Professor Sigurd Allern (m. flere) mot Verdens Gang

PFU-sak 082/07


SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) hadde torsdag 11. januar 2007 som hovedoppslag på førstesiden, med vignetten «VG avslører»:

LO-topp slutter – hevder seg ydmyket
og trakassert av sjefen i tre år:

– Jeg ble
MOBBET
AV VALLA
fordi jeg ble gravid

Side 6,7,8 og 9

Oppslaget var illustrert med portrettbilder av Ingunn Yssen og Gerd-Liv Valla, men hadde ellers ingen henvisningstekst til innsidereportasjene.

Inne i avisen (side 6-7), under hovedtittelen «- ULOVLIG MOBBING», het det i ingressen:

«Internasjonal sekretær i LO, Ingunn Yssen (45) hevder seg ulovlig mobbet og trakassert på jobben gjennom tre og et halvt år – av LOs leder Gerd-Liv Valla.»

I brødteksten vises det til innholdet i Yssens oppsigelsesbrev, samtidig som hun intervjues.

I det påfølgende innsideoppslaget (side 8-9) var tittelen «”Hun var skuffet over at jeg ble gravid…”, og her lød ingressen:

«42 år gammel ble Ingunn Yssen gravid. Gratulasjonene og lykkeønskningene strømmet mot henne fra alle hun kjente. Men ikke fra Yssens sjef, Gerd-Liv Valla.

Også i denne artikkelen siteres det fra Yssens oppsigelsesbrev:

«I 2004 ble jeg gravid. En begivenhet som er lykkelig for de fleste, men som for mitt vedkommende også var uvanlig. Det er slett ikke gitt at man blir gravid når man har passert 40. De fleste ble glade på mine vegne og jeg var selvfølgelig veldig glad og dessuten i svært god form. Det føltes derfor meget underlig når LO-lederen sa at hun var skuffet over at jeg var gravid. Etter at jeg kom tilbake etter mine åtte måneder i foreldrepermisjon påpekte hun at det ikke hørte med i planen at jeg skulle få et barn.»

Og i intervjuform i et senere avsnitt:

«-Dette handler ikke så mye om meg, men jeg er et bilde på hvordan mennesker kan bli behandlet i den organisasjonen som skal passe på at slike ting ikke skjer. Jeg har blitt utsatt for alt LO skal være garantisten for at ingen arbeidstagere blir utsatt for – du skal ikke bli trakassert og du skal ikke bli trykket nedover når du blir gravid, sier Yssen til VG.»

Under mellomtittelen «-Skuffet» het det dessuten:

«Først ble hun ikke så overrasket over Vallas reaksjoner på graviditeten.

–Vi snakket om dette med å sitte sent på jobben og mulighet til å jobbe mye. Da sier hun til meg at det var jo ikke en del av planen at du skulle bli gravid, jeg må si at jeg ble skuffet da jeg hørte det. Jeg reagerte ikke så veldig der og da, jeg ble mer overrasket. Alle andre i LO, fra vaskepersonalet til ledere, hadde gledet seg på mine vegne over at jeg skulle få barn. I ettertid er det klart at jeg synes det var ganske grovt. Det går ikke an å si det! Hun sa: Du går så tidlig fra jobben, du er jo aldri her. Hun mente at jeg burde tenke gjennom om jeg ønsket å være internasjonal sekretær når jeg var småbarnsmor, sier Yssen.»

KLAGEN:

Klagere er medieprofessor Sigurd Allern sammen med universitetskollegene Liv Hausken, Knut Lundby, Helge Rønning og Ragnar Waldahl. De presiserer at klagen kun er knyttet til det konkrete førstesideoppslaget i VG, «og at den ikke innebærer at vi tar stilling til saken for øvrig eller utfallet den fikk». «Anklagen i stikktittelen er generelt formulert, mens hovedtittelen er spesifikk og konkret. Klagen gjelder hovedtittelen.» Klagerne skriver innledningsvis:

«Enhver anklage om trakassering og mobbing er alvorlig. Å mobbe en kvinne pga hennes graviditet oppfattes av alle som et spesielt grovt og uakseptabelt overgrep. At anklagen ble rettet mot en kvinnelig LO-leder, gjorde oppslaget spesielt oppsiktsvekkende. Styrking av likestilling og kvinners situasjon har lenge stått sentralt i LOs faglig-politiske arbeid. Gerd-Liv Valla på sin side har flere ganger, sist på pressekonferansen like etter hun trakk seg som LO-leder, sagt at hun finner denne anklagen usann og krenkende.»

«Det er ikke kildenes ansvar å ivareta pressens etiske standard. Pressen har ingen plikt til ukritisk formidling av enhver anklage som framsettes. Det er tvert imot redaktørens oppgave å skille mellom kritikk som kan dokumenteres eller sannsynliggjøres og krenkende uttalelser som etter en kildekritisk granskning viser seg ikke å holde mål til publisering. Minst av alt bør nyhetsmediers førstesideoppslag brukes til å forsterke og forgrove udokumenterte anklager.»

Etter klagernes mening må VG-oppslaget vurderes opp mot Vær Varsom-punktene 3.2, 4.1 og 4.4. Klagen begrunnes slik:

«Hovedoverskriften er formet som et sitat: -Jeg ble mobbet av Valla fordi jeg ble gravid. Uttalelsen tillegges Ingunn Yssen, med henvisning til sidene 6-9. Oppslaget på s. 6-7 har tittelen -Ulovlig mobbing. Her berøres imidlertid ikke Yssens graviditet eller rolle som småbarnsmor med ett ord.»

«Oppslaget på side 8-9 har en annen overskrift enn førstesiden, formulert som en mildere påstand om LO-lederen: ”Hun var skuffet over at jeg ble gravid…” Kildematerialet for denne artikkelen er utdrag fra Yssens oppsigelsesbrev, supplert med intervjuuttalelser fra Yssen. Det direkte sitatet som brukes på førstesiden finnes imidlertid ikke på side 8-9 – og det finnes heller ikke i oppsigelsesbrevet Yssen sendte LO (vedlegg 3). VGs nyhetsredaktør Helje Solberg skriver imidlertid i en kommentarartikkel i VG over to måneder senere (26.3) at ”oppslaget er en korrekt gjengitt uttalelse fra Ingunn Yssen”.»

«Hvis vi legger til grunn at Ingunn Yssen har kommet med den uttalelsen som siteres på side 1, må det ut fra kildekritiske prinsipper være et krav at man inni avisen følger opp en så alvorlig påstand med nødvendig dokumentasjon. Det skjer ikke. I stedet er det andre og langt mer forsiktig formulerte anklager som omtales.»

Klagerne viser til de formuleringer som er brukt i ingress og brødtekst på side 8, og konstaterer: «Det gis, ut over det som allerede er nevnt, ingen opplysninger om hva denne anklagen om å bli ”trykket nedover når du blir gravid” bygger på. Det formidles ingen konkrete eksempler og VG stiller ingen spørsmål.»

«Etter vårt syn hadde VG den 11.1.2007 ikke noe saklig grunnlag for å publisere et førstesideoppslag der Gerd-Liv Valla anklages for å ha mobbet Yssen fordi hun ble gravid. (…) Mot denne bakgrunnen mener vi at overskriften bryter med prinsippet om at en avis ved tilbud om eksklusivitet, må stille særlig strenge krav til kildekritikk.»

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang finner klagen grunnløs, sett opp mot en sak «som viste seg å få stor politisk betydning». Avisen gir således en bredt anlagt beskrivelse av bakgrunnen for og selve avdekkingen av «Yssen/Valla-saken». VG bekrefter at utgangspunktet for det påklagede oppslaget var Ingunn Yssens oppsigelsesbrev, som hun 10. januar selv kom til redaksjonen med. Det heter i avisens tilsvar:

«Yssens subjektive utsagn om at hun ble mobbet av Valla var derfor av stor nyhetsverdi og ble behandlet med det største alvor i vår redaksjon. Yssen hevdet blant annet at hun ble mobbet fordi hun ble gravid. Hennes alvorlige og seriøse kritikk var rettet mot et maktmenneske med stort samfunnsansvar. Etter inngående vurderinger av det foreliggende materialet ble det et redaksjonelt imperativ at dette måtte publiseres.»

Slik avisen ser det, gjør klagerne «et forsøk på å analysere i hjel tittelen på VGs 1. side 11. januar.» Avisen skriver:

«Fordi de med et filologisk millimetermål ikke gjenfinner nøyaktig samme ordstilling inne i avisen, underkjenner de vår kildes utsagn. Men tittelen er en ordrett ytring fra Ingunn Yssen. Den er hennes formulering, og har et ordvalg som som hun mener på en presis måte uttrykker ett av hennes hovedanliggender i oppsigelsesbrevet til LO. Budskapet på vår førsteside ble opplest for og godkjent av Yssen.»

Vedlagt følger kopi av erklæring pr. e-post fra Ingunn Yssen.

«Uttalelsen kunne selvsagt også stått inne i avisen, men vår redaksjon mente den var så oppsiktvekkende og betegnende at den gjerne kunne prege avisens første side. I ettertid ser vi at en gjentagelse av påstanden inne i avisen ikke hadde svekket historien. Men å hevde at en slik unnlatelse av å repetere et korrekt sitat skal være et presseetisk brudd, blir for oss uforståelig.»

«Utvalget kan selv lese artiklene i sammenheng, men vi hitsetter likevel et oppklarende sitat fra intervjuet med Ingunn Yssen på sidene 8 og 9: ”Jeg har blitt utsatt for alt LO skal være garantisten for at ingen arbeidstagere skal bli utsatt for – du skal ikke bli trakassert og du skal ikke bli trykket nedover når du blir gravid, sier Yssen til VG”.»

«Det er tindrende klart at dette dreier seg om Vallas påståtte mobbing av Yssen. (…) Klagerne beklager seg over at de ikke finner ordet ”mobbet” inne i avisen i forbindelse med omtalen av Yssens graviditet. Men Yssens uttalelser går faktisk lenger enn det: Hun hevder hun ble trakassert på grunn av graviditeten.»

VG viser for øvrig til Arbeidsmiljøloven, der ordet «trakassering» brukes. «Uttrykket mobbing, som er vanlig i dagligtalen, står ikke i loven, men antas likevel å oppfanges av bestemmelsen om at ”arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden”. Også Arbeidstilsynets definisjon av mobbing trekkes inn.

«Redaksjonens vurdering av sannhetsgehalten i Yssens påstander om mobbing, også i forbindelse med graviditeten, fikk senere støtte i granskningsutvalgets konklusjon, som
ikke fant det tvilsomt at Yssen hadde blitt utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelse, og at det var Vallas ledelse av Yssen som var trakasserende.»

Videre viser VG til dommer i Høyesterett og avgjørelser i den Europeiske Menneskerettsdomstolen når det gjelder sterke påstander som kan bidra til den offentlige debatt.

For øvrig stiller avisen seg spørrende til hvorfor klagerne «selvstendig og samtidig, plutselig reagerer på en overskrift i en riksavis nesten tre måneder etter at den stod på trykk». «Vi kan ikke av den grunn utlede at klagerne har vikarierende motiver eller noen skjult agenda, verken mot VG som avis eller i en videre politisk sammenheng. Men tanken kan melde seg.»
I denne sammenheng viser VG til en vedlagt kommentarartikkel skrevet av ansvarlig redaktør i Romerikes Blad, Thor Woje.

Klagerne understreker i sitt tilsvar at klagen er «et alvorlig forsøk på å få prøvd spørsmålet om hvordan sammenhengen mellom forsideoppslag og reportasjetekst bør være». «Det er for så vidt riktig at det tok tid før vi fant det riktig å klage, men årsaken til det var blant annet at saken utviklet seg hele tiden, og at dette første oppslaget angav tonen for hele debatten, og derfor er av særlig betydning.»

Når det gjelder selve klagegrunnlaget, fastholdes påpekningen av at bare én kilde dannet basis for oppslagets påstand, og at denne «ikke på noe punkt [er] forsøkt dokumentert, enn si konkretisert». Etter klagernes mening er det «utilstrekkelig å henvise til at kilden er korrekt sitert».

«Vi har aldri bestridt at påstanden kan være korrekt gjengitt og registrerer at Yssen i en e-post datert 11. april skriver at ”VG har dekning for tittelen”. Men dette er ingen dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at påstanden er sann og presis i forhold [til] faktiske forhold. Det er heller ikke noen dokumentasjon å påpeke at Yssen på side 8 gjentok en variant av påstanden fra 1. side med andre ord…».

For øvrig anser klagerne at VG beveger seg på sidespor både ved å bringe inn juridiske betraktninger og ved å henvise til LOs granskningsutvalg. Angående Gerd-LivVallas reaksjon på Ingunn Yssens graviditet, har klagerne vedlagt utskrift av artikkel i Dagavisen 21.04.07.

Verdens Gang mener fortsatt at klagerne vil trekke oppmerksomheten bort fra avisens «viktige samfunnsrolle i saken, og henge seg opp i en enkeltstående formulering».

«Kjennetegnet på en levende, politisk ytringsfrihet er ikke minst at den skal tillate krasse og kontroversielle påstander selv om de kan virke sårende eller urettferdige. Når ytringene har stor samfunnsmessig betydning og allmenn interesse, er godt dokumentert og kvalitetssikret som i vårt tilfelle, er det en absolutt og selvsagt plikt for ethvert fritt medium i et demokrati å formidle ytringene videre. Professorenes felttog mot vår oppslagstittel kommer derfor i et merkelig lys.»

VG har vedlagt en artikkel av medklager Sigurd Allern, publisert i Klassekampen 20.01.07, der han bl.a. hevdet at «hele pressedekningen var et regissert stormløp mot Valla».

I sin oppsummering påpeker avisen for øvrig at «Gerd-Liv Valla ble gitt alle muligheter til å imøtegå kritikken både i forbindelse med publisering og senere».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Verdens Gangs første oppslag 11. januar 2007 om at Ingunn Yssen sa opp sin stilling som internasjonal sekretær i LO som følge av at hun mente seg ulovlig mobbet og trakassert av LO-leder Gerd-Liv Valla. På førstesiden brukte VG sitattittelen «-Jeg ble mobbet av Valla fordi jeg ble gravid». Medieprofessor Sigurd Allern, sammen med fire andre universitetskolleger, påklager denne tittelbruken, siden de ikke finner at sitatet har dekning verken på avisens innsider eller i Yssens oppsigelsesbrev som reportasjen bygger på.

Verdens Gang avviser klagen som grunnløs, sett på bakgrunn av det avisen betegner som oppsigelsessakens store politiske betydning. Ifølge VG har Yssen blant annet hevdet at hun ble mobbet fordi hun ble gravid, og det vises til hennes skriftlige godkjennelse av førstesidetittelen. Etter VGs mening forsøker klagerne å analysere i hjel sitattittelen fordi de med millimetermål ikke gjenfinner nøyaktig samme ordstilling inne i avisen.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget det noe uvanlige i at hovedoppslaget på en førsteside baserer seg på et nyhetspoeng som på avisens innsider ikke er tilsvarende framhevet. I likhet med klagerne kan heller ikke utvalget se at henvisningstittelen ordrett er å gjenfinne i stoffet slik det presenteres.

På den annen side framstår det i reportasjen med all tydelighet at den reaksjon LO-lederen angivelig hadde på nyheten om Yssens graviditet, utgjorde et vesentlig element i grunnlaget for oppsigelsen. Med andre ord kan ikke utvalget se at tittelbruken på førstesiden skulle være direkte misvisende, sett på bakgrunn av de forhold som Yssen beskriver i oppsigelsesbrev og intervju. Avgjørende vekt legger utvalget imidlertid på at avisen før publisering innhentet Yssens godkjennelse av sitattittelen, og dermed ga saken et førstesideoppslag som hun selv var enig i at det var dekning for.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2007

Odd Isungset,
John Olav Egeland, Halldis Nergård,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller