Aker Salg Bjugn AS v/styreleder Kjell Halvor Landsverk mot Fosna-Folket

PFU-sak 100/04


SAMMENDRAG:
Fosna-Folket brakte fredag 14. mai 2004 en førstesidesak med tittelen «Nyetablerer i motbakke». Henvisningsteksten var:

«Aker Salg som i disse dager etableres i Bjugn, sliter tungt med avdelingene i Kvam og Honningsvåg. Tidligere ansatte hevder virksomheten ikke er til å leve av.»

Artikkelen inne i avisen hadde stikktittelen «Aker Salg i Kvam kommune » og hovedtittelen «Ikke til å leve av» . Ingressen var:

» Aker Salg Bjugn AS som er i ferd med å etablere seg i Botngård, sliter i Kvam og Honningsvåg hvor de også er kommet i gang med betydelig kommunal støtte. »

Brødteksten i oppslaget var følgende:

» Bjugn kommunes formannskap har bevilget 680.000 kroner til virksomheten som skal lokaliseres, over 45.000 kroner til hver av de arbeidsplassene som er planlagt. Støtten er gitt med pant i kontor- og datautstyr. I Kvam kommune i Hordaland ble det i oktober i fjor startet en lignende bedrift, med noenlunde samme kommunale vilkår som i Bjugn. Bedriftene har til hensikt å selge inkassoavtaler for Intrum Justitia.

24 år gamle Kjell Halvor Landsverk, etablert på Aker Brygge i Oslo, er eier av bedriftene. Da utstyr ble solgt til Aker Salg Kvam, solgte han ifølge Hordaland Folkeblad dette fra en av sine egne bedrifter i Oslo. Dette har ikke skjedd i Bjugn.

Lokalitetene i Kvam står for tiden tomme. Alle ansatte har sluttet etter at det ikke ble utbetalt lønn. Landsverk sier i en knapp kommentar til Hordaland Folkeblad, at aktiviteten ikke er nedlagt og at han har planer for videre [drift].
Ingen lønn og oppfølgning
I Aker Salg sine stillingsannonser ble søkere forespeilet en inntekt på minimum 25.000 kroner i måneden. Lønna er kun basert på provisjonssalg. En tidligere ansatt i Aker Salg Kvam sier til Hordaland Folkeblad at ingen av de tilsette har klart å få ei inntekt fra bedriften å leve av, og kom dermed i en pengeknipe. Vedkommende fastslår også at opplæring var dårlig. Det ble arrangert et fire timers kurs med matpause inkludert i denne tida. ? Vi var ukvalifisert til arbeidet, og fikk ingen faglig oppfølgning, sier den arbeidsledige.

Et par av Aker Salg-selskapene scorer for øvrig dårlig på inkassoselskapenes lister. På en skala fra en til fem, hvor en er dårligst og fem er best, scorer firmaet Aker Salg AS og Aker Salg Kvam AS to poeng.

En næringsutvikler i Kvam kommune, har sitert Landsverk på at avdelingen på Nordkapp skal være en suksess. Journalist for Honningsvåg-avdelingen til Finnmark Dagblad, Else Lundal, gir et annet bilde. Tre av en arbeidsstokk på fem er sykmeldt. Nordkapp kommune har støttet opp med 50.000 kroner per arbeidsplass.
Hastesak og B-sak
Aker Salg har etter det Fosna-Folket kjenner til, mottatt nærmere 1,7 millioner kroner i kommunal støtte. Kvam kommune gikk totalt inn med 750.000 kroner, 600.000 kroner til data/kontorutstyr, og 150.000 kroner utenom. SND har også gitt tilsagn om støtte til Kvamavdelingen, med 100.000 kroner. Formannskapet i Kvam bevilget pengene i all hast. De fikk også gratis husleie i ett år, hvis det ble inngått en femårsavtale.

Gratis bredbånd ble også innvilget. Dessuten gikk Aetat inn med støtte for medarbeiderne i en opplæringsperiode. Nå har etaten trukket seg fra alt engasjement.

I Bjugn kommune ble saken behandlet, som B-sak i all hemmelighet, og de 680.000 kronene ble tatt fra det ordinære kommunebudsjettet, ikke fra næringsfondet.

Svært få kommunestyrerepresentanter ante noe om dette vedtaket, før Fosna-Folket skrev om saken for noen uker siden.

Kjell Halvor Landsverk sa til Fosna-Folket i går at alt er i rute i Bjugn, men vil utover dette ikke gi noen kommentar. Det første møte med de ansatte skal holdes i dag. »

KLAGEN:
Klageren, Aker Salg Bjugn AS ved styreleder Kjell Halvor Landsverk, mener nyhetsartikkelen er » feilaktig og krenkende » og bryter med god presseskikk. Det hevdes at oppslaget » stiller Aker Salg i et meget dårlig lys, og medfører betydelig skade av omdømme. »

Klageren viser innledningsvis til at » Aker Salg-sfæren består av fire selskaper, Aker Salg AS (Oslo), Aker Salg Nordkapp AS, Aker Salg Bjugn AS og Aker Salg Kvam AS. Virksomheten til alle selskapene er salg over telefon av Instrum Justitia AS sine produkter. [?] Aker Salg selskapene har mottatt kommunal støtte i forbindelse med etablering i Kvam, Bjugn og Nordkapp. [?] »

For det første mener klageren at oppslaget inneholder en rekke ukorrekte påstander, og hevder at avisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk, og punkt 4.4, om dekning for overskrifter.

Klageren skriver blant annet følgende om sin versjon av de faktiske forholdene: » Aker Salg gir en omfattende opplæring, likevel er det flere personer som ikke passer til denne type jobber. Til tross for at man har stor fokus på å kun ansette personer som man virkelig har tro på, hender det at enkelte av de ansatte likevel ikke lykkes. I Kvam har enkelte av de som ikke lykkes forsøkt å forklare det med bl.a. for dårlig opplæring. Erfaring tilsier at enkelte personer som ikke lykkes gjerne forsøker å legge skylden på andre enn seg selv. [?]

Aker Salg Kvam AS ansatte både salgsleder og selgere fra lokalmiljøet. Oppstart var
1. oktober 2003. De ansatte fikk opplæring av både Instrum Justitia AS og Aker Salg AS, til sammen tre dager hele dager. I tillegg kommer betydelig opplæring over telefon. Det ble solgt noen få avtaler helt i starten, men det var problemer å få de ansatte nok motiverte. [?]

Ingen personer har utestående lønn i Aker Salg Kvam AS. Ingen personer har heller sluttet grunnet at det ikke har blitt utbetalt lønn. [?] For oktober 2003 utbetalte selskapet betydelig med lønn til flere av de ansatte, etter sterkt press. Det var ikke opptjent provisjon tilsvarende denne lønnen, men for at de ansatte ikke skulle slutte for å gå tilbake på dagpenger ble denne løsningen valgt. Likevel slutter flere av disse personene som muntlig har påpekt at de har ønsket seg full lønn for tiden de har vært ansatt, selv om de ikke har tjent opp provisjon. Dette er følgelig helt uaktuelt, da Aker Salg kun avlønner med provisjonslønn. [?]

Søkere til jobben i Kvam ble aldri lovet noen minimumslønn fra Aker Salg Kvam AS. Derimot ble det poengtert at muligheten for god inntjening er til stede for personer som lykkes i jobben. Videre har jobbsøkere blitt gjort klart oppmerksom på at det er kun provisjonslønn det avlønnes med. [?]

Det er ikke inkassoselskapene, men kredittopplysningsbyråene som tilbyr kredittvurderinger. Man kan her få feilaktig inntrykk av at Aker Salg selskapene er inkassoverstinger. [?] Selskapene er relativt nyetablert, av den grunn har selskapene frist frem til 1. august 2004 med å levere inn regnskaper til Brønnøysundregistrene. Selskaper der regnskapstall ikke er tilgjengelige kan naturligvis ikke få noe «topp» score i en kredittvurdering. [?] Man får på bakgrunn av dette feilaktig inntrykk av Aker Salg-selskapene.

Det er korrekt at enkelte ansatte har vært sykmeldt i mindre perioder. [?] De aktuelle personene sine sykdomsbilder har overhodet ingenting med forhold på arbeidsplassen å gjøre. [?]

SND har ikke gitt Aker Salg Kvam AS tilsagn om støtte. Det er følgelig heller ikke mottatt noen støtte. [?] Det er ukjent for Aker Salg Kvam AS at Aetat har trukket seg fra noe «engasjement».»

For det andre mener klageren at han ikke har fått anledning til samtidig imøtegåelse, og anfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Klageren skriver blant annet følgende om dette: » Petter Berge, daglig leder Aker Salg AS (Oslo), ble oppringt av en person torsdag 13. mai. Denne personen hadde bl.a. spørsmål rundt dato for oppstart i Bjugn. Etter hvert endret samtalen karakter slik at Berge spurte personen om hvem han var. Det ble da opplyst at han var Paul Aage Hegvik, journalist i Fosna-Folket. Berge henviste da personen straks videre til undertegnede.

Berge er av klar oppfatning at Hegvik prøvde å unngå å bli oppfattet som journalist i samtalen.

Hegvik ringte undertegnede samme dag. Jeg oppfattet han som svært hyggelig, med klare intensjoner om å lage en positiv artikkel. Hegvik stilte meg spørsmål om når åpning av senteret ville skje. Det ble først avvist å kommentere, men Hegvik ville likevel ha svar på dette. Det ble besvart med starten av juni måned (2004). Hegvik stilte ikke flere spørsmål, og han ble informert om at han ville få fyldig informasjon når senteret åpnet, i tillegg til mulighet for fotografering i lokalene. Han takket for dette, og samtalen ble avsluttet.

Aker Salg hadde ingen anelse om at Fosna-Folket skulle publisere en omfattende artikkel med svært sterke påstander og store faktafeil neste dag.

Vi er ikke gitt anledning til å uttale oss eller på noen måte imøtegå Hegviks påstander slik de er fremført i avisen. [?]

Hegvik kunne enkelt presentert sine påstander for oss, slik at vi kunne imøtegå disse. Denne artikkelen gjør svært stor skade for Aker Salg. Det er svært betenkelig med tanke på konsekvensene at Hegvik ikke har gjort en bedre jobb. »

TILSVARSRUNDEN:
Fosna-Folket avviser klagen, og understreker at » [v]alg av vinkling er selvsagt avisas oppgave. I dette tilfellet svarer tittel og henvisning på side 1, samt tittel inne i avisa til artikkelens innhold. Innholdet i Aker Salgs klage til PFU støtter sågar opp om avisas valg av titler «, skriver avisen.

Vedrørende påstanden om feilaktige opplysninger, skriver avisen blant annet at » [f]akta er at flere kilder uavhengig av hverandre har bidratt med vesentlige opplysninger. Det er avisas klare mening at selskapet sliter med sine underselskaper i Kvam og Honningsvåg, slik artikkelen viser. Samtaler med tidligere ansatte tegner et tydelig bilde av at de er forespeilet lønn/inntekt som de ikke hadde mulighet for å oppnå. [?]

Når selskapet samtidig har mottatt en betydelig kommunal støtte for å etablere et underselskap i Bjugn, er det avisas plikt og ansvar å ta seriøst imot de henvendelser som kommer ang. Aker Salg. Vi har et ansvar, ikke bare for å informere, men også stille spørsmål ved aktuelle saker. Vi har i dette tilfellet benyttet flere kilder som av ulike grunner ikke ønsker sin identitet på trykk. Men det er langt fra enkilde-journalistikk. »

Når det gjelder påstanden om mangel på samtidig imøtegåelse, presiserer avisen at » Aker Salg fikk full anledning til samtidig å imøtegå de påstander som selskapet nå hevder er ukorrekte. At selskapets representanter ikke ønsket å benytte denne tilsvarsretten ut over den knappe kommentaren gitt av Kjell Halvor Landsverk må stå for Aker Salgs regning. Selskapet ble gjort tydelig oppmerksom på at avisa hadde til hensikt å trykke en artikkel som inneholdt kritiske synspunkter på Aker Salg, men tross dette ønsket man ikke å forklare eller imøtegå det som kommer fram i artikkelen. Fosna-Folket kan dermed ikke se at det er grunnlag for Aker Salgs klage i denne saken.

I sakens anledning viser vi også til Landsverks kommentarer, eller manglende sådanne, da Fosna-Folket omtalte etableringen i Bjugn i avisa 23. januar. Etter at avisa både pr. telefon og e-post hadde bedt om svar på noen enkle spørsmål, var det lite som ble sagt. Dette for å illustrere den holdningen Landsverk har lagt for dagen når Fosna-Folket har ønsket hans uttalelser angående Aker Salgs planer for etablering i Bjugn. [?] » Redaktøren viser også til avisens lederartikkel 18. mai om nettopp dette.

Klageren opprettholder klagen, og » er svært overrasket over innholdet i svaret fra Fosna-Folket «. » Vi kan ikke se at Fosna-Folket i sitt tilsvar har imøtekommet punktene vi har klaget på, i særlig grad «, skriver klageren.

I tilsvaret understrekes blant annet at «[a]visen hevder det er benyttet flere kilder. Det forandrer ikke at Fosna-Folket har publisert en artikkel med en rekke faktafeil. At kildene ønsker å være anonyme forsterker kravet til kildekritikk. »

Når det gjelder anførselen om mangel på samtidig imøtegåelse, skriver klageren at » Fosna-Folket hevder i tilsvaret at Aker Salg fikk full mulighet til å samtidig imøtegå påstanden. Dette er ikke tilfelle. [?] Avisen ga overhodet ikke noen som helst indikasjon, langt nær gjorde oss tydelig oppmerksomme på sin forestående kritiske artikkel. Tvert imot oppfattet undertegnede Hegvik som svært hyggelig, med klare intensjoner om å lage en positiv artikkel. [?]

Som skrevet i klagen ble Hegvik forespeilet muligheten for utfyllende informasjon og mulighet for å ta bilder ved åpningen. Det gir ikke Fosna-Folket rett til å komme med faktafeil selv om vi ikke ønsker å kommentere saken før åpning. »

Klageren avslutter med å legge til: » At man blir møtt med en sterk kritisk artikkel full av faktafeil i forbindelse med etablering av nye tiltrengte arbeidsplasser er høyst merkverdig. Vi vil anta at det er i alles interesse med flere arbeidsplasser. Når en lokal, liten avis som Fosna-Folket tramper i vei med ensidig kritiske artikler og kommentarer, stiller man selvsagt spørsmål bak motivasjonen. »

Fosna-Folket kan ikke se at klagerens tilsvar tilfører nye momenter, og skriver blant annet følgende: » Om daglig leder i Aker Salg oppfatter avisas journalist som hyggelig eller ei er neppe særlig relevant, vårt poeng er at Aker Salg ikke har ønsket å bruke muligheten til å samtidig imøtegå eller kommentere opplysninger om selskapet. Heller ikke i ettertid av den aktuelle omtalen har de gitt uttrykk for et slikt ønske. Når det hevdes at Fosna-Folket konsekvent har bidratt med negativ omtale av selskapet, er dette også regelrett feil. Viser i den forbindelse til avisutklipp som tidligere er sendt PFU. »

Avisen avslutter med å understreke at » [d]et er helt uakseptabelt for oss som lokalavis når noen på denne måten forsøker å redigere hva som skal, og ikke skal stå på trykk. Avisa har så langt ingen oversikt over når det blir åpning av avdelingen i Bjugn. Det skal og må være avisas redaktør og redaksjon som på uavhengig grunnlag setter dagsorden. Fortsatt er det en gåte for oss at Aker Salg antyder at avisa skulle ha noen form for skjult agenda. Vi, som alle andre i vårt distrikt, ønsker enhver ny arbeidsplass velkommen. Men det er et stykke derfra til å avstå fra en kritisk og undersøkende journalistikk. »
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Fosna-Folket om Aker Salg Kvams nyetablering. Klageren, styrelederen i aksjeselskapet, mener oppslaget bryter med god presseskikk. Han anfører at artikkelen er krenkende og inneholder en rekke ukorrekte påstander, foruten at avisen har brutt presseetikkens krav til kildekritikk. Klageren viser også til at han oppfattet det slik at avisen skulle lage et positivt oppslag om nyetableringen, og hevder at han ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse. Han presiserer at avisen ble forespeilet muligheten for utfyllende informasjon ved åpningen av avdelingen.

Fosna-Folket avviser klagen, og mener å ha dekning for artikkelens innhold. Avisen viser til flere anonyme kilder som uavhengig av hverandre har bidratt med vesentlige opplysninger. Når det gjelder påstanden om manglende samtidig imøtegåelse, hevder avisen at klageren ble gjort tydelig oppmerksom på at redaksjonen hadde til hensikt å trykke en kritisk artikkel om selskapet, men at klageren ikke ønsket å bruke muligheten til samtidig å imøtegå eller kommentere opplysningene.

Pressens Faglige Utvalg mener Fosna-Folket var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på nyetableringen, og understreker at det er pressens oppgave å informere om det som skjer i samfunnet.

På generelt grunnlag viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særlige krav til kildekritikk.»

Utvalget konstaterer at partene er uenige når det gjelder riktigheten av de faktiske opplysningene i artikkelen, men finner likevel at avisen på en akseptabel måte har synliggjort sitt kildegrunnlag.

Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse, registrerer utvalget også her at påstand står mot påstand. På grunnlag av det som er opplyst av partene, finner imidlertid utvalget at avisen i tilstrekkelig grad har godtgjort at klageren ble gitt reell mulighet til å komme samtidig til orde, men at han selv ikke fullt ut benyttet denne retten.

Fosna-Folket har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller