Paal Thyholdt mot Kapital

PFU-sak 100/05


SAMMENDRAG:
Kapital brakte i nr. 1/2005 , over fire sider, en nyhetsartikkel med stikktittelen » Skandaleomsust skandinavisk trio etterlot seg svensk meglerhus i ruin » og hovedtittelen » Kaoskameratene flytter på seg «. Ingressen lød:

» Forretningsmann Paal Thyholdt, høyesterettsadvokat (NN) og den svenske storsvindleren Anders Dahlbäck har vært på farten igjen. I kjølvannet ligger et fallert meglerhus. »

Og videre i brødteksten:

» Etter et hopetalls konkurser, en rekke ruinerte investorer og en fengselsstraff på 18 måneder for grovt bedrageri: Den svenske storsvindleren Anders Dahlbäck er fortsatt energisk. Det samme må i høy grad sies om fallert forretningsmann Paal Thyholdt og skatteekspert og høyesterettsadvokat (NN). Av verdipapirforetaket den skandinaviske trioen avtalte å overta i Malmö våren 2003 gjenstår en inndratt bevilling, tomme bankkonti, mistanker om uredeligheter, regnskapsrot og gjensidige ansvarsfraskrivelser. »

Senere i artikkelen het det, under mellomtittelen » Ta den ring… «:

» Det er april 2003. Gründer Uno Kjellkvist selger det svenske verdipapirforetaket Ukova til Paal Thyholdt-eide Christmas Consulting og PT Invest, samt Luxembourg-registrerte XO, med Paal Thyholdt og Anders Dahlbäcks sønn
Johannes Dahlbäck som hovedaksjonærer. Paal Thyholdt, (NN) og Johannes Dahlbäck trer inn i Ukovas styre, mens Anders Dahlbäck, som er personlig konkurs og i prinsippet ikke kan eie noe som helst, av flere utpekes som den mest utøvende. »

Ifølge Kapital ble Paal Thyholdt styreleder i Ukova. Det heter også at (NN) ble spurt av XO ved Thyholdt om å gå inn i styret.

Dessuten skrev bladet at «den tidligere formuende idéhistorikeren Johan Næser har nedlagt flere årsverk på å følge Dahlbäck og hans forretningsforbindelser, etter å ha blitt svindlet av Dahlbäck for mer enn 3,5 millioner kroner». «Han (Næser) mener trioen (Thyholdt, (NN), Dahlbäck) opererer som et team.» » Thyholdt har tidligere uttalt at Næser drives av enorme hevnmotiv. Vi har ikke lykkes å oppnå kontakt med ham denne gang. »

I en faktaramme med tittelen » Kaoskameraderiet » het det at «storsvindleren Anders Dahlbäck… hadde neppe klart brasene uten kumpanene (NN) og Thyholdt».

Artikkelen var illustrert med bilder av Thyholdt (med flosshatt), (NN) og Dahlbäck, foruten faksimiler av tidligere Kapital-omtaler av trioen.

I nr. 3/2005 publiserte bladet et tilsvar fra Paal Thyholdt , der det bl.a. het:

» Undertegnede og advokat (NN) ble på en svært negativ og ukritisk måte assosiert med det svenske meglerselskapet Ulcova, hvor det er avdekket bedragersk virksomhet fra selskapets ledelse og som angivelig skal ha ført til at meglerselskapets kunder er påført betydelige tap. »

» Vi har aldri hverken formelt eller reelt kommet så langt som til å bli styremedlemmer i selskapet, men jeg har vært ?påtenkt? som styreformann. »

» På tross av dette gjøres vi direkte medansvarlige for forhold som vi hverken har hatt kjennskap til og heller ikke har hatt mulighet til å påvirke og hvor formålet med artikkelen utelukkende må ha vært å skade oss på et urettferdig grunnlag. (…) I tillegg bærer artikkelen preg av useriøs omgang med faktum og har en form som er grovt sjikanøs. »

» Jeg har inntil jeg trakk meg som styrekandidat ikke på noen måte utad opptrådt på vegne av selskapet utover det som er nevnt ovenfor, og jeg har heller ikke vært legitimert til å opptre, hvilket Kapital har fått opplyst, og på denne bakgrunn hadde jeg forventet at Kapital ville beklage at jeg urettmessig ble trukket inn i artikkelen både med bilde og i sterkt bebreidende og sjikanøse ordelag. Jeg vil isteden klage Kapital inn for Pressens faglige utvalg i første omgang. »

Som «hale» til Thyholdts tilsvar skrev bladet: » Svar: Kapital fastholder de fakta vi har presentert. Red. »

Tilsvaret, som fylte en side, var illustrert med faksimile av den første reportasjesiden om saken Kapital nr. 1/2005.

KLAGEN:
Klageren , Paal Thyholdt, er klar over at PFU-vedtektenes klagefrist på tre måneder rammer den opprinnelige artikkelen i Kapital nr. 1/2005. Thyholdt håper likevel på klagebehandling av denne, selv om han også påklager presentasjonen av sitt tilsvar i nr. 3/2005, som faller innenfor klagefristen.

Når det gjelder sistnevnte, finner klageren det uakseptabelt at Kapital med sin «hale» til tilsvaret fastholder feilene i sin opprinnelige artikkel. Slik klageren ser det, gjentas også krenkelsene fra første artikkel gjennom faksimile-bruken .

Klageren har vedlagt kopi av Forvalterberettelse fra det svenske advokatfirmaet Wikstrand, datert 14.03.05, angående Ukovas konkursbo. «Her fremkommer at jeg ikke har innehatt styreverv i selskapet», men at «styrevervet ble tilbakekalt før det var registrert». » Det er altså positivt feil når Kapital knytter meg opp til disposisjoner i selskapet som jeg verken formelt eller rent faktisk har foretatt. Derved blir også en lang rekke andre insinuasjoner i artikkelen feil, herunder sammenblandingen av min person mot advokat (NN) og Anders Dahlbäck. »

«Det skal ytterligere presiseres at Christmas Consulting AS og P.T. Invest AS aldri har vært aksjonærer i Ukova. (…) Det er et klart skille mellom det å få ?tilstånd? og det å være aksjonær i et finansieringsselskap i Sverige.»

Sekretariatet ba Kapital klargjøre om bladet ville akseptere PFU-behandling også av artikkelen som faller utenfor klagefristen.

Kapital har svart: «Redaksjonen har ingen ønsker om også å få den opprinnelige artikkelen vurdert av PFU.»

Sekretariatet har etter dette meddelt partene at klagebehandlingen bare vil gjelde presentasjonen av klagerens tilsvar i nr. 3/2005.

TILSVARSRUNDEN:
Kapital skriver i sitt tilsvar:

«Leserbrevet fra Thyholdt ble sendt Kapital flere uker etter at artikkelen stod på trykk, og presentert i bladet én måned etter artikkelen. Den lange avstanden i tid gjorde det nødvendig å gjøre leserne oppmerksomme på hva saken gjaldt – derav faksimilen. I
tillegg har Kapital 60.000 nye lesere fra nummer til nummer, slik at mange av leserne i det aktuelle nummeret ikke ville vite hvilken artikkel det gjaldt. »

«Vi vil videre påpeke at faksimilen gjelder en artikkel som ikke selvstendig og rettidig er innklaget til PFU. I dette tilfellet blir vi altså innklaget til PFU for en ren henvisning til en ikke innklaget sak, hvilket er en mildt sagt original vri. Dette er øyensynlig gjort for å få anledning til likevel å klage på innholdet i den originale saken. »

Kapital viser likevel til «solid dokumentasjon» for sin egen artikkel og grunnlaget for å fastholde «de fakta vi har presentert». «Her kan vi nevne at vi – blant annet – besitter protokoll fra styremøte i Ukova signert styreformann Paal Thyjoldt. Vi besitter også kopi av Ukovas egne brev til den svenske finansinspeksjonen om at Thyholdt sitter i styret i Ukova og er blant selskapets nye eiere (gjennom XO, PT Invest og Christmas Consulting).»

» Dette, i tillegg til kopi av avtalen mellom Uno Kjellkvist og XO AS om kjøp av Ukova, der Paal Thyholdt og Johannes Dahlbäck har signert på vegne av kjøperen XO, er mer enn nok til å knytte Thyholdt til Ukova, og motsier vel ganske klart påstanden om at han aldri har fungert som styremedlem der. (…) Om Thyholdt ikke har hatt den formelle dekningen for å fungere slik han gjorde, er det Thyholdts problem, ikke Kapitals. »

Når det gjelder «halen» til klagerens tilsvar, viser Kapital til hans egen anmodning om en reaksjon fra bladet. «Det får han også . At han ikke får den reaksjonen han ønsker seg, er neppe noe presseetisk problem. Også overfor leserne er det riktig å bekrefte at vi fastholder fakta. Leserbrevet er en oppfordring til beklagelse, og spørsmålet henger i luften. Dermed er det riktig å besvare det . » » Vi vil fremholde at svaret ikke på noen måte er polemisk i formen .»

Klageren anfører at også Kapitals tilsvar «tar utgangspunkt i et feil faktum: at jeg har fungert som styremedlem i Ukova, og at det er mitt problem at jeg ? ikke har hatt den formelle dekningen for å fungere slik han gjorde ?. Jeg har aldri fungert som styremedlem i Ukova. At jeg har hatt tilknytning til Ukova, begrenser seg til at jeg via selskaper hadde til hensikt å kjøpe selskapet, noe som aldri ble gjort. Derfor blir presiseringen fra Kapitals side ved å fastholde et feil faktum, samt vise ved faksimile hva deres feilaktige påstand var, å gjøre saken ytterligere sjikanøs. »

Kapital gjentar i siste tilsvar sine tidligere anførsler.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjaldt opprinnelig en reportasje i Kapital, med kritisk omtale av en norsk finansmanns forbindelse med et svensk meglerhus, som ifølge bladet var lagt «i ruin». Finansmannen har ønsket PFU-behandling av at Kapital urettmessig knyttet ham til meglerhuset, selv om reportasjen falt utenfor klagefristen på tre måneder. Finansmannen påklager i tillegg at et tilsvar han sendte bladet ble utstyrt med en redaksjonell «hale» som opplyste at «Kapital fastholder de fakta vi har presentert». Klageren reagerer samtidig på at bladet illustrerte tilsvaret med en lesbar faksimile av den for ham krenkende førstesiden i den opprinnelige reportasjen.

Kapital har ikke villet medvirke til klagebehandling av reportasjen, siden den formelt er foreldet. Når det gjelder faksimilen som klagerens tilsvar ble utstyrt med, viser bladet til tiden som var gått siden den opprinnelige artikkelen sto på trykk. Derfor fant redaksjonen det riktig gjennom faksimilen å minne faste lesere om hva saken gjaldt, og dessuten orientere nye lesere. At klageren ellers ikke får den reaksjon han ønsker seg fra Kapital, er etter bladets mening neppe noe presseetisk problem.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Kapitals opprinnelige reportasje faller utenfor klagefristen, og at bladet derfor ikke kan pålegges å forholde seg til denne del av klagen.

Når det gjelder Kapitals presentasjon av klagerens tilsvar, kan utvalget forstå hans reaksjon på at bladet på ny trekker fram og synliggjør påstandene og karakteristikkene som tilsvaret nettopp hadde til formål å tilbakevise. Utvalget vil generelt mane redaksjoner til varsomhet med å benytte presentasjonsformer som er egnet til å underminere det fundamentale presseetiske institutt som tilsvarsretten er ment å være. Her viser utvalget til intensjonene som ligger til grunn for Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det framgår at tilsvar ikke skal utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

På den annen side finner utvalget at bladet har gode argumenter for å velge den påklagede illustrasjonsformen, og kan derfor heller ikke klandre redaksjonen. Utvalget finner det også akseptabelt at bladet i en «hale» til tilsvaret gjør leserne oppmerksom på at man fastholder opplysninger som tidligere er publisert, når dette i seg selv ikke framstår som polemisk.

Kapital har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller