Eyolf A. Bakke mot Agderposten

PFU-sak 102/02


SAMMENDRAG:
Agderposten hadde torsdag 13. juni 2002 en kort førstesidehenvisning med teksten:
« Stemplet som tosk: Lillesands-ordfører Odd Steindal (H) blir stemplet som tosk av politiker-kolleger i Grimstad. Årsak: Han ba ordførerne slutte å sutre etter mer penger. »
Inne i avisen hadde saken fått tittelen « ?Sutregjeng? slår tilbake – Lillesands-ordfører stemples som toskete og naut av kolleger ». Igjen vises det til ordfører Steindals uttalelse om å slutte å sutre etter mer penger. Og artikkelen fortsetter:
« Dette har falt mange lokalpolitikere tungt for brystet. Da plan- og økonomiutvalget i Grimstad i går drøftet den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen nå befinner seg i, tok ordfører Per Svenningsen bladet fra munnen. »
« Noen av de andre politikerne i utvalget var langt krassere i sine karakteristikker av Steindal da de snakket sammen i en kort pause på gangen. – Steindal er en tosk, var en karakteristikk Agderposten overhørte. »
Under mellomtittelen « Fehode » het det dessuten:
« – Ordføreren i Lillesand snakker som et naut. Han er et fehode, kom det fra en annen i det politiske miljøet i nabokommunen Grimstad. »
Av en underartikkel med tittelen « – Dialog bedre enn demonstrasjoner » framgikk det dessuten:
« – De burde kanskje ha spurt meg direkte om hva jeg mente først. Det er alt Lillesands-ordfører Odd Steindal (H) vil si om Grimstad-politikernes ublide karakteristikker av hans person. »
Reportasjen var illustrert med et trespaltet bilde av fire Grimstad-politikere, og det het i bildeteksten:
« HARDE ORD: Ordfører Per Svenningsen (t.v.), Eyolf Bakke (Frp), Solveig Kleivene (KrF) og Knut Eskedal (H) bruker harde ord om ordfører Odd Steindal i Lillesand som mener andre ordførere syter over dårlig kommuneøkonomi. »
KLAGEN:
Klager er Frp-politikeren Eyolf A. Bakke fra Grimstad, som skriver:
«Jeg mener at journalisten tendensiøst anonymiserer uttalelsene om ordfører Odd Steindal i Lillesand (som en torsk, et naut, et fehode) og samtidig så generaliserer han slik at inntrykket leseren får, er at alle politikerne i Plan- og økonomiutvalget stiller seg bak disse karakteristikkene. Undertegnede skulle selvfølgelig stå for en uttalelse dersom denne hadde vært reell, men jeg finner meg ikke i å bli tillagt meninger jeg ikke har, og tar avstand fra bruk av slike karakteristikker om et annet menneske. »
Klageren opplyser dessuten at «Redaktøren er blitt gjort oppmerksom på mine synspunkter uten at dette har blitt videreført i hans avis».
TILSVARSRUNDEN:
Agderposten s redaktør opplyser: «Vår journalist, som skrev den påklagede artikkel, har informert meg om at Eyolf A. Bakke hadde forlatt møtet i Grimstad plan- og økonomiutvalg da de anonyme bemerkningene om Lillesands ordfører Odd Steindal ble fremsatt. På denne bakgrunn har jeg forsøkt å få kontakt med Bakke for å få løst saken i minnelighet. Til tross for at jeg har lagt igjen to telefonbeskjeder, har jeg ikke hørt fra ham. Jeg besluttet uansett å publisere følgende i Agderposten (se vedlegg) på side 6 i avisen den 28. juni:
« De anonyme og Steindal
Agderposten brakte 13. juni en artikkel om plan- og økonomiutvalget i Grimstad, som drøftet kommunens anstrengte økonomi, blant annet på bakgrunn av Stortingets behandling av kommuneøkonomiproposisjonen. Utvalget berørte også debatten om kommunenes eget ansvar for å rette opp økonomiske skjevheter. I den forbindelse falt det også kommentarer om de aktuelle uttalelser i Agderposten fra Lillesands ordfører Odd Steindal, om at ordførerne burde begrense sutringen, betrakte økonomiske problemer som en utfordring og se hva de selv kan gjøre for å bedre forholdene i egen kommune.
For avisens journalist var det påtagelig forskjell mellom de åpne, offisielle uttalelser om dette, og de utfall som kom i uoffisiell sammenheng i pausen under møtet. Her ble ordfører Steindals uttalelser fremstilt som toskete og ordføreren som naut og fehode. Dette var såvidt påtagelig at avisen fant å gjøre et poeng av det. Selvsagt tok vi også kontakt med Steindal for å få hans kommentarer til de anonymt fremsatte utfallene. Steindals kommentarer kom i en egen undersak.
Frp?s medlem av plan- og økonomiutvalget, Eyolf Bakke, har klaget Agderpostens behandling av saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Han mener det er tendensiøst av avisen å ta inn slike anonyme karakteristikker og at avisen generaliserer på en slik måte at det ser ut til at hele utvalget står bak den nedsettende omtale av Lillesands ordfører.
På denne bakgrunn finner vi det riktig å presisere at representanten Eyolf Bakke hadde forlatt møtet på det tidspunkt de uoffisielle karakteristikkene ble satt frem. Ettersom Steindal ble forelagt karakteristikkene og fikk kommentere dem, vil vi fastholde vår rett og plikt til å gjøre spennet mellom offisielle og uoffisielle uttalelser til et journalistisk poeng i saken.
Stein Gauslaa
Ansvarlig redaktør ».
I tilsvaret skriver redaktøren dessuten:
«Slik jeg oppfatter det, klager Bakke over to forhold. Det ene er at han selv ikke ønsker å bli omfattet av kretsen av anonyme, som kommer med nedsettende bemerkninger om ordfører Steindal. Dette forhold skulle være godt ivaretatt ved den redegjørelsen jeg har gitt 28. juni. Det andre han klager over er de etiske prinsippene bak Agderpostens gjengivelse av karakteristikkene. Jeg gjentar det jeg skrev i redegjørelsen i avisen. Ettersom Steindal ble forelagt karakteristikkene og fikk kommentere dem, vil vi fastholde vår rett og plikt til å gjøre spennet mellom offisielle og uoffisielle uttalelser til et journalistisk poeng i saken.»
Klageren viser til Plan- og økonomiutvalgets møte 12. juni, om Grimstad kommunes økonomi, og at Agderpostens journalist i den forbindelse spurte om de fire valgte politikerne ville stille opp til fotografering. « Så bruker altså Agderposten dette bildet, med en bildetekst helt uten sammenheng i forhold til hva jeg stilte opp for. Dette gjør oppslaget enda mer urimelig og utidig. Agderposten blir lite tillitsvekkende for både offentligheten, og for meg som leverandør av politiske meninger og ytringer. Jeg mener Agderposten har brutt god presseskikk og ønsker at PFU behandler sak nr. 102/02. »
Agderposten s redaktør kommenterer i sitt siste tilsvar klagerens påstand om at han «stilte opp på bildet sammen med sine politikerkolleger i utvalget under den uttrykte forutsetning at bildet skulle illustrere en artikkel om plan- og økonomiutvalgets behandling av kommunens økonomi. Vi kan ikke se at det er stilt noen særskilt betingelse knyttet til bruken av bildet, som viser sentrale folkevalgte i Grimstad kommune på et lovlig innkalt møte. »
«Så er spørsmålet om Agderposten i billedteksten eller selve artikkelen skulle ha presisert at Bakke ikke var tilstede akkurat da de anonyme ytringene om Lillesands ordfører Odd Steindal ble fremsatt. Dette har vi i ettertid erkjent at vi burde, og derfor presiserte vi da også dette i avisen 28. juni. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Agderposten der det framgikk at politikerkolleger i Grimstad hadde stemplet Lillesands ordfører som en tosk og et naut, fordi «han ba ordførerne slutte å sutre etter mer penger». Ifølge avisen var det medlemmer av Grimstads plan- og økonomiutvalg som skulle ha kommet med karakteristikkene av Lillesand-ordføreren i en møtepause. Kombinert med oppslaget brakte Agderposten et bilde med fire av utvalgets medlemmer, deriblant Frp-politikeren Eyolf A. Bakke. Han påklager at avisen indirekte har tillagt ham meninger han ikke har, og påpeker at han hadde forlatt møtet da uttalelsene skulle ha falt.
Agderposten bekrefter at klageren ikke var til stede da medlemmer av plan- og økonomi-utvalget skulle ha kommet med sine anonyme bemerkninger om Lillesand-ordføreren. Ut fra dette ønsket avisen å få løst klagesaken i minnelighet, men fikk ikke kontakt med klageren. På eget initiativ skrev redaktøren derfor en presiserende artikkel som gjorde det klart at klageren ikke kunne tillegges de omtalte uttalelsene.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Agderposten på forbilledlig vis, og så raskt det var mulig, rettet opp det feilaktige inntrykket som var skapt av klageren. På denne måten oppfylte avisen det presseestiske kravet som er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»
Etter utvalgets mening oppveier redaktørens presisering langt på vei at redaksjonen i første omgang ikke opplyste at klageren hadde forlatt møtet før den omtalte pausen. Selv om avisen skulle ha handlet i god tro da det påklagede oppslaget ble til, burde redaksjonen ha utvist større varsomhet i formuleringen av bildeteksten som knyttet klageren direkte til uttalelsene om Lillesand-ordføreren. Under alle omstendigheter påhviler det redaksjonene, i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, en plikt til å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.
På dette punkt har Agderposten opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 27. august 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen