Amerikansk Bulldog Klubb Norge mot NRK

PFU-sak 101/05


SAMMENDRAG:
NRK Søndagsrevyen hadde 24. april 2005 , som revyens første innslag, en reportasje om hunderasen Amerikansk Bulldog. I revyens intro het det (opplest fra studio) «Hunderase som kan bli svært farlig ales nå opp i Norge. På vei inn i torpedomiljøet.» Dette ble gjentatt i introen til selve innslaget.

Og videre:

«? Den amerikanske bulldogen kan trenes opp til å bli en kamphund, og en kennel i Norge har allerede startet med oppdrett. ? Den amerikanske bulldogen kan bli en meget farlig hund. Det viser disse bildene fra nettet. I feil hender er den et aggressivt og farlig redskap.» (Her vises bilder fra en åpen plass der en hund angriper en person.)

Deretter et intervju med hundeintruktør Ben Werner:

«- Dette er jo da den nye trenden innen det tidligere amstaff/pitbull-miljøet, vi ser jo at flere og flere innen det miljøet nå ønsker seg tunge, sterke hunder som appellerer til den samme gruppen som tidligere hadde amstaff.»

Videre til en kennel:

«? De virker fryktinngytende i hundegården på denne kennelen, men når de slippes, løs er de både lekne og ufarlige. Men så er da disse heller ikke trent opp til aggressivitet og kamp.»

I denne delen av reportasjen avviser eieren av kennelen, som det opplyses er den eneste i landet som driver med oppdrett av hunderasen, at rasen kan utvikles til kamphund og at det er ukjent for ham at hundene er på vei inn i kriminelle miljøer. Videre opplyses det at «danskene (vil) ha forbud mot denne hunderasen», noe den intervjuede hundeinstruktøren mener bør innføres også i Norge. Stortingsrepresentant Knut Storberget går i programmet imot et slik forbud og mener fokus bør rettes mot hundeeierne heller enn hunderasene.

I et nedredigert innslag i Kveldsnytt samme kveld gjentas hovedpunktene fra reportasjen. I tillegg er en representant for Norsk Terrier Klubb intervjuet. Også han mener fokus bør rettes mot hundeeierne.

KLAGEN:
Klager er Amerikansk Bulldog Klubb Norge, som opplyser at de er landets offisielle klubb for denne hunderasen. Klagens hovedpåstand er at det i innslagene framsettes flere påstander som NRK ikke dokumenterer. Det opplyses i klagen at man, før man besluttet å påklage innslagene til PFU, henvendte seg skriftlig til NRK uten å få svar.

Klageren anfører at man er helt ukjent med at rasen er «på vei inn i torpedomiljøet», og at den er menneskekjær og uegnet til «slikt misbruk». Når det gjelder påstanden i programmet om at det danske justisdepartementet vurderer forbud mot rasen, har klageren henvendt seg til departementet i Danmark. Som vedlegg følger kopi av svarbrev derfra. Det framgår av svarbrevet at det ikke eksisterer slike planer, og at det heller ikke er noe ønske om et slikt forbud.

Endelig avviser klageren påstanden i programmet om at hunden ikke har noe naturlig bruksområde i Norge, og hevder at dette er en utmerket familiehund for aktive hundeeiere. Den er ifølge klageren også egnet som redningshund og til andre nyttige oppgaver.

Det anføres til slutt i klagen at hundeeksperten som opptrer i programmet, så langt klageren kjenner til, ikke har utdannelse innen etologi og genetikk, og at NRK derfor ikke har vært kritisk i valg av kilde.

TILSVARSRUNDEN:
NRK mener å ha gitt en balansert framstilling av at nye raser blir trent opp som kamphunder for bruk i torpedomiljø i Norge, men viser også til at det er fokusert på at hunderasen kan bli aggressiv og farlig dersom den blir trent for det. NRK uttrykker forståelse for at klageren har ønske om å få komme til orde, men mener imøtegåelsesbehovet er ivaretatt av eieren av kennelen og representanten for terrierklubben.

