Human-Etisk Forbund, v. infosjef Jens Brun-Pedersen mot Barne- og ungdoms-avdelingen, NRK

PFU-sak 083/01


SAMMENDRAG:

NRK Fjernsynet, barne-og ungdomsavdelingen, sendte ved årsskiftet 1999/2000 de åtte første episodene i NettRavnene -serien. Serien er produsert av produksjonsselskapet De Gode Hjelperne AS, og sendt på NRK. NRK har kjøpt senderetten til en ny serie for høsten 2002, NettRavnene II, av det som kalles dramatiserte virkelighetsdokumentarer for ungdom. Ulike samarbeidspartnere blir av produksjonsselskapet invitert for deltagelse og finansiering. I den forbindelse ble Human-Etisk Forbund kontaktet for en økonomisk og samarbeidsmessig deltagelse i en av episodene i den nye serien. Tilbudet fra produksjonsselskapet er bakgrunnen for klagen. Programmet er ikke produsert.

KLAGEN:

Klageren, Human-Etisk Forbund ved infosjef Jens Brun-Pedersen, reagerer på tilbudet om deltagelse i serien. Klageren viser til at en deltagelse vil koste forbundet 596.000,- kr, men at de da vil få «være med på [å] utforme manusene til de deler av serien som skal omhandle vårt forbund. Vi vil anta at også dette er i strid med gjeldende regler og forskrifter innen presse og kringkasting».

Klageren mener også «det er beklagelig at NRK setter seg selv i en situasjon der vi som objekter i programserien i så stor grad som antydet kan være med på å prege det ferdige resultatet av det journalistiske arbeidet».

«Vi er klar over at tilbudet gjelder en dramatisert serie. Da likevel serien og tilbudet i stor grad henspiller på det saklige, redaksjonelle innholdet av dokudramaserien, vil vi anta at PFU vil anse dette som like interessant som andre dilemmaer rundt konflikten redaksjonell omtale contra økonomiske ytelser».

Klageren har vedlagt tilbudet fra produksjonsselskapet, der det framgår at selskapet har en «avtale med NRK1 om sending høsten 2002 for dette programmet». Videre framgår det at: «Episode-manusene blir utformet etter samtaler og møter med dere som ressurspersoner. Dere vil få full anledning til å se gjennom manus før opptak».

Under tittelen «Hva får dere igjen for pengene» står det blant annet:
«1. En sterk markedskraft for å sette fokus på Human-Etisk Forbund.», og «4. Påvirkning av ungdomsgruppens beslutninger for eget liv.».

Klageren har også vedlagt en bekreftelse fra NRK, der det framgår at kanalen har kjøpt 14 programmer av dramaserien NettRavnene II for sending høsten 2001 og 2002.

TILSVARSRUNDEN:

NRK viser til at de i all sin «kommunikasjon med De Gode Hjelperne gjør oppmerksom på at selskapet ikke kan selge sendetid i NRK, at De Gode Hjelperne må ha det fulle redaksjonelle ansvaret for programmene, og at NRK har redaktøransvaret for programmene som sendes, og således må vurdere at de leverte produksjoners innhold er innenfor gjeldende lov og forskrifter og holder ønsket redaksjonell kvalitet».

Videre påpeker NRK at det ikke noe sted i korrespondansen mellom De Gode Hjelperne og Human-Etisk Forbund står at forbundet kan bestemme det redaksjonelle innholdet. «I korrespondansen mellom Humanetisk Forbund og De Gode Hjelperne står det at manus skal utformes med Humanetisk Forbund som samtalepartnere og ressurspersoner, og at de kan lese manus før opptak».

«Så sant det produserende selskap har full redaksjonell styring med utforming av manuskript ser vi ikke de samme betenkeligheter med innkjøp av dramatiseringer, som vi ville gjort med dokumentarprogram. NRK forholder seg i denne saken til et innkjøpt program fra et frittstående selskap ? etter regler som er vedtatt av de politiske myndighetene».

Klageren påpeker, vedrørende sendetiden, at det i vedleggene «framgår klart at nettopp sendetiden i NRK var selve salgsargumentet overfor oss. For å snu det rundt, hva ville verdien av programmet være for oss dersom det ikke skulle sendes i et massemedium?».
Klageren stiller spørsmål ved hvordan NRK kan skille mellom «det redaksjonelle ansvaret og redaktøransvaret, og «finner det også oppsiktsvekkende at NRK overlater det redaksjonelle ansvaret til eksterne, private næringsdrivende».

Klageren reagerer også på NRKs formulering om at det ikke noe sted står at «Human-Etisk Forbund kan bestemme det redaksjonelle innholdet. Med all respekt, vi mener det er naivt å tro at ikke organisasjoner som betaler over en halv million kroner vil ha en vesentlig innflytelse på det redaksjonelle innholdet» . Klageren anfører at andre tidligere deltakere i
den aktuelle serien «innrømmet overfor DN med tilfredshet at de har lykkes med sine sterke føringer til innholdet i programmene».

Human-Etisk Forbund mener også at en slik type finansieringsform utelukker de «ressurssvake meningsbærere og organisasjoner». Klageren kan heller ikke se at NRKs skille mellom dramatisering og dokumentarprogrammer er av betydning, så lenge forbundet ble invitert til å delta som en livssynsorganisasjon».

NRK presiserer «at ingen program sendes i NRK uten at NRK har det fulle redaktøransvaret «. «Vi innser at det kan være et dilemma at noen eksterne produsenter får finansiell støtte av ulike organisasjoner, og at dette gjør det mulig for disse organisasjonene å få satt fokus på sin virksomhet ? og at de organisasjonene som ikke har stor økonomi har problemer med å få satt sin sak på kartet». NRK peker imidlertid på at skulle kanalen finansiert NettRavnene, «hadde det gått ut over vår normale egenproduksjon». «Sponsorreglementet er laget slik av myndigheten[e] for at de eksterne produsentene skal kunne få finansiert sine produksjoner. NRK forholder seg i denne saken til et innkjøpt program fra et frittstående selskap ? etter regler som er vedtatt av de politiske myndighetene».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et tilbud fra et frittstående produksjonsselskap til Human-Etisk Forbund om deltagelse i et program i en NRK-serie høsten 2002 mot betaling. Klageren, Human-Etisk Forbund, reagerer på at de vil få anledning til å utforme manuset omkring sin egen deltagelse mot å finansiere det med 600.000 kroner. Klageren mener tilbudet bryter med Vær Varsom-plakatens og Tekstreklameplakatens punkter om integritet og redaksjonell uavhengighet, og peker på at en slik praksis favoriserer institusjoner med god råd.

NRK innser at det kan være et dilemma at organisasjoner med god råd får satt fokus på sin virksomhet, men anfører at hvis NRK skulle finansiert programserien, ville det gått ut over egenproduksjonen. NRK p resiserer at Human-Etisk Forbund ikke kan bestemme det redaksjonelle innholdet, men kun er tilbudt å være med på å utforme manus. NRK viser også til at sponsorreglementet er laget slik at de eksterne produsentene skal kunne få finansiert sine produksjoner. NRK forholder seg i denne saken til «et innkjøpt program fra et frittstående selskap ? etter regler som er vedtatt av de politiske myndighetene».

Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at integritet først og fremst er et spørsmål om publikums tiltro til redaksjonen og dens medarbeidere. Ingen redaksjon må stille seg i en situasjon som gjør at publikum tviler på redaksjonens uavhengighet. Dette gjelder for alle faser av det redaksjonelle arbeidet, fra utvikling til publisering.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at klageren, Human-Etisk Forbund, er blitt tilbudt å sponse sin egen deltagelse i et ungdomsprogram, der det vil bli fokusert på forbundets organisasjon, historie og livssyn. Utvalget konstaterer også at Human-Etisk Forbund får anledning til å delta i manusutformingen som vedrører forbundet.

Selv om serien lages av en ekstern produsent, minsker ikke dette NRKs ansvar for programmet. Utvalget viser til Tekstreklameplakatens punkt 8, som pålegger innkjøperne av redaksjonelle program et særlig ansvar for å forsikre seg om at produksjonen tilfredstiller de presseetiske krav til uavhengighet og integritet. Ut fra det foreliggende kan ikke u tvalget se at NRK har vurdert disse forholdene, hverken i den påklagede saken eller i de tidligere sendte produksjonene i serien. Tvert i mot framgår det av korrespondansen at NRK finner det akseptabelt at sponsoren, som programmet skal handle om, tilbys deltagelse i manusutformingen.

Etter utvalgets mening strider en slik praksis med Vær Varsom-plakatens punkt 2.8, der det heter: «Det er uforenlig med god presseskikk å la sponsing påvirke redaksjonell virksomhet, innhold eller presentasjon».

NRK har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth

FOR OFFENTLIGGJØRING I RELEVANT SENDETID:

» Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk da Human-Etisk Forbund ble tilbudt å sponse og å utforme manus for sin egen deltagelse i et ungdomsprogram som skulle sendes av NRK Fjernsynet. Tilbudet kom fra det eksterne produksjonsselskapet De Gode Hjelperne, som hadde solgt senderettighetene til NRK. Det var Human-Etisk Forbund som klaget saken inn for PFU.

Utvalget mener NRK har et særlig ansvar for å forsikre seg om at eksterne produksjoner tilfredstiller de presseetiske kravene til uavhengighet og integritet, og at dette gjelder for alle faser av det redaksjonelle arbeidet, fra utvikling til publisering. Etter PFUs mening strider avtalen med Vær Varsom-plakatens punkt 2.8, der det heter: ?Det er uforenlig med god presseskikk å la sponsing påvirke redaksjonell virksomhet, innhold eller presentasjon?.»