Aldersund skole, ved rektor og øvrige lærere mot Helgelands Blad

PFU-sak 080/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et anonymt leserinnlegg publisert på debattsidene i Helgelands Blad. I innlegget, som gjaldt dårlig renhold ved en navngitt skole, kom avsender med en rekke beskyldinger mot rektor, lærere og renholder ved skolen. Innlegget var signert «Foreldre».

Klagerne er rektor, lærer og renholder ved skolen. De reagerer på at slike beskyldinger og påstander publiseres anonymt, og uten at opplysningene sjekkes. Videre anføres det at skolen ikke har fått mulighet til samtidig å imøtegå påstandene. Klager mener også at innlegget identifiserer enkeltpersoner, og at enkelte opplysninger er krenkende.

Helgelands Blad viser til kildevernet og retten til å ytre seg anonymt. Videre mener avisen at en slik ytring må kunne publiseres uten nødvendigvis å innhente samtidig kommentar. Det anføres stor takhøyde for meninger på debattsidene, og at avisen praktiserer at innlegg besvares fortløpende. Avisen anfører også at i et lite lokalsamfunn er det vanskelig å oppnå full anonymitet, men viser til at ingen er navngitt i innlegget.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke Helgelands Blads fulle rett til å publisere et anonymt leserinnlegg. Dette er innefor de rammer som Vær Varsom-plakaten gir. Samtidig, ved publisering av anonyme innlegg, påhviler det redaksjoner å utvise ekstra stor varsomhet. Utvalget minner generelt om Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som gjelder kildebruk og kontroll av opplysninger, hvor det blant annet heter: «Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder [..]»

Det påklagede tilfellet gjelder kraftige beskyldninger mot ansatte ved en navngitt skole. Angrepet er anonymt, og utvalget mener at spesielt rektor og renholder er indirekte identifisert. Etter utvalgets mening er en av påstandene som gjaldt renholder av en slik karakter at den med fordel kunne vært utelatt. Det er vanskelig for den angrepne å forholde seg til slike beskyldinger fra en anonym kilde, en kilde som slipper å stå ansvarlig for sine synspunkter i offentligheten.

Videre viser utvalget til punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger». Denne imøtegåelsesretten gjelder like mye på debattsidene som på nyhetsplass, og det er den eller de som beskyldingene er rettet mot som skal få anledning til å forsvare seg samtidig. Utvalget mener derfor at avisen her ikke har handlet i tråd med god presseskikk. I dette tilfellet mener utvalget at imøtegåelsesretten kunne vært innfridd hvis de angrepne samtidig hadde fått mulighet til å uttale seg på en annen plass i avisen.

Utvalget merker seg at Helgelands Blad har strukket seg langt i et forsøk på å oppnå minnelig ordning, og at klager raskt fikk et tilsvar publisert. Likevel finner utvalget det presseetiske overtrampet såpass grovt at dette ikke kan sies å veie opp for det opprinnelige bruddet
.

Helgelands Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein
Georg Apenes, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden