NN mot Adresseavisen

PFU-sak 090/01


SAMMENDRAG:

Adresseavisen brakte tirsdag 6. februar 2001 en nyhetsartikkel med overskriften » To års fengsel for voldtekt «. Ingressen var:
» MELHUS: En 38-åring fra Røros-distriktet er dømt til fengsel i to år og tre måneder for å ha gjennomført en torturpreget voldtekt mot sin russiske kone. Han er også dømt til å betale henne 65 000 kroner i oppreisning. »
Innledningsvis sto det å lese i selve nyhetsartikkelen:
» Mannen var selv til stede da dommen ble forkynt i Gauldal herredsrett i går. Han anket på stedet. Selv avviser 38-åringen alle beskyldninger om seksuelle overgrep. I sine forklaringer til politiet og retten hevder mannen at han var på fisketur sammen med sin mor natten da voldtekten skjedde. Moren har i sin vitneforklaring gitt sønnen medhold på dette punktet. Men retten fester ikke lit til de to. »
Resten av artikkelen var referat av dommen, med bl.a. et lengre sitat av premissene i rettsavgjørelsen.
Den domfelte var ikke identifisert med navn eller bilde i oppslaget.
Tirsdag 13. mars 2001 fulgte avisen opp saken med førstesideoverskriften: » Voldtektsdømt på frifot: Fengslet for nye voldtekter «. Følgende sto ellers å lese på forsiden:
» En voldtektsdømt mann fra Holtålen ble i går varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøkskontroll. Mannen er siktet for flere tilfeller av voldtekt, seksuell mishandling og trusler mot to kvinner i 20-årene. I februar ble han dømt til to og tre måneders fengsel for å ha gjennomført en torturpreget voldtekt av sin russiske kone. Han venter nå på at ankesaken skal opp til sommeren og er derfor ikke inne til soning. »
Selve nyhetsartikkelen inne i avisen hadde overskriften » Voldtektsdømt igjen i retten «, og var illustrert med en faksimile av artikkelen i avisen 6. mars 2001. Ingressen var her:
» En voldtektsdømt mann fra Holtålen ble i går varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøkskontroll. Mannen er siktet for flere tilfeller av voldtekt, seksuell mishandling og trusler mot to kvinner i 20-årene. »
Artikkelen omhandlet referat av forholdet han ble dømt for i februar. Likeledes gjenga avisen uttalelser fra en navngitt politifullmektig ved Uttrøndelag politikammer, om det nye forholdet som den omtalte mannen var varetektsfengslet for.
Ellers sto bl.a. følgende tekst å lese:
» Den siktede 39-åringen erklærte seg ikke skyldig i Gauldal herredsrett i går. Han valgte imidlertid å ta betenkningstid når det gjelder varetektsfengslingen.
Mannen, som i februar ble dømt for voldtekt av sin russiske kone, venter på at ankesaken skal opp til sommeren og er derfor ikke inne til soning. »
Heller ikke her var den omtalte mannen identifisert med navn eller bilde.

KLAGEN:
Klageren , moren til den omtalte mannen, mener oppslagene bryter med to grunnleggende hensyn: Personvernet og rettssikkerheten. Hun føler at avisens dekning av saken har tatt » knekken på » henne og den øvrige familien, især den omtalte mannens bror. Hun viser til at Holtålen er et lite lokalmiljø » der alle kjenner alle «, og mener pressen må ta hensyn til dette.

Adresseavisen avviser klagen, og mener » omtalen av saken er innenfor de rammer Vær Varsom-plakaten setter «, selv om den har forståelse for » at denne saken representerer en stor belastning for familien til mannen.»
Avisen mener allmennheten åpenbart » har krav på å bli informert i slike alvorlige straffesaker og at det er pressens oppgave å fortelle om etterforskningsskritt, den rettslig behandling og dommer.»
Videre anfører avisen at » [n]ettopp sakens alvor, der samme mann mistenkes for flere grove overgrep mot unge kvinner, tilsier at mannen i noen grad identifiseres, i dette tilfelle alder og hjemkommune. [?] Disse opplysningene sammen med andre opplysninger om mannen vil nok bidra til å identifisere ham på hjemstedet, men neppe ut over den krets av personer som likevel kjenner den spesielle saken fra før. Samtidig vil en viss grad av identifisering også bidra til å fjerne mistanken fra andre som også har forhold til russiske kvinner. »
Avisen understreker til slutt at » de nye forholdene gjelder overgrep som skal ha funnet sted i Trondheim og Oslo etter at mannen flyttet til Trondheim og at opplysningene gitt i vår dekning av saken i svært liten grad vil bidra til identifisering her. »
Til slutt legger avisen til at » [i] forhold til personvernet er det også av betydning at vår dekning er meget varsom når det gjelder å beskrive detaljer i overgrepene mannen er dømt for og anklaget for. »

Klageren viser til at hennes sønn ble fengslet uten » ett eneste vitne «, og at det kom frem en rekke nye forhold i domspremissene som var nye for familien, herunder promillekjøring og pågripelse i Trondheim.
Hun trekker også frem at avisens dekning av den nye varetektsfengslingen gir inntrykk av at den omtalte mannen allerede er dømt.
Klageren mener avisens form for identifisering av mannen » går langt utover vår krets av personer. Her oppe er det kanskje 400-500 hytter, det spres ganske fort. [?] Avsnittet som omhandler flytting til Tr.heim, det er helt ukjent for oss. Vi kan ikke se at det er tatt noe hensyn til personvernet [?] «.

Avisen har ingen ytterligere kommentar i tilsvarsrunden.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to nyhetsartikler i Adresseavisen om flere påståtte voldtektssaker, der rettsforhandlingen, domsavsigelsen og en ny varetekt omtales. Mannen identifiseres ikke med navn eller bilde. Klageren, moren til den omtalte mannen, mener avisoppslagene bryter med personvern- og rettssikkerhetshensyn.
Adresseavisen tilbakeviser klagen på alle punkter, og mener avisen har opptrådt innenfor rammen av de pressetiske normene.
Pressens Faglige Utvalg mener Adresseavisen var i sin fulle rett til å omtale de påståtte voldtektssakene, og anser oppslagenes innhold og presentasjon i tråd med presseetikkens aktsomhetskrav for rettsreferater.
Utvalget vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje.» Utvalget mener det i denne saken er riktig å avstå fra identifikasjon, og kan vanskelig se at de innklagede avisoppslagene har bidratt til å identifisere mannen ut over den krets som på forhånd kjente saken.

Adresseavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. juni 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Trygve Wyller