Eivind Trædal mot NRK

PFU-sak 090/12


SAMMENDRAG:

NRK (Dagsrevyen 1900) sendte mandag 5. desember 2011 en nyhetsreportasje om at Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde hadde mottatt drapstrusler og at han nå hadde politibeskyttelse. Innslaget var primært et intervju med Tybring-Gjeddes ektefelle, Ingvil Tybring-Gjedde, hvor hun forteller om familiens situasjon.

Mot slutten av intervjuet omtales en kronikk som hadde stått i Dagbladet 28. november. Kronikken hadde tittelen «Søppelmennesker», og viste bilde av blant andre Christian Tybring-Gjedde. Følgende replikkveksling fant sted i innslaget, mens Dagbladets kronikkoppslag, med tittelen «Søppelmennesker», blir vist på skjermen:

Reporter (Fredrik Solvang): – Så kom dette leserinnlegget, ført i pennen av Eivind Trædal, Maria Amelies kjæreste.

Ingvil Tybring-Gjedde: – Jeg var enormt opprørt. Enormt opprørt! Man kan tenke seg når man ser sin manns navn og bilde på hele nettet og hvor han blir kalt «søppel».

Reporter: – Flere andre politikere og samfunnsdebattanter på høyresida forteller NRK om flere alvorlige trusler etter 22. juli.

Ingvil Tybring-Gjedde: – Begynn å lytt til det han faktisk sier og ikke hva dere mener han sier. SLUTT med dette! SLUTT! Det er farlig! Ta politikken! Vær uenig med Christian Tybring-Gjedde! Vær uenig med ham politisk, men slutt med personsjikanen. Ta politikken!

Samme kveld, i Kveldsnytt kl 2300, ble følgende innslag sendt:

AB – Atle Bjurstrøm, nyhetsanker
HN – Hallvard Norum, reporter
ITG – Ingvil Tybring-Gjedde
ET – Eivind Trædal, student
MK – Mimir Kristjansson, journalist, Klassekampen

Studio:
AB – Flere av Christian Tybring-Gjeddes meningsmotstanderne tar sterk avstand fra truslene FrP-politikeren har opplevd den siste tiden. Samtidig avviser de å ha stemplet ham som rasist. FrP-politikeren er for tiden sykmeldt.

(innslag)
HN – Det kan være tøft å være profilert og omdiskutert innvandringspolitiker. Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde er nå sykmeldt etter trusler og sjikane over lengre tid. Men det er ikke den eneste forklaringen, mener kona. Hun mener mannen uforskyldt har fått merkelappen «rasist» i den offentlige debatten, og som eksempel trekker hun frem kronikken «Søppelmennesker» som sto på trykk i Dagbladet i forrige uke

ITG – Jeg var enormt opprørt. Enormt opprørt! Man kan tenke seg at når man ser sin manns navn og bilde i avisen og på hele nettet, hvor han blir kalt søppel.

HN – Forfatteren av kronikken synes selv det er synd at teksten hans har blitt tolket slik.

ET – Jeg synes det er veldig trist at han er blitt sjukmeldt. Jeg synes i hvert fall det er helt hårreisende å høre at han har blitt utsatt for trusler. Så i den grad min tekst har bidratt til å gjøre han syk, er jeg veldig lei for det. Nå vil jeg presisere at «Søppelmennesker» var noe som ikke gjaldt han, men Dagbladet valgte å kjøre opp et bilde av ham rett under tittelen, og det er i hvert fall noe jeg skvatt litt da jeg så og kan forstå er belastende. Men jeg har ikke ønsket å kalle ham det.

HN – Det er ingen hemmelighet at Tybring-Gjeddes kraftige kritikk av dagens innvandringspolitikk tidvis har vakt sterke reaksjoner. Men en av hans klare motpoler mener debattklimaet ikke har blitt for tøft.

MK – Jeg opplever nå ikke at Christian Tybring-Gjedde helt entydig og voldsomt har blitt stemplet som rasist. Og jeg opplever heller ikke at venstresiden er for kjapt ute med det stempelet. Så jeg er ikke enig i den virkelighetsoppfatningen at venstresiden i altfor stor grad stempler folk som rasister, selv om det sikkert finnes unntak, men vi har selvfølgelig alle sammen et ansvar for å ha en så nyansert og god debatt som mulig.

KLAGEN:

Klager er Eivind Trædal. Han klager over at han ikke ble tilbudt samtidig imøtegåelse i Dagsrevyinnslaget, men først slapp til i Kveldsnytt samme kveld. I klagen skriver han:

«Innslaget videreformidler ukritisk påstander som kobler en kronikk jeg skreiv, blant annet med Christian Tybring – Gjedde som adressat, med drapstrusler, som del av årsaken til at Tybring-Gjedde skulle sykemeldes. Jeg ble ikke gitt samtidig tilsvarsrett (imøtegåelsesrett; sekr. anm.), og ble først i etterkant bedt om å kommentere påstandene. Blant påstandene er at jeg skal ha kalt Tybring-Gjedde «Søppel». Dette stemmer ikke, men jeg kan ha forståelse for at hans kone (som intervjues i saken) har oppfattet det på denne måten. Jeg har imidlertid ikke forståelse for at Dagsrevyen ikke korrigerer denne feilen, da det er stor forskjell på saklig kritikk og å kalle noen søppel. Ironisk nok henviser «søppelmennesker» tydelig til muslimer. Tittelen (som Tybring – Gjeddes kone henviser til) refererer til et skjellord brukt mot unge norske jenter med skaut. Jeg var rask med å presisere dette så snart NRK gav meg anledning, men dette var ikke før flere timer seinere, på Kveldsnytt, som er mindre sett enn Dagsrevyen.
At jeg skal ha kalt ham rasist er også en svært vrang lesning av teksten min, men hovedproblemet er denne påstanden om «søppel». Det er feil, og framstiller meg og min tekst som direkte injurierende. Når min tekst attpåtil sauses sammen med drapstrusler som en del av årsaken til Tybring-Gjeddes sykemelding, viser Dagsrevyen svært lite gangsyn når de ukritisk videreformidler uttalelsene til en tydelig emosjonell Ingvil Tybring-Gjedde. På et mellommenneskelig plan har jeg forståelse for hennes og hennes manns reaksjon på min tekst, sett i lys av annet press de har hatt mot seg. Men jeg har liten forståelse for NRKs redaksjonelle valg i fremstillingen av denne saken.

At jeg attpåtil fremstilles som kjæreste (Maria Amelies kjæreste Eivind Trædal), uten at dette har noen relevans for saken, bidrar ikke til å forbedre inntrykket. Det framstår som om Dagsrevyen har vært mest opptatt av dramaturgi. Denne klagen gjelder imidlertid først og fremst fraværet av samtidig tilsvarsrett for å kunne korrigere den feilaktige informasjonen om min kronikk. Jeg var fullt tilgjengelig for kommentar, og stilte straks opp til kveldsnytt, men fikk dessverre ingen beskjed om innslaget før etter at det var sendt.»

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen. Innledningsvis i sitt tilsvar viser NRK til at Trædals kronikk, med tittelen «Søppelmennesker», må ses som en del av en løpende debatt i Norge om klimaet i samfunnsdebatten etter 22. juli. Det anføres at Trædal selv hadde satt tittelen «Søppelmennesker» på kronikken.

Det anføres fra NRKs side at hensikten med det påklagede innslaget var «å belyse at også høyresidens representanter utsettes for press i etterkant av 22. juli». NRK mener Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 ikke kommer til anvendelse da Ingvil Tybring-Gjedde ikke kommer med nye beskyldninger mot klageren, «men mot en generell framstilling av ektemannen i media som toppet seg med oppslaget i Dagbladet».

NRK mener altså at klager ikke hadde noe krav på samtidig imøtegåelse, men at det ble gjort et telefonintervju med ham om debattklimaet, i lys av påstandene fra familien Tybring-Gjedde. Dette ble lagt ut på nrk.no samme dag. «Deretter ble det gjort et intervju til Kveldsnytt der han presiserer at han ikke står inne for billedbruken i kronikken.» Det presiserer at Kveldsnytt-innslaget ble laget før Dagsrevyinnslaget ble sendt, og at NRK derfor mener tilsvarsretten, Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, er ivaretatt.

NRK erkjenner at å omtale klageren som Maria Amelies kjæreste, var unødvendig, selv om det er dette mange kjenner ham som.

Det opplyses fra NRKs side at klageren ikke har vært interessert i å snakke om en minnelig løsning av klagesaken.

Klageren opprettholder klagen. Han gjentar at det den dreier seg om er manglende mulighet til samtidig imøtegåelse. «Jeg har liten forståelse for at Nakkim (NRK;sekr. anm.) ikke oppfatter at det var nye beskyldninger mot meg i innslaget. Grunnlaget for denne klagen er beskyldninga om at jeg har kalt Tybring-Gjedde ”søppel”. En misforståelse som dessverre har festet seg hos mange etter NRKs innslag. Å omtale Tybring-Gjedde på denne måten ville vært et grovt overtramp i mine øyne. Dette er jo også grunnen til at jeg har presisert flere ganger at jeg aldri har kalt ham det.»

Klageren ser at Dagbladets oppslag, kombinasjonen tittel og bilde, kan skape et slikt inntrykke, men mener det ikke er mye å forlange av NRK at teksten også blir lest og at man eventuelt korrigerer Ingvil Tybring-Gjeddes feilaktige gjengivelse av oppslaget. Det vises til at valget av bilder ene og alene var Dagbladets.

Klageren gjentar at Kveldsnytt-innslaget samme kveld ikke retter opp den skaden som skjedde.

NRK fastholder at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Det vises igjen til at det dreier seg om en løpende debatt om debattklima, og det at Ingvil Tybring-Gjedde gjengir sin subjektive forståelse av en tekst ikke utløser noen rett til samtidig imøtegåelse. Videre viser NRK til at det i innslaget ikke påstås at det er kronikken «Søppelmennesker» som har utløst Tybring-Gjeddes sykemelding.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag på NRK Dagsrevyen i desember 2011 der stortingspolitiker Christian Tybring-Gjeddes ektefelle omtaler en kronikk i Dagbladet. Kronikken, som vises i innslaget, hadde tittelen «Søppelmennesker» i tilknytning til et foto av blant andre Tybring-Gjedde. Hun oppfatter at kronikkforfatteren, Eivind Trædal, har omtalt hennes mann som søppel, noe hun finner enormt opprørende.

Klager er omtalte Eivind Trædal. Han mener NRK har opptrådt i strid med god presseskikk ved å ha unnlatt å gi ham mulighet til samtidig imøtegåelse. Han presiserer at det er ukorrekt at han har rettet en slik beskyldning mot Tybring-Gjedde, og at det er Dagbladet som har redigert avissiden på en måte som gjør at det skapes et slikt inntrykk. Han anfører at et intervju med ham om saken i Kveldsnytt samme kveld, ikke retter opp skaden han er påført.

NRK avviser klagen. Det hevdes fra NRKs side at innslaget, der kilden viser til den omtalte kronikken, ikke utløser noen rett til samtidig imøtegåelse, og at klageren fikk mulighet til tilsvar gjennom et intervju i Kveldsnytt samme kveld.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis konstatere at klageren hadde en åpenbar rett til tilsvar i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15. Dette ble ivaretatt i en nyhetssending senere samme kveld. Videre vil utvalget vise til det naturlige prinsippet om at imøtegåelsesretten, plakatens punkt 4.14, er viktig i et medium der tilsvarsretten er vanskeligere å praktisere enn i trykt presse.

I det foreliggende tilfellet er det åpenbart for utvalget at NRK helt bevisst bruker Dagbladets kronikkoppslag med klagerens kronikk som et visuelt virkemiddel for å vise hva Tybring-Gjedde og familien blir utsatt for, samtidig som klagerens navn blir nevnt av NRKs reporter. Utvalget mener likevel ikke at innslaget er av en slik art at klageren hadde en rett til samtidig imøtegåelse. Reporteren viser bare til oppslaget, mens den intervjuede Ingvil Tybring-Gjedde gir inntrykk av at det er klageren som har karakterisert hennes ektemann som søppel. Utvalget har notert seg at klageren var intervjuet av NRK før det påklagede innslaget ble sendt, og at redaksjonen derfor var kjent med at han ikke hadde omtalt Tybring-Gjedde på denne måten. NRK skulle ha klargjort dette for seerne. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysningene som gis er korrekte.»

NRK har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 28. august 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Khosravi Lile

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, har gitt NRK kritikk i forbindelse med et innslag i Dagsrevyen i desember i fjor. Innslaget omhandlet trusler mot politikere og brukte Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde som eksempel. I innslaget ble det vist til en kronikk i Dagbladet, skrevet av Eivind Trædal, og det ble skapt inntrykk av at Trædal hadde omtalt Tybring-Gjedde som et søppelmenneske. Dette skjedde til tross for at redaksjonen var kjent med at dette ikke var tilfellet.»