Helge Kolstad mot Indre Smaalenenes Avis

PFU-sak 096/98


SAMMENDRAG:
Avisene Indre Smaalenenes Avis og Øvre Smaalenene , som utgis med fellessider, hadde 26. mai 1998 begge en kort lederartikkel med tittelen » Kolstads tilbud «. Teksten lød i sin helhet:
» Hjertepasienter som dør på do ved sentralsykehuset i Fredrikstad. Barn som sendes som pakkepost mellom sykehus etter armbrudd. Det er Helge Kolstad og Aps sykehustilbud til deg og meg. Ønsker vi dette? Er dette sykehustilbudet vi vil ha? »

KLAGEN:
Klageren , Helge Kolstad, er fylkespolitiker i Østfold og medlem av fylkestingets helse- og sosialkomité for Arbeiderpartiet. Han viser til vedlagte kopier av oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad 20. mai og Fredriksstad Blad 22. mai, som må være grunnlaget for den påklagede lederartikkelen.
I Sarpsborgs Arbeiderblad var hovedoppslaget på førstesiden: » Hjertepasient skulle vært overvåket hele døgnet – Lå død i flere timer «. Og på nyhetsside i Fredriksstad Blad: » Funnet død på sykehustoalettet «.
Klageren » reagerer på at oppslag med så dårlig saklig grunnlag, åpenbart uten sjekking av holdbarheten, brukes til å brennmerke navngitte personer «. Han viser imidlertid til tilsvar han fikk på trykk i avisene to dager senere, med tittelen » Under beltestedet «. Her skriver klageren i et avsnitt:
«Jeg har vært med på vedtak for å få et system for utviklingen av sykehustjenesten i Østfold. Det har vært vanskelig, og jeg er smertelig klar over at ressursene ikke rekker til et ideelt system. Men jeg kan da ikke gjøres ansvarlig for alle tragiske hendelser ved sykehusene?».
I innlegget påpeker klageren dessuten at avisenes beskrivelse av sykehusdødsfallet senere er rettet opp, «men det har tydeligvis gått Øvre Smaalenene og Indre Smaalenenes Avis’ redaktør hus forbi».
Selv om klageren gir redaksjonene ros for at han aldri har hatt problemer med å slippe til med sine innlegg og utspill, påpeker han likevel:
» Redaktøren har en skjemmende tendens til å kommentere leserinnlegg i lederen samme dag. Det får enda gå an hvis han holder seg til tema for den pågående debatten. Fire ganger tidligere i samme sak har jeg vært utskjelt med navns nevnelse i ledere. Det er ubehagelig, men gir ikke grunnlag for noen klage «.
Som eksempel viser klageren til at han på samme side som den påklagede lederen hadde et innlegg nettopp om redaktørens samtidige kommentarer på lederplass.
Generelt sier klageren seg «ellers misfornøyd med det jeg vil kalle ufullstendig og tendensiøs nyhetsformidling i sykehussaken, der visse synspunkter og parter blir favorisert, og andre har vanskelig for å slippe til». Også her har klageren vedlagt eksempler der han mener «det mest alvorlige er overskriftene». «Jeg opplever å treffe godt opplyste mennesker som oppriktig tror at jeg går inn for å legge ned sykehuset [i Askim]. Diverse av de vedlagte innlegg skulle vise at det motsatte er tilfelle».
Og det heter mot slutten av klagebrevet:
» Når vi som sitter med ansvaret for sykehusene melder oss til orde med våre kommentarer, bl.a. for å opplyse om sakens fakta, får vi den ene lederartikkel etter den andre midt i ansiktet. Dette er neppe formelle brudd på vær varsom-plakaten. Men det er en bedrøvelig praksis av en sammenslått avis som har informasjonsmonopol i vårt distrikt «.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:
Avisenes redaktør tok, som følge av klagen, initiativ til et møte med klageren. Noen uker senere meddelte redaktøren at «møtet var fruktbart, men begge parter er enige om at saken bør prøves av PFU».

TILSVARSRUNDEN:
Avisene oppfatter klagen slik at det kun er lederen 26. mai som er innklaget til PFU, idet man anser klagerens øvrige dokumentasjon for å være «en salig blanding av politikk, mangelfull historieskrivning og påstander det vil kreve titalls timer å imøtegå».
Og videre i tilsvaret:
«Kolstad angriper kun ett av punktene i lederen. Nemlig setningen om hjertepasienten som døde på do. Faktum er at det gjorde pasienten. Det bestrides ikke av noen, og noe annet har vi heller ikke skrevet. Påstanden i Sarpsborg Arbeiderblad om [at] det tok minst to timer før noen fant den døde hjertepasienten er for øvrig heller ikke motbevist.
Etter vår oppfatning må selvsagt de som er ansvarlig for Østfold fylkes sykehustilbud og det er Ap, ta ansvaret for det. Den som har fulgt sykehusdebatten i vårt fylke vet inderlig vel at tilbudet er omstridt, forsiktig sagt. Millionene har rullet, protestene har samlet titusenere i underskriftskampanjer og marsjer, og sykehustilbudet har vært kampsaker ved de seneste valgene. At vi setter navn på dem som har ansvaret for vårt omstridte syehustilbud må de ansvarlige politikerne etter vår oppfatning tåle «.
For øvrig hevdes det i tilsvaret at klageren også har hatt motbør i egne partirekker.
Avisene konkluderer med at det «i ytringsfrihetens navn må… være tillatt å fordele ansvar for en sykehuspolitikk som i vår oppfatning er forfeilet», men håper klageren fortsatt vil kjempe for sin sak. «Vi lover at han skal få slippe til slik han har fått hele tiden. Men vi må få lov til å mene noe annet enn Kolstad».

Klageren mener avisenes tilsvar må betraktes som «en fortsatt polemikk i samme stil som lederne i saken». Videre presiserer han hva klagen går ut på:
«Klagen gjelder lederen 26. mai, som sto samme dag og på samme side der jeg imøtegikk et tidligere angrep i en leder. Jeg reagerer på at et hendelig uhell med en oppegående pasient blir misbrukt som et slags bevis på en forfeilet sykehuspolitikk, og at mitt navn blir satt i forbindelse med dette. Det øvrige materialet jeg har sendt inn er ment som en illustrasjon av den langvarige debatt lederen er en del av. Det skulle vise at jeg har anstrengt meg for å begrunne mine standpunkter».
For øvrig finner klageren påstanden om motbør i egne rekker «urimelig».

Avisene fastholder i siste kommentar at det innad i Ap. er uenighet i sykehussaken og viser til vedlagt kopi av avisinnlegg fra «sentral Ap-politiker fra Hobøl».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en lederartikkel i Indre Smaalenenes Avis og Øvre Smaalenene, der Helge Kolstad, fylkespolitiker for Arbeiderpartiet, ble omtalt i sammenheng med at en hjertepasient var funnet død på toalettet ved sentralsykehuset i Fredrikstad. Kolstad, som er medlem av Østfold fylkestings helse- og sosialkomité, påklager lederen som usaklig, idet han ikke kan gjøres ansvarlig for alle tragiske hendelser ved sykehusene i fylket. Ifølge klageren har redaksjonen dessuten oversett at pressens beskrivelse av det nevnte sykehusdødsfallet i mellomtiden var rettet opp. For øvrig roses redaksjonen for å ha vært rask med å ta inn klagerens tilsvar.
Indre/Øvre kan ikke se at det faktum at pasienten døde under tragiske omstendigheter på sykehuset, er bestridt. Etter redaktørens mening må de som er ansvarlige for fylkets sykehustilbud også ta ansvar når slikt skjer. At det settes navn på dem som har ansvaret, mener avisen at en politiker må tåle.

Pressens Faglige Utvalg mener redaksjonen var i sin fulle rett til å sette søkelys på det politiske ansvarsforhold i den påklagede lederartikkelen. Selv om utvalget kan forstå klagerens ubehag ved å bli navngitt i sammenheng med den alvorlige hendelsen, vil det for leserne være åpenbart at avisen ikke har ment å tildele klageren et bokstavelig og personlig ansvar for dødsfallet.
Utvalget har i lignende saker en rekke ganger uttalt at det i den politiske reportasjen og kommentarer må kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger. Den politiske debatten i et demokratisk samfunn må være preget av stor takhøyde med hensyn til hvilke ord og uttrykk som må kunne passere. Et åpent angrep kan møtes med et tilsvar.
I dette tilfelle konstaterer utvalget at det nettopp er det siste klageren har gjort.
Indre Smaalenene Avis og Øvre Smaalenene har ikke brutt god presseskikk.
Oslo , 20. oktober 1998
Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen