Østlands-Posten, v. ansv. red. Are Stokstad mot Avisa.no (Oslo Journalistklubbs streikeavis 2004)

PFU-sak 102/04


SAMMENDRAG:
Avisa.no, Oslo Journalistklubbs streikeavis, brakte torsdag 13. mai 2004 en reportasje med tittelen «NJ advarer mot å ødelegge karrieren: Protester mot streikebryteri» på sin nettside. I ingressen står det:

«Redaksjonsklubben i Østlandsposten protesterer mot det de kaller avtalebrudd og ufrivillig streikebryteri. Norsk Journalistlag advarer frilansere og journaliststudenter mot å ødelegge karrieren ved å jobbe under streiken.»

Innledningsvis står det: «-Det meste er blitt gjort gærnt her, sier klubbleder i Østlandsposten i Larvik, Ståle Frydenlund. Redaksjonsklubben reagerer på at Østlandsposten har trykket artikler som var skrevet før streiken med journalistens byline, samt at avisen har fått en ung, uorganisert sportsjournalist til å skrive nyheter.
?Vedkommende er på kontrakt, og måtte jobbe for å unngå å få sparken. Dermed ble han tvunget til å bli streikebryter. Vi tar imidlertid selvkritikk på at han ikke er innmeldt i Journalistlaget, sier klubbleder Frydenlund.»

I reportasjen går det fram at Østlands-Posten har gitt ut artikler som var skrevet før streiken med journalistens byline. Videre opplyses det at en uorganisert sportsjournalist var satt til å skrive nyheter. Under stikktittelen «-Ren glipp» står det:

«Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Østlandsposten Are Stokstad møtte i dag de protesterende journalistene i Larvik klokka ett torsdag. Overfor Avisa.no avviser han det meste av kritikken.
– Selvsagt gir vi ikke uorganiserte journalister andre arbeidsoppgaver. Sportsjournalisten det her er snakk om skrev sak om parkeringsproblemene for Larvik håndballklubb. Det er i høyeste grad en sportssak. Ellers gjorde vi det klart for klubben at vi kom til å publisere saker uten byline som var skrevet før streiken. Når det gjelder at journalister fikk saker på trykk i dag med byline, er en ren glipp, sier Stokstad.»

KLAGEN:
Klageren, ansvarlig redaktør Are Stokstad i Østlands-Posten, viser til at han aksepterte intervju «under forutsetning av at jeg fikk gjennomlese mine egne uttalelser før de ble satt på trykk samt en generell oppfordring om å utvise normal kildekritikk.» Henvendelsen fra journalisten skal ha kommet ca. kl. 12.50. Klageren viser til at journalisten var klar over at han ble opptatt i møte med de streikende journalistene «i en lengre periode etter kl. 1300.»

Klageren viser til at han fikk intervjuet tilsendt, «men en direkte faktafeil ble forsøkt rettet opp og returnert journalisten 15.07.» I sitt svar til journalisten påpeker klageren at han hadde følgende endring: «Vi satte ikke byline på journalisters stoff generelt, glippen gjaldt 2 bildebyliner til to enkeltstående fotonotiser.»

«Stor var min overraskelse da jeg oppdaget at intervjuet allerede for lengst var blitt publisert på avisa.no. Enda mer alvorlig blir det når avisa.no selv etter å ha fått oversendt rettelsene, til dags dato ennå ikke har rettet opp de gale opplysningene.»

Klageren viser til at faktafeil fra klubblederen ikke ble kontrollert, at «streikebryteren» aldri ble kontaktet for kommentar, og at «avtalen om gjennomlesning av egne uttalelser fra undertegnende er neglisjert, og påviste feil er ikke rettet opp.»

TILSVARSRUNDEN:
Avisa.no har vansker med å svare på klagerens påstand om «faktafeil fra klubblederen», fordi klageren ikke redegjør for hva dette skal være. Videre påpeker redaksjonen at det ikke
foreligger samtykke fra den såkalte «streikebryteren», og at den dermed avstår fra å kommentere dette punktet.

Avisa.no innrømmer at det var en glipp at klagerens korrigerte sitat ikke ble videreformidlet til redaksjonen. «Avisa.no innser at vi kan kritiseres for manglende rutiner rundt oppfølging av mail, men ber om forståelse for at vi under produksjonen av streikeavisa holdt til på en internettkafe uten de redaksjonelle lokaliteter og ressurser en avis normalt har.» Redaksjonen finner det likevel «bemerkelsesverdig at Stokstad etter å ha sendt sin mail overhode ikke har tatt kontakt med journalisten eller ansvarlig redaktør i Avisa.no».

Videre reagerer Avisa.no på at klagen kommer etter streikens slutt, men viser til at endringene ble utført samme dag redaksjonen ble kjent med feilen. «Vi minner om VVPs 4.13 som sier at feilaktige opplysninger skal rettes og beklages snarest mulig. Vi ser ikke at vi
har brakt feilaktige opplysninger, men innser at Stokstad ønsket å få inn tilleggsopplysninger. Disse ble lagt inn snarest mulig fra vår side, og kunne vært lagt inn enda tidligere dersom Stokstad hadde bidratt til dette.»

Klageren mener de streikende journalistene, på grunn av sine aksjoner og «kampanjejournalistikk» på NJs hjemmeside, står overfor «helt spesielle presseetiske utfordringer?.Tilsvaret fra avisa.no legger vekt på at jeg kunne gjort mer for å rette opp de ukorrekte sitatene. Jeg vil her kort påpeke at avisens journalist åpenbart med viten og vilje brøt en inngått avtale med undertegnende; en avtale som var en uttrykkelig forutsetning for intervjuet.» Klageren viser til at den innklagede artikkelen ble publisert kl. 1310, og at han først kl. 1347 fikk «den avtalte mailen». Videre fastholder klageren at Avisa.no «lett kunne
kontrollert klubbleders opplysninger med åpne kilder. Østlands-Postens redaksjonelle produkt er tilgjengelig på PDF, og en rask gjennomgang ville vist at by-line-bruken var slik jeg påpekte.» Videre fastholder klageren at «den såkalte streikebryteren aldri ble kontaktet av Avisa.no før de grove beskyldningene ble offentliggjort.» Klageren gjør oppmerksom på at vedkommende journalist «er informert om og inneforstått med» at dette forholdet er innklaget.
Avisa.no holder fast på at det var en «ubetydelig forskjell på det opprinnelige intervjuet som ble trykket og de endringer Stokstad ønsket.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Oslo Journalistklubbs streikeavis Avisa.no, hvor redaktøren i Østlands-Posten kritiseres for å ha publisert artikler med byline, samt brukt en sportsjournalist uten kontrakt til å lage nyheter under streiken. Klageren, den omtalte redaktøren, viser til at redaksjonen neglisjerte en avtale om gjennomlesning av egne uttalelser, og at artikkelen ble publisert uten hans korrigeringer. Videre påpeker klageren at det kun var to bilder som hadde byline, og at den omtalte «streikebryteren» ikke ble kontaktet for samtidig kommentar.

Avisa.no beklager at klagerens ønske om å få korrigert et sitat ved en glipp ikke ble videreformidlet redaksjonen, og innser at redaksjonen kan kritiseres for manglende rutiner. Etter redaksjonens syn burde klageren tatt kontakt med journalisten eller ansvarlig redaktør i avisen før han valgte å klage saken inn for PFU. Redaksjonen viser til at endringene ble utført samme dag redaksjonen ble kjent med påpekningene, men hevder at det i dette tilfellet var snakk om tilleggsopplysninger og ikke feilaktige opplysninger.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis påpeke at denne typen uoverensstemmelser bør kunne løses med de redaksjonelle midler partene har til rådighet.

I det påklagede tilfellet noterer utvalget seg at klageren har fått imøtegå beskyldningene om streikebryteri og forklart hvorfor enkelte journalistiske bidrag fikk byline, selv om presiseringen av omfanget ikke ble formildet. Når det gjelder omtalen av den ufrivillige streikebrytende journalisten, mener utvalget at det klart framgår hvorfor han måtte jobbe og at klubben tar ansvaret for at han havnet i en slik situasjon.

Selv om klagerens presiseringer ikke ville ha endret artikkelens innhold i vesentlig grad, mener utvalget at Avisa.no skulle avventet sin publisering til klageren hadde fått lest og godkjent sine uttalelser, slik det ble avtalt. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.» Av dette følger det selvsagt at redaksjonen må forholde seg til avtaler som er inngått mellom partene.

På dette punkt har Avisa.no brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller