Regnbuen skole v. styreleder Finn Henrik Friis Larsen mot Skolefokus

PFU-sak 081/01


SAMMENDRAG:

Bladet Skolefokus , som utgis Lærerforbundet, hadde i nummer 6/2001 ( 23. mars) en bredt anlagt reportasje over fem sider om Regnbuen skole i Lørenskog og den pedagogikken skolen benytter seg av. På førstesiden brakte bladet bilde av skolebarn og en lærer foran en skolebygning, med tittelen » ACE-skole hever seg over branntilsyn, helsesjef og utdanningsdepartement «.

«Bildeteksten» til forsiden sto på side 89 (nest siste side), og der het det:

«Forsiden: Her slippes elevene fra klasserommet rett ut på en sterkt trafikkert vei og parkeringsplass. Den veistubben vi her ser, er i tillegg startpunkt for politiet når det foretas utrykninger. Trygt nok med krysningsvakt, mener skolens ledelse. Men helsesjefen i Lørenskog nekter å godkjenne elevenes uteområder.»

Reportasjen, som startet på side 6, hadde tittelen » Kristen privatskole trosser KUF «, og ingressen var som følger:

«Bare to av seks lærere ved den kristne ACE‑skolen Regnbuen i Lørenskog utenfor Oslo har pedagogisk utdanning. Rektor Trygve Bekkesletten ser det som en fordel at lærere som skal undervise etter ACE‑programmet ikke har lærerutdanning.

Ifølge skolens inntaksreglement forbeholder skolens ledelse seg rett til å vurdere
om en elev skal tas inn.

Skolen holder til i lokaler som branntilsynet og helsesjefen nekter å godkjenne.

Rådmannen i Lørenskog foreslo å gi skolen en måneds frist til å rette opp manglene, men ble stoppet av ordfører Mette Korsrud (H).

Bekkesletten sier skolen ikke kan bruke tusenvis av kroner på å rette opp feil
når den ikke vet om den får bli i lokalene. Bekkesletten mener Ap og SV forfølger skolen fordi den er kristen.

KUF har bedt Statens utdanningskontorer avlegge ACE‑skolene et tilsynsbesøk for å se om de ulovlige ACE‑læremidlene fortsatt brukes i opplæringen. Rapport-fristen er 1. april.»

I tillegg til reportasjen brakte bladet i samme utgave en lederartikkel om skolen. Den hadde tittelen » Skole-Konge» med «ACE» på hånden » og var illustrert med et portrettbilde. I bildeteksten het det:

» En «konge på haugen» ? forkortelsen ACE staves som det engelske ordet for esset i kortstokken, ace. Her forstander Finn Henrik Friis Larsen som måtte finne seg noe annet å gjøre. Vips ble han både forstander, «skolesjef» og styreformann. Noen bedre? Slik er det når man kombinerer sirkuskongen Arnardos credo «all PR er god PR» med jesuittiske holdninger av typen «hensikten helliger midlet» .»

I lederartikkelen het det i første avsnitt:

«Se nøye på portrettet som ledsager denne artikkelen. Det viser en «konge på haugen», den reelle strateg bak Regnbuen kristne senter i Lørenskog, nabokommune til Oslo. Finn Henrik Friis Larsen heter mannen. Han er opphavsmannen til et karismatisk senter med bibelskole, forsamling og en grunnskole fra 1 ‑ 10 med ca. 30 elever. Det hele begynte for vel ti år siden. Friis Larsen ble ansatt som forstander ved Salem i Lørenskog. Han kom da direkte fra USA med amerikanske ideer i bagasjen. Det gikk bra en stund, men så fikk forsamlingen nok av Friis Larsens autoritære lederstil. Han var ikke lenger ønsket som forstander i menigheten og måtte finne på noe annet å gjøre. «Noe annet» ble Regnbuen kristne senter. Visjonene var det ikke noe i veien med, men dét var det temmelig sikkert ved måten å gjennomføre dem på.»

Og i andre avsnitt:

«Nå viser det seg at ACE‑pedagogikken har lidt skipbrudd flere steder. Trygve Bekkesletten (skolens rektor; sekr. merknad) stiller seg for eksempel relativt kritisk til denne pedagogikken i vår reportasje. Han får støtte fra Elihu Kristne Grunnskole i Levanger som fra høsten av ikke vil bruke ACE~lærebøkene i undervisningen. Hvorfor var det da så tvingende nødvendig å dispansere fra L97?»

Og i siste avsnitt:

«Her nytter det ikke å gjøre som den selvutnevnte skolesjefen Finn Henrik Friis Larsen: Smile fett og vennlig imøtekommende, mens man gjør som man vil.»

I nummer 7/2001 brakte Skolefokus et innlegg fra styrelederen ved Regnbuen skole, Finn Henrik Friis Larsen, som gikk i rette med bladets reportasje og lederartikkel. I den påfølgende utgaven, nummer 8/2001 , brakte bladet ytterligere en kommentarartikkel om saken, signert Skolefokus? redaktør.

KLAGEN:

Klager er Regnuenskole skole ved styrelederen, og klagen gjelder både lederartikkelen og reportasjen i nr. 7/2001.

Om bildeteksten i lederartikkelen skriver klageren:

«Dette er en negativ og sterkt usaklig karakteristikk av undertegnede, egnet kun til å sverte mitt rykte. Dette er et forsøk på å mistenkeliggjøre mine motiver. Her er det ikke faglig uenighet om en pedagogisk metode (ACE) som vektlegges. Man forsøker i stedet å skandalisere en person gjennom negative personkarakteristikker. Utsagnet er dessuten ledsaget av et foto der jeg står foran tegninger av noen kongekroner for på den måten a skape et morsomt poeng om at jeg er «kongen på haugen», som sitter med det avgjørende kort, selve esset».

Samtidig viser klageren til første setning i lederartikkelen, som også tar for seg «konge på haugen»-poenget. Dessuten viser klageren til siste setning i lederartikkelen, der det heter at han kan «Smile fett og vennlig imøtekommende, mens man gjør som man vil».

Klageren peker også på en faktisk feil i lederartikkelen mht. til en omtalt skole i Levanger, foruten at klageren mener rektor ved Regnbuen skole er feilsitert.

Når det gjelder reportasjen, mener klageren at teksten til forsidebildet er misvisende. Han skriver:

«Bildet viser ikke skolearealet. Det viser inngangspartiet til skolen. Der hvor fotografen står og tar bildet og videre bakover har vi et 2000 kvm stort lekeområde, riktignok asfaltert, men godt beskyttet fra all trafikk. Veien er ikke sterkt trafikkert og utrykningsbiler fra politiet kjører ikke i høy hastighet. Etter at politiets biler har passert vår inngang må de kjøre gjennom parkeringsplassen til Norges største kolonialforretning MAXI. Hvem tror at politiet kjører med stor hastighet der?»

Og videre om påstander i artikkelen, bl.a. i ingressen:

«Vi hever oss ikke over verken branntilsynet, helsesjef eller departement. Tvert imot har vi et godt samarbeid med alle offentlige instanser og gjennomfører alt de ber oss om. Helt nytt brannvarslingsanlegg er installert og andre krav er oppfylt. Helsesjefen har nylig vært på besøk og har innstilt over for kommunen at skolen gis dispensasjon fra å
skifte ut tepper og installere handikaptoalett. KUF har vi ikke noe uoppgjort med. Vi er godkjent etter paragraf 3a i friskoleloven som «et religiøst, etisk» skolealternativ og bruker L97 med det tilleggsmateriellet vi finner nødvendig. De få hefter som Likestillingsombudet og KUF har bedt oss om å fjerne, er borte for lenge siden. Hvorfor anklager da «Skolefokus» oss på den måten de gjør hvis de ikke har en helt spesiell hensikt med det?

Bekkesletten (rektor: sekr. anm.) har aldri sagt at det er en fordel å være lærer i vår skole uten lærerutdannelse. Det han har sagt er følgende: ?Det har vist seg både hos oss og andre skoler som bruker ACE systemet at de som ikke har fagutdannelse klarer denne pedagogikken lettere enn mange av de som er fagutdannet.? Det betyr ikke at vi ikke ønsker fagutdannede lærere, men egnethet er også viktig.»

Klageren mener Skolefokus har brutt med flere av punktene i Vær Varsom-plakaten og viser til 4.1, om saklighet og omtanke, 4.3, om å ikke fremheve personlige forhold når dette er saken uvedkommende, og 4.4, om å ikke la titler og ingresser gå lengre enn det er dekning for i stoffet.

TILSVARSRUNDEN:

Skolefokus? redaktør avviser klagen på alle punkter, og skriver bl.a. følgende:

«Selve reportasjen er et solid journalistisk produkt med dokumentasjon for å hevde at skolen under Friis Larsens overoppsyn bryter en rekke lover og bestemmelser som andre som driver skole i dette landet, må rette seg etter. Friis Larsen hevder at vår journalist ikke har referert han riktig når han hevder at rektor Bekkesletten er feilsitert. Vi kan føre vitner i tillegg til journalisten, på at Friis Larsen selv ikke var til stede under intervjuet og dermed vanskelig kan dokumentere hva rektor Bekkesletten vitterlig skal ha sagt. Når det gjelder lederkommentaren, viser jeg til en tidligere PFU‑sak der jeg fikk medhold i en klage fremmet av tidligere statsråd Gudmund Hernes. Hovedbegrunnelsen da var at i en lederartikkel står man noe friere enn ellers. Når det gjelder mine karakteristikker av Friis Larsen er de å betrakte som personkarakteristikker. Etter min mening er de likevel ikke ondsinnete eller noen form for overtramp i forhold til realitetene.»

Klageren skriver om den påklagede lederartikkelen:

«Etter vår oppfatning bør en lederartikkel være ennå mer presis og med mindre ?sleivspark? enn andre artikler da det er lederartikkelen som viser tidsskriftets virkelige ansikt og mening.»

Skolefokus har meddelt at bladet ikke har ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er den kristelige Regnbuen skole i Lørenskog ved dens styreformann. Han mener Lærerforbundets blad Skolefokus brøt med Vær Varsom-plakaten på flere punkter da det i en bredt anlagt reportasje og i en lederartikkel i samme utgave, omtalte skolens pedagogikk, dens forhold til flere myndigheter og kom med personlige og negative karakteristikker av styreformannen.

Skolefokus avviser at det forligger presseetiske brudd, og anfører at reportasjen er belagt med solid dokumentasjon på alle punkter. Med hensyn til personkarakteristikkene i lederartikkelen, viser bladet til at man på lederplass står friere enn i reportasjesammenheng, og påpeker at karakteristikkene ikke var ondsinnede.

Pressens Faglige Utvalg mener Skolefokus var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på skolen og dens virksomhet, inkludert forholdet til lokale og sentrale myndigheter.

Utvalget konstaterer at partene har en noe forskjellig vurdering av tidspunkter, alvorsgrad og status for ulike fakta i forhold til de enkelte myndigheter som har med skolen å gjøre. Utvalget anser imidlertid at bladet på en akseptabel måte, blant annet gjennom muntlig og skriftlig kildemateriale, har godtgjort sine påstander.

Når det gjelder de personlige karakteristikkene i lederartikkelen, ligger disse etter utvalgets mening innenfor hva en person i klagerens posisjon må tåle. Utvalget legger også til grunn at klageren senere har kommet til orde med tilsvar.

Skolefokus har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2001

Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth