Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 097/13


SAMMENDRAG:

Finnmark Dagblad publiserte mandag 18. mars 2013 et leserinnlegg under debattsidene
«F MENING»:

«Medlemsbløff!
Av Terje Løkås

Paraplyorganisasjonen Frifo hevder at det er 750.000 medlemskap bak oppropet om motorferdsel, jeg stusser mildt sagt litt over disse tallene. NJFF 120.000 medlemmer, Norges naturvernforbund 20.000 medlemmer, Den norske turistforeningen 240.000 og Norskog 240 medlemmer. Det blir tilsammen 380.240 ikke 750000. Her har altså Frifo jukset med tallene, ikke mindre enn 369760 for mange stemmer i oppropet. Stemmer de medlemstallene jeg har funnet på dette, er dette graverende.»

KLAGEN:

Klager er Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) som mener avisen har fremsatt grove påstander om at organisasjonen bedriver medlemsjuks. Klager skriver: «Vi mener at Finnmark Dagblad burde ha sjekket om det var hold i påstandene før de satte dette på trykk i papirutgaven. FRIFO er ikke kjent med at det har vært satt frem tvil om deres medlemstall tidligere.» Det vises til punkt 3.2 (kontroll av opplysninger), punkt 4.4 (dekning for tittel) og punkt 4.14 (samtidig imøtegåelsesrett).

Klager opplyser at FRIFO den 12. mars mottok en e-post fra artikkelforfatteren med tilsvarende tekst, og skriver: «FRIFO tok umiddelbart kontakt med forfatter og forklarte FRIFOs organisering, og hvordan FRIFO kommer frem til oppgitte tall.»

TILSVARSRUNDEN:

Finnmark Dagblad avviser at god presseskikk skulle være brutt. Det opplyses at bakgrunnen for det påklagede leserinnlegget er et opprop om motorferdsel signert Naturvernforbundet, DNT, NJFF, Norskog og FRIFO der FRIFO fastslår at organisasjonen har 750.000 medlemmer bak seg: «Det er også på det rene at oppropet om motorferdsel i utmark har skapt mye uro, blant annet i Røde Kors, hvor landsrådslederen varsler oppvask, og i Norges jeger- og fiskerforbund, hvor mange medlemmer har truet med å melde seg ut. Årsaken er at de mener medlemsmassen blir brukt til fordel for et politisk standpunkt.»

Videre mener avisen at dette ikke er grove beskyldinger: «Innsenderen stiller imidlertid spørsmål ved antallet som står bak oppropet og konkluderer med at det er graverende dersom opplysningene han har funnet, stemmer. Det er således ikke korrekt at det ”fremsettes grove påstander” om organisasjonen. Snarere stilles det spørsmål om regnemetoden.»

Når det gjelder Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, skriver avisen: «Dette er en meningsytring fra en av våre lesere og står for hans regning, og det er heller ikke snakk om spesielt grove beskyldninger. Det er også på det rene at bare fem organisasjoner har undertegnet oppropet, deriblant selve paraplyorganisasjonen.» Hva gjelder tittelen skriver avisen at også den står for innsenderens regning. Om rett til samtidig imøtegåelse, skriver avisen: «Ut fra det foregående er innlegget heller ikke av en slik karakter at det krever umiddelbar imøtegåelse, slik punkt 4.14 peker på. Det må også anmerkes at undertegnede har vært i kontakt med FRIFO ved Meland i anledning leserinnlegget, hvor Meland har fått tilbud til å imøtegå påstanden framsatt i leserinnlegget. Meg bekjent har Meland ikke benyttet seg av det.»

Klager viser til sideplasseringen av artikkelen, og mener det ikke fremkom at det var et leserinnlegg: «I andre aviser er slike innlegg som regel merket med en heading for å synliggjøre at dette ikke er noe avisen selv har produsert.» Det opplyses videre at FRIFO er en paraplyorganisasjon, noe som betyr at når de uttaler seg i oppropet, er det på vegne av alle 15 organisasjonene som pr. 01.01.2013 består av 722 000 medlemmer: «At enkeltmedlemmer ikke alltid er enig med sin moderorganisasjon, er ikke vesentlig for FRIFO. Da vi har årsmøtevedtak som gir FRIFO i oppdrag om å arbeide for et naturvennlig og ikke motorisert friluftsliv.»

Finnmark Dagblad ønsker å opplyse om at det påklagede leserinnlegget var publisert under
debattsidene merket «mening». Det vises også til at det «i loftet» tydelig framgår at stoffet på de aktuelle sidene er leserinnlegg.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et leserinnlegg på debattsidene til Finnmark Dagblad med tittelen «Medlemsbløff!». Forfatteren mente paraplyorganisasjonen Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) hadde jukset med medlemstallet i forbindelse med et opprop om motorferdsel dersom hans regnestykke stemte. Klager er FRIFO, som mener avisen fremsetter grove og usanne beskyldinger om organisasjonen. Det vises til at dette er påstander som organisasjonen skulle fått imøtegått samtidig. Ifølge klager går det heller ikke tydelig frem for publikum at dette er et leserinnlegg.

Finnmark Dagblad avviser klagen, og mener det ikke fremsettes grove påstander, men stilles spørsmål ved regnemetoden. Det vises til at dette er en meningsytring fra en leser, og at både tittel og tekst står for innsenderens regning. Avisen mener innlegget ikke er av en slik karakter at det krever samtidig imøtegåelse. Det vises ellers til at innlegget står på debattsidene og er merket «mening», og at avisen har tilbudt klager tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at de presseetiske normene, nedfelt i Vær Varsom-plakaten, gjelder for alt redaksjonelt innhold. Leserinnlegg er ikke unntatt fra presseetikken, og utvalget vil minne om at det er redaktøren, ikke innsendere av leserinnlegg, som har ansvaret for det publiserte. Utvalget har imidlertid vært tydelig på viktigheten av stor takhøyde når det gjelder meningsytringer i mediene, jmf. pressens rolle som forum for samfunnsdebatt.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at det klart fremgår at dette er et leserinnlegg. Slik utvalget ser det, må tittelen oppfattes som en meningsytring. Det vises til plasseringen av forfatterens navn. Utvalget er også enig med avisen i at påstandene ikke utløser retten til samtidig imøtegåelse. Etter utvalgets mening er ikke beskyldningene sterke nok, da det stilles spørsmål mer enn det konkluderes. Utvalget mener dette er innenfor av det som må tåles, og henviser klager til tilsvarvarsretten (jmf. punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten).

Finnmark Dagblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. juni 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg
Alexandra Beverfjord, Henrik Syse, Reidun Førde