Attac Norge v. leder Vegard Hole mot Dagsavisen

PFU-sak 099/02


SAMMENDRAG:
Dagsavisen hadde 11. juni 2002 som hovedoppslag på førstesiden: « Barn blir vervet til voldelige aksjoner – Politiet ber foreldre passe på foran verdensbank-møtet ». I henvis-ningsteksten het det:

« Barn helt ned i 12-årsalderen blir oppfordret til å delta i demonstrasjonen mot Verdensbankens møte i Oslo 24.-26. juni. Politiet har færre maktmidler å ta i bruk mot de yngste, derfor kan ungene lett bli utnyttet til voldelige aksjoner. »

På side 4 brukte avisen tittelen « Barn kan bli utnyttet i voldelige aksjoner » og under-tittelen « Oslopolitiet: Pass på ungene foran verdensbankmøtet ». Her lød ingressen:

« Barn ned i 12-16 års alder blir oppfordret til å delta i demonstrasjonen mot verdens-bankens møte i Oslo 24.-26. juni. Oslo politidistrikt ber nå foreldre være på vakt mot at barna utnyttes til voldelige aksjoner. »

Reportasjen var i hovedsak basert på intervju med Oslos politimester Anstein Gjengedal, som blant annet uttaler: « – Vi kan bare slå fast at personer bak demonstrasjonene har vært rundt for å mobilisere også ungdom i 12-16 års alder og at dette har utviklet seg i negativ retning under lignende arrangementer i andre land, blant annet i Göteborg og Praha. »

Under mellomtittelen « – Godt samarbeid » het det at « Politiet har så langt ikke grunnlag for å si at de som forsøker å rekruttere barnedemonstranter til ABCDE-konferansen har oppfordret barna til å begå ulovligheter .»

Gjengedal viser til at politiet «har en svært god dialog og et tett samarbeid med blant annet ?Oslo 2002?, som står for demonstrasjonene mot verdensbankens møte». Det opplyses at «?Oslo 2002? er et nettverk av grupper og organisasjoner som vil demonstrere mot Verdens-banken…». Videre omtales «Oslo 2002» som «aksjonsgruppen», og det vises til at hjemme-siden deres understreker «enstemmige vedtak om at aksjonene skal være ikkevoldelige».

I en bildetekst het det for øvrig:

« – Erfaring fra lignende motdemonstrasjoner i andre land, blant annet Sverige (det store bildet) har vist at barn og unge rekrutteres og utnyttes for å lage bråk, sier Anstein Gjengedal (bildet under). »

KLAGEN :
Klager er organisasjonen Attac Norge, ved leder Vegard Hole. Han betegner Attac Norge som «sentrale i nettverket Oslo 2002». I klagen heter det bl.a.:

« Dagsavisen presenterer artikkelen på side fire under overskriften ? Barn kan bli utnyttet i voldelige situasjoner ?. På forsiden har dette blitt til ? Barn blir vervet til voldelige aksjoner ?. Fra side fire til side en har en mulighet blitt til et faktum. »

«Det er riktig at Oslo2002 oppfordrer også ungdommer under den kriminelle lavalder til å delta i sin demonstrasjon. Denne demonstrasjonen er imidlertid et lovlig og eksplisitt ikke-voldelig arrangement. Representanter fra Oslo2002 har gått inn i dialog og samarbeid med politiet for å gjennomføre dette uten problemer. Dagsavisens journalist påviser ikke i sin artikkel at barn faktisk blir vervet til voldelige aksjoner, slik forsiden hevder. »

«Tvert imot skriver han følgende: ? Politiet har så langt ikke grunnlag for å si at de som forsøker å rekruttere barnedemonstranter til ABCDE-konferansen har oppfordret barna til å begå ulovlig-heter. ?»

Etter klagerens syn er dette «et åpenbart brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4: ? Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet ?.»

« Vi reagerer også på at journalisten ikke har latt en representant fra Oslo2002 slippe til med sitt syn, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14… Når det dreier seg om såpass alvorlige beskyldninger som her mener jeg at det ikke er tilstrekkelig å sitere fra Oslo2002s nettside, slik Dagsavisens journalist har gjort. »

TILSVARSRUNDEN:
Dagsavisen uttrykker tvil om Attac Norge har klagerett, siden organisasjonen ikke er omtalt i den påklagede reportasjen. «Det står verken i henvisningen på første side eller i selve artikkelen at Attac Norge eller Oslo 2002 verver barn til voldelige aksjoner. Tvert imot går det klart fram av artikkelen at det offisielle Attac Norge og Oslo 2002 arbeider for at det skal bli en fredelig demonstrasjon, og at det er andre grupper faren for det omtalte ?barnebråket? knytter seg til. »

« Vi mener hovedtittelen på vår førsteside er upresis og litt for konstaterende, men sett i sammenheng med undertittel og ingress gir førsteside-oppslaget et dekkende bilde av artikkelens innhold, og rammes derfor ikke av Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. »

«Hovedtittelen slår fast at barn blir vervet til voldelige aksjoner, uten at det går fram at dette er erfaringen fra demonstrasjonene mot Verdensbanken i andre europeiske byer. Ingressen slår fast at barn ned i 12-årsalderen mobiliseres til demonstrasjonen i Oslo. Dette bekrefter også Vegard Hole i sin klage til PFU. Dernest hevdes det at barna lett kan bli utnyttet til voldelige aksjoner fordi politiet har færre maktmidler å ta i bruk overfor barn. Denne siste påstanden er formulert med forbehold, kan , og bygger på politimester Anstein Gjengedals utsagn i intervjuet.»

Videre påpeker Dagsavisen at det i artikkelen understrekes at « Politiet har så langt ikke grunnlag for å si at de som forsøker å rekruttere barnedemonstranter til ABCDE-konferansen har oppfordret barna til å begå ulovlige handlinger. » « Politimesterens budskap, og artikkelens innhold, er etter vår mening klart: Arrangørene bak demonstrasjonen mot Verdens-banken rekrutterer barn ned i 12-16-årsalderen, men de har ikke til intensjon å involvere barna i bråk .»

«Derimot viser erfaringer fra andre land at grupper som deltar i demonstrasjoner mot Verdensbanken utnytter disse yngste demonstrantene til å lage bråk. Og foreldre oppfordres derfor til å følge med. En slik advarsel fra Oslos politimester har Dagsavisen aktverdig grunn til å bringe videre. »

Når det gjelder klagerens påstand om brudd på VV-punkt 4.14, skriver Dagsavisen:

«For det første rettes det ingen beskyldninger mot Oslo 2002. Det rettes beskyldninger mot uidentifiserte, anonyme grupper . For det andre har Oslo 2002 fått slippe til med sitt syn, ved at det refereres utsagn fra deres hjemmesider om at det er fattet enstemmig vedtak om at demonstrasjonen skal bli fredelig, og utsagn om at arrangøren er overbevist om at demonstrasjonen vil bli fredelig. Nettopp disse utsagnene er den mest relevante imøtegåelsen av politimester Gjengedals frykt for at barn kan bli involvert i bråk under demonstrasjonen. »

Klageren er ikke enig i at det var tilstrekkelig å sitere fra Oslo 2002s nettside. «Politimester Gjengedals uttalelse om at barn kan bli rekruttert til voldelige aksjoner var en mistanke globaliseringskritikere i Norge ikke hadde blitt stilt overfor tidligere. Derfor sto det ingen
ting på nettsiden www.oslo2002.no som var skrevet med tanke på å imøtegå slike påstander annet enn et generelt vedtak om ikkevold. »

«I denne saken ville vi, i tillegg til å henvise til Oslo 2002s ikkevoldsvedtak, ønsket å kritisere Gjengedals uttalelse mer konkret. Vi mente at uttalelsen var uheldig og bidro til å nøre opp under eventuelle voldelige aksjoner snarere enn å forebygge dem, og at den måtte ses i sammenheng med politiets ønske om å forberede opinionen på at de kunne komme til å slå hardt til mot demonstranter. Disse synspunktene kom ikke frem i Dagsavisens artikkel. »

«Det viktigste punktet i vår klage er imidlertid det sterke misforholdet mellom hovedtittelen på forsiden og innholdet i artikkelen på side 4, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. (…) Vi mener at den (førstesidetittelen; sekr. anm.) ikke bare er upresis, men dertil grovt feilaktig i forhold til Dagsavisens egen artikkel. Tittelen konstaterer, uten særlig rom for alternative tolkninger, at ?Barn blir vervet til voldelige aksjoner? .»

Dagsavisen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder primært et førstesideoppslag i Dagsavisen, der det i hovedtittelen ble fastslått at «Barn blir vervet til voldelige aksjoner». Klager er organisasjonen Attac Norge, som innenfor nettverket «Oslo 2002» sto sentralt i planleggingen av fredelige demon-strasjoner under verdensbankmøtet i Oslo sommeren 2002. Attac mener at avisen ikke har dekning for førstesidetittelen, og klager dessuten over at ingen av demonstrasjonenes arrangører ble kontaktet på forhånd.

Dagsavisen påpeker at det i reportasjen klart framgår at Attac Norge og «Oslo 2002» arbeider for at det skal bli en fredelig demonstrasjon, og at det er andre grupper faren for det omtalte «barnebråket» knytter seg til. Avisen medgir at førstesidetittelen er upresis og litt for konstaterende, men mener den må sees i sammenheng med undertittel og henvisningstekst. For øvrig viser Dagsavisen til at «Oslo 2002» slapp til med sitt syn i form av sitater fra nettsidene deres.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagsavisen var i sin fulle rett til å sette søkelyset på at barn ble forsøkt vervet til de planlagte fredelige demonstrasjonene. Selv om avisen med fordel kunne ha kontaktet arrangørene for samtidig kommentar, konstaterer utvalget at hovedvekten i reportasjen er lagt på politiets advarsler knyttet til at barn kan bli involvert i voldelige episoder. Utvalget legger også til grunn at det fruktbare samarbeidet mellom politiet og «Oslo 2002» klart framkommer i artikkelen.

På denne bakgrunn finner utvalget at Dagsavisen har gått for langt i sin hovedtittel på førstesiden, der det forbeholdsløst fastslås at «Barn blir vervet til voldelige aksjoner». Utvalget registrerer Dagsavisens egen innrømmelse av tittelens upresise og konstaterende form, men kan i motsetning til avisen ikke se at dette i tilstrekkelig grad oppveies av henvisningsteksten og reportasjen inne i avisen.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

På dette punkt har Dagsavisen brutt god presseskikk.

Oslo, 24. september 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Annette Groth, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen