Oslo RV/Bystyregruppa mot Avis1

PFU-sak 087/02


SAMMENDRAG:
Avis1 brakte torsdag 18. april 2002 et førstesideoppslag med tittelen » – Vil gjøre Oslo farligere «, og henvisningsteksten var:

» Med Frps Arve Lønnum (bildet) i spissen ønsker SV, RV og de øvrige partiene at kriminelle narkomane skal miste sosialhjelpen. Forslaget blir trolig vedtatt av Oslos bystyre om kort tid. Dermed kan Oslo bli farligere. ? Fjernes sosialhjelpen, må inntektene hentes fra kriminalitet, sier Inge Mella ved Rusmiddeletaten. »

Saken inne i avisen hadde hovedtittelen » Vil frata narkomane sosialhjelp «, og ingressen var her:

» Har kriminelle, narkomane og prostituerte rett på sosialhjelp? Nei, mener et tverrpolitisk utvalg som nå ber bystyret frata utgruppene økonomisk hjelp. Kommuneadvokaten slutter opp om forslaget. »

Hovedreportasjen omhandlet nærmere det konkrete forslaget fra utvalget, og oppslaget startet slik:

» Opp mot 6000 personer kan miste sin sosialhjelp fra Oslo kommune. Et enstemmig tverrpolitisk utvalg ber nå bystyrets politikere fatte et vedtak som vil kunne få vidt-rekkende konsekvenser for byens svakeste.

Narkomane, kriminelle, prostituerte, tiggere og andre som har inntekter fra annet enn «normal» lønn, skal miste sin sosialhjelp hvis dette er nok til å livnære dem.

– Hvis narkomane livnærer seg som kriminelle, så skal de ikke be samfunnet om penger. De får heller underkaste seg behandling, mener Arve Lønnum (Frp), som har vært en pådriver for forslaget som Oslo kommunes kontrollutvalg (KU) nå har over-sendt Helse- og sosialkomiteen for behandling.»

I samme oppslag uttalte politikere fra Ap og SV seg om forslaget. Avis1 siterte blant annet en representant fra Ap slik:

» – De som lever av inntekter fra straffbare handlinger har ikke et rettmessig krav på sosialhjelp. Det tror jeg folk flest, inkludert med selv, er enig i. »

Avisen siterte videre en representant fra SV blant annet på følgende måte:

» – Hvis man har annen inntekt som dekker ditt behov, så skal du selvsagt ikke få utbetalt sosialhjelp «.

Hovedreportasjen ble etterfulgt av en rekke underartikler, der representanter fra ulike instanser og en rusmisbruker ble intervjuet om forslaget.

Torsdag 25. april 2002 fulgte avis1 opp saken med en lederartikkel. Her sto det blant annet å lese:

» Denne saken har usedvanlig mange sider, men ett av flere poenger ved iverksettelsen av et slikt vedtak er at man kan risikere at kriminaliteten i Oslo vil bli forverret. Stoffmisbrukere og andre kan bli tvunget til å begå flere lovbrudd. Det kan rett og slett bli farligere å bo i Oslo.

Men saken viser først og fremst at enkelte politikere står for et menneskesyn som bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste. »

Onsdag 8. mai 2002 publiserte avis1 et leserinnlegg med overskriften » Tull om RV og sosialhjelp «, undertegnet av Kristine Nybø, som er gruppesekretær for RVs bystyregruppe. Ordlyden var:

» I et oppslag i avis1 er det framstilt som RV i Oslo kommunes kontrollutvalg går inn for å kutte sosialhjelpa til narkomane og prostituerte. Dette er fullstendig feil. Etter RVs mening skal alle som ikke har midler til livsopphold ha rett på sosialhjelp. Feilen med sosialhjelpa i Oslo er tvert imot at satsene er for lave og at det er for vanskelig å få den innvilget.

Fremskrittspartiets representant i Kontrollutvalget, Arve Lønnum, forsøker å bruke avis1-oppslaget til å starte et felttog mot sosialhjelpa generelt, og mot en del av de mest utsatte sosialhjelpsmottagerne spesielt. RV tar fullstendig avstand fra denne typen kampanje, og vil konsekvent kjempe mot den type forslag som Lønnum antyder om innstramminger av kriteriene for sosialhjelp.

Derimot er RV enig med resten av partiene i Oslo om at bevisst og alvorlig svindel for å hente ut sosialhjelp må føre til reaksjoner i form av krav om tilbakebetaling og eventuelt politianmeldelse. Dersom vi skal kunne sikre fortsatt oppslutning om velferdsordningene blant vanlige folk, er det viktig at vi har klare holdninger mot svindel og misbruk. Det er dette som er substansen i vedtakene fra Kontroll-utvalget. »

Leserinnlegget var etterfulgt av en redaksjonell «hale» med følgende tekst:

» RV stemte likt med de andre partiene i Kontrollutvalget. Frps Arve Lønnum har redegjort for det han mener blir konsekvensene av vedtaket.
Red. »

KLAGEN:
Klageren , Oslo RV/Bystyregruppa, mener avis1 sin omtale av RVs standpunkter i saken bryter med god presseskikk. » For det første er dette skrevet uten at journalisten har snakket med noen representant for RV. For det andre er påstanden om at «narkomane skal miste sosialhjelpen» ikke riktig gjengiving eller fortolking av det som faktisk er vedtatt av Kontrollutvalget, selv om noen av de intervjuede politikerne overfor avis1 gir uttrykk for synspunkter som kan tolkes slik.» For det tredje påpeker klageren at det ikke var dekning i stoffet for ingressen på avisens førsteside 18.04.2002.

Oslo RV/Bystyregruppa understreker at den synes «det er utmerket at pressen setter søke-lys på denne saken. Det vi ikke godtar, og som vi mener bryter reglene for god presseskikk, er at RV framstilles som en støttespiller for FrPs sosialhjelpspolitikk, uten at noen i RV har blitt forespurt og uten at det foreligger noen dokumentasjon for påstanden. »

Klageren anfører videre at avis1 har brutt Vær Varsom-plakatens 4.14 og 4.15, ved » at RV ikke fikk mulighet til å uttale seg i oppslaget, og videre at vår dementi ikke kom på trykk før 08.05.02, til tross for at dementiet ble innsendt samme dag som oppslaget sto på trykk. »

Oslo RV/ Bystyregruppa viser avslutningsvis til at partiet kom med » merknad og forslag til saken da den første gang forelå til bystyrebehandling. Bl.a. på grunn av RVs kritikk av helse- og sosialkomiteens og kontrollutvalgets vedtak, vedtok Oslo bystyre 15. mai å sende hele saken tilbake til ny komitébehandling. »

Som vedlegg følger kopi av Kontrollutvalgets enstemmige forslag. Deler av deres innstilling til bystyret lød slik:

» Bystyret er enig med kontrollutvalget i at økonomisk sosialhjelp skal forvaltes på en måte som fremstår som riktig og rettferdig for befolkningen og er egnet til å skape tillit til forvaltningens saksbehandling og fordeling. Bystyret er herunder enig med kontrollutvalget i at urettmessig heving av sosialhjelp regelmessig og raskt må følges opp overfor vedkommende som har mottatt den/de urettmessige ytelse(r). Bystyret er i denne sammenheng enig med kontrollutvalget i at kommunen regelmessig skal benytte sosialtjenestelovens lovhjemler for å vedta at urettmessig hevede beløp skal tilbakebetales.»

Avis1 avviser klagen, og anfører at dekningen av saken bygger på » et forslag om at kommunen skal frata folk som har inntekt fra kriminell virksomhet sosialstøtte. Avis 1s artikkel bygger på at dette i praksis vil ramme narkomane (som finansierer sitt rus-misbruk gjennom kriminalitet) og prostituerte (som ikke skatter av sine inntekter). »

Avisen viser til at den » vinklet naturligvis denne saken helt bevisst på forsiden «, og trekker frem at ingen andre partier enn RV har reagert på avisens dekning av saken.

Avis1 har forståelse for at det ikke har vært «noen behagelig opplevelse for RV å bli satt i bås med eksempelvis Fremskrittspartiets Arve Lønnum i denne saken. [?] Men avis1 kan ikke ta ansvar for at RV og partiets representant Rune Soma i Kontrollutvalget «våkner» med bondeanger og en vond smak i munnen etter å ha lest avisen. Partiet stemte likt med de andre! Dagen-derpå-stemningen underbygges av RVs Erling Folkvords håndtering av saken når den senere ble behandlet i bystyret [?]» Avisen mener den kun her har referert fakta.

Når det gjelder anførselen om at RV ikke fikk uttale seg om oppslaget, viser avisen til det også gjaldt for partiene V, H og KrF.

Vedrørende RVs leserbrev, oppfatter avis1 saken dithen at den ikke hadde » noe som helst å dementere. Partiets innlegg (som ble trykket 8. mai) er kun et forsøk på å ro seg unna en ubehagelig sak. Intet av det som trykkes rokker ved fakta i saksfremstillingen i det opprinnelige oppslaget. Heller ikke telefonsamtaler mellom RV og avis 1 bidro til å gi oss opplysninger som bygget opp under behovet for noe dementi. Innlegget ble imidlertid trykket for å gi RV anledning til å komme til orde, og få saken ut av verden. » Avisen presiserer at den » følte behov for » den etterfølgende presiseringen fra redaksjonens side.

Klageren opprettholder klagen, og anfører fortsatt at avis1 gir en uriktig gjengivelse eller fortolkning av det som faktisk ble vedtatt av Kontrollutvalget. » Hovedinnvendingen mot avis 1 er dermed at de gir vedtaket i Kontrollutvalget en vinkling og et innhold det ikke er dekning for i sakens dokumenter. Derimot er vinklingen gitt av FrP-representant Arve Lønnums egen tolkning av vedtaket og hans partis sosialpolitiske syn. Denne tolkningen klistres deretter på de andre partienes representanter. Vi mener det bryter reglene for god presseskikk at RV framstilles som en støttespiller for FrPs sosialpolitikk, uten at noen i RV har blitt forespurt og uten at det foreligger noen dokumentasjon for påstanden. Vi viser fortsatt til pkt. 4.14 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten, og vil innklage at RV ikke fikk mulighet til å uttale seg i oppslaget. »

Avis1 mener det ikke fremkommer noe i klagerens tilsvar som tilsier ytterligere kommentar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i avis1, der et enstemmig vedtak i Oslo kommunes kontroll-utvalg vedrørende forvaltningen av økonomisk sosialhjelp ble omtalt. Representanter for FrP, Ap og SV ble blant andre intervjuet om saken. Klageren, Oslo RV/Bystyregruppa, mener avis1 sin dekning av RVs standpunkter i saken bryter med god presseskikk, og at avisen gir en uriktig gjengivelse og fortolkning av det faktiske vedtaket. Likeledes finner klageren det presseetisk uakseptabelt at RV ikke fikk mulighet til å uttale seg i oppslaget, og at deres dementi ikke kom på trykk før tre uker etter reportasjen.

Avis1 avviser klagen. Den presiserer at saken bevisst ble vinklet, men anfører at kun korrekt fakta om vedtaket ble referert. Vedrørende RVs leserbrev, mener avis1 den ikke hadde noe som helst å dementere.

Pressens Faglige Utvalg mener avis1 var i sin fulle rett til å sette søkelys på vedtaket og flere politikeres syn på dette. Selv om utvalget registrerer at avisen går langt i tolkningen av det faktiske vedtaket, og lar tilspissede politiske standpunkter komme frem i saken, kan utvalget i det påklagede tilfellet ikke se at oppslaget er en presseetisk uakseptabel tolkning av vedtaket. Utvalget mener at det i den politiske reportasjen også må være stor takhøyde med hensyn til hvilke ord og uttrykk som må kunne passere i den offentlige debatt.

Utvalget vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse, men anser at avisens omtale av vedtaket ikke utløser en slik rett for klageren, og konstaterer at klageren noe senere fikk komme til orde med et leserbrev om saken.

Avis1 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. september 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Annette Groth, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen