NN mot Tidens Krav

PFU-sak 080/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel om en mobbeepisode der en elev skal ha blitt alvorlig skadet. Moren har anmeldt saken til politiet og skolen undersøker nå hva som har skjedd.

Klager er faren til gutten som er blitt anmeldt. Han klager over at sønnen er blitt uthengt i lokalmiljøet, og mener at det den andre guttens mor hevder, ikke er korrekt.

Tidens Krav avviser klagen og mener det var riktig å omtale episoden fordi mobbing er et viktig samfunnsspørsmål.

Pressens Faglige Utvalg registrerer at det ikke er vist til konkrete punkter i Vær Varsom-plakaten i klagen, og har dermed basert vurderingen på de punktene som anses mest relevant for klagen.

Punkt 4.7 pålegger pressen å være varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifik
asjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Begge de omtalte guttene er anonymisert og det er bare omtale av skolen og alder som går i retning av identifisering. Det er utvalgets oppfatning at den påklagede omtalen kun identifiserer guttene for dem som uansett må antas å være kjent med forholdet.

Videre mener utvalget at Tidens Krav var i sin fulle rett til å omtale forholdene. Samtidig er mobbing i skolen et utfordrende tema å håndtere presseetisk, fordi det omhandler barn og fordi skolen som oftest har taushetsplikten å forholde seg til. I det påklagede tilfelle vil verken den anmeldte gutten eller skolen uttale seg. Utvalget har flere ganger tidligere uttalt at selv om den angrepne ikke vil benytte seg av imøtegåelsesretten, betyr ikke det at man kan skrive hva man vil. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å være kritisk i valg av kilder og å kontrollere at opplysningene som gis er korrekte. Selv om det tydelig fremgår av artikkelen at det er den ene partens syn som omtales, mener utvalget at avisa skulle tatt flere forbehold eller utelatt en del av detaljene, sett i lys av at artikkelen så ukritisk omtaler én parts versjon, og at omtalen dreier seg om barn.

Utvalget vil også vise til tidligere formaninger om å utvise stor forsiktighet i omtalen av anmeldelser, og spesielt må dette gjelde når anmeldelser omhandler barn.

Tidens Krav har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2011

Hilde Haugsgjerd,
Martin Riber Sparre, John Olav Egeland
Georg Apenes, Camilla Serck-Hansen, Henrik Syse