Ordfører i Ballangen, Anne-Rita Nicklasson mot Fremover

PFU-sak 103/12


SAMMENDRAG:

Fremover omtalte torsdag 29. mars 2012 budsjettproblemer i Ballangen kommune. Hovedtittelen var «Avviser ordfører-sprekk» og undertittelen «Hevder ordfører-regnskap gikk i pluss – ikke 483.000,- i minus». Artikkelen var illustrert med et stort bilde av ordføreren i kommunen, Anne-Rita Nicklasson. I bildeteksten sto det:

«AVVISER: Ordfører Anne-Rita Nicklasson avviser at ordførerregnskapet gikk med underskudd i 2011. – Det er en feilføring av 600.000 kroner i regnskapet. Det betyr at ordføreren ikke disponerte alle pengene som det var budsjettert med, hevder hun.»

I ingressen het det:

«Regnskapet for 2011 ble oppgjort med en helsprekk også for ordfører Anne-Rita Nicklasson. – Men det er feil, sier hun.»

Av brødteksten fremgikk det at kommunen har hatt store overskridelser i både 2010 og 2011, og at det også går mot overforbruk i 2012. Under mellomtittelen «– Feilført», ble ordførerens kommentarer til den påståtte budsjettsprekken på ordførerbudsjettet gjengitt:

«Nå viser det seg også at ordførerbudsjettet sprakk med nesten en halv million kroner. Totalt for postene 100, 101 og 111 beløper det seg til 483.572 kroner. (…)
– Det er feil. Jeg har funnet at det er feilført nesten 600.000 kroner på
kontoene jeg har ansvar for. Det vil si at jeg i realiteten ikke har brukt opp budsjettet (…) som jeg hadde til disposisjon, hevder ordføreren. (…)
På Fremovers spørsmål om hvem det er som har stått for feilføringene, svarer hun: – Det er rådmannen.»

Under siste mellomtittel, «Høy temperatur», refererer avisen til debatten om kommunens budsjettproblemer på Fremoverpuls, og en beskyldning her mot ordføreren gjengis:

«Blant annet beskyldes ordføreren for å ha holdt tilbake opplysninger om økonomien i forkant av valget, slik Aps Robert Israelsen gjør.»

Helt til slutt i brødteksten omtales også en e-post «som åpenbart har sirkulert i diverse miljø i en tid». Her fremkommer det, ifølge avisen:

«(…) at daværende rådmann Svenn Ole Wiik, allerede 15. mars i fjor anbefalte ordføreren å utsette upopulære tiltak for å få kontroll på en skakkjørt økonomi til etter valget. Ordføreren fastslo da at driftsbudsjettet måtte ned seks millioner.»

Lørdag 31. mars 2012 fulgte Fremover opp saken i en artikkel med tittelen «– Ikke ”feilføring”». Artikkelen var illustrert med et bilde av fungerende rådmann Kjell Inge Mentzen, som uttalte seg. I ingressen het det:

«– Vi har ingen indikasjoner på feilføring av 600.000 kroner i kommuneregnskapet.»

Og videre:

«Det sier fungerende rådmann Kjell Inge Mentzen i Ballangen, etter at ordfører Anne-Rita Nicklasson har forklart en sprekk i ordførerens 2011-regnskap med feilposteringer for 600.000 kroner.»

I brødteksten het det også:

«2011-regnskapet samlet for postene ”folkevalgte styringsorganer”, ”valg” og ”revisjon” [er] oppgjort med et samlet minus på vel 483.000 kroner. Mentzen går likevel langt i å gi ordføreren medhold når hun overfor Fremover bestrider at hun har budsjettansvar utover posten ”folkevalgte styringsorganer”, og at hun under alle omstendigheter bare kan ansvarliggjøres for et minus på 342.000 kroner av et totalt budsjett på 1.808.500 kroner.»

KLAGEN:

Klager er ordfører i Ballangen kommune. Hun mener Fremovers journalistikk er misvisende, og anfører at hun ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å ta til motmæle i de påklagede artiklene.

Klager skriver: «Journalisten har, på tross av god tilbakemelding fra meg, fremstilt det som om jeg har overskredet Ansvar 100-kontoen hvor all politisk aktivitet skal bokføres. (…) I tillegg fremkommer det påstander om at jeg som ordfører disponerer flere konti.»

Når det gjelder mangelen på imøtegåelse, anfører klager: «Journalisten viser i dagens oppslag [29.03.2012] til en mail som journalisten påstår jeg 15. mars 2011 skulle ha mottatt. Denne påstanden har jeg ikke fått mulighet til å motsi. Journalisten viser samtidig i sin fremstilling til debatt på Fremover-puls. Denne debatten har jeg verken lest eller er gitt mulighet til å imøtegå.» Slik klager ser det, burde hun også fått anledning til å imøtegå uttalelsene fra fungerende rådmann om at det ikke finnes indikasjoner på feilføring på Ansvar 100 (i artikkelen publisert 31.03.2012).

Klager har vedlagt en e-postkorrespondanse med Fremovers journalist, der det fremgår at klager har fått sitatsjekk og at hun har gitt journalisten opplysninger om kommunens økonomi.

TILSVARSRUNDEN:

Fremover opplyser at Ballangen kommune over tid har slitt med økonomien, og at avisen har hatt en løpende dekning av forholdene. Avisen anfører om foranledningen til de påklagede artiklene: «I bakkant av artikkelen 24. mars [vedlagt, sekr. anm.] tilfløt det Fremover informasjon om at ordføreren, som i kommunestyremøtet 22. mars, samt gjentatte ganger tidligere, har vært tydelig på å forlange økonomisk kontroll, ikke hadde kontroll over egne budsjettposter. Dette undersøkte vi og fant det sannsynliggjort at ordføreren selv hadde betydelige overskridelser i bruken av egne budsjetter (vedlegg 4). Dette konfronterte vi ordfører Anne-Rita Nicklasson med. Hun fikk kommentere den informasjonen vi hadde, og dette resulterte i artikkelen torsdag 29. mars.»

Avisen henviser også til e-postkorrespondansen som ligger ved klagen, og påpeker at den viser at ordføreren ikke trekker noen av sine utsagn, men at hun «derimot [gjentar] i substans det samme som hun er sitert på».

Hva gjelder imøtegåelsesretten, anfører Fremover blant annet: «Når det gjelder artikkel
29. mars har ordføreren fått rikelig anledning og plass til å kommentere og imøtegå hovedsubstansen i artikkelen, at det reviderte regnskapet viser overskridelser på konti som hører inn under ordførerens ansvarsområde. Når det gjelder den avsluttende sekvensen [henvisningen til debatten på Fremoverpuls og en e-post, sekr. anm.], er dette en oppsummering av forhold som allerede sirkulerte ute i det åpne rom. Det refererte innhold på nettsamfunn, samt referert epost balanserer etter Fremovers mening hverandre. Når det gjelder artikkel 31. mars, er dette en oppfølger til 29. mars. Det framkommer ingen nye påstander i artikkelen som ordføreren ikke allerede hadde kommentert, kun fungerende rådmanns presisering av faktiske forhold. Dette blir da å anse som en del av den løpende dekningen av saken. Fremover kan med dette ikke se at Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 er brutt.» [Fremovers utheving, sekr. anm.]

Klageren anfører: «Det stemmer at jeg bad om sitatsjekk. Ingen av mine tilbakemeldinger ble ihensyntatt av journalisten. Artikkelen 29. mars refererte avslutningsvis til ”informasjonsflyt” jeg verken kjente til eller hadde lest. Jeg ble ikke presentert denne, og fikk ikke mulighet til å imøtegå påstander Fremover satte på trykk. Fremover viser også til en
e-post der jeg skal ha returnert forslag fra rådmannen om å utsette upopulære kutt til etter valget. Ei heller denne ble jeg presentert for av journalisten, – og fikk ikke anledning til å imøtegå ei heller denne.» «Jeg fikk heller ikke mulighet til å tilbakevise påstandene om overskridelser på Ansvar 100 ved å dokumentere hva som av rådmannen faktisk er kontert på Ansvar 100-politikerkontoen.»

For øvrig fastholder klager at hun også skulle fått kommentere fungerende rådmanns uttalelser i den oppfølgende artikkelen: «Hans presisering av ”faktiske forhold” medførte ikke riktighet, – noe jeg ikke fikk anledning til å imøtegå.»

Med hensyn til fakta, opplyser klager: «Ihht Ballangen kommunes Økonomireglement står ikke ordføreren i Ballangen formelt ansvarlig for en eneste konto. Ordfører kan ei heller dermed pålegges ansvar for konteringer på Ansvar 100. Det er rådmannens ansvar å ha kontroll også over Ansvar 100.»

Fremover har ikke hatt ytterligere kommentarer til saken, men har i siste runde vedlagt kopi av e-posten som er omtalt i den ene påklagede artikkelen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i Fremover om sprekk i ordførerbudsjettet i Ballangen kommune.

Klager er ordfører i Ballangen kommune. Hun mener Fremovers journalistikk er misvisende, og hun anfører at avisen ikke har innfridd hennes rett til samtidig imøtegåelse.

Fremover avviser klagen. Etter avisens mening har klager «fått rikelig anledning og plass til å kommentere og imøtegå hovedsubstansen» i den første artikkelen om budsjettsprekken. Videre anfører redaksjonen at det ikke fremkommer nye påstander i den oppfølgende artikkelen, og Fremover anser derfor denne som del av den løpende dekningen.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Fremover har vært i kontakt med klager forut for publiseringen av den første artikkelen, og at hun også har fått sitatsjekk i forbindelse med denne. Ut fra den foreliggende dokumentasjonen kan ikke utvalget se at klager har bedt om at noen av sitatene korrigeres eller suppleres med utfyllende informasjon. Etter utvalgets mening fremgår det derimot at klager har fått mulighet til å imøtegå hovedpåstanden om sprekk i ordførerbudsjettet.

Utvalget merker seg også Fremovers anførsel om at ordføreren har fått «rikelig anledning og plass til å kommentere og imøtegå hovedsubstansen i artikkelen». I denne sammenheng vil utvalget minne om at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å forelegge «hovedsubstansen» for å innfri det presseetiske kravet om samtidig imøtegåelse. Som det fremgår av punkt 4 i NPs veileder for imøtegåelsesretten, skal den angrepne forelegges alle de konkrete beskyldningene som skal publiseres. Her må det imidlertid tilføyes at ikke alle angrep utløser imøtegåelsesretten. Det er kun sterke beskyldninger av faktisk art som gir den angrepne rett til samtidig å ta til motmæle (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14). Dette til forskjell fra sterke meninger, karakteristikker eller verdivurderinger som gir den angrepne rett til tilsvar snarest mulig i ettertid (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.15).

Når det gjelder innholdet i den oppfølgende artikkelen, kan utvalget ikke se at det rettes beskyldninger mot klager som skulle vært imøtegått. I det påklagede tilfellet finner utvalget kun én påstand som det mener at klager burde blitt konfrontert med. Det gjelder beskyldningen som er hentet fra Fremoverpuls i den første artikkelen, om at ordføreren skal ha holdt tilbake opplysninger om økonomien i forkant av valget. I lys av informasjonen som fremkommer om kommunens alvorlige økonomiske situasjon, fremstår også påstanden som alvorlig. Slik utvalget ser det, burde Fremover derfor gitt klager mulighet til å kommentere påstanden før publisering. Utvalget viser her til punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten, der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt har Fremover brutt god presseskikk.

Oslo, 19. juni 2012

Line Noer Borrevik,
Kirsti Nielsen, Håkon Borud, Martin Riber Sparre,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Reidun Førde