Brønnøy kommune v. ordfører Kjell Trælnes mot Brønnøysunds Avis

PFU-sak 095/04


SAMMENDRAG:
Brønnøysunds Avis brakte onsdag 25. februar 2004 en helsides artikkel under tittelen «Diesel borte fra Havnevesenets båt.» I ingressen står det:

«Det er den siste tiden hevdet overfor Brønnøysunds Avis at havnefogd Helge Sørø skal ha tappet diesel til eget bruk fra Havnevesenets båt ?Tautra? når denne har ligget ved kai i Brønnøysund.»

Oppslaget er illustrert med tre bilder. På det ene bildet er båten ?Tautra? avbildet. I billedteksten står det:

» Kilder har overfor BA kommet med påstander om at Havnevesenets båt ?Tautra? ureglementert er tappet for drivstoff.»

Det andre bildet er av en mann. I billedteksten står det :

«Havnefogd Helge Sørø benekter at han har brukt diesel fra Havnevesenets båt på sin privatbil.»

Det tredje bildet er av en snødekt bil. I billedteksten står det:

«Dette er bilen det blir hevdet det er fylt avgiftsfri diesel på. Bilen er nå avskiltet.»

I brødteksten står det at «påstandene er kommet fra personer uavhengig av hverandre. I ett tilfelle opplyser en person å ha observert det som skjedde ved båten ved tilfeldig forbipassering. BA konfronterte havnefogden med disse opplysningene på hans kontor mandag.
-Dette er alvorlige beskyldninger som jeg på det mest bestemte vil avvise. Hva skal jeg ha bruk for diesel for? spør Sørø.
– Det blir påstått at du bruker drivstoffet på egen privatbil. Stemmer det at du har en dieselbil?

– Det stemmer at jeg har en dieseldrevet bil, en Opel Astra. Men jeg har aldri brukt diesel fra havnebåten på bilen. Påstander om noe slikt er det reine skjære sprøyt, svarer Sørø.»

Vider framgår det at haveassistenten bekrefter at det har vært «registrert markert mindre diesel på tanken enn det bruken av båten skulle tilsi. Seinest skjedde det tidligere denne måneden da det forsvant 20- 30 liter diesel. Det finnes ingen naturlig forklaring på et så stort svinn.»

I en undersak med tittelen «Strenge reaksjoner» framgår det at for en vanlig personbil vil en bot for bruk av avgiftsfri diesel være på minst 20.000 kroner. Videre opplyses det at bilen til havnefogden ble avskiltet 21. februar «etter begjæring fra Statens vegvesen 26. januar.»

KLAGEN:
Klageren, ordføreren i Brønnøysund med samtykke fra havnefogden, mener reportasjen er svakt underbygget og framstår som en ensidig mistenkeliggjøring av havnefogden. «At diesel er borte fra båten, er for så vidt bekreftet av havneassistenten. Men beskyldningen om tyveri og utpeking av havnefogden bygger kun på påstander fra ikke navngitte personer. Det er ikke gitt noen åpning i reportasjen for at det kan være andre forklaringer på svinnet?I lys av dette er det noe spesielle at man nærmest driver en etterforskning rettet mot havnefogden ved å peke på hans dieselbil som et mulig motiv for den straffbare forholdet.»

Klageren reagerer også på at havnefogden er navngitt og avbildet i reportasjen.

TILSVARSRUNDEN:
Brønnøysunds Avis innrømmer at det er en alvorlig sak å rette beskyldninger om tyveri mot en navngitt person, men mener det ligger innenfor avisens samfunnsoppdrag å formidle dokumenterte kritikkverdige forhold. Redaksjonen viser til at det er knyttet flere klanderverdige forhold til havnefogden, og påpeker at kommunerevisjonen har kritisert mannen for ureglementert pengehåndtering «allerede i 1993» . «Dette gjentok seg i flere år, og kuliminerte i 2001/2002, etter at kommunerevisjonen påpekte det som ikke kan karakteriseres som annet enn underslag i havnekassen.»
Videre opplyses det at «havnefogden gjentatte ganger [har vært ] gjenstand for offentlig kritikk og debatt for forhold vedrørende drift og organisering av havna.» Avisen viser også
til at både ordføreren og havnefogden har forsøkt å få havnefogden inn i den nye stillingen som direktør i havneforetaket.

«Tre personer med stor kredibilitet og også relevant innsikt, blant annet fra direkte kjennskap til den daglige aktiviteten på havnekontoret, tipset oss nå ? uavhengig av hverandre ? om at havnefogden åpenlyst stjal diesel fra havnebåten for å bruke den på sin egen bil. Etter å ha sjekket ut disse opplysningene med andre relevante og uavhengige kilder, fant vi det nødvendig å offentliggjøre historien?.Opplysningene ble gitt til våre journalister under forutsetning av at informantene fikk være anonyme. Begrunnelsen var at de ellers kunne få problemer i sine arbeidsforhold.»

Videre kan avisen opplyse at havnefogden ikke er tilbudt stillingen som direktør, og at han i ettertid har innrømmet å ha «forsynt seg med kommunal diesel, i det han selv kaller beskjedent omfang.»
Etter Brønnøysunds Avis? syn er ikke reportasjen en kriminalreportasje, og redaksjonen mener det ville vært «uetisk ikke å omtale dieselen som var forsvunnet fra havnebåten uten å oppgi de klare opplysningene vi satt inne med om hvem som var årsaken til forsvinningen. Ved å gjøre dette ville vi blant annet spredd mistanken mot flere personer.»
Klageren mener fortsatt at havnefogden er «hengt ut» etter anonyme påstander, og at omtalen ikke kan være i tråd med pressens etiske retningslinjer. Videre påpeker klageren at de omtalte 20-30 literne var «avfallsdiesel» som var lenset ut av kjølen på båten og oppbevart i havneskuret. «Derimot var det en manko på 2- 3 liter på en mindre tank i byssa ? noe også havnefogden hadde innrømmet å ha tatt i forbindelse med et ?motorstopp? ved Byggtec. Om ikke mengden på 2- 3 liter er så stor, er det viktig å få frem prinsippet ved handlingen. Havnefogden har sterkt beklaget det som har skjedd, og innrømmer at han har handlet dumt.»

Når det gjelder tidligere omtalte forhold i artikkelen, anfører klageren at havnefogden ikke har gjort underslag, «men opptrådt ?høyst klanderverdig? ifølge formannskapets vedtak i sak 0145/03. Kommunerevisjonen har aldri benevnt dette som underslag.»

Videre framføres det: «Det kan ikke påvises at havnefogden ?åpenbart stjal diesel fra havnebåten for å bruke den på sin egen bil?. Havneassistenten mener at han ble ?tatt på senga? når det gjaldt sine uttalelser om dieseltyveri. Kontroller viser at det høyst kan være fjernet 2- 3 liter , som NN har innrømmet og beklaget som et engangstilfelle ved motorstopp. Det foreligger altså ikke noe beviselig tyveri.»

Brønnøysunds Avis mener det var relevant å dra inn havnefogdens økonomiske problemer da klagen på dieselsaken kom opp, og anfører at den i sitt tilsvar måtte vise til tidligere saker for å belyse «dieselsakens relevans. Vi har ikke omtalt saken som underslag ? men vist til en juristrapport som kan tolkes dit hen.» Redaksjonen viser også til at det tidligere forholdet er så alvorlig at formannskapet har konkludert med at «en ny overtredelse av kommunens økonomireglement vil medføre oppsigelse».

Når det gjelder påstanden om tyveri av diesel, hevder avisens redaktør at avisen har sikre kilder på at «så har skjedd ? ved flere anledninger og over tid?I vår artikkel skrev vi ikke
noe om mengde, men vi viste til at havneassistenten hadde registrert svinn over tid, samt at vi hadde sikre kilder på at havnefogden hadde tatt avgiftsfri diesel.» Videre opplyses det at ifølge en navngitt havnebetjent skal ?avfallsdieselen? være et resultat av «at havnefogden har sølt diesel når han har forsynt seg av tanken om bord i havnebåten.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Brønnøysunds Avis i forbindelse med at det skal ha forsvunnet diesel fra havnevesenets båt. I reportasjen hevdes det at havnefogden, som er identifisert med navn og bilde, skal ha tappet diesel til eget bruk. Klageren, ordføreren i Brønnøysund med samtykke fra havnefogden, reagerer på at havnefogden henges ut som tyv etter påstander fra anonyme personer. Slik klageren ser det, peker avisen indirekte på havnefogdens personlige økonomi som et mulig motiv for det straffbare forholdet. Klageren viser til at havnefogden har innrømmer å ha benyttet noen liter i forbindelse med en motorstopp, men hevder det ikke kan påvises at havnefogden ut over dette har stjålet diesel fra havnebåten.

Brønnøysunds Avis medgir at det er en alvorlig sak å rette beskyldninger om tyveri mot en navngitt person, men mener det ligger innenfor pressens samfunnsoppdrag å formidle dokumenterte kritikkverdige forhold. Redaksjonen viser til at ordføreren og havnefogden har forsøkt å få havnefogden inn i den nye stillingen som direktør i havneforetaket, og at havnefogden tidligere er blitt kritisert for ureglementert pengehåndtering av havnekassen. Brønnøysunds Avis mener det var nødvendig å offentliggjøre historien etter at kildene ble sjekket og påstandene kontrollert, og viser til at kildene ble anonymisert fordi de fryktet for sine arbeidsforhold. Etter redaksjonens mening ville en anonymisering av havnefogden spre mistanken mot flere personer i miljøet.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at reportasjen i hovedsak hviler på anonyme kilder. Ut fra det foreliggende finner utvalget det sannsynliggjort at Brønnøysunds Avis har kontrollert opplysningene og sjekket kildene i tråd med de presseetiske anvisninger. Utvalget legger videre vekt på at redaksjonen har tatt de nødvendige forbehold i teksten, og på at havnefogden har fått imøtegå påstandene. Utvalget noterer seg at havnefogden senere skal ha innrømmet å ha benyttet en mindre del avgiftsfri diesel til privat forbruk. Sett i lys av havnefogdens profilerte stilling og forestående direktørstilling ved havneforetaket, mener utvalget at identifiseringen og omtalen må kunne aksepteres innenfor de presseetiske normer.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Brønnøysunds Avis ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller