Frelsesarmeen, v. Miriam Fredriksen mot NRK

PFU-sak 089/04


SAMMENDRAG:
NRK Dagsrevyen sendte torsdag 26. februar 2004 et nyhetsinnslag om hvordan det er å være arbeidssøkende teolog og samtidig leve i homofilt partnerskap. Bakgrunnen for innslaget er at Stortinget valgte ikke å innføre et lovforbud mot diskriminering av homofile i religiøse organisasjoner. I innslaget ringer en navngitt homofil teolog til flere kristne institusjoner for å sjekke arbeidsmarkedet, deriblant Frelsesarmeen. I samtalen med Frelsesarmeen får teologen opplyst at man ikke kan forkynne i deres organisasjon dersom man lever i homofilt partnerskap.

KLAGEN:
Klageren, Frelsesarmeen, mener innslaget bryter med de presseetiske retningslinjer, og viser til at premissene for intervju ikke ble klargjort. Klageren reagerer på at NRK Dagsrevyen har latt en teolog ringe til resepsjonen i Frelsesarmeen, uten at det ble gjort oppmerksom på at samtalen ble tatt opp og ville bli publisert av NRK. Videre mener klageren at NRK skulle kontrollert informasjonen de fikk av resepsjonisten. «Ved bruk at offisiell talsmann, ville det kommet fram at Frelsesarmeen har et nyansert syn på homofile, samboere eller fraskilte. Frelsesarmeen mener NRK Dagsrevyen var forutinntatt i sin oppfatning av Frelsesarmeens syn i homofilidebatten ? og gjennom påklagede fremgangsmåte fikk bekreftet sin tese.»

TILSVARSRUNDEN: NRK Dagsrevyen viser til at kanalen ønsket å belyse hvordan praksis er i dag, med bakgrunn i Stortingets behandling av homofiles arbeidsrettigheter i kristne organisasjoner. NRK viser til at den arbeidssøkende teologen, Svein Josefsen, gjentatte ganger har opplevd å bli avvist når han opplyser at han lever i homofilt partnerskap. «Dette var således en reell forespørsel om arbeidsmuligheter fra hans side. Formålet var å vise hvordan Josefsen, som utdannet teolog ble avvist av store, sentrale kristne organisasjoner på grunn av sin legning ? og ikke minst hvordan han selv der og da reagerte på dette.»

NRK forsvarer redaksjonens framgangsmåte, og framholder at reportasjen ikke inneholder faktiske feil. «Svarene han fikk ble aldri presentert som organisasjonens fulle og hele syn på homofili, men ble presentert som det det var: En ringerunde for å teste hva en arbeidssøkende homofil teolog, som lever i partnerskap, blir møtt med når han ringer for å undersøke arbeidsmulighetene.» NRK viser til at Frelsesarmeen samme uke nektet å snakke om homofili i debattprogrammet ?Standpunkt?.

Klageren har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsinnslag i NRK Dagsrevyen om homofile teologers arbeidsmuligheter i religiøse organisasjoner. I innslaget benytter NRK en teolog som lever i partnerskap til, blant flere, å ringe Frelsesarmeen for å spørre om jobb. Klageren, Frelsesarmeen, reagerer på NRKs framgangsmåte, og viser til at samtalen ble tatt opp og publisert uten deres kjennskap. Etter klagerens mening skulle NRK ha kontrollert informasjonen de fikk av resepsjonisten, og viser til at Frelsesarmeen har et mer nyansert syn på homofile enn det som framkom i innslaget.

NRK Dagsrevyen viser til at den ønsket å belyse hvordan arbeidssøkende homofile blir møtt av kristne organisasjoner, og at framgangsmåten derfor kan forsvares. Videre påpeker NRK at teologen som kontaktet Frelsesarmeen var en reell arbeidssøker, og at svarene han fikk aldri ble presentert som organisasjonens fulle og hele syn på homofili. NRK mener reportasjen ikke inneholder faktiske feil, og påpeker at homofile i partnerskap ikke får forkynne i Frelsesarmeen.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at en slik framgangsmåte som NRK har benyttet seg av må brukes med stor varsomhet, og viser til at åpenhet i hele den journalistiske arbeidsprosessen må være hovedregelen. Etter utvalgets mening burde NRK også ha meddelt klageren at samtalen med Frelsesarmeen kom til å bli brukt i programmet.

I dette tilfellet legger utvalget til grunn at opptaket er gjort i den hensikt å dokumentere hvordan praktiserende homofile blir møtt på det kristne arbeidsmarkedet. Etter utvalgets mening framstår opptakene som en illustrasjon på en allerede velkjent verdikonflikt mellom religiøse organisasjoner og praktiserende homofile, hvor hensikten er å formidle søkerens reaksjoner på avvisningene.

Utvalget legger videre avgjørende vekt på at Frelsesarmeens representant ikke er identifisert med navn, og at organisasjonen ikke har bestridt opplysningene som ble gitt av resepsjonisten. Slik utvalget ser det, går det også tilstrekkelig klart fram at saken gjelder homofile arbeidssøkende til forkynnende virksomhet, og ikke organisasjonens syn på homofile generelt.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK Dagsrevyen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller