Bømlo bondekvinnelag, v. Merete Tvenning Mæland mot Bømlo-Nytt

PFU-sak 078/04


SAMMENDRAG:
Bømlo-nytt brakte 5. april 2004 en to-spaltet nyhetsartikkel med tittelen » Nitti bunadskledde bondekoner… » og med redaktør Stein-Erik Ovesens byline . Artikkelen refererte fra årsmøtet i Hordaland bygdekvinnelag som Bømlo bondekvinnelag hadde vært vertskap for.

Under mellomtittelen » Stor kulturmønstring » het det: at «denne årsfesten vart ei fantastisk flott kulturkveld der nesten alle dei nitti bondekvinnene frå heile Hordaland hadde kledd seg i sin finaste stas – bunadane sine.» Og under mellomtittelen » Stor takk til mange «:

» Merethe Tvenning Mæland vil også gjerne, på vegne av Bømlo bondekvinnelag, få bera fram ein takk til alle som stilte opp for dei i samband med Hordaland bygdekvinnelag sitt årsmøte forrige helg. Dei vil gjerne takka alle som har støtta med pengar, annonser, underhaldning, gode hotell-tenester, kyrkja for ei flott gudsteneste på sundagen – og, ikkje minst: stor takk til leiaren i Bømlo bondekvinnelag, Anne Petra Halleraker, for ei heiderleg innsats i forkant og under sjølve årsmøtet. »

KLAGEN:
Klager er Merethe Tvenning Mæland, som skriver:

«Den 29 mars 2004 skrev jeg et leserinnlegg til avisa Bømlo-nytt. Men leserinnlegget mitt kom aldri inn i avisa – i alle fall ikke slik jeg hadde tenkt det. Mandag den 5 april kom det et stykke i Bømlo-nytt om 90 bunadskledde bondekoner, skrevet av sjefsredaktøren selv, Stein-Ove Eriksen. Da jeg leste stykket viste det seg at det var mitt leserinnlegg som var skrevet om av sjefsredaktøren, slik han ville ha det. Han skriver om mitt leserinnlegg slik at deler av meningen med hele innlegget blir borte. Han fjerner all kritikk som jeg har skrevet om avisa.»

«Det er første gang i historien at Bømlo bondekvinnelag arrangerer årsmøte, hele eliten av kulturlivet på Bømlo stilte opp for oss denne kvelden – jeg reagerte sterkt på at Bømlo-nytt ikke var til stede. Og reagerte enda mer da det ikke står et ord i artikkelen redaktøren skriver at de faktisk ikke selv var til stede… «.

«En annen ting jeg i mitt leserinnlegg kritiserte var måten vi ble møtt på første gangen vi tok kontakt med Bømlo-nytt i forbindelse med årsmøtet. Da fikk vi beskjed om at de kun tok imot faks eller mail når vi skulle kontakte de for invitasjon til årsmøtet. Hørt på maken – man kan vel ikke forvente at alle mennesker i dette land har tilgang på mail eller faks.» I innlegget fant klageren det «virkelig trist og leit at Bømlo-nytt ikke ville prioritere oss bondekvinner på denne dagen og kvelden vår».

«Stein-Ove Eriksen skrev om mitt leserinnlegg slik at det kunne virke som om Bømlo-nytt faktisk hadde vært tilstede under den store årsmøtefesten vår. Og ikke nok med det – han har brukt mitt navn i den samme artikkelen. Det kan virke som at han har snakket med meg personlig i forbindelse med årsmøtet – noe han slett ikke har. Han ringte ikke på forhånd å spurte om det var greit at han brukte mitt navn. »

«Jeg føler meg veldig krenket av måten dette har blitt gjort på. Man kan vel ikke bare ta et leserinnlegg og skrive det om slik man selv ønsker om man er aldri så mye sjefsredaktør…? (…) Etter utallige forsøk fikk jeg endelig snakket med han på telefon – en meget opphisset samtale om jeg skal si det mildt. Han ønsket ikke å komme med en beklagelse til meg på at han har gjort noe feil, og mener at han står i sin fulle rett til å skrive om leserinnlegg slik han nå gjorde det. Kan dette stemme?».

TILSVARSRUNDEN:
Bømlo-nytt s redaktør beklager at det har tatt lang tid før han kunne avgi tilsvar, under henvisning til ryggproblemer og kiropraktorbesøk i Haugesund. Han viser også til sykdom og ferieavvikling i redaksjonen, slik at han har vært eneste redaksjonelle medarbeider «på dekk».

«Ellers, for så vidt litt pirkete, men likevel: I klagebrevet er eg konsekvent namngjeven som Stein-Ove Eriksen, medan eg vitterlig er døypt med namnet Stein-Erik Ovesen!».

Når det gjelder selve klagen, hevder redaktøren i sitt omfattende tilsvar at han ikke oppfattet brevet fra klageren som et leserinnlegg. Om brevet, som kom pr. mail, skriver redaktøren: «Eg hadde store problem med å få med meg innhaldet i denne mailen, då den var sendt i eit eller annan rart format. (…) Eg måtte bla og bla og bla nedover, før eg langt om lenge fann
ordlyden i mailen – på rundt side 202, og eg la av den grunn aldri merke til det som stod i subject-feltet i mailen.»

» Det er noko eg i dag beklagar sterkt, avdi eg då betre hadde forstått meininga med mailen og innhaldet i den. Litt av årsaka til at eg ikkje la merke til innhaldet i subject-feltet, var nok at det berre er det aller første som står i dette feltet som kjem fram i katalogen i mail-programmet på den Mac?en som eg nytta på det tidspunktet – og ordet ?leserinnlegg? står helt på slutten. »

Kopier av utskrifter følger vedlagt.

«Då eg hadde lese innhaldet i denne mailen, var eg litt i stuss på kva meininga eigentleg var; om det var eit klagebrev til meg, ein slags klage kombinert med eit slags referat frå fylkesårsmøtet sitt festsamkome, ei pressemelding, eller kva.»

Redaktøren vedgår at han «var så dum» at han «trudde at det var av Bondekvinnene si interesse at eg henta det som var av konkrete opplysningar i den nemnde mailen og laga ein sak.» «Eg synast det er beklageleg at Merethe Tvenning Mæland føler seg krenka av at eg freista laga ei positiv sak om noko frå det nemnde fylkesårsmøtet!»

Videre forklarer redaktøren avisens manglende selvstendige dekning av Hordaland bygdekvinnelags årsmøte med helt nødvendig annerledes prioritering den aktuelle helgen.

» Folk må sjøvsagt kunne få meina det dei vil om ein redaktør sine prioriteringar av kva tilskipingar ein har kapasitet til å dekka, men unnskuld meg – eg føler at det vert litt vel kraftig reaksjon at redaktøren si vurdering av kva det er kapasitet til å dekka eller ikkje vert ei PFU-sak .»

For øvrig omhandler avisens tilsvar kontakten med klageren i etterkant av den påklagede artikkelen og forut for klagen til PFU. Her inngår også misforståelser knyttet til klagerens kontakt med PFU-sekretariatet, noe sekretariatet underveis har oppklart.

Klageren understreker at hun aldri har hatt noe ønske om å overta jobben som redaktør av Bømlo-nytt. «Det jeg har klaget på er at redaktøren i Bømlo-nytt har tatt mitt leserinnlegg og skrevet dette om til sin artikkel i avisa. I tillegg har han brukt mitt navn i et ?intervju? med meg.»

Bømlo-nytt s redaktør har i sitt siste tilsvar intet nytt å tilføre saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder det forhold at Bømlo-nytts redaktør omgjorde et leserinnlegg til en redaksjonell artikkel, og utstyrte den med sitt eget navn. Innsenderen som innklager redaktørens handlemåte til PFU, påpeker at kritikk av avisen i hennes opprinnelige innlegg var fjernet i den redaksjonelle artikkelen. Klageren reagerer dessuten på at hennes navn i artikkelen er brukt på en måte som gir inntrykk av at hun er intervjuet.

Bømlo-nytts redaktør hevder at han ikke oppfattet den mottatte e-posten som et leserbrev, men mer som en pressemelding fra Bømlo bondekvinnelag. Han beklager derfor i etterkant sterkt det inntrufne. Redaktøren trodde imidlertid det ville være i bondekvinnenes interesse at han laget en redaksjonell artikkel basert på de konkrete opplysningene i den mottatte
e-posten.

Pressens Faglige Utvalg finner ikke grunnlag for å bestride at Bømlo-nytts redaktør handlet i beste mening da klagerens leserinnlegg ble omgjort til redaksjonelt stoff. Generelt vil utvalget likevel bemerke at pressen bør vise storsinn når det gjelder å viderebringe kritikk utenfra av redaksjonen selv. I det påklagede tilfellet mener utvalget at avisen med fordel kunne ha kontaktet klageren hvis det var tvil om formålet med e-posten hennes.

På den annen side kan ikke utvalget se at den redaksjonelle artikkelen framstår som annet enn positiv for klageren og bondekvinnene. Ut fra dette mener utvalget at også bruken av klagerens navn må kunne aksepteres.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Bømlo-nytt ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller