Tromsø Bakeri AS v. Vidar Wiik mot Tromsø

PFU-sak 088/03


SAMMENDRAG:
Bladet Tromsø hadde lørdag 21. juni 2003 hovedoppslag på første side med tittel «Sparket under sykdom». Henvisningsteksten:

«Sykmeldte Muhamer Jukovic (27) ble sparket fra jobben på Tromsø Bakeri fordi han ikke kunne si når han ble frisk. Hugo Rystrøm i LO Troms mener oppsigelsen «lukter».»

Saken er illustrert med et stort bilde av den omtalte 27-åringen.

Inne i avisen dekker saken nærmere to sider (tabloid) med en bærende tittel » «Fikk sparken – Kunne ikke si når han ble frisk». Ingress:

«Muhamer Jukovic (27) kunne ikke sette datoen for når han ble frisk, og fikk derfor sparken fra Tromsø Bakeri.»

Videre i teksten:

«I to år har Muhamer Jukovic hatt fast jobb som sjåfør og pakker på Tromsø Bakeri. De siste 10 månedene har Jukovic vært sykmeldt på grunn av skade i skulderen. For få dager siden fikk han beskjed fra daglig leder om at han var sagt opp med øyeblikkelig virkning ? gjennom en kollega, ifølge han selv. ? Han vil ha en nøyaktig dato for når jeg er tilbake i jobb. Det kan verken jeg eller legen gi, sier Jukovic.»

«Avskjed
I oppsigelsesbrevet som Jukovic fikk overlevert fra en kollega, henvises det til en avtale mellom Jukovic og daglig leder og hovedaksjonær i Tromsø Bakeri, Vidar Wiik, om arbeidsforholdets umiddelbare opphør.»

«»Viser til vår samtale i dag der vi ble enige om at Deres ansettelsesforhold her opphører fra dags dato, dette fordi du har avklart at du ikke kommer tilbake i arbeid her mer.»»

«Ut over dette gis det ingen grunner for oppsigelsen. ? Dette er ikke riktig. Vi har aldri gjort noen avtale om at jeg skulle slutte, eller at jeg ikke kom tilbake. Jeg er sykmeldt, foreløpig til 12. august, sier Jukovic.

Artikkelen inneholder også en kommentar fra Jukovics advokat, som opplyser at man har krevd forhandlingsmøte med bakeriet og at man mener oppsigelsen er usaklig.

I tillegg til hovedsaken inneholder siden også to undersaker, den ene et intervju med en LO-tillitsvalgt som uttaler seg på generelt grunnlag. Den andre undersaken er et intervju med arbeidsgiveren og hans rådgiver i Trygdeetaten, med tittel » Fulgte råd fra Trygdeetaten «. Gjengis i sin helhet.

«Ifølge Vidar Wiik (bildet) fikk han rådet om å avslutte arbeidsforholdet fra Trygdeetatens arbeidslivssenter.»

«Tromsø Bakeri er en såkalt IA-bedrift. Inkluderende arbeidsliv (IA) har som målsetting å få ned landets sykefravær med 20 prosent gjennom å tilrettelegge for alternative arbeidsoppgaver og ?løsninger for sykmeldte ansatte. Trygdeetatens arbeidslivssenter er koordinator for prosjektet.»

«- Jeg fikk et klart råd fra vår rådgiver om å avslutte arbeidsforholdet. I tillegg hadde vi (Wiik og Jukovic; red. anm.) en avtale om at han ikke skulle tilbake i jobb, sier Vidar Wiik.»

«- Tromsø Bakeri sin rådgiver Ronald B. Hansen avviser at han har rådet Wiik til å si Jucovic opp. ? Først når vedkommende har vært sykmeldt i ett år skal han avslutte arbeidsforholdet og gå over på yrkesmessig attføring. Dette må han selv ta initiativ til. Før den tid er han ansatt og har krav på sykepenger, sier Hansen. Han mener det hele beror på en misforståelse og vil ringe Wiik for å oppklare situasjonen. ? Ja man kan ikke bar si opp folk. Gutten må ikke falle mellom to stoler, sier Hansen.»

«Etter en avklarende samtale med Wiik tar lederen for Tromsø Bakeri kontakt med «Bladet Tromsø». ? Vi skal ha et møte mandag med Jukovic. Hansen stiller da her og får forklart han hvordan arbeidslivet i Norge fungerer, sier Wiik. Jukovic har bodd i Tromsø i 10 år. Skjønner han ikke hvordan arbeidslivet fungerer? ? Nei, sier Wiik.»

KLAGEN:
Klager er Tromsø Bakeri ved daglig leder Vidar Wiik. Han skriver i klagebrevet:

«Det fremsettes flere påstander om vårt firma som vi ikke kan akseptere, i tillegg ilegger avisen meg uttalelser som ikke er korrekte. Det fremsettes direkte løgner og vinklinger som er ærekrenkende. Det at Bladet Tromsø ikke forstår at De også er med på å ødelegge for vår tidligere ansatte er svært betenkelig. Bladet Tromsø forsøker å gi inntrykk av at vi ikke er et seriøst firma dette vil skade vårt omdømme i Tromsø. Vi anser artikkelen som skadelig for vårt firma og ønsker at artikkelen skal dementeres og eventuell erstatningssøksmål vil bli vurdert.
(?)
Vi ba Bladet Tromsø på fredag 20 juni kl 15.00 om en utsettelse til mandag slik at vi fikk muligheten til å fremlegge nødvendig dokumentasjon, dette ble avvist. Bladet Tromsø klarer også å rote det til mye til at de etter hvert ikke vet hvem dem snakker med, lederen for Tromsø Bakeri og Wiik er samme person.

Vi kan dokumentere hendelsesforløpet og at vi har opptrådt i henhold til god personal politikk. Vi har et godt og fruktbart samarbeid med Trygdeetaten angående Inkluderende Arbeidsliv ( IA ). Det burde fra Bladet Tromsø settes et spørsmål hvorfor arbeidsforholdet var opphørt, vi er ikke så lite opplyst at vi ikke forstår hvordan vi skal handle i personal saker. Vårt firma kunne jo bare ventet i 2 måneder uten noen form for kostnader og det hadde vært en Ikke sak».

Klager har lagt ved et brev som ble sendt Tromsø 24. juni (tre dager etter at den innklagede artikkelen sto på trykk). Sekretariatet har valgt å betrakte brevet som en del av klagen. I brevet peker klageren på at «forsiden er ensidig vinklet og inntrykket forsterkes på side 10 og 11.» Videre hevder klageren at Jukovic ikke er sparket, men at man har inngått en avtale om avslutning av arbeidsforholdet. Klageren mener videre at hans synspunkter ikke var vektlagt i artikkelen, videre at Tromsø Bakeri er en IA-bedrift, ikke en såkalt som det sto i artikkelen. Dessuten viser klageren til siste avsnitt i intervjuet med ham. Han hevder at spørsmålet » Skjønner han ikke hvordan arbeidslivet fungerer? » aldri ble stilt og at svaret » Nei , sier Wiik» derfor er konstruert av avisen. I brevet krever han at avisen bringer en beklagelse.

I selve klagebrevet henvises det til brevet som det refereres til over. Klageren skriver at ingen fra avisen tok kontakt med ham om dette.

TILSVARSRUNDEN:
Tromsø skriver i sitt tilsvar:

«Saken handler om en oppsigelse av Muhamer Jukovic ‑ en oppsigelse han hevdet ikke var saklig begrunnet. Jukovic tok selv kontakt med avisen, for å få gjort saken offentlig kjent. «Tromsøs» journalist tok kontakt med daglig 1eder Vidar Wiik for å få hans kommentar til oppsigelsen. Han ga sin kommentar, og ringte senere til ansvarlig redaktør med sitt budskap. Avisen burde droppe saken.»

«Etter en kort samtale ble det gjort klart at slike saker har offentlig interesse , og at saken ville komme på trykk i avisen 21.06.03. Wiik ble spurt om det var behov for å gi ytterligere kommentarer. Svaret var nei. »

(?)

«Påstanden fra Wiik om at han fulgte råd fra Trygdeetaten stemmer ikke. I artikkelen 21.06.03 avviser rådgiver Ronald B. Hansen at han har gitt bakeriet råd om å gå til oppsigelse.»

Avisen peker på at den har fulgt reglene om god presseskikk slik de er formulert i Vær Varsom-plakaten, ved å gi Jukovic anledning til å ytre seg, ved å informere om det som skjer og ved å beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser. Dessuten ved å gi den angrepne part, klageren i dette tilfellet, anledning til å komme til orde samtidig med sin versjon.

Klageren skriver at Tromsø «fortsetter å fremlegg saken feilaktig. Saken handler ikke om oppsigelse men om en avtale mellom partene om avslutning av et arbeidsforhold.»

Videre hevdes det at påstanden i avisens tilsvar om at klageren ba avisen droppe saken er feil. «(Jeg) ba om at denne ble utsatt til mandag slik at nødvendig dokumentasjon kunne fremlegges.»

Senere i tilsvaret: «Vår påstand om at Trygdeetaten har tilrådet oss å avslutte arbeidsforholdet er korrekt, men fremstillingen avisen brukte overfor Ronald B Hansen om han hadde gitt oss det råd å gå til oppsigelse kunne han ikke svare annet en at han selvfølgelig ikke tilråder oppsigelse. Vi forsøkte fra første stund å få avisen til å forstå at vi ikke hadde en oppsigelsessak med en avslutning av et arbeidsforhold. «Tromsø» ønsket ikke å fremstille fakta fordi det da var en ikke sak.»

Tromsø har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er næringsdrivende i Tromsø, mener Bladet Tromsø brøt god presseskikk da avisen i et førstesideoppslag omtalte en personalsak ved klagerens bedrift. Klageren mener det som i reportasjen ble omtalt som en oppsigelse, med formuleringen «ble sparket», i realiteten var en avtale om avslutning av et arbeidsforhold. Klageren hevder at oppslaget har vært svært skadelig for hans firma.

Bladet Tromsø avviser klagen og peker på at partene har fått komme samtidig til orde med sine versjoner i en sak av offentlig interesse. Avisen viser til Vær Varsom-plakatens punkter om pressens rett til å avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser.

Pressens Faglige Utvalg mener Tromsø var i sin fulle rett til å omtale personalsaken ved klagerens bedrift.

Selv om berettigelsen av begrepet «sparket» kan diskuteres, konstaterer utvalget at klageren selv medgir at avtalen om avslutning av arbeidsforholdet hadde en uheldig form. Ut fra dette anser utvalget at avisens ordbruk faller innenfor det presseetisk akseptable.

Så langt utvalget kan se, har klageren fått full anledning til å uttale seg om sakens konkrete forhold, og samtidig gitt mulighet til å korrigere faktiske påstander angående hans og bedriftens håndtering av den omstridte personalsaken.

Tromsø har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. september 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen