/09


SAMMENDRAG:

NRK Sámi Radio publiserte torsdag 16. april 2009 på sine nettsider en artikkel med tittelen «Vil ikke være med på SGP-CDen», om to Sámi Grand Prix-finalister som har takket nei til å være med på en samle-cd som plateselskapet Rieban gir ut. Under mellomtittelen «Har ikke tillit» fremkom det hvorfor den ene artisten ikke ønsket å delta på cd-en:

«Lind har vært med i SGP-CDen før, i 2003 (…) Han mener at Rieban i hans tilfelle brøt avtalen og ga ut musikk ulovlig via digital distribusjon. Derfor har ikke han lenger tillit til produsent Bernt Mikkel Haglund. – Når artisten, komponisten og tekstforfatteren i tillegg ikke får et rødt øre for å delta på en CD som sannsynligvis Rieban sitter igjen med all profitt på, så føler vi at det er helt uakseptabelt.»

På journalistens spørsmål om hvilke konsekvenser artisten tror avslaget vil ha for cd-utgivelsen, svarte han:

«– For det første håper jeg at eventuelle kulturmidler som er bevilget til dette prosjektet halveres med den andel som vår deltakelse er stipulert i. For det andre håper jeg at det belyser det faktum at vi ikke trenger useriøse plateselskap i samisk musikkmiljø.»

Videre ble også plateprodusenten intervjuet, og han uttalte at det er «trist» at ikke alle vil være med. I tilknytning til omtalen av artistens kritikk mot plateselskapet, het det:
«Haglund vil ikke kommentere kritikken fra Lind. – Jeg ønsker ikke å si så mye om det, det er en sak jeg skal ta med Lind. Jeg synes det er synd at det skal gå utover at han ikke vil være med på CD-utgivelsen. Vi har ikke hatt noe diskusjon om hvilke betingelser de eventuelt skal ha, jeg har bare fått beskjed om at de ikke skal være med.»

For øvrig fremgikk det også av brødteksten at det omtalte plateselskapet siden 2001 hadde gitt ut cd fra Sámi Grand Prix, og at det var frivillig for artistene å være med. Dessuten ble det opplyst at ledelsen for SGP nå vurderer å endre kontrakten med artistene, slik at alle må være med på cd-en.

Saken ble også omtalt i nyhetsinnslag på tv og radio, både onsdag 15. april og torsdag 16. april 2009. Her het det også at artistene ikke ønsker å være med på cd-en fordi de ikke har tillit til produsenten, og artistens uttalelser om honoreringen for å delta på cd-en, ble også gjengitt. (Utskrift av innslagene er vedlagt, sekr. anm.)

KLAGEN:

Klager er plateprodusenten og utgiveren av den omtalte cd-en. Han anfører at utgangspunktet for hans klage er den publiserte nettartikkelen, men at han også reagerer på nyhetsinnslagene i radio og tv, ettersom «påstanden fra Lind om at ingen får betalt og at [NRK Sámi Radio] sier at jeg [klageren, sekr. anm.] ikke har kommentarer til dette[,] også figurerer her». I tillegg reagerer klageren på at han heller ikke fikk kommentere uttalelsen om at man «ikke trenger useriøse plateselskap i samisk musikkmiljø».

Av klagen fremgår det at det har vært kontakt mellom klageren og NRK Sámi Radio flere ganger i forbindelse med den omtalte saken. Klageren opplyser at han første gang onsdag 15. april ble orientert om at to artister ikke ønsket å delta på cd-en, og at NRK Sámi Radio ønsket en kommentar til dette, noe klageren avslo, bortsett fra at han sa det var «beklagelig». Senere (samme dag) fikk han opplyst at artistene hadde «personlige grunner for ikke å delta», og han responderte da med at artistene burde ta dette opp med ham personlig, og at han «ikke ønsker å diskutere personlige ting på TV[-]nyhetene». Denne korrespondansen skal ifølge klageren utgjøre bakgrunnen for innslagene sendt 15. april 2009.

Klageren forklarer at NRK Sámi Radio på ny tok kontakt med ham torsdag 16. april, med forespørsel om intervju til et nytt tv-innslag (Oddasat), men at han da uttalte at han ikke mente dette var noen sak for nyhetene, «fordi det er en frivillig sak å delta på sgp cden [sic]», og: «De som ikke vil delta er i sin fulle rett til dette, og fortjener ikke å bli hengt ut på nyhetene». Ifølge klageren skal journalisten da ha opplyst at det skulle bli en positiv vinklet sak, og klageren svarte da likevel ja til deltakelse.

Klageren innvender imidlertid: «Jeg får ikke opplyst konkret hva Roy Aleksander Linds påstander går ut på hverken før eller under intervjuet. Vi er innom temaet og jeg får riktignok høre i en setning at ”det er et eller annet med at artistene ikke får betalt prosenter av cd[-]salget.» Slik klageren ser det, vil en gjennomgang av råopptaket vise at han ikke ble konfrontert med påstandene fra Lind, og han innvender at han ikke kunne latt påstandene stå ubesvart, dersom han hadde blitt forelagt disse. (Utskrift av råtapen er vedlagt, sekr. anm.)

Klageren påpeker: «Når jeg ikke får tilgang til Linds uttalelser før eller under intervjuet, mener jeg artikkelforfatteren gjør en grov feil, da han skriver at jeg ikke ønsker å uttale meg om denne saken. Dette sa jeg fordi jeg overhode ikke visste [hvilke] argumenter Lind og Hætta hadde for å ikke delta på cd[-]en[.]»

For øvrig opplyser klageren at den ene ukommenterte påstanden inneholder feil, ettersom alle artister som deltar på cd-en får betalt for å være med. Dette mener klageren at NRK Sámi Radio enkelt kunne ha sjekket.

Slik klageren ser det, har NRK Sámi Radio brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 (kontroll av opplysninger), 3.3 (premiss), 4.13 (rette opp feil/beklage) og 4.14 (samtidig imøtegåelse).

Avslutningsvis bemerker klageren: «Det er trist at [NRK Sámi Radio] ikke oppfatter at de ødelegger for mine muligheter til å utøve mitt yrke som produsent når de lar uriktige og krenkende beskyldninger stå uten å rette dem opp eller beklage for de feil de har gjort[.]»

TILSVARSRUNDEN:

NRK Sámi Radio avviser klagen og anfører at klageren «fikk flere muligheter til å svare på beskyldningene som Roy Aleksander Lind rettet mot ham».

NRK Sámi Radio forklarer at redaksjonen første gang tok kontakt med klageren da den ville lage en sak om at to av deltakerne i årets Sámi Grand Prix ikke ville delta på cd-en. Redaksjonen forklarer: «Journalisten hadde ikke på det tidspunktet snakket med artistene, og derfor hadde hun ikke informasjon om hva som var bakgrunnen til artistenes valg. Haglund sa da at han ikke var interessert i å kommentere dette siden det ikke var en personlig CD (…) Han sa likevel at vi kunne sitere ham på at han synes det var synd at noen artister velger å ikke delta på CDen.»

Deretter skal journalisten ha fått tak i en av artistene, som «var helt klar på at han ikke ville delta på CDen, fordi han ikke lenger hadde tillit til Bernt Mikkel Haglund. Bakgrunnen for dette var at Rieban forlag hadde distribuert sanger fra tidligere Sámi Grand Prix CD-er digitalt, uten tillatelse fra de som har opphavsrett til dette». Etter dette skal NRK Sámi Radio på ny ha tatt kontakt med klageren og orientert om at «en av artistene kom med beskyldninger direkte mot Haglund, og at det var bakgrunnen for at han ikke ville være med på CDen». NRK Sámi Radio anfører: «Også i denne samtalen sa Haglund at han ikke vil kommentere den saken offentlig[.]»

Da en tredje reporter tok kontakt med klageren, ble klageren «også informert om hva Lind [artisten, sekr. anm.] hadde sagt». NRK Sámi Radio påpeker at klageren også denne gang fikk anledning til å kommentere og imøtegå uttalelsen, og forklarer dessuten: «Haglund understreket overfor vår reporter før intervjuet at han ikke ville kommentere beskyldningene. Det var også en av hans forutsetninger for å stille opp i intervjuet. I selve intervjuet velger reporteren å komme inn på dette, men Haglund vil ikke kommentere det og sier at det er en sak som han selv vil ta opp med Roy Aleksander Lind. At Haglund velger å ikke imøtegå disse uttalelsene, betyr selvsagt ikke at vi vil la være å bringe fram Linds synspunkter og uttalelser.»

For øvrig anfører redaksjonen: «Når Haglund i tillegg fikk se på Oddasat-innslaget før det ble sendt, og utbrøt: ”det ser greit ut”, har han etter vår mening fått muligheten til å gi tilsvar [NRK Sámi Radio mener samtidig imøtegåelse, sekr. anm.].»

Når det gjelder klagerens anførsler knyttet til feil med hensyn til honoreringen, og kontroll av denne opplysningen (VVPs punkt 3.2 og 4.13), anfører NRK Sámi Radio: «Setningen, som er et direkte sitat av det Lind sa, mener vi beskriver følelsen intervjuobjektet sitter med og kan ikke betraktes som en faktaopplysning.»
NRK Sámi Radio bemerker også at redaksjonen har «forsøkt å få Haglund til å bidra med synspunkter på hvordan [redaksjonen] eventuelt kunne rette dette opp i forhold til ham», og også tilbudt klageren en presisering. Selv om redaksjonen uttrykker at den «nok kan skjønne» at klageren ikke ønsker fokuset som er blitt ham til del, påpekes det at denne type saker også er en del av pressens og medienes samfunnsrolle. I denne sammenheng henviser redaksjonen til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5.

I tillegg innvender NRK Sámi Radio: «Bernt Mikkel Haglund har selv i kommentarfeltet på nettsaken vår, innrømmet at han UTEN samtykke fra artistene har distribuert sangene digitalt. Dette viser at [han] selv er inneforstått med å ha gjort noe ulovlig[.]» Slik redaksjonen ser det, kan det dermed «være betimelig å spørre om det er NRK Sámi Radio eller Bernt Mikkel Haglund som selv har bidratt til å ødelegge sitt omdømme som plateprodusent og person».

Slik redaksjonen ser det, er det både «beklagelig og overraskende» at klageren «i etterkant fremholder at han ikke har fått vite konkret hva Lind hadde sagt». Redaksjonen oppsummerer: «NRK Sámi Radio har ingen grunn til ikke å opplyse eller holde tilbake uttalelser fra en part overfor den andre parten i dette tilfelle. Faktum er at Haglund selv frasa seg muligheten til å imøtegå disse. (…) NRK Sámi Radio har vært svært imøtekommende i forhold til Bernt Mikkel Haglund og vi har ønsket å presisere forhold som Haglund påstår som faktafeil. Men dette har ikke Haglund selv ønsket.»

Klageren anfører i sitt tilsvar: «Jeg har ikke før tv[-]intervjuet fått opplyst at noen av deltagerne ikke har tillit til meg (…) Det er direkte løgn at Kjell Are Guttorm [en av reporterne, sekr. anm.] har informert meg om hva Lind har sagt. (…) Ole Rune Hætta som ringte for å gjøre et forsøk på å kunne løse dette i minnelighet, har for øvrig innrømt overfor meg at sameradio selv er klar over at ingen har informert meg om dette. Han kom ikke med noen tilbud om hvordan vi kunne løse saken i minnelighet.»

Videre bekrefter klageren at han «fikk se deler av tv[-]innslaget». I denne sammenheng påpeker han imidlertid: «Dette fordi jeg befant meg i nrk[-]bygget i anledning et intervju på direkten ang. min debut[-]cd (…) Jeg oppfattet ikke det Lind sa om at artistene ikke fikk betalt. Det jeg oppfattet var at han sa at tekstforfatterene og komponistene ikke blir betalt. Dette ville vært korrekt sagt. Derfor sa jeg at det hørtes greit ut.» Klageren bemerker også at nettartikkelen på dette tidspunktet allerede var publisert.

Etter klagerens mening har han aldri blitt tilbudt noen presisering: «Jeg har krevd en presisering[,] men aldri fått det.»

For øvrig avviser klageren at han har innrømmet å ha gjort noe ulovlig: «Nils Johan Hætta burde vite bedre enn i tilsvaret å påstå at jeg har gjort noe ulovlig ved å legge ut SGP[-]cd til salg på internett gjennom phonofile uten å ha spurt alle deltagerne om dette.»

NRK Sámi Radio holder fast på sin fremstilling i første tilsvar av kontakten med klageren og hva som ble formidlet av opplysninger. Slik NRK Sámi Radio ser det, forsøker klageren «å snu på sannheten», og det anføres: «[NRK Sámi Radio] skjønner ikke riktig hvorfor vi skulle ha grunn til å lyve om Kjell Are Guttorms kontakt med Haglund der Haglund blir gjort oppmerksom på hva Lind har sagt. Redaksjonssjef Ole Rune Hætta hadde flere telefonsamtaler med Bernt Mikkel Haglund, der han [forsøkte] å få Haglund til å presisere hva han egentlig mener. Men Haglund var lite interessert i dette. Han understreket at han allerede hadde sendt klage til PFU, og ønsket å vente på PFUs ”dom”.»

Med hensyn til bruken av begrepet «ulovlig», henviser redaksjonen igjen til hva klageren selv har skrevet i kommentarfeltet på deres nettsider, og påpeker: «Vi kan ikke skjønne annet enn at Haglund selv mener dette har vært ulovlig, men NRK Sámi Radio har ikke brukt dette begrepet i noen av sakene som vi har publisert.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder NRK Sámi Radios omtale, både på nett og i radio og tv, i forbindelse med at to deltakere i Sámi Grand Prix ikke ville ha sine bidrag med på en samle-cd fra konkurransen.

Klager er plateutgiveren, som anfører at han ikke fikk anledning til å imøtegå uttalelser fra den ene artisten, noe han mener han skulle fått, og at det derfor også er feil når NRK Sámi Radio opplyser at han ikke vil kommentere påstandene. I tillegg innvender klageren at noe av det artisten uttaler, er uriktig og derfor burde vært korrigert. Dessuten opplyser klageren at han først avslo å stille opp til intervju, men at han likevel takket ja da journalisten informerte om at saken skulle være positivt vinklet.

NRK Sámi Radio anfører at klageren fikk flere muligheter til å svare på beskyldningene, og at han fikk se tv-innslaget før dette ble kringkastet, men at han ikke hadde innvendinger. Det opplyses også at klageren skal ha sagt til journalisten før intervjuet at han ikke ønsket å kommentere beskyldningene, og at det var en forutsetning for at han stilte opp. Journalisten valgte likevel å komme inn på temaet, og redaksjonen påpeker at den ikke kan la være å formidle påstander selv om klageren ikke ønsker å kommentere dem. For øvrig mener redaksjonen at artistens uttalelser ikke fremstår som faktaopplysninger som kan korrigeres, men som en beskrivelse av hans følelser i saken.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klageren mener NRK Sámi Radio har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten, blant annet når det gjelder premissene for intervjuet og korrigering av feil. Slik utvalget ser det, er imidlertid det sentrale presseetiske spørsmålet i det påklagede tilfellet knyttet til hvorvidt klageren fikk reell mulighet til å imøtegå de aktuelle uttalelsene, og i hvilken grad han ble forelagt innholdet i kritikken.

Utvalget noterer seg at det har vært kontakt mellom partene i forkant av publiseringen/kringkastingen. Utvalget merker seg også at klageren skal ha fått se gjennom tv-innslaget før dette ble kringkastet, og at han ikke skal ha hatt noen innvendinger umiddelbart etter gjennomsyn. Av dette kunne man ha sluttet at klageren er blitt forelagt kritikken, men utvalget noterer seg samtidig klagerens anførsel om at han ikke oppfattet alt som ble sagt. Dette kan utvalget forstå, ettersom reporteren snakker samisk over artistens uttalelse på norsk, noe som kan virke forstyrrende. Dessuten registrerer utvalget at en av påstandene som er gjengitt i den påklagede nettartikkelen, ikke er med i selve tv-innslaget.

Av råopptaket som utvalget har fått tilgang på fra NRK Sámi Radio, fremgår det også at journalisten stiller klageren spørsmål som berører beskyldningene han utsettes for. Slik utvalget ser det, burde spørsmålene imidlertid vært mer konkrete med hensyn til hva artisten faktisk hadde uttalt. I denne sammenheng vil utvalget minne om at det i henhold til de presseetiske reglene ikke er tilstrekkelig bare å informere om at noen kritiserer, men at det også er nødvendig at man klart og tydelig fremlegger for den angrepne part innholdet i beskyldningene.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

NRK Sámi Radio har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. september 2009

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Siri Bjerke

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Sámi Radio brøt god presseskikk i omtalen av en sak der en artist som ikke ville bidra på en samle-cd fra Sámi Grand Prix, rettet kritikk mot plateprodusenten. Slik utvalget ser det, ble ikke plateprodusenten forelagt det konkrete innholdet i kritikken på en klar og tydelig nok måte. Utvalget mener derfor NRK Sámi Radio ikke har overholdt det presseetiske kravet om å gi den som utsettes for sterke beskyldninger adgang til samtidig imøtegåelse.»