NRK viser til at den intervjuede hundeinstruktøren har fulgt kamphundmiljøet i en årrekke, og at man også har en kilde i Oslo-politiet som har verifisert opplysningene.

Når det gjelder påstanden om det mulige danske forbudet mot hunderasen, viser NRK til en rekke nettsteder med referanse til en dansk debatt, som også har diskutert et mulig lovforbud.

Klageren opprettholder sin påstand om at den intervjuede hundeinstruktøren trolig mangler kompetanse til å uttale seg om temaet, og at han er omstridt og lite pålitelig. Det hevdes også at han er ansett som en «særdeles fanatisk motstander av enkelte raser», og at hans påstander må ses i lys av dette.

Videre er klageren overrasket over NRKs kildebruk, blant annet i forhold til et mulig lovforbud mot hunderasen i Danmark. Klageren hevder nok en gang at reportasjen bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om å sørge for at inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det pekes på at NRK ikke har fremlagt noen dokumentasjon på at Amerikansk Bulldog kan bli særlig aggressiv og farlig i forhold til andre hunderaser, og heller ikke på at rasen er på vei inn i torpedomiljøet.
Det pekes også på at filminnslaget som var hentet fra nettet, ikke viser at hunderasen er farlig, men at det de driver med i den korte filmen, er en respektert hundesport.

Klageren ønsker for øvrig at NRK skal komme med «et dementi hvor de feilaktige opplysninger rettes og beklages snarest mulig».

NRK fastholder at Dagsrevyen ikke har brutt god presseskikk i de påklagede reportasjene. Det fastholdes at reportasjene ikke utelukkende handlet om en hunderase, men også om at hunder som er trent til det, kan bli aggressive og farlige. Det hevdes igjen at man har vurdert den intervjude hundeinstruktøren som kompetent til å uttale seg. Til slutt heter det: «Vi har for øvrig i vår intro ikke slått fast at hunderasen Amerikansk Bulldog er farlig, men at den kan bli farlig dersom den blir trent til det.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, Amerikansk Bulldog Klubb Norge, mener NRK Dagsrevyen brøt god presseskikk i to nyhetsinnslag i mai 2005. Innslagene omhandlet at hunderasen Amerikansk Bulldog, som det ble hevdet kan bli svært farlig, nå ales opp i Norge. Samtidig ble det også opplyst at hunderasen er «på vei inn i torpedomiljøet». Klageren anfører at NRK ikke hadde dekning for disse og andre påstander i reportasjene.

NRK avviser klagen, og mener reportasjene var balanserte, idet de fokuserte på at den aktuelle hunderasen kan trenes til å bli aggressiv og farlig. Det pekes fra NRKs side på at kildene i reportasjene hadde ulike synspunkter på spørsmål om hvor farlige hundene var, og om hunderasen bør forbys i Norge.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, om å ivareta oppgaver som debatt og samfunnskritikk, og til punkt 1.4, om å avdekke kritikkverdige forhold. Etter utvalgets mening var NRK i sin fulle rett da Dagsrevyen satte et kritisk søkelys på hvilke mulige samfunnsmessige skadevirkninger hunderasen kan ha.

Utvalget kan vanskelig vurdere hvilken kompetanse og «standing» den intervjuede hundeinstruktøren har. Slik utvalget oppfatter det, er denne kilden premissleverandør for påstandene om at hunderasen kan være farlig, og at den er på vei inn i det omtalte torpedomiljøet. Utvalget konstaterer imidlertid, i tråd med NRKs synspunkter, at disse påstandene er balansert opp mot flere kilder med divergerende syn. Etter utvalgets mening framstår innslagene dermed som presseetisk akseptable, selv om hovedpåstandene ideelt sett kunne vært bedre dokumentert.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK Dagsrevyen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo 27.september 2005
Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller