Hans Kringstad mot Sør-Trøndelag

PFU-sak 093/12


SAMMENDRAG:

Sør-Trøndelag (ST) brakte torsdag 16. februar 2012 en nyhetsartikkel med tittelen «Knykenprosjektets mange byggeklosser».

Ingress:
«De fem hoppbakkene i Knyken koster til sammen 32,5 millioner kroner. Av dette får OIL sju millioner kroner i spillemidler. At kostnaden på den minste bakken ble økt fra 1,9 millioner kroner til 4,9 millioner, skyldes feil kostnadsfordeling mellom bakkene, samt behov for masseuttak. «Feilbudsjetteringa har imidlertid minimalt å si for andelen spillemidler»».

Videre i teksten:
«I forbindelse med rulleringa av planen for idrett og fysisk aktivitet i i Orkdal kommune før jul, reagerte blant andre Venstres Lavrans Skuterud meget sterkt på at prisen på den lille bakken K10, var økt fra 1,9 millioner kroner, til 4,9 millioner kroner. Dette fikk Skuterud til å ta i bruk kraftuttrykk som «horribelt». I kjølvannet av dette har også Orkanger Vels Hans Kringstad kritisert Orkdal Idrettslag generelt og Jorodd Asphjell spesielt, for denne «kostnadssprekken». Kringstad skrev blant annet nylig at han tror Jorodd Asphjell har flyttet på kostnader for å melke systemet for spillemidler maksimalt. Kringstad slår videre fast at denne «prisgaloppen» har gitt Orkdal idrettslag 700.000 kroner i ekstra spillemidler.

Maks 700.000
Sør-Trøndelag har fått tilgang til alle budsjett- og regnskapstall tilknyttet Knyken-prosjektet, og det er åpenbart at Kringstads «melketeori» er feil. Reglene er nemlig slik at man kan få utbetalt maksimalt en tredel i spillemidler av totale kostnadssummen, og maks utbetaling per prosjekt er 70.000 kroner. Det betyr at hvis et prosjekt koster 2,1 millioner kroner, vil man få utbetalt 700.000 kroner. At den lille bakken i Knyken har fått ei godkjent kostnadsramme på 4,9 millioner kroner, gir derfor allikevel ikke mer enn 700.000 kroner i spillemidler.

Utgjør 72.000
Det betyr at hvis den opprinnelige prislappen på 1,9 millioner kroner hadde stått vedlag, så ville idrettslaget allikevel fått utbetalt en tredel av denne summen – altså 628.000 kroner. Prisøkinga på bakken fra 1,9 millioner kroner til 4,9 millioner kroner, betyr dermed at idrettslaget får utbetalt 72.000 kroner mer i spillemidler.»

Lørdag 18 februar brakte avisen en artikkel med tittelen «Feil i Knyken-artikkel». Der het det blant annet:

«I onsdagsavisa kom vi i skade for å skrive at prisøkinga fra 1,9 millioner kroner til 4,9 millioner kroner på den lille hoppbakken, K10, i Knyken, ikke har ført til betydelig økning i utbetaling av spillemidler. Dette er feil.

I forbindelse med rullering av planen for idrett og fysisk aktivitet i Orkdal kommune i 2010 sto K 10-bakken i Knyken oppført med en kostnad på drøye 1,9 millioner kroner. Denne summen utløste da 651.000 kroner i spillemidler – noe som utgjør en tredel av den totale summen. Da den samme planen ble rullert nå før jul, var godkjent kostnad på K-10 bakken oppgitt å være drøye 4,9 millioner kroner – noe som utløser 1,4 millioner kroner i spillemidler. Det betyr at prisøkinga på bakken utløser 749.000 kroner mer i spillemidler, og ikke 72.000 kroner, slik ST skrev onsdag. STY beklager også at vi i artikkelen slo fast at Orkanger vels Hans Kringstad tok feil når han på sin blogg skrev at Orkdal idrettslag får utbetalt 700.000 kroner mer i spillemidler som følge av prisøkningen på den minste bakken.»

KLAGEN:

Klager er omtalte Hans Kringstad. Han anfører at nyhetsartikkelen inneholder en påstand om at han har publisert feilaktige faktaopplysninger i en blogg om «Orkdalsmakta». I klagen opplyser han at han før publisering ble oppringt av avisens ansvarlige redaktør om at det ville komme en større artikkel, og at det der ville bli hevdet at hans tall var feil. Det ble ifølge klageren ikke gitt noen mulighet til samtidig imøtegåelse. Videre i klagen: «Etter arbeidstid sjekket jeg min egen dokumentasjon, og kom til at den måtte være rett. Jeg sendte en tekstmelding til Anders Aa. Morken (ansv. red. og artikkelforfatter; sekr. anm. ), som svarte at han skulle undersøke neste dag. Deadline var trolig passert.

Klager anfører videre at han neste dag mottok en ny melding der det ble opplyst at han nok hadde rett, men at man ikke rakk å ta inn en retting. Klageren skrev så et innlegg, som ble publisert 17. februar, mens avisens beklagelse (gjengitt over) sto 18. februar.

Klageren mener avisen har opptrådt i strid med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Det vises til punkt 3.2, om faktakontroll, punkt 4.2, om å blande fakta og kommentarer, 4.13, om snarest å rette og beklage feilaktige opplysninger, og punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse.

TILSVARSRUNDEN:

Sør-Trøndelag avviser klagen, selv om avisen ikke avviser at den har begått en feil med hensyn til beløpet som ble utløst i og med kostnadsøkningen for hoppbakken. ST mener å ha grunnlag for å hevde at klagerens påstand om at idrettslaget «melker» systemet for tildeling av spillemidler. Avisen siterer fra klagerens blogg «Orkdalsmakta» 10. februar 2012:

«Inntil det motsatte er bevist vil jeg tro at Orkdal IL, der Jorodd Asphjell er nestleder og Knyken-arkitekt, har flyttet på kostnader for å melke systemet for spillemidler maksimalt. Mange manipulerer nok dette systemet. Slik kreativitet kan være formelt lovlig, men den er like fullt moralsk forkastelig (jfr. friidrettselementet).»

Avisen skriver videre: «Vi mener fortsatt at nyhetsartikkelen, som er utgangspunktet for denne klagen, slår fast at ovennevnte påstand fra Hans Kringstad er feil. I artikkelen redegjør Jorodd Asphjell for hvorfor totalkostnadene til prosjektet økte og hvorfor kostnadsfordelinga mellom de ulike bakkene ble forandret – og dermed også andelen spillemidler.»

Det anføres at opplysningene i artikkelen ble kontrollert, men at det ble begått en feil med hensyn til beløpet, noe som ble korrigert i løpet av få dager. Avisen avviser at det dreier seg om en sammenblanding av kommentar og fakta, i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.2. Når det gjelder klagepunktet om manglende rettelse/beklagelse, vises det til at dette ble gjennomført så snart det var praktisk mulig.

Angående klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, anføres det fra avisens side at klageren har lang erfaring som journalist, blant annet 24 år i Verdens Gang, og at han derfor måtte forstå at da han ble oppringt om innholdet i artikkelen kunne han benytte muligheten for samtidig imøtegåelse. «Det Kringstad imidlertid ga uttrykk for, var at han håpet det ikke ble gjort noe stort nummer ut av hva han hadde skrevet i Orkanger Vel sin nettavis.» Redaktøren mener også at det passer godt for klageren nå å gjøre et nummer av at det ikke spesifikt ble bedt om en kommentar.

Klageren opprettholder klagen på alle punkter. Han mener avisens redaktør argumenterer feil med hensyn til de faktiske forhold, i strid med plakatens punkt 3.2. Videre opprettholder han sitt syn på at artikkelen er en uakseptabel blanding av feilaktige fakta og kommentarer som underbygger disse. Videre mener klageren ikke beklaget «så snart som mulig», i tråd med kravet i plakatens punkt 4.13. Endelig mener han Sør-Trøndelags redaktør er direkte uredelig når han hevder at klageren i praksis fikk tilbud om samtidig imøtegåelse. Han mener at selv om dette tilbudet hadde vært tydeliggjort, ville han ikke hatt mulighet til å sette seg inn i «det ubegripelige regnestykket» før avisens deadline. Han mener avisen i alle fall burde ventet med publiseringen.

Sør-Trøndelags redaktør gjentar at rettingen ble gjennomført etter at han ble gjort kjent med feilen, men han avviser at opplysningene ikke ble kontrollert og understreker at han hadde grunn til å tro at opplysningene fra idrettslaget var korrekte. Han mener også at å slå fast noe i en nyhetsartikkel ikke nødvendigvis gjør det til kommentarjournalistikk.

Når det gjelder klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, viser redaktøren til at han oppfattet det slik at klageren ikke ønsket å komme med kommentarer, så lenge avisen gjennomførte den annonserte korrigeringen. Han viser også til at klageren senere takket for denne rettingen. Han sier også at om klageren hadde bedt ham vente med publiseringen, ville han etterkommet et slikt ønske.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Sør-Trøndelag i februar 2012 om offentlig tilskudd, såkalte spillemidler, til utbygging av hoppbakker i Orkdal. I artikkelen, som var skrevet av avisens redaktør, ble det framsatt kritikk mot en bloggartikkel skrevet av tidligere journalist Hans Kringstad. I denne bloggartikkelen hevdet Kringstad at Orkdal IL har flyttet på kostnader for å «melke» systemet. Kringstad mener han hadde rett til samtidig imøtegåelse, og anfører ellers at avisen burde kontrollert fakta og at den blander kommentarer og fakta.

Sør-Trøndelag innrømmer å ha brakt feilaktige opplysninger og viser til at disse ble korrigert to dager senere. Når det gjelder klagepunktet om manglende mulighet for samtidig imøtegåelse, anfører avisen at selv om dette ikke ble uttrykt eksplisitt i en telefonsamtale før publisering, så burde klagerens lange journalistiske erfaring tilsi at dette skulle han benyttet seg av i egen regi. Avisen mener ellers at artikkelen ikke rammes av bestemmelsen om å klargjøre hva som er kommentarer og hva som er fakta.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis konstatere at Sør-Trøndelag naturligvis var i sin fulle rett til å omtale, og kritisere, klagerens påstand om at idrettslaget «melker» tilskuddsordningen for idrettsanlegg. Når avisen så innser at den tar grovt feil med hensyn til beløpet, lå det et åpenbart behov for å korrigere. Dette ble gjort på en tydelig måte innenfor en akseptabel tidsramme.

Utvalget kan videre ikke se at klagepunktet om sammenblanding av kommentarer og fakta kan føre fram. Artikkelen framstår som et forsøk på å orientere leserne om økonomien knyttet til utbyggingen av hoppbakkene, og selv om det ikke er dokumentert kildegrunnlag for hver opplysning, så må dette anses som en nyhetsartikkel.

Når det gjelder klagers anførsel om manglende mulighet for samtidig imøtegåelse, vil utvalget konstatere at opplysningen i artikkelen om at klageren har hevdet at idrettslaget «melker» systemet, er satt i en sammenheng som utløser imøtegåelsesretten. Partene har hatt ulike framstillinger om hvordan kontakten var før publisering, men utvalget vil legge avgjørende vekt på at det er redaksjonens ansvar å tydeliggjøre at man ønsker en kommentar. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter at de som blir utsatt for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig imøtegåelse. I tillegg vises det til punkt 3.3, som tydeliggjør at det er redaksjonens ansvar å klargjøre premissene overfor kilder og kontakter.

Sør-Trøndelag har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein,
Georg Apenes, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden