["1424"] mot Romerikes Blad

PFU-sak 097/05


SAMMENDRAG:
Romerikes Blad (RB) brakte fredag 6. mai 2005 som hovedoppslag på førstesiden:

«MOTSPILLER KALTE NADIR (16) ?JÆVLA ASYLSØKER? ? I sjokk etter FOTBALL-RASISME».

Tittelen var montert inn i et bilde av to gutter, sammen med følgende tekst: » VOND OPPLEVELSE: Skjettens Nadir Sarvani (16) og trener Simon Mefsin (bak) er sjokkerte etter å ha opplevd rasisme på fotballbanen. »

Inne i avisen gikk reportasjen over to nyhetssider, under hovedtittelen » Ble kalt ?jævla asylsøker? » og med ingressen:

«Skjetten-miljøet er i sjokk etter at Nadir Sarvani (16) ble utsatt for grov rasisme under en guttekamp.»

I brødteksten blir det forklart hvordan Nadir Sarvani, » med bakgrunn fra Afghanistan «, havnet i en duell med en av guttene på det andre laget, Grei:

«Duellen var hard, men ikke stygg. En av Oslo-lagets spillere tente imidlertid på alle pluggene og kalte 16-åringen for ?jævla asylsøker?. For det fikk han rødt kort av dommer Christian Moen. I tillegg hevder Sarvani at Grei-spilleren skal ha
skreket ?jævla svarting? til ham. − Han sa ?Jævla asylsøker som bare kommer til Norge for å lage bråk? til meg. Mens han forlot banen sa han også ?Jævla svarting?».

Og videre i artikkelen:

«Sarvani reagerte kraftig på tilropene. Han måtte holdes igjen av lagkamerater for ikke å gå fysisk til verks mot Grei-spilleren.»

Avisen bringer også en forklaring fra Stein Holmvik, treneren til gutten som anklages for rasisme.

«Han forteller at den aktuelle personen også vil bli straffet av klubben, i tillegg til den eventuelle straffen han får fra krets eller forbund. (…) Han avviser imidlertid at spilleren skal ha sagt ?jævla svarting?. ? Det stemmer ikke. Han ble utvist for rasistiske utsagn, men nå har denne saken også to sider. Det falt en del kommentarer fra Sjetten-spillerne også. En av guttene våre som har oppsatt hår fikk blant annet slengt ?er du jente, eller?? etter seg. Det er også rasistisk mobbing og burde vært belønnet med rødt kort hvis dommeren hadde hørt det, sier treneren.»

Som en undersak bringer avisen forklaringen fra dommeren i kampen, Christian Moen. Her het det blant annet: «- (…) Jeg kunne gitt rødt kort for langt mildere utsagn enn ?jævla asylsøker?.» Avisen legger til:

«Løvenstad-dommeren registrerte imidlertid ikke at den utviste Grei-spilleren skal ha sagt ?jævla svarting? mens han forlot banen. ? Men han ville ikke flytte seg fra benken. Først ba han om å få ta på seg skoene. Men da Skjetten reagerte på at han fortsatt var på benken etter fem minutter, ga jeg han beskjed om å komme seg opp på tribunen. Da flyttet han seg, sier Moen.»

Dagen etter kommenterte Romerikes Blad saken på lederplass, under tittelen » Nulltoleranse mot rasisme «. Her het det blant annet:

» Fotballdommer Christian Moen (17) trakk sporenstreks opp det røde kortet da Skjettens Nadir Sarvini (16) ble utsatt for grov rasisme fra en motspiller under en guttekamp. ?Jævla asylsøker? var meldingen Nadir fikk slengt mot seg i interkretskampen mot Oslo-laget Grei.

16-åringen med bakgrunn fra Afghanistan føler seg krenket av uttalelsene, og det er bra at Oslo-klubben allerede har tatt affære overfor synderen. Grei-trener Stein Holmvik har gitt gutten karantene og nekter ham å få være med i en populær cup til sommeren. I tillegg kan han trolig vente seg en reaksjon fra krets eller forbund.

Det er viktig at tilfeller av grov rasisme og uakseptabel sjikane på idrettsarenaer blir slått hardt ned på. Den unge dommerens resolutte opptreden ved å vise ut Grei-spilleren, var imponerende korrekt, og helt i tråd med idrettens egne mål. »

KLAGEN:
Klageren , Jan Holthe, klager på vegne av spilleren som fikk rødt kort. Han mener avisen gir en skjev framstilling av saken ved ikke å gi et helhetlig bilde av det han kaller «en ganske så turbulent kamp (…) med mye knuffing og ukvemsord lagene imellom». Klageren reagerer også på at Romerikes Blad har brakt usanne påstander da de skrev at Grei-spilleren uttalte «Jævla svarting!»

«Her har RB gjort et helt klart overtramp ved å sette dette på trykk bygget utelukkende på den ene parts forklaring, og uten engang å forhøre seg med fotballdommeren som angivelig skal være vitne på at en slik uttalelse ikke skal ha funnet sted i det hele tatt.»

Klageren mener også at handlingsforløpet etter utvisningen blir feilaktig fremstilt i avisen.
«(NN) blir beskyldt for å ha nektet å fjerne seg fra benken da han fikk rødt kort. Dette er også helt klart positivt feil. Han hadde aldri tidligere blitt utvist, og visste ikke at han ikke kunne sitte der etter å ha fått rødt kort (…) Han nektet altså aldri (!) å fjerne seg, slik Romerikes Blad altså hevder.»

Videre skriver klageren:

«RB har ikke forsøkt å fremstille saken korrekt, men lager den til noe kunstig. Legg også merke til dommen fra Oslo fotballkrets. Det er tydelig at saken ikke er slik RB forsøker å framstille den. For (NN) vil dette i verste fall kunne få konsekvenser senere i livet, på arbeidsmarked og ved søk til for eksempel forsvaret eller politiet.»

Klageren sikter her til at spilleren fikk en kamps utestengning som straff for ufin munnbruk, ikke for rasisme, av Oslo fotballkrets.

TILSVARSRUNDEN:
Romerikes Blad mener klagen i hovedsak viser uenighet om «den prioritering vi har foretatt og hvilken plass vi har gitt saken på trykk (…). Men det er et rent redaksjonelt anliggende og representerer ikke noe brudd på vær varsom plakaten».

Videre påpeker avisen at spilleren som ble utvist, er blitt skjermet ved ikke å bli identifisert. Om påstandene som kommer frem i artikkelen skriver avisen:

«Treneren for den utviste spilleren får samtidig kommentere saken og tilkjennegir hva som er klubbens holdning og hva som blir klubbens straff overfor spilleren. Et påstått utsagn ? ?jævla svarting? – blir gjengitt og samtidig kommentert, delvis som ikke registrert/hørt, delvis som ren tilbakevisning fra treneren på vegne av den utviste spilleren. Her formidles påstand mot påstand om hva som skal være sagt . Hva som skjedde etter at spilleren kom på benken, er basert på dommerens oppfatning og redegjørelse.»

Videre anfører avisen at man har kommentert saken på lederplass fordi den er viktig. Senere har de også «fulgt opp med fakta om og reaksjoner på framstillingen».

Romerikes Blad forklarer valget av kilder :

«I en kamp mellom guttespillere fant vi det naturlig at det var treneren som uttalte seg, samtidig som han redegjorde for klubbens reaksjon. Vi oppfattet det da også slik at treneren uttalte seg på vegne av den utviste 16-årige spilleren. Verken spilleren eller andre involverte har henvendt seg til oss med ønske om ytterligere kommentar.»

Klageren skriver i sitt svar at han mener avisens forsøk på anonymisering ikke er tilstrekkelig, da «hvem som helst kan gå inn på internett og se resultatet av kampfakta, hvor blant annet hvem som fikk rødt kort (og det var kun én) opplyses ved navn». Særlig mener klageren at avisen burde tatt hensyn, ettersom gutten som blir anklaget for rasisme bare er 16 år gammel.

Videre anser klageren at Grei-treneren får for lite plass til sine kommentarer i det opprinnelige oppslaget, noe han mener fører til at saken mangler «likevekt og objektivitet». Klageren synes også at Romerikes Blad gjennom sin oppfølging har «drevet saken langt utover sine proporsjoner».

Slik klageren ser det, burde Romerikes Blad tatt hensyn til at utsagnet ble uttalt «etter en heftig episode hvor flere spillere fra begge lag var involvert, og blodet kokte i de fleste. (…) [U]ttalelsen ble sagt halvhøyt og i frustrasjon, og ikke ansikt til ansikt med fornærmede, slik artikkelen gir inntrykk av. Det ligger en betydelig vesensforskjell i dette».

Overskriften er også, ifølge klageren, «sterkt misvisende». Han mener dessuten Romerikes Blad burde tatt med det faktum at «Grei-spilleren selv er sønn av en asylsøker, noe som hadde satt artikkelen i et helt annet lys (…)».

Avslutningsvis skriver klageren: «Storsamfunnet og spesielt media bør trå mer varsomt hva angår å omtale en sak som rasisme.»

Romerikes Blad skriver i sine endelige kommentarer: «I denne saken har [vi] valgt ikke å identifisere en ung spiller overfor omverdenen og ut over de som allerede kjenner hans identitet, eller som selv aktivt oppsøker identifiserende informasjon. En aktiv fotballspiller kan aldri opptre helt anonymt.»

Videre skriver avisen at den ikke kan se at det finnes dekning for å si at saken bringer feil:
«Spillerens utsagn ble oppfattet som rasistisk av motspillere, og av dommeren, noe som medførte utvisning. Treneren og klubben har forholdt seg til utvisning på grunnlag av rasistiske utsagn. Fotballkretsens reaksjon og annen språkbruk er formidlet i oppfølgingssaker, og vi har latt meningsberettigede slippe til med sine reaksjoner på håndteringen.»

Avisen fremholder at de mener å ha ivaretatt kravet til samtidig imøtegåelse, ved å la treneren svare på vegne av Grei-spilleren. «Treneren fikk intervjuet opplest før publisering og hadde ingen innvendinger».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsoppslag og en lederartikkel i Romerikes Blad, om hendelser som førte til at en 16 år gammel fotballspiller ble utvist for rasisme under en guttekamp på Skjetten. Klageren, på vegne av den utviste 16-åringen, mener avisen har gitt en ensidig framstilling av saken, og reagerer blant annet på at den formidler en frase han mener 16-åringen aldri ytret. Klageren synes også avisen går for langt i å identifisere den utviste spilleren.

Romerikes Blad hevder å ha gitt 16-åringen tilstrekkelig anledning til samtidig imøtegåelse gjennom sin trener. Avisen mener den omstridte frasen ikke ble trykt som en sannhet, men som en klar påstand fra den fornærmede spilleren. For øvrig anser avisen også å ha anonymisert 16-åringen tilstrekkelig, omstendighetene tatt i betraktning.

Pressens Faglige Utvalg mener Romerikes Blad var i sin fulle rett til å sette søkelys på den aktuelle hendelsen. Slik utvalget ser det, er rasisme i idretten et samfunnsproblem som fortjener omtale.

Utvalget kan forstå at klageren reagerer på omfanget saken har fått, særlig ettersom vedkommende utviste spiller bare var 16 år gammel og senere fikk en straff fra fotballkretsen som ikke ble begrunnet med rasisme, men med ufin munnbruk.

Utvalget kan imidlertid ikke se at avisen har brakt usannheter mot bedre vitende. Tvert imot mener utvalget at avisen har balansert saken ved å la dommeren og treneren til den utviste gutten forklare seg, og ved å ta med uttalelser som viste hvor opphetet situasjonen var. Det utsagnet klageren reagerer sterkest på, blir dessuten formidlet som en påstand, ikke som et faktum. Etter utvalgets mening må dette ligge innenfor det presseetisk akseptable.
Romerikes Blad kunne imidlertid med fordel ha utelatt utsagnet, ettersom verken dommeren eller treneren kunne bekrefte det.

For øvrig kan ikke utvalget se at avisen har bidratt til å identifisere den utviste spilleren mer enn nødvendig, ettersom fotballkampen foregikk i full offentlighet.

Når det gjelder lederartikkelen dagen etter, registrerer utvalget at den konstaterende formuleringen om «grov rasisme» er knyttet til et utsagn som det ikke er uenighet om ble brukt av den utviste gutten. RB måtte derfor på lederplass ha full anledning til å komme med en slik betegnelse, som avisens mening.

For øvrig legger utvalget til grunn at avisen senere har fulgt opp saken på en ryddig måte.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller