NN mot Sunnmørsposten

PFU-sak 104/13


SAMMENDRAG:

Sunnmørsposten publiserte tirsdag 19. mars 2013 en nettartikkel med tilhørende video. Artikkelen hadde sitattittelen «- Det kan du berre drite i», og i ingressen står det:

«Politiet i Volda innrømmer at dei ikkje gjer nok for å hindre ulovleg køyring.»

Og videre i brødteksten:

«Gågata i Volda er ikkje det den gjev seg ut for å vere. Mange bilistar køyrer stadig gjennom. Varelevering er tillate mot vest, men også varetransport køyrer feil. På ein time køyrde fire bilar gjennom gata, der berre éin var varebil, avslører Nærnett.»

Det henvises så til den publiserte videoen, produsert av journalistikkstudenter fra Høgskulen i Volda («Nærsynet») og publisert i samarbeid med utdanningen. Følgende gjengis:

«Men i Nærsynet si reportasje kan ein altså sjå at det skjer ulovleg køyring. Bilistane var lite snakkesalige då dei vart stoppa av Nærsynet sin journalist.
– Kan eg spørje kva di rolle er? Er du politi?
– Nei, eg er journalist.
– Då kan du berre drite i det.»

I videoen vises en Bring-bil som kjører mot kjørerretningen. Bilnummeret er ikke sladdet. Reporteren sier:

«Ja, gaten er tillatt for varelevering, men dette er vel feil vei? For heller ikke varetransport kjører alltid feilfritt.»

Dernest følger dialogen med sjåføren, omtrent som gjengitt over. Sjåføren filmes bakfra idet han klatrer inn i bilen, og sier «Ha det bra!». Ansiktet hans vises ikke.

Torsdag 21. mars brakte avisen en artikkel der lederen for Bring beklager overtredelsen. Her står det innledningsvis:

«Onsdag avslørte Nærsynet at mange bryter trafikkreglene i Volda sentrum (…). I reportasejen ble en av Brings ansatte konfrontert med lovovertredelsen, men avviste galant all kritikk og stakk av fra Nærsynets journalist.»

Bring-lederen er, ifølge artikkelen, «glad for at mediene utfører samfunnsoppdraget sitt». Han sier at saken vil løses internt i firmaet.

KLAGEN:

Klager er Bring-sjåføren. Han mener hendelsen er «tatt helt ut av konteksten», og skriver: «Jeg skulle leverer varer på zoo butikken i Volda sentrum. Da det ikke var fremkommelig fra andre siden, så jeg ingen andre muligheter enn dette for å få utført min leveranse. Skulle da levere to paller på ca 1500 kg på isføre. Brøt jeg da skiltreglene? Ja. Når jeg senere på dagen skulle foreta min siste leveranse som var frysevare til Bunnpris ca 1,5 timer senere, kjørte jeg korrekt vei gjennom gaten (…). Da jeg var ferdig (…) ble jeg stoppet av en dame som konfronterte meg med hvorfor jeg hadde kjørt feil vei igjennom gaten. Litt i bakgrunnen la jeg etterpå merke til en mann som sto og filmet. Hun presenterte seg ikke, begynte bare å stille en hel haug med spørsmål om skilt, som jeg besvarte så godt jeg kunne. Jeg var også meget imøtekommende og høflig. Jeg benektet at jeg hadde gjort noe galt (…). Jeg ante ikke da at det var snakk om episoden som skjedde tidlig på morgenen. Da hun fortsatt ikke presenterte seg og kameramannen som til slutt sto med linsen sin nærmest inne i drøvelen min ble jeg lei. Jeg spurte da hva slags rolle hun hadde (…). Hun sa fortsatt ikke navnet sitt. Da var jeg rett og slett så lei at jeg sa «da kan du drite i det». Legg merket til at jeg sa ha det bra før jeg kjørte.»

Klager mener reportasjen er klippet slik at han fremstår «som meget uhøflig og breial», og at både han og Bring stilles i et dårlig lys. Han påpeker at bilskiltene ikke er sladdet, «slik at alle vet hvem som kjører».

Det vises til brudd på Vær Varsom-plakatens krav til å klargjøre premisser (3.3), bruk av skjult kamera (3.10), saklighet og omtanke (4.1), dekning for overskrifter osv. (4.4) og identifisering (4.7).

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.
TILSVARSRUNDEN:

Sunnmørsposten skriver blant annet følgende om bakgrunnen for dekningen: «Sunnmørspostens spalter og vår nettavis er dessverre ofte preget av mindre og større trafikkulykker. Ofte er brudd på trafikkregler og Vegtrafikkloven medvirkende årsaker (…). I Volda er redaksjonen kjent med klager og strid rundt brudd på skilting (…). Det har lokalt vært til dels høy temperatur rundt skilting og manglende respekt for denne. Derfor bestemte vi oss for at vi skulle lage sak på problemet, og dro ut i sentrum for å filme råstoff til en reportasje. Mens journalist Øyvind Godø sto og filmet, kom klager med sin Bring-lastebil og kjørte rett inn i innkjøring forbudt-skiltet gate.»

Deretter svarer avisen for de enkelte punktene klager anfører brudd på. 3.10 (skjult kamera): «Dette handler ikke om skjult kamera. Vi brukte observasjon som journalistisk metode, var ute og hentet inn dokumentasjon til reportasjen da klageren uventet brøt Vegtrafikkloven foran øynene på oss. Vi sto ute på åpen gate og filmet i det offentlige rom, og var på ingen måte skjult. Heller ikke i innhentingen av tilsvar senere på dagen, brukte vi skjult kamera eller falsk identitet.»

3.3 (premisser): «Vi ønsket sterkt å få sjåføren i tale, og ventet i området til Bring-bilen kom tilbake, etter ca en time.» Det står at journalist og fotograf gikk bort til klager og forsøkte å stille spørsmål. Og videre: «I denne innledende dialogen – som foregår i gatemiljø, med støy fra lastebilen og mens de beveger seg langs siden av bilen – tar det ca 45 sekunder før de får presentert seg som journalister. (…) De første setningene som ble utvekslet, før sjåføren oppfattet at det var journalister han snakket med, er ikke blitt kringkastet av oss [råopptak vedlagt; sekr. anm.]. Deretter går han inn i kjøretøyet og kjører av sted. (…) Det neste vi foretar oss da, er å kontakte selskapet Bring, ved daglig leder (…). Dette ender i saken «Dette er veldig uheldig» (…).»

4.1 (saklighet og omtanke): «Vi mener at det har journalistisk verdi å vise dette, fordi de to situasjonene illustrerer noe av anarkiet i den trafikkulturen som hersker i Volda (…). Sjåfører kjører daglig i strid med skiltingen (…). Saken vakte stor oppmerksomhet (…). Trafikksikkerhet er viktig for innbyggerne. Vi skjønner godt at våre to saker oppleves som ubehagelige for klageren, særlig den påklagede saken der hans kjøring og reaksjon på dette blir dokumentert. (…) Hans person var ikke vesentlig for å avdekke eksempler på dårlig trafikkultur, derfor identifiserer vi ham heller ikke ved navn eller identifiserende bilder.»

Avisen anser gjengitte sitater å være korrekte, og reportasjen å være saklig framstilt. Videre står det: «I vår vurdering var det dessuten vesentlig at Bring er et stort, nasjonalt transportselskap, som er offentlig eid (…). Det må forventes at transportselskaper i denne klassen (…) sørger for å overholde Vegtrafikkloven, og må tåle at det dokumenteres når det motsatte er tilfellet.»

Avisen mener titlene har dekning i stoffet, og avviser brudd på punkt 4.4.

Om identifisering (4.7), skriver avisen: «Lastebilens registreringsnummer viser ikke til klageren personlig. Registreringsnummeret (…) peker (…) til selskapet Scania Finans AB.»

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel og en video på Sunnmørspostens nettside, som viser en yrkessjåfør som kjører mot kjøreretningen i Volda sentrum under varelevering. Dekningen handler om at ulovlig kjøring er et vanlig fenomen på stedet, og sjåføren blir spurt om kjøringen. Da spør han etter hvert hvorfor journalisten stiller spørsmål, og om hun er politi. Hun svarer at hun er journalist. Sunnmørsposten brakte to dager senere en ny artikkel om saken, der lederen i det aktuelle fraktselskapet beklager kjøringen.

Klager er sjåføren. Han mener situasjonen er tatt ut av sin kontekst, ettersom konfrontasjonen skjedde halvannen time etter at han hadde kjørt ulovlig. Han mener også å ha hatt god grunn til å kjøre slik. Videre reagerer klager på at verken journalist eller fotograf tilkjennega seg. Han opplevde hendelsen som skjult fotografering. Klageren anser seg også som identifisert, ettersom bilens nummer ikke er sladdet i videoen. Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 (premisser), 3.10 (bruk av skjult kamera), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.4 (dekning for titler) og 4.7 (identifisering).

Sunnmørsposten avviser klagen, og viser til at dette er forhold av samfunnsmessig interesse, og til at en representant for et stort, offentlig eid transportselskap må tåle denne type dekning. Avisen påpeker at journalistene sto på åpen gate og filmet i det offentlige rom, og at de på ingen måte var skjult. Kameraet var heller ikke skjult da de siden henvendte seg til sjåføren, og det vises til at det tok 45 sekunder før de da fikk presentert seg. Avisen mener også at dekningen er saklig, og påpeker at klager ikke er identifisert med navn og bilde. Bilens registreringsnummer er heller ikke knyttet til klager personlig.

Pressens Faglige Utvalg mener Sunnmørsposten hadde god grunn til å se nærmere på ulovlige kjøremønster i Volda sentrum, og at avisen var i sin fulle rett til å dokumentere dette.

Utvalget finner det ikke sannsynlig at klager har vært klar over filmingen av den ulovlige kjøringen. For ham var opptaket skjult. Likevel sier utvalget seg enig med avisen i at det må være mulig å filme på åpen gate, så lenge en eventuell publisering av opptaket er i tråd med god presseskikk.

Slik utvalget ser det, er klager anonymisert for den gjengse seer, som ikke kan knytte ham til bilnummeret på lastebilen. Utvalget forstår samtidig klagers anførsel om at sitattittelen stiller ham i et ufortjent dårlig lys, og viser til Vær Varsom-plakatens krav til å vektlegge saklighet og omtanke i innhold og presentasjon (4.1).

Vær Varsom-plakaten gjelder for hele den journalistiske prosessen, og når det gjelder konfrontasjonen, mener utvalget at Sunnmørsposten har handlet i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.3. Der heter det blant annet: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.» Slik utvalget ser det, burde avisen umiddelbart presentert seg, før spørsmål ble stilt. Den burde også forsikret seg om at klager var klar over hvilken situasjon han ble konfrontert med, ettersom den ulovlige kjøringen skjedde en tid forut for intervjuet.

Sunnmørsposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. oktober 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Eva Sannum