Konstali Helsenor v. daglig leder Steinar Kristiansen mot Nordlys

PFU-sak 103/08


SAMMENDRAG:

Nordlys publiserte torsdag 14. februar 2008 på sine nettsider en nyhetsartikkel med tittelen «Kastes ut av Helse Nord». Artikkelen var illustrert med et bilde med motiv fra et sykehus, og i ingressen het det:

«Den største utleieren av helsevikarer, Konstali Helsenor, mister kontrakten med Helse Nord.»

I brødteksten opplyses det at Konstali Helsenor er blitt kraftig kritisert:

«Kritikken kommer både fra kunder og fra tidligere ansatte. Nå tar en av kundene, Helse Nord, affære – og sier simpelthen opp kontrakten med vikarselskapet.»

Videre, under mellomtittelen «Mangler kompetanse», refererer Nordlys hva oversykepleier Ranveig Lind ved Intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge har uttalt til Aftenposten.no; oversykepleieren mener vikarbyrået ikke har kompetansen som trengs for å rekruttere vikarer. Deretter opplyses det:

«Helse Nord avsluttet for kort tid tilbake en anbudsrunde om vikarbyråtjenester. I runden inngikk alle sykehusene i Nord-Norge. I anbudsrunden fikk Konstali Helsenor ikke forlenget kontrakt.»

Under mellomtittelen «Sendte hjem sykepleiere» gjengis også hva ytterligere en kritiker har uttalt om vikarbyrået, og hva vikarbyrået selv mener om kritikken:

«Kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen forteller til Aftenposten.no at Sykehuset Østfold har vært nødt til å sende hjem igjen sykepleiere fra Konstali Helsenor, fordi de ikke hadde den nødvendige kompetansen. Ledelsen for Konstali Helsenor tilbakeviser kritikken, og mener at selskapet er utsatt for en svertekampanje fra tidligere ansatet [sic] og konkurrerende bedrifter.»

KLAGEN:

Klager er Konstali Helsenor, som mener Nordlys har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. Klageren påpeker for øvrig at Nordlys har basert sin artikkel på en Aftenposten-artikkel, som klageren også har brakt inn for PFU (sak 079/08).

Klageren anfører: «Nordlys har ikke kontaktet undertegnende i forbindelse med artikkelen. Likevel avsluttes artikkelen med et sitat som signaliserer slik kontakt. Retten til samtidig imøtegåelse (Vær Varsom-plakatens 4.14) er altså brutt».

Klageren mener også formuleringen om at Helse Nord «simpelthen sier opp kontrakten med vikarselskapet» er uriktig, og at den strider mot saklighets- og omtankepunktet i Vær Varsom-plakaten. Klageren henviser i denne sammenheng også til sin klage mot Aftenposten. I denne andre klagen forklarer klageren at selskapets tidligere kontrakt med Helse Nord gikk ut i oktober i fjor, og at det derfor «ikke var kontrakter å miste eller fornye».

Videre hevder klageren at Nordlys ikke har dekning for tittelen «Kastes ut av Helse Nord», og det anføres: «Generelt er hele artikkelen et brudd på Vær Varsom-plakatens 3.2 om å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte[.] For øvrig vises til vår klage på [A]ftenpostens artikkel[.]» (Klagen på Aftenposten er vedlagt. Sekr.anm.)

TILSVARSRUNDEN:

Nordlys bemerker i sitt tilsvar at avisen «er klaget inn som en ”hengesak” til Aftenpostens artikler på papir og nett», men at avisen «i denne omgang [nøyer seg] med å kommentere kun det som spesifikt angår vår [Nordlys, sekr.anm.] befatning med saken».

Nordlys forklarer publiseringen av artikkelen slik: «Nordlys.no refererer i en kort melding til Aftenpostens artikkel i den delen av saken som er relevant for oss, nemlig at Konstali Helsenor mister kontrakten med Helse Nord. (…) Den korte artikkelen henviser to ganger til aftenposten.no, og innholdet er så vidt jeg [ansvarlig redaktør, sekr.anm.] kan se ikke omstridt. Det er et faktum at Konstali Helsenor mister kontrakten med Helse Nord. Det bekreftes av dokumentasjonen selskapet har vedlagt klagen.»

Nordlys henviser også til siste setning i den innklagede artikkelen, og mener klageren derigjennom er «gitt et samtidig og begripelig tilsvar». Nordlys avviser videre at det ikke er dekning for tittelen, og at den nevnte formuleringen er uriktig. Ansvarlig redaktør skriver: «Uttalelsen til Lind, kombinert med det faktum at Konstali Helsenor ikke fikk ny kontrakt, gir dekning for det folkelige uttrykket ”Kastes ut av Helse Nord”. Det samme er tilfelle med den ene setningen ”simpelthen sier opp kontrakten med vikarselskapet”. Meningsinnholdet er at forholdet avsluttes, noe som går klart fram at [sic] helheten i artikkelen. Etter min mening er det flisespikkeri å hevde at dette er brudd på 4.1.» På denne bakgrunn avviser Nordlys å ha brutt god presseskikk.

Klageren trekker en parallell til PFU-sak 283/07 i sitt tilsvar, og skriver: «Nordlys gjorde i denne sak som Agderposten i sin tid gjorde når det gjelder Bjørneby[e] – de trykket utsagn fra et annet medium uten å foreta tilstrekkelig og selvstendige undersøkelser hva gjelder holdbarheten i de utsagn som ble fremsatt.»

Klageren mener også at Nordlys har publisert «utsagn som om mulig er enda sterkere enn det Aftenposten gjorde», og påpeker at «[u]tsagnene er usanne», noe klageren mener å ha dokumentert gjennom klagene og tilsvarene både i foreliggende sak, samt i klagen som gjelder Aftenposten (PFU-sak 079/08).

Nordlys avviser at den samtidige imøtegåelsesretten ikke er ivaretatt, og at Nordlys skal ha formidlet usannheter. Avisen anfører: «Vi formidlet ledelsen i Konstali Helsenors tilsvar til Aftenposten – sammenfattet – (…) Dette er et fullverdig tilsvar i forhold til det vi faktisk formidlet. Det er irrelevant om det var Nordlys eller Aftenposten som snakket med Konstali Helsenor.»

I tillegg påpeker Nordlys: «Konstali Helsenor fikk ikke forlenget kontrakt med Helse Nord. Det er sant. Oversykepleier Ranveig Lind (…) ved Universitetssykehuset Nord-Norge kritiserte Konstali Helsenor i Aftenposten. Kritikken er korrekt gjengitt av oss.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er helsevikarbyrået Konstali Helsenor, som blir kritisert og omtalt i en kort nyhetsartikkel på nettsidene til Nordlys i forbindelse med en aktuell anbudskonkurranse i Helse Nord. Artikkelen er basert på en artikkel publisert i Aftenposten, og klageren reagerer på at Nordlys ikke tok kontakt for samtidige kommentarer før publisering. Klageren mener også at Nordlys ikke har kontrollert opplysningene som presenteres, og at artikkelen derfor inneholder flere feil. Det anføres dessuten at Nordlys ikke har dekning for artikkelens tittel.

Nordlys bemerker at artikkelen refererer til en Aftenposten-artikkel, og at retten til samtidig imøtegåelse er ivaretatt ved at avisen har sammenfattet og gjengitt klagerens kommentarer til Aftenposten på de forhold som faktisk blir formidlet. Nordlys mener også at kritikken som gjengis, og det faktum at klageren ikke får ny kontrakt med Helse Nord, gir dekning for tittelen. For øvrig påpekes det at tittelens meningsinnhold – at forholdet mellom klageren og Helse Nord avsluttes – går klart frem av artikkelen. Nordlys kan heller ikke se at avisen skal ha formidlet usannheter.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den påklagede artikkelen er en kort nyhetsartikkel som refererer til et større oppslag i Aftenposten, og at Nordlys kort oppsummerer klagerens svar på kritikken, slik den fremkommer i Aftenposten. Slik utvalget ser det, har Nordlys derigjennom ivaretatt retten til samtidig imøtegåelse. Utvalget har imidlertid forståelse for at klageren reagerer på at Nordlys ikke tok kontakt, noe avisen med fordel kunne gjort.

Utvalget noterer seg videre at tittelen og enkelte formuleringer i brødteksten er spisset og noe upresise, sett i forhold til hva klageren opplyser om anbudskonkurransen og kontrakten med Helse Nord. Utvalget mener likevel de befinner seg innenfor det man må kunne regne som presseetisk akseptabelt, også fordi andre opplysninger i brødteksten bidrar til å klargjøre hva saken handler om.

Nordlys har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2008

Odd Isungset,
Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Siri Bjerke, Stig Inge Bjørnebye