Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS) V/ advokat Hugo Storø mot NRK

PFU-sak 079/03


SAMMENDRAG:
NRK Nordland brakte torsdag 15. mai 2003 en tv-reportasje om generalforsamlingen i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS), som ble avholdt samme dag. I introduksjonen til innslaget fremgikk det at det var stor misnøye blant flere av eierne av hurtigruteselskapet, og at flere stemte blankt i voteringen om regnskapet skulle godkjennes og om revisoren skulle få fortsette. I selve nyhetsreportasjen ble en representant for Skagenfondene, OVDS, femte største eier, og en representant for Sparebanken Nord-Norge, et av selskapets øvrige aksjonærer, intervjuet. Reporteren sa i innslaget at Skagenfondene kom med sterk kritikk av ledelsen, men at flertallet av aksjonærene ikke ønsket endringer. Innslaget av-sluttes med at reporteren sier at regnskapet til OVDS ble vedtatt på møtet som varte i over fire timer. Utskrift av nyhetsreportasjen følger vedlagt.

KLAGEN:
Klageren , Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS) via advokat, mener innslaget inneholder faktiske feil og presseetiske overtramp. Vedrørende påstanden om faktiske feil, hevder klageren at NRK Nordland har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke, punkt 4.2, om å skille fakta og kommentar, og punkt 4.4, om dekning for overskrifter. Når det gjelder anførselen om presseetiske overtramp, trekker
klageren frem Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse, og punkt 4.15, om tilsvarsrett.

Klageren hevder at verken innholdet i reportasjen eller det som faktisk fant sted under generalforsamlingen, berettiger karakteristikken » stor misnøyde » og » uvanlig sterk kritikk «. Det vises til at innslaget kun trakk frem ett forhold, revisortjenesten, hvor eierne hadde ulike syn. Videre trekkes det frem at fullmektigen som representerte Skagenfondene på generalforsamlingen, ikke hadde noen innvendinger mot sakene som var oppe til behandling på møtet.

Vedrørende påstanden at » flere stemte blankt på om regnskapet skulle godkjennes og om revisoren skulle få fortsette «, avviser også klageren dette. Det understrekes at regnskapet ble enstemmig godkjent, og at 29,7% stemte mot at revisor skulle få fortsette. Ingen stemte blankt, hevder klageren, og legger ved protokoll fra generalforsamlingen for å underbygge dette.

Klageren anfører videre at » NRK Nordland ga ikke OVDS ASA muligheten til samtidig imøtegåelse til tross for at det var mer enn tilstrekkelig tid til å gjøre dette før sending kl. 2055. Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 1740. »

» Under enhver omstendighet burde NRK Nordland gitt OVDS ASA muligheten til å komme med sitt syn på faktabeskrivelsen dagen etter innslaget var sendt «, skriver klageren. Det vises til pressemelding fra Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA dagen etter møtet. Her påpekte hurtigruteselskapet det de påsto var faktafeil i innslaget. De tok i tillegg telefonisk kontakt med NRK Nordland samme dag. Redaksjonen » forholdt seg passiv til begge henvendelser «, understreker klageren.

TILSVARSRUNDEN:
NRK Nordland avviser klagen og understreker at OVDS er et stort selskap som alt over-veiende er finansiert og bygget opp ved hjelp av skattebetalernes penger. Det vises til at hurtigruteselskapet og ledelsen for tiden er under etterforskning av Økokrim, mistenkt for å ha tilegnet seg 100 millioner kroner på triksing med fergeregnskapene, og at saken derfor har » stor samfunnsmessig interesse «.

Redaksjonen bestrider de faktiske forhold som klageren beskriver. Vedrørende karakteristikkene » stor misnøye » og » uvanlig sterk kritikk «, legges ved stemmeinstruksen til styreleder Hienn i Skagenfondene. Her instrueres lederen til å stemme blankt når det gjelder generalforsamlingens agendapunkter om regnskapet, valg av bedriftsforsamling og godtgjørelse til bedriftsforsamlingen. NRK Nordland legger også ved dokumenter datert før møtet fra to av OVDS sine øvrige aksjonærer, Sparebanken Nord-Norge og Ola O.K. Giæver jr. Her kommer de med forslag om endrede vedtekter i selskapet. Redaksjonen vedlegger i tillegg dokumenter fra Giæver jr., datert etter møtet, der han viser misnøye med hvordan stemmegivningen fant sted på generalforsamlingen og ordlyden i OVDS sin pressemelding dagen etter møtet.

Når det gjelder påstanden om at » flere stemte blankt på om regnskapet skulle godkjennes og om revisoren skulle få fortsette «, skriver NRK Nordland: » NRK Nordland kjente til at
aksjonærene det refereres til skulle stemme blankt på generalforsamlingen. Dette fikk de ikke anledning til, da møteledelsen avviste skriftlig votering, og ba de som stemte MOT om å vise det med stemmetegn og de som stemte FOR om å holde seg i ro. Vi skulle ha brukt uttrykte «stemte mot» selskapets ledelse i stedet for «stemte blankt». Men vi ser ikke at saken dermed hadde blitt oppfattet på en annen måte av seerne. »

Vedrørende anførselen om at klageren ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse, mener NRK Nordland at OVDS-ledelsen gjorde seg utilgjengelig. » Umiddelbart etter general-forsamlingen ble styreleder Ole Fr. Hienn konfrontert med kritikken. Men han ønsket ikke å kommentere den med den begrunnelsen at han ikke var kjent med kritikken fra Skagenfondene. Til det er å bemerke at styreleder Hienn for lengst hadde nektet å motta fullmakt for å representere Skagenfondene, og at han følgelig var kjent med kritikken som lå i den stemmeforklaring som Skagenfondene ba ham framføre til general-forsamlingen. Videre ble styreleder Hienn dagen før generalforsamlingen bedt om å kommentere forslagene til skifte av revisor. Det ønsket han ikke, og viste til bedrifts-forsamlingens leder Odd G. Andreassen. NRK forsøkte gjentatte ganger å kontakte Andreassen på hans to mobiltelefoner, ved tekstmeldinger og beskjed på sentralbordet på rådhuset hvor han har kontor. »

Klageren opprettholder klagen, og bemerker at det synes som om NRK Nordland, i det alt vesentligste, bygger sitt tilsvar » på korrespondanse enkeltaksjonærer har utvekslet mot ulike adressater før og etter generalforsamlingen. Klagen derimot, retter seg inn mot det NRK Nordland formidler om selve generalforsamlingen og/eller gir uttrykk for har funnet sted på generalforsamlingen. » Klageren mener det er uinteressant hva NRK Nordland har fått av informasjon før og etter generalforsamlingen, all den tid det ikke presiseres at det er dette man bygger faktainformasjonen på.

Det hevdes fra klagerens side at det var full anledning til å stemme blankt. » Dette kunne man gjøre ved å signalisere at man ønsket å stemme blankt «, skriver klageren. Men ingen benyttet seg av denne muligheten. Klageren finner det uriktig når NRK Nordland uttaler at det å stemme blankt kan sidestilles med det å stemme i mot i forhold til hva seerne oppfatter. » Det er liten tvil om at en blank stemme helt klart gir uttrykk for større uro og konflikt enn en stemme i mot. Saklig uenighet kommer alltid til uttrykk i at et forslag vedtas eller ikke vedtas mot et antall stemmer. Avgivelse av blanke stemmer indikerer ofte misnøye og blir oppfattet slik av publikum «, understreker klageren.
Klageren trekker videre frem at NRK Nordland hadde en journalist til stede på general-forsamlingen, og således kjente til at det aldri ble fremsatt » uvanlig sterk kritikk » under selve møtet.

Vedrørende stemmeinstruksen til styreleder Hienn i Skagenfondene, anfører klageren at NRK Nordland i hovedsak har bygget sin reportasje på andre forhold enn det som faktisk fremkom under generalforsamlingen. Klageren skriver at » Skagenfondenes stemme-instruks ble i utgangspunktet gitt til styreleder for OVDS ? Ole Fr. Hienn. Hienn fant imidlertid dette unaturlig i og med sin posisjon i selskapet og hans oppfatning av de saker som var omhandlet. Fullmakten ble derfor videreformidlet til Sparebanken 1 Nord Norge v/Oddmund Åsen. [?] Åsen opptrådte ikke i henhold til gjeldende instruks idet
det ikke ble avgitt stemme på vegne av Skagenfondene i tråd med denne på general-forsamlingen. »

NRK Nordland kan ikke se at tilsvaret fra klageren endrer realitetene i saken, og avviser at redaksjonens første tilsvar var bygd på irrelevante opplysninger fordi det ble henvist til korrespondanse før og etter generalforsamlingen. » Tvert imot bygger denne dokumentasjonen opp under den informasjonen NRK satt med da saken ble laget «, mener redaksjonen.

» OVDS klager til PFU fordi selskapets ledelse ikke liker at aksjonærenes kritikk får offentlig oppmerksomhet «, hevder NRK Nordland. » Det er en realitet at det på general-forsamlingen var misnøye blant en stor del av aksjonærene. Dette kom til uttrykk fra talerstolen, i stemmegivning, og ytringer før og etter generalforsamlingen. Forsøk på å bortforklare dette slik OVDS nå gjør faller på sin egen urimelighet «, legger redaksjonen til.

NRK Nordland bekrefter at redaksjonen var klar over at den omtalte stemmeinstruksen fra Skagenfondene ble sendt til styreleder Hienn, men at den deretter ble gitt videre til Sparebanken Nord-Norge v/Oddmund Åsen. » NRK spurte Åsen etter general-forsamlingen om stemmeinstruksen ble brukt og registrert. Dette bekreftet han overfor vår reporter etter møtet. Men det ble på generalforsmalingen bedt om skriftlig avstemming, en anmodning som ble avvist av møteledelsen. Ved skriftlig avstemming ville de blanke stemmene på vegne av den 5. største eieren, Skagenfondene, bli registrert under opptellingen. [?] Møteledelsen ønsket en avstemming ved håndsopprekning ved at de som var enig forholdt seg rolig og de som stemte mot viste det ved å rekke opp hånden. Denne fremgangsmåten førte til at blanke stemmer ikke kunne registreres. »

Når det gjelder den omtalte pressemeldingen, skriver redaksjonen at det er en redaksjonell vurdering hvorvidt en pressemelding skal gjengis eller ikke. » I denne saken mener NRK at vi hadde gjengitt det som foregikk på generalforsamlingen, og at det derfor ikke var riktig å korrigere det. Vi registrerer at vår oppfatning ikke er den samme som OVDS?, men setter ikke likhetstegn mellom «feil» og «forskjellig oppfatning «.

Klageren har , etter avsluttet tilsvarsrunde, kommet med en tilleggsuttalelse når det gjelder spørsmålet om samtidig imøtegåelse. Her bekrefter Hienn at han ikke ønsket å kommentere enkelthetene i brevet fra Skagenfondene, men legger til: » Jeg sa meg imidlertid villig og kommenterte hvorfor jeg mente det ikke ville være riktig av meg å inneha den angjeldende fullmakt. Dessuten sa jeg meg villig til å kommentere det som hadde skjedd på generalforsamlingen hvor noen av punktene også var blant de som var tatt opp av Skagenfondene. Jeg fikk noen spørsmål om det, og besvarte disse. Også Oddmund Åsen fikk spørsmål om det som hadde skjedd på generalforsamlingen, og særlig spørsmål om valg av revisor, og han svarte på dette. [?] Jeg konstaterte i ettertid at det kun var Åsens synspunkter som ensidig ble referert [?]. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Klagen gjelder en nyhetsreportasje i NRK Nordland om generalforsamlingen i Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS). Av innslaget fremgikk det at det var stor misnøye blant flere av eierne av hurtigruteselskapet, og at flere stemte blankt på om regnskapet skulle godkjennes og om revisoren skulle få fortsette. Klageren, OVDS via advokat, mener innslaget inneholdt en rekke feilaktige opplysninger. Det trekkes blant annet frem at verken innholdet i reportasjen eller det som faktisk fant sted under møtet, berettiget karakteristikken «stor misnøye» og «uvanlig sterk kritikk». For det andre påstås det at redaksjonen har brutt presseetikkens krav om samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett.

NRK Nordland avviser klagen, og understreker at saken er av stor samfunnsmessig interesse. Redaksjonen mener innslaget innklages fordi selskapets ledelse ikke liker at aksjonærenes kritikk får offentlig oppmerksomhet, og viser til dokumentasjon som under-bygger misnøyen blant enkelte av aksjonærene. Det anføres videre at styrelederen i OVDS ble konfrontert med kritikken, men at OVDS-ledelsen selv gjorde seg utilgjengelig. Når det gjelder pressemeldingen OVDS sendte ut dagen etter innslaget, hevder NRK Nordland at så lenge redaksjonen mener å ha gjengitt det som foregikk på møtet, var det en redaksjonell vurdering hvorvidt denne meldingen skulle gjengis eller ikke.

Pressens Faglige Utvalg mener NRK Nordland var i sin fulle rett til å sette søkelys på saken, og mener den form og vinkling redaksjonen valgte oppfyller de presseetiske krav til saklighet.

Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse, registrerer utvalget her at påstand delvis står mot påstand. På grunnlag av det som er opplyst av partene finner imidlertid utvalget at NRK Nordland i tilstrekkelig grad har gitt OVDS-ledelsen mulighet til å kommentere saken. Utvalget kan for øvrig ikke se at NRK Nordland hadde noen presseetisk plikt til å referere den omtalte pressemeldingen fra OVDS.

Utvalget konstaterer at partene er uenige når det gjelder riktigheten av enkelte faktiske opplysninger i nyhetsreportasjen. Når det gjelder opplysningene om misnøye og kritikk finner utvalget at redaksjonen på en akseptabel måte har synliggjort sitt kildegrunnlag og foretatt tilstrekkelige undersøkelser for å underbygge de fremsatte påstander.

Angående opplysningen om at flere stemte blankt, konstaterer utvalget at denne var feil, idet ingen ble gitt anledning til slik stemmegivning. Utvalget finner imidlertid at denne uriktige opplysningen ikke endrer reportasjens hovedbudskap om mindretallets uenighet. I denne sammenheng konstaterer utvalget at det også klart framkom at flertallet av aksjonærene ikke ønsket noen endringer, og at regnskapet til OVDS ble vedtatt på generalforsamlingen. Utvalget kan derfor ikke se at redaksjonens gjengivelse totalt sett ga et misvisende bilde av saken.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK Nordland ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. september 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen