Redaktør Jan Arve Ødegård mot TV Nordvest

PFU-sak 105/04


SAMMENDRAG:
TV Nordvest hadde 18. og 19. mai 2004 et innslag i sin nyhetssending om den dengang pågående journaliststreiken. Reportasjen gikk i «loop» i 24 timer. I innslaget blir det referert til et brev som er sendt redaktøren i avisen Tidens Krav fra avisens streikende journalister. Brevet inneholdt en kraftig kritikk rettet mot avisens ansvarlige redaktør, Jan Arve Ødegård, som journalistene mente gikk langt ut over hva andre redaktører gjorde med hensyn til journalistisk arbeid under konflikten. Ødegård kritiseres blant annet for dekningen av nasjonaldagen og en fotballkamp. Det aller meste av brevets innhold er gjengitt i innslaget.

KLAGEN:
Klager er Tidens Kravs ansvarlige redaktør Jan Arve Ødegård. Hans primære klagepunkt er at han ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse av kritikken som var fremført i brevet fra journalistene og som var gjengitt i innslaget. Klageren viser til punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Som vedlegg følger kopier av e-post-korrespondanse som, ifølge klageren, viser at TV Nordvest var villig til å beklage at Tidens Krav ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse, men at dette ble trukket tilbake da klageren ikke hadde tid og anledning til å stille opp i et TV-intervju på det tidspunkt TV Nordvest ønsket.

Klageren viser videre til at det i innslaget var vist en streikeplakat der det sto «Rapp ikke pensjonen min». Han anfører at på publiseringstidspunktet var denne plakaten beklaget og trukket tilbake av Norsk Journalistlag, og at publiseringen dermed kan rammes av punkt 4.10 i Vær Varsom-plakaten, der heter det at man skal være varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

TILSVARSRUNDEN:
TV Nordvest avviser klagen og mener klageren har seg selv å takke for at en kommentar i ettertid ikke ble sendt. Tv-stasjonens redaktør hevder å ha gitt klageren «tilstrekkelige muligheter og tilnærmet samtidig adgang til imøtegåelse» av innslaget. I TV Nordvests tilsvar anføres det at klageren ikke var interessert i å komme med kommentarer, men at han ville ha en beklagelse sendt «minst 24 ganger».

Klageren peker i sitt tilsvar på at han ble gjort oppmerksom på innslaget etter at det hadde gått i «loop» i ca. 15 timer og at han da tok kontakt med TV Nordvests redaktør. Klageren bekrefter videre at han ikke ønsket å gi kommentarer til innslaget, men at han ville ha en beklagelse.

TV Nordvest skriver i sitt siste tilsvar: «At vi ikke beklaget, har ikke sammenheng med at Ødegård «av tidsmessige årsaker ikke hadde noen som helst anledning til å stille til noe TV-intervju». Årsaken var at vi etter en total vurdering av hendelsesforløpet, som tydeligvis avviker sterkt fra redaktør Ødegårds virkelighetsoppfatning, kom fram til at vi hadde opptrådt i henhold til Vær Varsom Plakaten.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er ansvarlig redaktør i Kristiansundsavisen Tidens Krav, mener TV Nordvest brøt god presseskikk da stasjonen ikke ga ham anledning til å komme samtidig til orde i forbindelse med et innslag om et kritisk brev som avisens streikende journalister hadde sendt ham. Det klages også over at innslaget viste en streikeplakat som på sendetidspunktet var trukket tilbake av Norsk Journalistlag.

TV Nordvest mener klageren bevisst unnlot å stille opp til intervju i ettertid fordi han ville at TV-stasjonen skulle sende en beklagelse. Stasjonen mener den har gitt klageren tilstrekkelige muligheter og tilnærmet samtidig adgang til imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg mener bruken av bildet av streikeplakaten ligger innenfor det presseetisk akseptable, selv om TV Nordvest med fordel kunne ha opplyst at den nå «ikke gjaldt lenger».

Videre anser utvalget at TV-stasjonen var i sin fulle rett til journalistisk å behandle brevet Tidens Kravs streikende medarbeidere hadde sendt sin redaktør. Samtidig finner utvalget at brevet, som ble gjengitt tilnærmet i sin helhet, hadde en form og et innhold som åpenbart utløste retten til samtidig imøtegåelse fra den angrepne part, dvs. klageren.

Slik utvalget ser det, skjedde det presseetiske overtrampet i det øyeblikk innslaget ble sendt første gang. At det så ble sendt i «loop» i omkring 15 timer uten endring og uten at det ble gjort forsøk på å etablere kontakt med den angrepne part, forsterker overtrampet. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

TV Nordvest har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV Nordvest tidligere i år brøt god presseskikk i et nyhetsinnslag med de streikende journalistene i Tidens Krav. Etter PFUs mening skulle klageren, avisens redaktør, fått anledning til samtidig å imøtegå det gjengitte innholdet i et kritisk brev journalistene hadde sendt ham. PFU mener dessuten at overtrampet ble forsterket ved at innslaget ble sendt i reprise i omkring 15 timer uten endring og uten at det ble gjort forsøk på å etablere kontakt med klageren.»