Adv. Jan Benj. Rødner (p.v.a. klienter) mot Kapital

PFU-sak 093/07


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en bredt anlagt reportasje i Kapital om en navngitt nordmann som sammen med sin kone driver selskaper som selger boligeiendommer i Thailand. Ekteparet klager via advokat over bladets formidling av uriktige påstander fra delvis anonyme kilder, uten i tilstrekkelig grad å ha undersøkt sannhetsgehalten. Ifølge klageren ble han på forhånd heller ikke forelagt alle kritiske utsagn. Det utløsende for klagen er imidlertid at Kapital i etterkant redigerte bort store deler av et motinnlegg som ble publisert i bladet, og dessuten utstyrte innlegget med en redaksjonell «hale».

Kapital avviser klagen på alle punkter, og viser til at alle bladets kilder – uavhengig av hverandre – har uttalt seg kritisk om klagerens virksomhet. Bruken av anonyme kilder forklares med at flere fryktet alvorlige represalier. Bladet hevder ellers at klageren på forhånd i utstrakt grad ble gitt mulighet til å gå i rette med alle sentrale påstander. Forkortelsen av klagerens motinnlegg forsvares ut fra dets opprinnelig injurierende innhold, og bladet tilbakeviser at den nødvendige redaksjonelle «halen» skulle ha et polemisk innhold.

Pressens Faglige Utvalg mener Kapital var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på klagerens virksomhet på det thailandske eiendomsmarkedet, herunder selskapenes forhold til norske kjøpere. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det blant annet heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.»

Utvalget konstaterer at klageren i rikt monn kommer samtidig til orde i reportasjen og gis anledning til å kommentere det meste av kritikken som framkommer. Særlig gjelder dette de spørsmål som knyttes til lovligheten av virksomheten, og som redaksjonen klart synliggjør berettigelsen av gjennom gjengitte uttalelser fra Kredittilsynet. I det påklagede tilfellet anser utvalget for øvrig at sakens realiteter gjør den delvise bruken av anonyme kilder forklarlig og forsvarlig.

Når det gjeldet bladets behandling av klagerens etterfølgende motinnlegg, mener utvalget at det lå innenfor den redaksjonelle redigeringsretten å fjerne de deler av innlegget som det ville være pressetisk uakseptabelt å publisere. Selv om det i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 må manes til tilbakeholdenhet med bruk av redaksjonelle «haler» til tilsvar og leserinnlegg, kan ikke utvalget i dette tilfellet se at det skulle dreie seg om en replikk av uakseptabel karakter.

Kapital har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. november 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse