Gamvik FrP ved Johnny Olaussen mot Finnmarken

PFU-sak 082/13


SAMMENDRAG:

Finnmarken publiserte fredag 15. februar en nyhetsartikkel med tittelen «Olaussen svarte ikke på kritikken», og følgende ingress:

«GAMVIK: Ingen fra Frp ga svar på spørsmål om hvorfor partiet til stadighet krever svar og innsyn fra administrasjonen.»

I brødteksten står det innledningsvis at kommuneadministrasjonen jevnlig må «grave seg flere tiår tilbake i arkivene for å besvare de mange spørsmålene og begjæringene fra Gamvik Frp (…)», og videre:

«Frp ga ikke svar da Tverrpolitisk Fellesliste (TF) ba Frp forsvare ressursbruken. Olaussen hadde på forhånd sagt at politiske partier aldri skal måtte forsvare sin bruk av offentlighetsloven. (…) Johnny Olaussen hevder ovenfor Finnmarken at Frp har avdekket mange kritikkverdige forhold ved bruk av offentlighetsloven. Han går langt i å love mer gravende politikk fra partiet. – Vi vil fortsette å kontrollere makteliten og benytte oss av offentlig informasjon i vårt politiske arbeid, sier Olaussen.»

Ordføreren uttrykker videre fortvilelse over at kommunen må bruke ressurser på «alle disse gamle sakene».

KLAGEN:

Klager er Gamvik FrP ved Johnny Olaussen. Han skriver: «Avisoppslaget har en vesentlig faktafeil og er unyansert. (…) Det hevdes at undertegnede ikke svarte på kritikken angående innsynsbegjæringer (…). Fakta er at jeg som kommunestyrerepresentant begynte å redegjøre for kritikken, men at ordfører Inga Manndal stoppet meg etter 15 sekunder. (…) FrPs syn i denne saken kom ikke fram. Det kommer ikke frem (…) hvem som påstår at undertegnede nektet å svare (…). Avisen har ikke gjort premissene klare for intervjusituasjonen (…). Avisen har ikke gjengitt meningsinnholdet i det som ble brukt (…).»

Klager skriver videre at han mener saklighet ikke er vektlagt, at det ikke fremkommer hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer fra Gamvik FrP, at det ikke er dekning for overskriften, og at feilaktige opplysninger ikke er rettet og beklaget, slik Vær Varsom-plakaten krever. Klager skriver: «FrP har blitt utsatt for sterke beskyldninger uten at Finnmarken har fulgt opp saken (…) og på denne måten gitt FrP mulig adgang til imøtegåelse av faktiske opplysninger. Vi har ikke fått adgang til tilsvar gjennom redaksjonelt oppslag.»

Klager vedlegger e-postkorrespondanse mellom ham og avisens redaktør, med gjentatt forespørsel om oppfølging av den påklagede artikkelen.

aHan

TILSVARSRUNDEN:

Finnmarken skriver: «Artikkelen beskriver Gamvik kommunestyres behandling av en interpellasjon fra Tverrpolitisk Fellesliste, som kritiserer Fremskrittpartiet for å legge beslag på kommunens ressurser med sine mange begjæringer om innsyn. (…) Finnmarken erkjenner at artikkelen gir et ufullstendig bilde av behandlingen i kommunestyret. Det burde helt klart vært opplyst at ordføreren klubbet ned Johnny Olaussen (…). Det som imidlertid også er klart, er at Johnny Olaussen ikke hadde til hensikt å svare på kritikken. Det opplyste han til vår journalist i forbindelse med intervjuet til saken (…), og det framgår også av artikkelen. Derimot planla han å bruke taletida til å ta opp en gammel sak. Frp-representanten ble klubbet ned fordi han ikke ville svare på kritikken, men bruke taletiden til noe helt annet.»

Avisen avviser dermed at artikkelen inneholder faktiske feil, og anser tittelen som dekkende for innholdet. Videre står det i tilsvaret: «Både intervjuet i forkant, behandlingen i kommunestyret og e-posten 14. februar viser at Johnny Olaussen ikke ønsket å svare på den aktuelle kritikken fra politiske motstandere (…), eller kommentere denne mer enn han allerede har gjort. Det er dette Finnmarken gjør et poeng av. Johnny Olaussen og Gamvik Fremskrittsparti har imidlertid hatt muligheter til å gi tilsvar til den aktuelle kritikken og benyttet seg av den. Deres svar (…) kommer tydelige fram i artiklene både 12. februar (…) og 15. februar (…).» Avisen påpeker at den også tidligere har omtalt hva Gamvik FrP har avdekket ved bruk av offentlighetsloven.

Det avvises at det foreligger brudd på kravet til tilsvar. Avisen skriver: «Finnmarken strekker seg langt for å formidle lokalpolitiske utspill og meninger fra alle partier. Det er imidlertid en grense for hvor mange ganger vi skal omtale de samme sakene på nyhetsplass, og prioriteringer og vinklinger må selvsagt være et resultat av redaksjonelle vurderinger (…). Det skal også nevnes at Johnny Olaussen gjennom flere år er en av de personene som er oftest på trykk i Finnmarken, både på nyhets- og debattplass. Dette utspillet og kritikken må derfor også ses som en del av en løpende debatt (…).»

Om manglende korrigering i etterkant, skriver avisen: «Vi ser (…) at artikkelen 15. februar hadde mangler som burde vært presisert. Når dette ikke skjedde, var det fordi vi ikke oppfattet Johnny Olaussens henvendelser til redaktøren 13. og 14. februar som noen påpekning av feil eller mangler som krevde korrigering/presisering, men et krav om at Finnmarken måtte lage flere og større nyhetssaker om tema vi mente allerede var grundig belyst (…).»

Klageren fastholder alle klagepunkter, og skriver: «Finnmarken kan ikke legge frem et tidligere utsagn som stod på trykk 12. februar, som om det var det som faktisk ble sagt i kommunestyremøtet på et senere tidspunkt. Finnmarken har ikke dekning for sin påstand om at jeg planla å bruke taletiden til å svare på noe annet enn kritikken, all den tid de ikke hadde noen journalister tilstede.»

Videre om selve hendelsen skriver klager at eksempelet han ble klubbet ned for å uttale seg om, var nettopp et spesifikt dokument FrP hadde bedt om flere ganger uten å få. Og forespørselen om innsyn i samme dokument flere ganger, var en del av kritikken fra deres politiske motstandere.

Klager anser at tittelen er misvisende, og skriver: «Det burde eksempelvis stått «Ordføreren nektet Olaussen å svare på kritikken». Fakta er at jeg ville redegjøre for saken.»

Til påstanden om manglende beklagelse, skriver klager: «Det er hevet over en hver tvil at undertegnede har krevd at Finnmarken måtte følge opp med redaksjonelt oppslag, etter den totalt skjeve fremstillingen de hadde i saken 15. februar. (…) Artikkelen har så mange faktafeil at det burde være en selvfølge at de fulgte saken opp etter at FrP tok kontakt.»

Finnmarken skriver at avisen «skrev hva Johnny Olaussen planla å si, basert på hans egne uttalelser om dette», men «konklusjonen i artikkelen bygger selvsagt også på opplysninger om hva han faktisk sa i kommunestyret, før han ble avbrutt (…). Da svarte han ikke på kritikken som var reist om misbruk av administrative ressurser, men tok opp en gammel sak, slik han også gjør i henvendelser til oss og i tilsvaret».

Og videre: «Finnmarken erkjenner at artikkelen fra kommunestyrer var ufullstendig og burde vært presisert i etterkant, men avviser at Johnny Olaussen eller Frp er nektet tilsvar eller at artikkelen representerer andre presseetiske brudd.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Finnmarken om behandlingen av en sak i et kommunestyremøte, der Gamvik FrP ble bedt om å svare på hvorfor partiet sender mange ressurskrevende innsynskrav til administrasjonen i kommunen, noe som, ifølge blant andre rådmannen, går på bekostning av andre oppgaver. Av tittel og ingress fremgår det at ingen fra partiet svarte på kritikken. FrPs representant uttaler seg i artikkelen, og sier at de har avdekket mange kritikkverdige forhold ved bruk av offentlighetsloven, og at de vil fortsette med «gravende politikk» for å «kontrollere makteliten».

Klager er Gamvik FrP ved Johnny Olaussen, som mener artikkelens tittel og ingress ikke har dekning i stoffet, da han forsøkte å besvare kritikken i det omtalte møtet, men ble klubbet ned av ordføreren. Det vises til at FrP tok kontakt med avisen umiddelbart etter oppslaget, men at ingenting er fulgt opp, korrigert eller beklaget. Klager anfører brudd på en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten.

Finnmarken vedgår at den påklagede artikkelen var unyansert og burde vært presisert i etterkant, men skriver at de ikke forsto klagers henvendelse i etterkant som noen påpekning av feil eller mangler som krevde presisering. Det vises til at artikkelen er en del av en løpende nyhetsdekning og debatt i saken. Videre mener avisen at klager ikke hadde til hensikt å svare på kritikken i det omtalte kommunestyremøtet, men at han snarere ville bruke taletiden til å ta opp en gammel sak.

Pressens Faglige Utvalg har i svært mange uttalelser påpekt medienes plikt til kontroll av opplysninger, slik den er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Denne henger i mange klagesaker sammen med muligheten til samtidig imøtegåelse og tilsvar for den angrepne part, så også i det påklagede tilfellet.

Generelt har utvalget fastslått at den som utsettes for sterke beskyldninger, må få anledning til å uttale seg helt konkret om disse. I den påklagede artikkelen, slår utvalget fast at klager ikke har fått svare for hendelsene fremholdt i tittel og ingress, men derimot er klagers mer generelle uttalelser om saken gjengitt. Utvalget mener avisen med fordel kunne presisert hvorfor FrP ikke besvarte kritikken i det omtalte møtet. Etter utvalgets mening medfører imidlertid ikke fremstillingen en beskyldning som er så sterk at den samtidige imøtegåelsen fremstår som utilstrekkelig. Det legges i den sammenheng avgjørende vekt på at det her er snakk om en artikkel som inngår i en løpende politisk debatt.

Når det gjelder tittel og ingress, mener utvalget de er konstaterende, og det er ikke vanskelig å forstå at klager reagerer på disse. Strengt tatt mener utvalget imidlertid at avisen har dekning for innholdet.

Derimot hersker det, etter utvalgets mening, ikke tvil om at klager umiddelbart protesterte på avisens fremstilling av hendelsesforløpet i en e-post til redaktøren. Avisen tilbød etter hvert klager et tilsvar i form av et leserbrev, men slik utvalget ser det, burde den ha brakt en presisering. Utvalget har flere ganger påpekt at slike presiseringer er redaksjonens selvstendige ansvar, uavhengig av om noen spesifikt ber om dem. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

På dette punkt har Finnmarken brutt god presseskikk.

Fredrikstad 28. mai 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg, Håkon Borud,
Henrik Syse, Eva Sannum, Georg Apenes