Odd Petter Olderskogen Leknes mot Helgelands Blad

PFU-sak 104/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen omhandler flere ledere og kommentarer i Helgelands Blad (HB) som omtalte påstander om uheldig samrøre mellom kommune og næringslivsaktører i forbindelse med utbyggingen av et hotell. Nevnte kommentarer i HB kritiserte naboavisen Helgelendingen sin dekning av forholdet, herunder Helgelendingens angivelige mangel på kildekritikk.

Klager er en eiendomsinvestor som i HB ble fremstilt som sentral kilde til Helgelendingens dekning. Han fremholder at han aldri har hatt noe med «hotellsaken» å gjøre. Det påpekes at HB aldri kontaktet klager i forbindelse med omtalen av hotellsaken. Klager er også kritisk til at HB via et leserinnlegg brakte info om at en journalist i Helgelendingen var klagers ekskone og mor til klagers barn. Endelig mener klager at HB ved én anledning nektet ham tilsvar. I klagen vises det til VVPs punkt 1.2., 2.1., 4.1., 4.3., 4.8. og 4.15.

HB kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Gitt klagers forretningsforbindelser, hans tidligere aktivitet i det offentlige ordskiftet samt redaksjonens opplysninger fra eksterne kilder var det ifølge HB belegg for å omtale klager som kilde. Videre mener HB at klagers familiære forbindelser til Helgelendingen var relevante. Det at ett av klagers leserinnlegg ikke ble trykket, skyldtes ifølge HB at teksten inneholdt en usannhet. Avisen mener at klager burde ha forstått, ut fra redaksjonens tilbakemelding, at innlegget ville ha blitt trykket om usannheten ble fjernet. Nettpubliseringen av lederen klager ønsket å kommentere, ble utstyrt med en tilføyelse om at klager avviste enhver befatning med hotellsaken.

 

Pressens Faglige Utvalg registrerer at klager er nært knyttet til interessenter og aktører i den såkalte hotellsaken, både via forretningsforbindelser, vennskap og familiære forhold. I det påklagede leserinnlegget knyttes klagers privatliv til dekningen av «korrupsjonssaken» i konkurrentavisen. Utvalget mener at dette, i en kommentarartikkel, er relevant og presseetisk akseptabelt, og kan ikke se at dette er en pressedekning som kan få konsekvenser for barnet, jf. VVPs punkt 4.8.

HB argumenter for at klager har vært en sentral aktør i den omtalte saken. At avisen, til tross for klare angrep på klager, aldri selv har tatt kontakt med klager i den løpende dekningen, finner utvalget underlig. I lys av de harde beskyldningene mot klager i HBs lederartikkel 2. mars, mener utvalget at avisen skulle anstrengt seg for å sørge for at i det minste et tilsvar fra klager ble publisert, jf. VVPs punkt 4.15.

Helgelands Blad har brutt god presseskikk.

 Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg

Reidun Førde, Amal Aden, Henrik Syse