Adv. Harald Stabell p.v.a. klient mot Verdens Gang

PFU-sak 090/00


SAMMENDRAG:
Verdens Gang hadde torsdag 11. mai 2000 en nyhetsnotis på side 10 med tittelen » 13 år for drosjedrap «. Notisen lød i sin helhet:
«Et rått og brutalt drap som bærer preg av en ren avretting. Lagmannsretten fant ingen formildende omstendigheter da de behandlet ankesaken etter drapet på drosjesjåfør Ulf Jørgen Bråthen. I går ble (fullt navn) (25) dømt til 13 års fengsel for drapet på den forsvarsløse drosjesjåføren. Straffen er identisk med den Oslo byrett idømte (etternavnet).»

KLAGEN:
Klager er advokat Harald Stabell, på vegne av den dømte 25-åringen. Klagen gjelder utelukkende identifiseringen av klageren. Det hevdes i klagen at offentliggjøringen av domfeltes fulle navn er i strid med Vær Varsom-plakaten, og spesielt punkt 4.7, der det heter:
«Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.»
Klageren viser til at ingen beskyttelsesverdige interesser tilsier at det var nødvendig med full offentliggjøring av navn, selv i en sak av slik karakter, og at det heller ikke er noe berettiget informasjonskrav som skal tilfredsstilles.

TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang hevder i sitt tilsvar at avisen har opptrådt i samsvar med de generelle normer for pressens samfunnsrolle (Vær Varsom-plakatens første kapittel) når avisen på grunnlag av endelig kjennelse om skyld navngir drapsmannen. Avisen mener også at den har opptrådt i samsvar med publiseringsreglene (kapittel fire), og viser dessuten til innholdet i PFUs prinsipputtalelse om retts- og kriminalreportasjen.
Avisen viser til at omtalen var «ytterst saklig og korrekt både i innhold og presentasjon».
«Omtalen bygger utelukkende på sakens faktiske opplysninger. Ingen private forhold er fremhevet, og det er full dekning for innholdet (…) Drapsdømtes alder – 25 år – er heller intet argument for å avstå fra bruk av navn «, skriver VG, som peker på at Pressens Faglige Utvalg derfor må ta stilling til om identifiseringen tilfredsstiller et berettiget informasjons-krav, punkt 4.7s siste ledd.
VG påpeker videre den straffbare handlingens karakter, av Lagmannsretten betegnet som en ren avretting. Avisen mener at slike handlinger, og identiteten til den som står bak, angår hele samfunnet.
Som en oppsummering skriver VG:
«Drapets karakter og omstendighetene rundt det, offerets stilling som drosjesjåfør, den bestyrtelse og massive reaksjon som drapet vakte i brede lag av befolkningen, samt at drapet førte til allmenn debatt i samfunnet, er alle oppsummeringsvis momenter som taler for at det foreligger et berettiget informasjonskrav som tilsier identifisering.»
Avisen viser til slutt til rettens merknad i dommen om at det er kvalifisert fare for gjentagelse (selv om det ikke ble ilagt sikring), som et argument for berettiget informasjonskrav i saken.

Partene har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Verdens Gangs identifisering ved bruk av navn på en 25-åring etter at han var dømt for drap på en drosjesjåfør i Oslo. Klageren, mannens advokat, mener avisen brøt med Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, om identifisering i retts- og kriminalsaker, og med utvalgets prinsipputtalelse om samme.
Verdens Gang mener identifiseringen var i tråd med de presseetiske regler. Avisen viser til drapets karakter og omstendighetene rundt det, offerets stilling som drosjesjåfør, foruten at drapet førte til allmenn debatt.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger uttalt at spørsmålet om identifisering i forbindelse med alvorlig kriminalitet må være basert på skjønn. Utgangspunktet for et slikt skjønn må være en vurdering av om det foreligger et berettiget informasjonskrav, det vil si om allmennheten har behov for å vite identiteten til personen som har begått den kriminelle handlingen.
I det påklagede tilfellet må varsomhetshensynet, slik det er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 og 4.7, veies opp mot formuleringen i plakatens punkt 1.4, om pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Etter utvalgets mening kan en persons identitet være en del av informasjonsretten pressen har.
Utvalget viser for øvrig til PFUs prinsipputtalelse om retts- og kriminalreportasje, der det blant annet heter om identifisering: «Strafferammen for en forbrytelse eller forseelse skal ikke alene være avgjørende for om gjerningsmannen skal identifiseres. Men strafferammen er et uttrykk for hvor alvorlig samfunnet betrakter det som har skjedd. At gjerningen vekker betydelig oppsikt fordi den er uvanlig eller utspekulert, kan også være momenter som taler for identifisering.»
Utvalget konstaterer at omstendighetene knyttet til drapet på drosjesjåføren vakte stor oppmerksomhet, og skapte betydelig offentlig debatt. Saken hadde vært gjennom to rettsinstanser, og skyldsspørsmålet var avgjort da den innklagede notisen sto på trykk.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 25. september 2000
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth