Tine K. Jensen og Mads Farner mot Varingen

PFU-sak 093/05


SAMMENDRAG:
Lokalavisen Varingen (Nittedal i Akershus) brakte onsdag 4. mai 2005 en bredt anlagt reportasje med tittelen » Ut på tokt med ?bøllen og blondinen «, og det het innledningsvis:

» Natt til 1. mai er beryktet for festing, flatfyll, opptøyer og slåssing. Vi var flue på veggen i politiets patruljebil noen kvelds- og nattetimer mens ?krigen? pågikk. »

Ifølge Varingen er Nittedal intet unntak fra regelen når det skal «festes hardt». Under mellomtittelen ? 14-åringer drikker » skildrer reporteren to politibetjenters ankomst til en festplass i Holum skog, der «festdeltakerne alt har oppdaget dem»:

» Ikke uventet blir de ikke veldig ?happy? over at ordensmakten dukker opp. For å advare ropes det ?onkel politi?, og flere løper til skogs. De som har turt å sitte igjen er neppe edru. Noen er tøffe i praten, men det hele går rolig for seg. På vei ned til bilen møter vi en gjeng med ølpose i handa på vei opp. Ikke alle er fylt 18. »

Politifolkene og reporteren drar til et annet feststed, Høldippelen, som «er svært beryktet for festing». «For kort tid siden var det vill vest-tilstander ved dammen.» Her møter de representanter for «nattevandrerne», dvs. foreldre og andre voksne på kveldspatrulje:

» – Snut er ut, ropes det fra andre siden av dammen. Skrik og skrål røper at her festes det. Lyden svinner hen idet flesteparten rømmer til skogs. De få som står
igjen virker hyggelige og pratsomme, og synes det er bra at politiet har tatt seg en tur.»

Og en av betjentene uttaler: » – De vi skulle snakke med, stakk av. Vi kan ikke løpe tilskogs etter en som kanskje har drukket øl. » » Idet politiet forlater Høldippelen, er det en 16-åring som forgjeves forsøker å ljuge på seg høyere alder .»

Reporteren slutter seg ved midnatt til et nytt polititeam, som får melding om «bråk og slåssing på Rotnes»:

» Det er ungdommene fra Høldippelen som har forflyttet seg ned til Nittedal stasjon. Slåssingen pågår på tørre nevene, kan natteravnene melde. Politiet prater med ungdommene, roer ned situasjonen og noterer personalia på kranglefanten.» » Det går rykter om at foreldre kommer og henter klokka 01.00, noe som senere viste seg kun å gjelde et fåtall. Imens er det ampert mellom flere av gutta. »

Som hovedillustrasjon brukte Varingen et femspaltet bilde av tre tenåringsjenter og en jevnaldrende gutt, i samtale med en middelaldrende mann. Bildeteksten lød:

» Nattevandrer Kåre Pettersen slår av en prat med ungdommene som ikke så noen grunn til å stikke til skogs ved Høldippelen da politiet kom. »

KLAGEN:
Klagere er den avbildede unge guttens foreldre, som mener Varingen har brutt med Vær Varsom- plakatens punkt 4.8 («Barneparagrafen»). Klagerne viser til at bildet ble brukt til tross for at de på forhånd hadde vært i kontakt med journalisten og blitt lovet at bilder av sønnen ikke skulle publiseres . Ifølge klagen var det den 15 år gamle sønnen som dagen etter møtet med reporteren oppfordret moren til å kontakte Varingen for å få stoppet bildebruken.

Om hendelsene natt til 1. mai skriver klagerne bl.a.: «Da nattravnene, politiet og Varingens journalist ankom stedet løp de fleste av ungdommene, men vår sønn og noen jenter hadde ikke løpt, fordi som de sa ?vi hadde ikke drukket noe?. Det ble tatt bilder.» » Som foresatte ante det oss at dette kunne bli en ubehagelig situasjon for vår sønn som litt naivt hadde blitt igjen på plassen og dermed blitt avbildet. » » Han ble heller ikke informert om hensikten med billedtakingen og at den skulle inngå i en reportasje om ungdomsfyll. »

Samme dag som reportasjen sto på trykk, oppsøkte moren Varingens redaktør, som angivelig skal ha uttalt at » det var ingenting i bildet som viste at DISSE ungdommene var fulle og at det var et positivt bilde «.

«Det er riktig at det ikke står at DISSE ungdommene var fulle eller hadde gjort noe ulovlig, men artikkelens innhold var ?problemet med ungdomsfyll?. I underteksten under bildet står det ? Nattevandrer slår av en prat med ungdommene som ikke så noen grunn til å stikke til skogs… ?. I selve teksten står det: ? Ikke uventet blir de ikke veldig «happy» over at ordensmakten dukker opp. For å advare ropes det «onkel politi», og flere løper til skogs. De som har turt å sitte igjen er neppe
edru. Noen er tøffe i praten, men det hele går rolig for seg. ? Hvordan skal en leser forstå dette? De ungdommene som ble igjen og snakket med journalisten var de som ? neppe var edru ??? »

«I artikkelen kobles vår sønn opp mot noe som er ulovlig, å drikke alkohol når man er 15 år gammel. Samtlige som har kontaktet oss i forbindelse med oppslaget har oppfattet at vår sønn har blitt koblet til drikking, flaskeknusing og bråk. INGEN har oppfattet artikkelen som positiv .»

For øvrig viser klagerne til at det også helgen før 1. mai hadde vært mye ungdomsfyll og forsøpling ved en badeplass i kommunen. Også denne hendelsen ble omtalt av Varingen, og «reportasjen skapte mye oppstyr i lokalmiljøet». Reportasjen ble fulgt opp av rektor på en av bygdas ungdomsskoler, som sendte brev hjem til foreldrene, med advarsel mot at ungdommer samles og drikker ved den aktuelle badedammen. » Poenget med å nevne dette er at konteksten for den reportasjen som her klages inn er at ungdomsfyll er et stort og uønsket problem i bygda. »

Og klagerne avslutter slik: «Vi ønsker ikke at avisen skal komme med en beklagelse da det vil bare føre til mer fokus på saken. Skaden har skjedd.»

TILSVARSRUNDEN:
Varingen s redaktør beklager at bildebruken «medførte at en familie i lokalmiljøet føler seg krenket». «Det var slett ikke meningen og var fjernt fra våre tanker under arbeidet med artikkelen.» Det framgår at avisen også ønsket å formidle «at slett ikke alle ungdommer som ferdes utendørs etter mørkets frembrudd her i dalen, er potensielle bråkmakere og misbruker rusmidler».

» Sistnevnte var bakgrunnen for at vi valgte å offentliggjøre et bilde av fire ungdommer som var ute for å ?se på livet? i bygda natt til 1. mai, men som både vår utsendte medarbeider, politiet og representant for den lokale Nattvandreren ga de beste skussmål. »

«Selv om vi har en noe annen oppfatning av innholdet i den telefonsamtalen som fant sted mellom redaksjonen og klager om bildebruken dagen etter, altså i forkant av at nevnte reportasje sto på trykk, avstår vi i denne sammenheng fra videre polemikk. Vi tar til etterretning at klageren føler seg krenket og sier oss lei for at vi publiserte det innklagede bildet .»

Klagerne mener Varingens tilsvar illustrerer «den sviktende forståelsen redaktøren har for hva denne saken dreier seg om». «Han har ikke forstått det etiske bruddet vi mener han har begått overfor vår sønn, og han forholder seg heller ikke til dette. Han beklager heller ikke avisens handling, kun at vi følte oss krenket.»

«Det antydes videre at samtalen mellom barnets mor og journalisten ikke gjengis korrekt i brevet vårt, uten at det gis noen eksempler på hva denne divergerende oppfatningen skulle
bestå i. Å kalle vårt brev for polemikk understreker i tillegg etter vår mening en arroganse som både er skuffende og overraskende av en redaktør.»

Varingen s redaktør «har ingenting mer å tilføre saken, annet enn å si oss lei for at klager tolker innholdet i vårt svarbrev? som arrogant, skuffende og at det gir uttrykk for sviktende forståelse fra undertegnedes side. Lest med mine øyne, gir innholdet i nevnte brev herfra uttrykk for stikk motsatte holdninger.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder bildebruken i en reportasje Nittedal-avisen Varingen laget om ungdomsbråk og fyll i bygda natt til 1. mai i år. Foreldrene til en 15 år gammel gutt påklager at avisen brakte et identifiserende bilde med sønnen, til tross for at journalisten på forhånd hadde lovet at så ikke ville skje. Selv om bildet i seg selv ikke framstår som krenkende, mener klagerne det kan kobles til opplysninger i reportasjen som setter sønnen inn i en svært misvisende og belastende sammenheng.

Varingen beklager at en familie i lokalmiljøet føler seg krenket, og sier seg lei for at bildet med klagernes sønn ble publisert. Avisen hevder imidlertid at det var dens ønske å formidle at slett ikke alle ungdommer er potensielle bråkmakere og misbrukere av rusmidler. For øvrig har redaksjonen en annen oppfatning enn klagerne av kontakten som på forhånd fant sted angående bildebruken.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»

For utvalget framstår det som uklart hva som kom ut av kontakten mellom partene forut for reportasjen, siden avisen nøyer seg med å si at den har en annen oppfatning enn klagerne. Utvalget finner det imidlertid mer enn sannsynliggjort at formålet med klagernes henvendelse til redaksjonen, nettopp var å få hindret at bilder med sønnen ble publisert. Selv om redaksjonen anfører å ha hatt legitime grunner til å bringe det påklagede bildet, anser utvalget likevel at man skal være svært varsom når mindreårige avbildes, særlig når både den eller de avbildede og foresatte ikke ønsker bilder brukt. Spesielt må dette gjelde når bildebruken kan oppfattes som kriminaliserende.

Hvis Varingen, etter kontakten med klagerne, fortsatt var i tvil om hva formålet med henvendelsen til redaksjonen hadde vært, mener utvalget det påhvilte avisen et selvstendig ansvar for å forsikre seg om at foreldrene ikke motsatte seg bildebruken.

Varingen har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. juni 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller