Adv. Morten Steenstrup (p.v.a. Even J. Jordal) Adv.firma Steenstrup Stordrange mot Kapital

PFU-sak 104/01


SAMMENDRAG:

Kapital hadde i nr. 7/2000 , på sine gule sider, en usignert intervjuartikkel med tittelen « Rogalandsgründeren Even Jordal burde omdøpes: Avvikleren Even Jordal ». Som illustrasjon brukte bladet et to-spaltet bilde av Jordal med cowboyhatt. Artikkelen ble innledet slik:

« Even Jordal har ligget lavt i riksmedieterrenget siden VIP Scandinavia-skandalen herjet som verst på slutten av 1980-tallet. I det stille har han klart å opparbeide seg en imponerende liste over nye fallitter. »

Og videre:

« Etter det Kapital har kjennskap til, har Jordal vært involvert i et titalls selskaper som har gått dukken. Og han beveger seg innenfor de fleste fagfelt: fra film og media til shipping og legevitenskap. Gråmarkedsselskapet Lizweb – hans siste eventyr – steller faktisk med et internettprosjekt (Gul bedrift). Status i dag? Aksjekursen har rast med over 85 prosent på et halvt år, og Telenor truer med søsksmål. Vi tok en telefon til Jordal for å høre om det hele beror på tilfeldigheter: »

Resten av artikkelen består hovedsakelig av spørsmål fra journalisten og svar fra Jordal, angående selskaper sistnevnte skal ha hatt befatning med, hvorav flere skal ha gått konkurs. Et par spørsmål-og-svar lød slik:

« – Gikk ikke enkelte av selskapene i virkeligheten konkurs i god tid etter at Vest-Invest tok kvelden?
– Det kan være at noen av selskapene levde ett år lenger.
– Med andre ord: Det er rett og slett tilfeldig at du har vært innblandet i alt dette?
– Kjære deg! Nå gjør du det samme igjen. Jeg forlot alt dette i 1988. Har det noe med meg å gjøre, det da? Nå synes jeg dere sitter med mye informasjon som ikke kan relateres til den virkelige verden. Det er kun ett selskap jeg har vært involvert i, og det er Vest-Invest. De fleste av disse selskapene ble dratt med i dragsuget, gjentar han: – Skal dere lage meg til konkursrytter? Da skjønner dere ingen ting! »

Og Kapital tilføyer blant annet:

« Jordal underslår at han var på farten med selskapet Argus lenge etter at Vest-Invest takket for seg. (…) For ikke å glemme døgnflueselskapet Multimann. (…) Tross gründerens tilbakevisninger: Til sammen har det blitt mange dager i retten for Even Jordal. »

Bladet hadde også satt opp « Jordals merittliste », der14 av 17 navngitte selskaper hadde fått merkelappen «Konk.»

I Kapital nr. 9/2001 brakte bladet et innlegg av Even Jordal over nesten to sider, med tittelen « Drittsekk-journalistikk ». Igjen var bildet av Jordal med cowboyhatt brukt som illustrasjon. Bildeteksten lød: « Og alt dette for en sak på de gule sidene: Han likte ikke bildet heller. »

For øvrig hadde bladet hengt på en redaksjonell «hale» i seks punkter, som «svar» på påstander og spørsmål i Jordals innlegg.

KLAGEN:

Klager er advokat Morten Steenstrup på vegne av Even J. Jordal. Advokaten viser innledningsvis til Vær Varsom-punktene 3.2, 3.3, 3.7, 4.1 og 4.2, som han mener bladet har overtrådt. Deretter skriver han:

«Den 30. mars 2001 ble Even J. Jordal oppringt av en journalist fra Kapital. Ut fra det som ble sagt under samtalen, ble Even J. Jordal klar over at journalisten hadde et feilaktig bilde av hans forretningsvirksomhet. Journalisten hadde til dels misforstått hvilke selskaper Even Jordal var involvert i, avslørte til dels mangelfulle kunnskaper om selskapenes økonomiske situasjon og refererte endog flere konkrete feil. »

«For Jordal ble det derfor tydelig at journalisten måtte sitte med informasjon fra en kilde i Jordals nærmiljø med en – slik Jordal oppfattet det – skjult agenda .»

Ifølge advokaten skal Jordal også ha gjenkjent innholdet i tidligere «lokale presseklipp», blant annet ett der Stavanger Aftenblad «feilaktig [hadde] lagt til grunn at det var Even J Jordal det gjaldt, mens det korrekte var at det var Jordals bror som var begjært konkurs». «Dette er bare en av flere tydelige indikasjoner på at Kapitals journalist lot seg bruke av kilde med skjult agenda. »

«På bakgrunn av alle de feil og misforståelser journalisten hadde tilkjennegitt i løpet av telefonsamtalen, ba Jordal om å få gjennomgå artikkelen, for å kunne luke bort direkte feil. Journalisten svarte da at Jordal ikke kunne få tilgang til artikkelen, men hun skulle sende ham en mail ?med sitater? . Jordal oppfattet oppfattet på det tidspunkt ?sitater? som gjengivelse av de korreksjoner han hadde gitt.»

« Ikke på noe tidspunkt i løpet av ovennevnte samtale nevnte journalisten at hun anså samtalen å være et intervju med Jordal. At Even J. Jordal hadde oppfattet samtalen som en ordinær bakgrunnssamtale, fremgår til fulle av at han brukte uttrykk som ? kjære deg… ? og ? Da har dere ikke skjønt noen ting… ?. Disse uttrykkene ble senere gjengitt i artikkelen. Det er åpenbart at Jordal ikke ville benyttet slike uttrykk i en intervjusituasjon .»

«Even J. Jordal ble først oppmerksom på at Kapital skulle trykke et ?intervju?, da han mandag 2. april 2001 fikk tilsendt en mail fra Kapitals journalist. Even J. Jordal konstaterte at mye av det han hadde sagt til journalisten, var uriktig gjengitt. (…) Han sendte derfor en mail til Kapitals journalist… I mailen gjorde han oppmerksom på at de ?sitater? han hadde fått oversendt til dels [var] tatt ut av sin sammenheng og til dels var sterkt misvisende gjengitt.» (Kopi vedlagt).

Vedlagt følger også kopi av brev Jordals advokat (klageren) samme dag sendte Kapital, samt svar fra bladet.

« Kapital valgte likevel å trykke den nevnte artikkelen, uten å redegjøre for de innvendinger Even J. Jordal hadde kommet med… »

Når det gjelder de konkrete opplysninger i Kapitals artikkel, gjennomgår klageren «de faktiske forhold» og hva som «ikke er i samsvar med faktum». Angående fusjonen mellom VIP Scandinavia og Media Visjon skriver klageren f. eks.: «Det er overhodet ikke grunnlag for å knytte Jordals navn til disse selskapene, men dette gjøres i artikkelen på tross av at journalisten både skriftlig og muntlig ble gjort oppmerksom på de korrekte forhold. »

I sin gjennomgang av Vær Varsom-punktene klageren mener Kapital har overtrådt, påpeker han bl.a. at « artikkelen er skrevet i en svært tendensiøs form, og har en gjennomgående ironisk og spydig tone ». Klageren påpeker også at journalisten har « plassert sin egen personlige kommentar midt inn i det som fremstår som en ordrett gjengivelse av et intervju. »

«Artikkelen i Kapital fremtrer som et krast personangrep . Det er åpenbart at en artikkel med et slikt innhold er egnet til å gjøre stor skade for den person som rammes, både økonomisk og sosialt. Dette er noe Kapital er, og har vært, fullt klar over.»

Klageren viser ellers til en rekke tidligere PFU-uttalelser som han mener er relevante opp mot den aktuelle klagen. (Sekretariatet har her gjort klageren oppmerksom på endringer i Vær Varsom-plakaten i forhold til de eldste uttalelsene, spesielt angående « råderetten over egne uttalelser ».

I svarbrev fra klageren gjøres det oppmerksom på at Even Jordal fikk et innlegg på trykk i Kapital nr. 9/2001. « Kapital trykket en redaksjonell hale til leserinnlegget. Det anføres at dette utgjør et ytterligere brudd på god presseskikk, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, hvor det kreves at tilsvar ikke skal utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. I tillegg bringer Kapital på nytt det samme bilde av Jordal med en spydig billedtekst. Kapital har dermed utnyttet sin maktposisjon i strid med de presseetiske regler. »

TILSVARSRUNDEN:

Kapital , ved advokat, «tilbakeviser at artikkelen fremstår som et personangrep». « Informasjonen i artikkelen var kjent gjennom flere år, kun sammenstillingen av denne var ny. Påstandene ble dokumentert i reportasjen, Jordal har fått mulighet til samtidig imøtegåelse i artikkelen gjennom et intervju og til å få fremsette tilsvar. Kapital trykket Jordals tilsvar, som var på over dobbelt så mange ord som selve artikkelen. »

Kapitals advokat tilbakeviser klagerens påstand om at bladet skal ha blitt misbrukt av en kilde med «skjult agenda», og «derfor enhver bruk av anonyme kilder».

Om journalistens kontakt med Even Jordal heter det bl.a.:

« Hun presenterte seg og ba om kommentarer til en artikkel i Kapital. Hun gjenga de faktiske opplysninger hun satt inne med, og spurte han spørsmål omkring disse opplysningene. Jordal fikk dermed muligheten til å korrigere opplysningene i artikkelen, og journalisten foretok en kontroll med opplysningenes korrekthet.»

« I intervjuet som ble publisert korrigerte Jordal også opplysningene i artikkelen. Han presiserte bl.a. at de omtalte selskaper ? er selskaper innenfor Vest-Invest-konsernet ?, samt at han kun var med på å stifte Stavanger Tank-selskapene, og at han solgte seg ut av disse selskapene lenge før konkursen.»

« Kapital erkjenner at artikkelen inneholder en feil i forbindelse med omtalen av søksmålet fra Telenor. Det var ikke kjent for Kapital at Telenor hadde droppet søksmålet mot Jordal, selv om journalisten under intervjuet spurte Jordal om dette. (…) Feilen ble dessuten rettet opp ved Jordals tilsvar i Kapital nr. 9/2001. »

Når det gjelder klagerens muligheter til å få rettet opp faktiske feil i den påklagede artikkelen, heter det i bladets tilsvar:

«Kapital sendte Jordal en e-mail 2. april kl 10.27, der det ble vedlagt sitater fra telefonsamtalen fredag 30. mars og bedt om kommentarer innen samme dag kl. 11.30. Kl 11.44 svarte Jordal at han skulle ta seg tid til en nærmere gjennomgang, og komme tilbake til
de faktiske feil. Det ble kl 15.34 på nytt sendt en e-mail fra Kapital om at artikkelen nå gikk i trykken og at eventuelle merknader måtte returneres snarest. Svar fra Jordal ble ikke
mottatt av Kapital før kl 16.06, og da var det i følge produksjonssjefen i Kapital allerede for sent. Bladet hadde gått i trykken. »

» I tillegg hadde Kapitals journalist minst 5 telefonsamtaler med Jordal før trykking, der han lovte straks å komme tilbake med ?faktiske feil?.»

Angående Jordals påstand om at han ikke var klar over at det dreide seg om et intervju, skriver bladets advokat:

«Jordal ble oppringt av Kapitals journalist. Hun presenterte seg og ba om kommentar til en artikkel i Kapital. Journalisten ga uttrykk for at dette som ble sagt var ment for publisering. Jordal var derfor klar over at journalistens spørsmål var ment for en artikkel i Kapital, og derfor å betrakte som et intervju. »

«Kapital mener at Jordal fikk muligheten til å imøtegå de faktiske opplysningene i artikkelen. Han ble først intervjuet over telefon. Så fikk han mulighet til å komme med anmerkninger til disse sitatene, og han ble flere ganger purret på av Kapitals journalist før Kapital gikk i trykken.»

« Selv om det hadde vært mulig å korrigere intervjuet eller øvrige forhold i artikkelen på det daværende tidspunkt, inneholdt ikke Jordals mail noen påvisning av faktiske feil i sitatene fra intervjuet med Jordal. Spørsmålet blir derfor utelukkende om Jordal hadde krav på å få inntatt tilleggsuttalelser til intervjuet. »

«Jordal hevder at journalisten underminerer Jordals uttalelser ved å knytte egne kommentarer direkte til uttalelsene. Kapital erkjenner at det ideelle krav er å holde reportasje og kommentar helt adskilt…, men dette er ikke gjennomført i noe norsk presseorgan, og kan isolert sett ikke innebære noe brudd på Vær Varsom-plakaten. (…) Kapital hevder at det ikke er tvil for leseren av artikkelen hva som er Jordals uttalelser, hva som er journalistens uttalelser og hva som er rene faktiske opplysninger. »

«Kapital erkjenner at artikkelen er skrevet i en kritisk form, men mener at dette ikke er i strid med de presse-etiske regler. Artikkelen omtaler en næringslivsaktør som har hatt en sentral rolle i en rekke selskaper innenfor en rekke forskjellige bransjer. Et gjennom-gående trekk ved disse selskapene er at de har gått konkurs. Det har utvilsomt allmenn interesse å gjøre Kapitals lesere oppmerksomme på disse forholdene. Når Jordal i tillegg stiller seg helt avvisende til den kritikk som ligger i dette faktum, er det ikke i strid med de presse-etiske regler å skrive artikkelen i en kritisk form. »

Når det gjelder Kapitals redaksjonelle «hale» til Jordals tilsvar, skriver Kapital-advokaten:

«Tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell polemisk replikk. Man må likevel skille mellom aviser og periodiske publikasjoner. Ved periodiske publikasjoner kan hovedregelen fravikes for å oppnå en sammenheng i debatten. Kapital er å regne som en periodisk publikasjon, da magasinet kommer ut hver fjortende dag. Dette tilsier at det
var viktig for Kapital å ikke la Jordals lange og omfattende tilsvar stå ubesvart til neste nummer. »

«Til dette kommer at redaktørens svar ikke er spesielt polemisk . Svarene under punktene 1, 2, 3, 5 og 6 adresser faktiske forhold. Punkt 4 er noe mer polemisk, men likevel akseptabelt da det gir redaktørens forklaring på hvorfor Kapital mener det er berettiget å fokusere på Jordal som person, selv om han ikke var direkte involvert i datterselskapene til Vest-Invet-konsernet.»

Klageren fastholder sin mistanke om at Kapital «har mottatt informasjon fra en bestemt person, som for tiden opptrer som Jordals motpart i en sak som verserer for retten». «Det er
imidlertid ikke avgjørende hvorvidt Kapital… benyttet seg av en kilde med skadehensikt, eller om angrepet på Even J. Jordal helt og holdent bygget på Kapitals eget initiativ. Det sentrale er at Kapital – i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 – ikke i tilstrekkelig grad kontrollerte de opplysninger som lå til grunn for angrepet på Even J. Jordal.»

«I artikkelen kobles Jordals navn til konkurser i selskaper som han ikke har hatt noen som helst tilknytning til, forut for eller under konkursene. Jordal henges ut som en ?avvikler’?, uten at det finnes noe faktisk grunnlag for en slik beskyldning .»

«Kapitals journalist unnlot å spørre Jordal om Telenor-saken. Påstanden i artikkelen kom… helt overraskende på ham. Kapital tok seg heller ikke bryet med å konsultere andre kilder om riktigheten av påstanden, til tross for at journalisten, med minimale anstrengelser, kunne ha brakt på det rene at Jordal ikke stod ovenfor trussel om søksmål fra Telenor.»

Klageren tilbakeviser at Kapitals journalist skal ha snakket med Jordal minst fem ganger før trykkingen av artikkelen. « Jordal snakket med journalisten to ganger ». Vedlagt følger kopi av e-mail Jordal sendte journalisten kl. 11.44 den 30. mars, der det het: « Oppsettet inneholder så mange feil og unøyaktigheter at jeg har valgt å ta kontakt med min advokat. »

«I den fremstilling av hendelsesforløpet som gis i tilsvaret, gis det inntrykk av at Kapital ikke hadde noe valg med hensyn til tidspunktet for trykking av artikkelen. Det er imidlertid åpenbart at Kapital kunne besluttet at artikkelen først skulle trykkes i neste utgave av bladet…».

«Kapital viser til at journalisten som ringte Even Jordal, presenterte seg og ba om kommentarer… Det er ingen uenighet om denne beskrivelsen av faktum. Det er imildertid langt fra det å ringe til en person og presentere seg som journalist, til det å klargjøre en intervjusituasjon. Klargjøring av intervjusituasjonen må innebære et krav om at ?intervjuobjektet? faktisk blir gjort oppmerksom på at hans uttalelser kan bli publisert . »

«Dersom den som utsettes for en meget kritisk artikkel ikke skal gis anledning til å presentere sitt syn på saken – under henvisning til at ?tilleggsuttalelser? ikke er tillatt – ville adgangen til samtidig imøtegåelse bli fullstendig illusorisk.»

«Det var i foreliggende sak ingen grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen om at tilsvar ikke skal utstyres med polemisk replikk. Vi fastholder dessuten den oppfatning at den
?hale? som ble knyttet til Jordals innlegg, helt klart er polemisk i sitt innhold, noe som videre understrekes av billedbruk og billedtekst i tilknytning til innlegget. »

Kapital s advokat tilbakeviser klagerens påstand om kilde med «skjult agenda» som grunnløs. Bladet fastholder dessuten at Jordal ble oppringt «minst fem ganger», og «minst to av disse gangene pratet hun med Jordal, som sa at han snart ville komme med rettelser pr. mail». « Kapital gjorde derfor iherdige forsøk på å få merknader fra Even Jordal, hvilket tilsier at han har fått muligheten til å forsvare seg.»

«Dessuten trykket Kapital de faktiske merknader Jordal kom med i disse telefon-samtalene. (…) Videre inneholdt Jordals mail, sendt kl. 1606 og mottatt av Kapital etter trykking, ikke noen nye konkrete opplysninger om faktiske feil i artikkelen. »

«Kapital har forståelse for at Jordal ikke likte innholdet i Kapitals artikkel om ham. At han ikke likte innholdet, betyr selvsagt ikke at Kapital har gitt en feil gjengivelse av hans uttalelser. Kapital noterer seg i denne sammenheng at Jordal, bortsett fra løse antagelser om at han ikke kjenner seg igjen i flere av de uttalelser han var tillagt, ennå ikke har klart å komme opp med én konkret påvisning av hva det er han mener seg feilsitert på. »

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, kommet med ytterligere et brev. Her konstateres det at påstand står mot påstand når det gjelder spørsmålet om «hvorvidt Kapitals journalist faktisk spurte Jordal om søksmålet fra Telenor». « Jordal fastholder at søksmålet fra Telenor aldri ble nevnt i hans samtaler med Kapitals journalist… ».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Kapital, der bladet tok for seg Rogalands-gründeren Even Jordal og hans befatning med ulike selskaper innen mediabransje og shipping. Artikkelen fokuserte særlig på konkursene som har rammet disse selskapene. Even Jordal klager via advokat over at Kapital har tegnet et feilaktig og tendensiøst bilde av hans forretnings-virksomhet, og at bladet visste om feilene før artikkelen gikk i trykken. Klageren hevder også at han ikke var klar over at samtalen han hadde med journalisten, og som er gjengitt i artikkelen, var et intervju som skulle publiseres. For øvrig viser klageren til at Kapital knyttet en polemisk redaksjonell «hale» til det tilsvar han senere fikk på trykk i bladet.

Kapital tilbakeviser at artikkelen framstår som et personangrep, og bare på ett punkt erkjenner redaksjonen at man brakte en feilaktig opplysning. For øvrig hevder bladet at informasjonen i artikkelen har vært kjent gjennom flere år, og at kun sammenstillingen av opplysningene var ny. Kapital mener påstandene ble dokumentert i reportasjen, og påpeker dessuten at klageren har fått anledning til samtidig imøtegåelse gjennom intervjuet med ham. I tillegg har bladet publisert det omfattende innlegget klageren senere kom med. Når det gjelder den redaksjonelle «halen», mener Kapital det må tas hensyn til den periodiske utgivelsen av bladet.

Pressens Faglige Utvalg mener Kapital var i sin fulle rett til å sette søkelys på klageren og hans forretningsvirksomhet.

Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.»

I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at klageren har påvist feil av en art som skulle være egnet til å endre det hovedbudskap Kapitals artikkel formidler. Utvalget konstaterer at artikkelen hovedsakelig er en gjengivelse av klagerens samtale med journalisten, og at klageren på denne måten er gitt god mulighet til å gå i rette med uriktige opplysninger og påstander. Utvalget legger også til grunn at bladet senere har stilt stor spalteplass til rådighet for klagerens motinnlegg.

Derimot finner utvalget at bladet skulle ha unngått å utstyre klagerens innlegg med en redaksjonell polemisk «hale», som forsterkes av en tilhørende ironisk bildetekst. Utvalget kan ikke se at den periodiske utgivelsen rettferdiggjør Kapitals handlemåte. Etter utvalgets mening burde redaksjonen ha nøyd seg med å varsle at man var uenig med klageren og at man ville komme tilbake til saken i neste utgave.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter: «Tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.»

På dette punkt har Kapital brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth