NN mot NRK

PFU-sak 099/15


SAMMENDRAG:

NRK publiserte tirsdag 24. mars 2015 TV-nyhetsinnslag både i Nordlandssendingen og i Dagsrevyen i forbindelse med at det var funnet en død kvinne utenfor sitt hus i Hemnes i Nordland. I omtalen ble dødsfallet omtalt som mistenkelig og at det derfor var igangsatt politietterforskning.

I NRK Nordland. Lenke: http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland/DKNO98032415/24-03-2015#t=2m42s

Studio:
Nyhetsoppleser – En kvinne i sekstiårene ble funnet død i på en gårdsplass i Hemnes i formiddag. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig på grunn av funn på stedet der hun ble funnet. Kvinnen skal obduseres i morgen, ifølge politiet.

Super: Etterforsker mulig drap i Hemnes

Reporter:  – Krimteknikere fra Helgeland politidistrikt jobber med å sikre spor etter det de betegner som et mistenkelig dødsfall i Brygfjelldal, ei mil øst for E6 i Hemnes kommune. Det var like før klokka åtte tretti i morges at en bussjåfør meldte fra om at det lå ei livløs kvinne i sekstiårene i innkjørselen til huset der den avdøde bodde. Spor på stedet her har fått politiet til å tenke at dette er et mistenkelig dødsfall. Det ligger blant annet en støvel (nærbilde), det ligger et par briller (nærbilde) og det er blodspor i snøen rett ved siden av her. Akkurat nå driver politiet med tekniske og taktiske undersøkelser. De vil avhøre mellom fire og seks vitner i løpet av dagen her. Politiet har mot slutten av dagen i dag ennå ikke kunnet konkludere med om det ligger noe kriminelt bak dødsfallet.

Polititjenestemann:  – De undersøkelsene som er gjort, de har ikke foreløpig gitt noe klart svar på hvor vidt det kan være snakk om et naturlig dødsfall, eller om det kan ligge noe straffbart bak.

Reporter:  – Den omkomne vil nå bli obdusert og i følge politiet vil de i løpet av morgendagen forhåpentligvis kunne ha et svar på hva som er dødsårsaken.

Polititjenestemann: – Nå vil vi avvente svaret på den foreløpige obduksjonsrapporten, og så får vi vurdere hvilke grep som eventuelt skal gjøres etter det.
Dagsrevyen 19 samme dag. Lenke: http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19032415/24-03-2015#t=20m19s
Studio:
Jon Gelius – I Brygfjelldal i Hemnes kommune i Nordland ble en kvinne i sekstiårene funnet død utenfor boligen sin i dag tidlig.

Bilder fra Hemnes
Super: Hemnes, Nordland

Jon Gelius – Spor på stedet gjør at politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall. Det var en bussjåfør som meldte fra til politiet om den døde kvinnen i dag tidlig.
(Slutt)

Innslagene om saken i nettspilleren var merket «Drap – Hemnes» både for NRK Nordland og for Dagsrevyen, men ble endret til «Dødsfall Hemnes».

Samme dag ble det også publisert en nettartikkel med tittelen «Kvinne funnet død: Briller og blodspor funnet i oppkjørselen.»
KLAGEN:

Klageren opplyser at han er den døde kvinnens nevø. Han anfører at saken var omtalt i flere nettaviser på en nøytral måte, der det framgikk at hendelsesforløpet var uavklart og at politiet ikke kunne konkludere før obduksjon var foretatt. «De nærmeste forstod også ganske raskt at dette dreide seg om et fall på is samt et illebefinnende for en person med en alvorlig sykdomshistorie, noe også politiet senere innså.»

Videre i klagen: «Sjokket var derfor stort da NRK Nordland samme dag, i en «Orderudsk» innpakning, presenterte dette som et mistenkelig dødsfall, med en reporter på åstedet, der nabogården var lett identifiserbar, der de viste blodspor og zoomet inn på «mistenkelige» objekter. Det siste var spesielt belastende for min mot som ble presentert for sin avdøde søsters briller og sko. På toppen av alt gir de innslaget overskriften «Drap i Hemnes» på Nett-tv.» Klager mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, titler og innannonseringer, 4.6, virkning for pårørende, og 4.7, identifisering.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.
TILSVARSRUNDEN:

NRK opplyser at det var en bussjåfør som passerte oppkjørselen om morgenen den 24. mars som varslet politiet om at det lå en livløs kvinne på en gårdsplass og at politiet Helgeland la ut en melding på Twitter med følgende tekst «Korgen: Dame i 60 årene funnet død utenfor bopel. Politiet etterforsker saken».

Videre: «Denne meldingen ble fanget opp av redaksjonen i NRK Nordland som sendte en reporter til stedet. Det var kriminalteknikere på plass da han kom dit, og det var allerede bestemt at avdøde skulle sendes til obduksjon. Bildene ble tatt i forståelse med politiets skadestedsleder, og reporteren beveget seg aldri over sperrebåndet som politiet hadde satt opp. Politiet ble intervjuet, og oppga at det var funn på stedet der kvinnen ble funnet som var årsaken til at de mente at dødsfallet var mistenkelig. Av observasjoner og omstendigheter som politiet viste til var blodspor og funn av en støvel og et par briller i snøen i oppkjørselen. NRK Nordland brukte korte bilder av brillene og støvelen i TV-saken, men vurderte det slik at vi ikke skulle vise nære bilder av blodspor. Opplysningen om funn av blodspor ble referert muntlig av reporter. I nyhetssaken brukte vi bilder av kriminalteknikerne i arbeid, reporteren fortalte i bildet hva som hadde skjedd og vi intervjuet politiet som opplyste at det ikke var klart om dette var et dødsfall med naturlig årsak eller om det kunne ligge noe straffbart bak. Politiet opplyste også at de ville avvente obduksjonsrapporten før de ville ta stilling til om Kripos skulle kobles inn.»

NRK anfører at det aldri var NRK Nordlands intensjon å legge stein til byrden for familien ved å dramatisere saken unødig. «Det ble gjort en feil da saken ble lagret i nett-TV som «Drap Hemnes», og dette har distriktsredaktøren sterkt beklaget overfor klageren. Tittelen i nett-TV ble rettet til «Dødsfall Hemnes» så snart NRK Nordland gjennom klagen ble oppmerksom på dette, og vi har skjerpet våre rutiner for hindre at noe slikt kan skje igjen.»
NRK anfører videre at dødsfallet ikke ble omtalt som drap i noen av nyhetssendingene, men som et mistenkelig dødsfall, slik politiet beskrev det.

NRK opplyser at man så 26. mars, da obduksjonen var klar, meldte at det det ikke var mistanke om noe kriminelt i saken. Dette ble opplyst i en radiomelding, en artikkel på nett og som en studiokommentar på tv-nyhetssendingen lokalt.
Klageren opprettholder klagen, men takker for «en oppriktig beklagelse per telefon angående tittelbruk». Klageren mener fortsatt innslaget var unødvendig overdramatisert og forsøkt «solgt inn» som en potensiell drapssak. Han mener også at NRKs web-avdeling titulerte innslaget «Drap-Hemnes» bare gjenspeiler hvordan innslaget ble tolket internt i NRK. Han viser også til at politiet aldri bruker uttrykket «mistenkelig», men det gjør reporteren tre ganger.

NRK anfører i sitt siste tilsvar at det ikke var «NRKs web-avdeling» som tolket innslaget, men at tittelsettingen var en uheldig glipp. «Det er ikke nettdesken eller TV-reporteren som skriver inn tittelen som blir lagret i nett-TV. Det som har skjedd her, er rett og slett en svært uheldig glipp som har ført til innskjerping i våre rutiner lokalt. Våre reportere som laget nyhetssakene om dødsfallet i Hemnes har vært nøye med å skrive og snakke om saken som et mistenkelig dødsfall og ikke et drap.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALGS FLERTALL UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsinnslag i NRK Nordlands lokalsending, og et innslag i Dagsrevyen, om at en kvinne i 60-årene var funnet død utenfor sin bolig i Hemnes kommune i Nordland. Klageren, kvinnens nevø, mener NRK brøt god presseskikk i forbindelse med omtalen fordi innslaget både lokalt og i Dagsrevyen i en kort periode var merket «Drap-Hemnes» i nettspilleren. Det klages i tillegg også over at kvinnen indirekte er identifisert og at omtalen, og særlig bildebruken, var en belastning for pårørende.

NRK beklager at innslagene både lokalt i NRK Nordland og i Dagsrevyen i en kort periode var merket i nettspilleren slik klageren anfører, men at dette ble raskt korrigert. NRK mener imidlertid dette ikke er grunnlag for å felle for brudd på god presseskikk etter bestemmelsen om at titler og inn- og utannonseringer ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. NRK kan ellers ikke se at verken bildene som ble vist eller det som ble sagt hadde et innhold i strid med de anførte punktene i Vær Varsom-plakaten.
Pressens Faglige Utvalgs flertall vil innledningsvis anføre at det ikke kan være uakseptabelt å omtale at en person er funnet død under uavklarte forhold, slik som i det foreliggende tilfellet. Utvalget finner imidlertid NRK Nordlands bildebruk i de påklagede innslagene problematisk og belastende for de pårørende. Å vise bilder av avdødes eiendeler var en påkjenning som burde vært unngått. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, om hensyn til pårørende.

Med hensyn til innslagstittelen (også kalt indekseringstittelen) i nettspilleren var den åpenbart feil fordi den omtalte dødsfallet som drap, noe det ikke var grunnlag for å påstå.
Når tittelen i tillegg ble liggende over noe tid uten å bli korrigert, innebærer også det et presseetisk overtramp. Det vises her til plakatens punkt 4.4, om tittelbruk. Det registreres ellers at NRK Nordland har iverksatt tiltak for å hindre at en slik glipp skjer igjen.
Utvalgets flertall finner at NRK har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Kirsti Husby, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Amal Aden, Reidun Førde

UTVALGETS MINDRETALL UTTALER:
Den lite synlige tittelen i nettspilleren, som var feil, eksisterte en relativt kort periode før den ble erstattet. I tillegg har NRK på en ryddig måte beklaget feilen overfor de direkte pårørende. Dette må samlet innebære at tittelen tross alt, i presseetisk forstand, må ha vært en begrenset belastning for klageren og familien. Det registreres også at NRK Nordland har iverksatt tiltak for å hindre at en slik glipp skjer igjen.
Mindretallet vil også uttrykke forståelse for at NRK Nordlands nærbilder kan virke belastende, men de er med på å forklare på hvilket grunnlag politiet mener dødsfallet er mistenkelig. Mindretallet er derfor kommet fram til at verken den muntlige omtalen eller bildebruken er i strid med god presseskikk. Det registreres også at NRK Nordland synliggjorde at det var en ulykke da dette ble klart to dager seinere.
Det er likevel viktig å understreke medienes aktsomhet i forbindelse med omtalen av dødsfall som av politiet blir betegnet som mistenkelig.

Etter en samlet vurdering finner utvalgets mindretall at NRK ikke har brutt god presseskikk.
Oslo 26. mai 2015
Frode Hansen
FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK opptrådte kritikkverdig i forbindelse med et innslag i NRK Nordland, om at en kvinne var funnet død utenfor sitt hjem. Utvalgets flertall mener NRK Nordland burde vist større hensyn til de pårørende ved å unnlate å vise bilder av kvinnens eiendeler og finner det også kritikkverdig at innslagene i en periode feilaktig ble indeksert som «drap» i NRKs nettspiller, både lokalt og i Dagsrevyen. Utvalgets mindretall, ett medlem, finner at det ikke foreligger overtramp i strid med god presseskikk.»