Stiftelsen Lucia v. nevropsykolog Knut Erik Aagaard mot Verdens Gang

PFU-sak 078/03


SAMMENDRAG:

Verdens Gang brakte tirsdag 15. april 2003 et oppslag på side 16 med tittel ”Blitz-kjøper rapportert for LOVBRUDD” Artikkelen hadde slik ingress:

”Mannen som byrådet i Oslo vil selge Blitz-huset til, psykiater Sharok Ezazi, er rapportert til politiet av bostyrer Per Omreng for brudd på regnskapsloven. ”

Senere i artikkelen:

”Sharok Ezazi slapp unna konkurskarantene etter at han var styreleder i et selskap som ble tvangsoppløst 21. august i fjor. Den iranskfødte psykiateren har tidligere møtt kritikk for forretningsvirksomhet han har drevet med kommunen innenfor psykiatriske omsorgstjenester. Likevel vil byråd Ann Kathrine Tornås (KrF) gjøre forretninger med Sharok Ezazi. – Det er rart Tornås ikke satte bremsene på når de fant ut at det var Ezazi som sto bak budet på Blitz-gården, sier bystyrerepresentant Erling Folkvord (RV). (…) – Dette er helt nye opplysninger. Vi har ingen tradisjoner for å foreta en nitidig gransking av aktører kommunen driver forretninger med, sier byrådssekretæren til Tornås, Daniel Siraj. (…) Psykiateren har vært opptatt av å være anonym før det foreligger en politisk godkjenning av hans kjøp av gården Pilestredet 28-30 i Oslo. Sharok Ezazi var styreleder i selskapet Restaurantinvestering AS, som ble tvangsoppløst 31. juli i fjor.

Selskapet drev en restaurant som ble solgt. I sin sluttinnberetning rettet bostyreren tungt skyts mot psykiaterens økonomiske handlemåte: ”Sharok Ezazi har utvist relativt graverende forhold ved ikke å fremlegge fullstendig dokumentasjon for hvordan salgssummen på 1, 3 millioner kroner for selskapets restaurant er betalt”. ”Det vises til betydelige brudd på regnskapsloven.” Under tvil konkluderte bostyreren, advokat Per Omreng, med at Sharok Ezazi ikke skulle bli ilagt konkurskarantene. Det som reddet psykiateren, var at han tidligere ikke hadde vært involvert i konkurser. Bostyreren underrettet i desember 2001 økonomiseksjonen i Oslo politidistrikt om mulige bounndragelser, hvitvasking og unnlatt regnskapsføring. Politiet henla saken 8. juli i fjor. Bostyreren påklaget avgjørelsen tre uker etter. – Jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar på klagen, sier bostyreren til VG.”

I en sidesak, med tittel ”- Jeg eier ingenting”, karakteriserer Ezazi bostyrerens innberetning som ”tullball” og er sitert med at han ”driter i bostyrer og det han skriver”.

Illustrasjoner: Større foto av Ezazi. Foto av Blitz-huset. Portretter av Tornås og Stein Lillevolden.

Fredag 25. april hadde VG et nytt oppslag om saken med tittel ”Rusversting passes av NARKODØMTE”. Ingress: ”I en loftsleilighet uten ferdigattest eller brukstillatelse bor en 15-årig barnevernsgutt. ” Videre i teksten: ”Han er dømt til ett års opphold hos Stiftelsen Lucia i Oslo. Leiligheten eies av Blitz-kjøper og psykiater Sharok Ezazi (35), som også leder stiftelsen. To av dem som er hyret inn av stiftelsen for å gi 15-åringen med rus- og voldsproblemer omsorg, er tatt i narkotikasaker.”

Mot slutten av artikkelen omtales den ene av de to miljøarbeiderne (26-åringen):

”Miljøarbeideren kjørte i desember i fjor 15-åringen til Lillestrøm hvor han skulle møte kjente. Mens 26-åringen dro tilbake til Oslo, havnet 15-åringen på fest og angivelig i klammeri med en MC-gjeng. Han hevdet at han måtte flykte fra stedet i en drosje – som han ikke hadde penger til å betale. Underveis i drosjen på vei mot barnevernsleiligheten i Oslo sentrum forsøkte 15-åringen å få tak i miljøarbeidere ved Stiftelsen Lucia – som skal ha døgnkontinuerlig vakthold på ham – uten å få kontakt i telefon. Ved 5-tiden om morgenen trakk den 15 år gamle gutten en pistol mot drosjesjåføren som hadde kjørt ham. Deretter stakk han fra stedet.”

I en undersak er Ezazi intervjuet om forholdene nevnt over. Han opplyser at han er ukjent både med at de to nevnte miljøarbeiderne er involvert i narkotikasaker og at leiligheten 15-åringen bor i, ikke er godkjent som bolig.

Illustrasjon: Stort foto av Ezazi.

Lørdag 26. april var tittelen ”Kan ikke hindre NARKOTATTE”. Ingress: ”Myndighetene har ingen mulighet til å avdekke om miljøarbeidere i barnevernet er involvert i narkotikaforbrytelser.”

Illustrasjon: Foto av Ezazi.

Onsdag 30. april var oppslaget ”FIKK 6,8 MILL. fra ”egen stiftelse”” med ingress: ”Styret i Stiftelsen Lucia skal ikke ha noen kunnskaper om psykiatri, og at den ledes av en bedrageridømt.” Videre:
”I to år betalte stiftelsen 6,8 millioner kroner til et selskap styrt av psykiater Sharok Ezazi. Den samme Sharok Ezazi er mannen som var med på å etablere stiftelsen og som i dag leder den. – Vi har ingen kommentarer siden VG bare er ute etter faenskap. Lykke til, skriver Sharok Ezazi i en SMS-melding da VG forsøker å få kommentarer fra stiftelsens leder. VG avslørte fredag at stiftelsen hyrer inn narko-tatte dørvakter til å passe en barnevernsklient. For dette betaler fylkesbarnevernet i Akershus 4,8 millioner kroner i året til stiftelsen.”

Senere i artikkelen heter det om styrelederen for Stiftelsen Lucia at han er en…

”kjent pakistanskfødt restauratør. (Han) ble i desember 2000 dømt til fem måneders betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri. (…) En del av straffen var at 37-åringen måtte være under tilsyn av Kriminalomsorg i frihet i ett år. Samtidig var han styreleder i stiftelsen som har millioner i inntekter fra det offentlige for å passe på ungdom med problemer.”

I en undersak over én spalte samme dag heter det (tittel) ”Får ikke svar”, og (ingress) ”Fylkesmannen har i fem måneder forsøkt å få svar fra styrelederen i stiftelsen Lucia på forespørsler om regnskapet for 2001.” I artikkelen opplyses det at styrelederen ikke har svart på brevene fordi han har vært sykmeldt i et år.

Illustrasjoner: Større sladdet foto av 15-åringen som truet en drosjesjåfør med pistol. Lite bilde av Ezazi.

Mandag 19. mai var oppslaget slik: ”Barnevernsbarn passes av voldsdømt KAMPEKSPERT”. Ingress: ”Stiftelsen Lucia bruker en voldsdømt ekspert på kampsport til å passe på en 17-åring med rus- og atferdsproblemer. Kampeksperten er dømt to ganger for flere tilfeller av uprovosert og grov vold.”

I en undersak forekommer denne kommentaren:

”- Dette er uholdbart! Vi har fått en situasjon der de private institusjonene nå tar seg av mange av de vanskeligste ungdommene, og veldig mange gjør en god jobb. Men samtidig er det noen der ute som skulle vært stengt for lenge siden, sier organisasjonssekretær Anders Mathisen i Landsforeningen for barnehjemsbarn.”

Illustrasjon: Større foto av Ezazi.

I et annet oppslag samme dag het det i tittelen: ”17-åring med døgnkontroll tatt av politiet SEKS GANGER”. Ingressen: ”De volds- og narkotikakriminelle miljøarbeiderne ved Stiftelsen Lucia har ansvar for døgnkontinuerlig overvåking av en 17-årig barneverns-klient. I løpet av ett år er 17-åringen blitt siktet for flere straffbare forhold.”

Illustrasjon: Sladdet bilde av den omtalte 17-åringen.

Tirsdag 20. mai var oppslaget slik: ”Lucia-leder SMUGLET OPIUM. Stadig flere kriminelle i stiftelsen.” Ingress: ”Stadig flere av medarbeiderne i barnevernstiftelsen Lucia viser seg å være kriminelt belastet.”

Videre i teksten:

”En av gunnleggerne av firmaet som har vært stiftelsens hovedleverandør av tjenester, er nylig dømt til to års betinget fengsel for opiumssmugling. Firmaet grunnla han sammen med stiftelsens leder, psykiater Sharok Ezazi (35) og dennes fraseparerte kone. En av stiftelsens støttekontakter har i tillegg tilstått i retten å ha deltatt i et væpnet ran av en bensinstasjon. Opiumssmugleren fungerer som teknisk ansvarlig i stiftelsen og er miljøarbeider for ungene som er plassert i barnevernstiltak.”

I artikkelen bringer VG en liste over til sammen seks ikke navngitte personer med tilknytning til stiftelsen, med ulik kriminell historie. Artikkelen er for øvrig illustrert med et foto av Sharok Ezazi med følgende bildetekst:

”Har ansatt kriminelle: Lucia-leder Sharok Ezazi håndplukker sine miljøarbeidere og støttekontakter som skal passe på barnevernsbarn. Mange av dem er og har vært involvert i narkotika- og voldsforbrytelser.”

I en undersak, med tittel ”Barneombudet er skeptisk”, heter det i ingressen:

”Barneombud Trond Waage er skeptisk til Stiftelsen Lucias valg av medarbeidere til å passe på vanskelige barnevernsbarn. (…) Om man da bare oppbevarer dem sammen med personer som bare kan handtere utagerende oppførsel, så er ikke det nok. (…) Vi har erfart at enkelte av barna blir for vanskelige for det offentlige, som da kjøper private løsninger. Det blir sånn «ute av syne, ute av sinn». Samfunnet er ikke tjent med slike løsninger i det hele tatt, det vil senere vise seg på kriminal-statistikken, sier barneombudet.»

Illustrasjon: Foto av Ezazi.

Søndag 25. mai brakte VG et helsides innlegg signert nevropsykolog Knut Erik Aagaard. Innlegget, med tittelen ”Sharok Ezazis TAPTE ÆRE” tar stiftelsen i forsvar og minner om Tore Tønnes skjebne. Forfatteren mener VGs omtale av stiftelsen og Ezazi er overspilt. Det opplyses for øvrig at forfatteren er faglig tilknyttet Lucia-stiftelsen.

Onsdag 4. juni heter det i en sidetopp: ”MÅ FJERNE kriminelle barnevernsansatte”. Ingressen: ” Fylkesbarnevernet krever at minst to personer som jobber for Stiftelsen Lucia, må fjernes fra barnevernstiltak» Videre: ”Fylkesbarnevernet mener deres kriminelle bakgrunn gjør dem uskikket til å jobbe med barn».

Illustrasjon: Lite foto av Ezazi.

Etter denne tid har Verdens Gang brakt flere artikler om Sharok Ezazi, hans nærings-virksomhet og Stiftelsen Lucia.

KLAGEN:

Klager er nevropsykolog Knut Erik Aagaard, som er konsultativt tilknyttet Stiftelsen Lucia. Han klager på vegne av stiftelsen og dens leder, psykiater dr. med. Sharok Ezazi.
(I sammendraget av klagen har sekretariatet nummerert klagepunktene, og denne nummereringen følges også videre i tilsvarsrunden.)

Innledningsvis skriver klageren:

”Stiftelsen Lucia fremstår i VG som en faglig uforsvarlig, profittorientert organisasjon ledet og bemannet av kriminelle. Begrunnelsen for VGs bredside er at tre av over 50 medarbeidere har oppgjorte straffesaker fra tiden før engasjementet i Lucia og én er under etterforskning i en ikke pådømt sak. Etter vår mening har VG på en rekke punkter med potensielt katastrofale konsekvenser brutt reglene for god presseskikk og anbefalingene i Vær Varsom plakaten.”

Etter en orientering om stiftelsen og dens leder, skriver klageren:

”VGs reportasjer kan i utgangspunktet vurderes fra to forskjellige synsvinkler. For det første som en rekke enkeltstående feilaktige eller tendensiøse opplysninger som isolert kan skade en organisasjon, dens leder, noen utsatte ungdommer og Fylkesbarnevernet i Akershus. For det annet som et journalistisk hele der kravet til kildekritikk, vern av personers, særlig unge personers integritet, rimelighet, balanse, format, dokumentasjon og etterrettelighet er fraveket, så vidt vi kan se, for å ramme. Reportasjene vrimler av feil og uetterretteligheter, men de fleste har det til felles at de systematisk setter stiftelsen Lucia i et uheldig lys. Det er ikke snakk om tilfeldige feilskjær, men systematisk fortegning av et helhetlig bilde. Her nevnes bare noen eksempler. Referansene er til Vær Varsom plakaten.

15.04.03
1. «Mannen som byrådet i Oslo vil selge Blitz huset til, psykiater Sharok Ezazi, er rapportert til politiet av bobestyrer Per Omreng for brudd på regnskapsloven. (…) Sharok Ezazi slapp unna konkurskarantene etter at han var styreleder i et selskap som ble tvangsoppløst 21. august i fjor.»

”Opplysningen er gal og tendensiøs. Det er helt alminnelig at selskaper går konkurs eller avvikles. Dette selskapet gikk ikke konkurs, det ble ikke tvangsoppløst og alle kreditorer fikk sine tilgodehavender dekket. Bobestyreren var ikke fornøyd, men politiet fant ikke grunn til å forfølge saken. Bryter mot VVp 3.2 – ukorrekt opplysning.”

25.04.03
2. «I en loftsleilighet uten ferdigattest eller brukstillatelse bor en 15 årig barnevernsgutt”.

”Opplysningen i denne ingressen er gal eller i beste fall tendensiøs. Midlertidig brukstillatelse foreligger. Formell ferdigattest avventer tiltak i andre leiligheter i samme gård, og gården skal ha en felles ferdigattest. Ingen bestrider at 15 åringens leilighet er «ferdig». Bryter mot VVp 3.2 – ukorrekt opplysning.”

3. «Miljøarbeideren kjørte i desember i fjor 15 åringen til Lillestrøm hvor han skulle møte kjente. Underveis i drosjen (tilbake til Oslo) (…) som han ikke hadde penger til å betale (…) forsøkte 15 åringen å få tak i miljøarbeidere ved Stiftelsen Lucia som skal ha døgn-kontinuerlig vakthold på ham uten å få kontakt i telefon.. Han hadde ikke nøkler og kom seg ikke inn i sin egen leilighet.»

”Opplysningene stemmer ikke. Saken refererer til den siste kriminalsaken gutten var involvert i, under en permisjon. Turen gikk til Jessheim, ikke til Lillestrøm. Gutten skulle besøke sin familie, ikke møte kjente. Denne utflukten var avtalt med miljøarbeiderne, og guttens mulighet til permisjon er avtalt med oppdragsgiver. Han skal ha døgnkontinuerlig vakthold når annet ikke er avtalt. Gutten skulle være hos sin familie til dagen etter, og miljøarbeideren var tilgjengelig hele den aktuelle natten. Gutten var ikke utstyrt med drosjepenger fordi det ikke var avtalt at han skulle ta drosje. Gutten kom hjem før avtalt tid etter den omtalte episoden, og ble arrestert før han fikk alarmert miljøarbeideren og stiftelsen. Han hadde mistet mobiltelefonen sin. Gutten har ikke nøkler til «sin egen leilighet». Han er under «døgnkontroll», og det er miljøarbeiderne som åpner og låser leiligheten.”

”I disse få setningene er opplysningene systematisk fortegnet. Den avtalte permisjonen beskrives som en glipp eller en forsømmelse, formålet om å besøke familien underslås, det antydes at han burde hatt drosjepenger, det antydes at miljøarbeider ikke var tilgjengelig og at gutten ved en feil ikke var utstyrt med nøkler. Det er denne systematiske feilinformasjonen som er så slående ved VGs reportasjer. Bryter mot VVp 3.2, 4.1, 4.6 og 4.8.”

30.04.03
4. «Fylkesmann får ikke svar». «Fylkesmannen han i fem måneder forsøkt å få svar fra styrelederen i stiftelsen Lucia på forespørsler om regnskaper fra 2001».

”Informasjonen er tendensiøs og skaper et inntrykk av regnskapsrot. Regnskapet for 2001 ble innsendt på vanlig måte. Det er helt kurant at Fylkesmannen etterspør ytterligere opplysninger om et regnskap. Opplysningene ble sendt og saken klarert med revisor. Fylkesmannen har ingen innvendinger, som krever ekstraordinær korrespondanse, mot regnskapet for 2001.”

5. ”Fikk 6,8 mill. fra «egen» stiftelse».

”Opplysningen er grovt misvisende. Pengene det er snakk om er lønn fra stiftelsen til mange medarbeidere i tett døgnoppfølging av flere klienter i to år. Dr. Ezazi har aldri tatt ut utbytte av stiftelsens driftstilskudd. Bryter mot VVp 3.2, 4.1 og 4.6.”

6. «Samtidig var han styreleder i stiftelsen som har millioner i inntekter fra det offentlige for å passe på ungdom med problemer»

”Opplysningen er grovt misvisende. Stiftelsen Lucia har ingen ”inntekter” og genererer ikke noe overskudd. Stiftelsen har utgifter til lønn, husleie, kontor, møbler etc, og driftstilskudd som dekker utgiftene. Det er ingen som ”tjener” noe på Stiftelsen Lucia. Bryter mot VVp 3.2.”

7. «VG avslørte fredag at stiftelsen hyrer inn narko tatte dørvakter til å passe en barnevernsklient. For dette betaler fylkesbarnevernet i Akershus 4,8 millioner kroner i året til stiftelsen».

”Opplysningen er grovt misvisende. Det aktuelle tiltaket har ca 10 medarbeidere. De er ikke «hyret inn» som «narkotatte dørvakter», men engasjert som dyktige og personlig egnede miljøarbeidere med og uten fagutdannelse. En av dem har vært involvert i to saker fra 1999 og 2001, en annen har en uavklaret sak vedrørende besittelse av narkotika. Både disse to og de øvrige medarbeiderne i tiltaket opplever beskrivelsen som krenkende. Ingen ville dessuten finne på å betale 4,8 millioner for to innhyrede narkotatte dørvakter. De to som har vært i kontakt med politiet gjør begge godt arbeid. Bryter mot VVp 3.2 og 4. 1.”

19.05.03
8.»Dette er uholdbart! Vi har fått en situasjon der de private institusjonene nå tar seg av mange av de vanskeligste ungdommene, og veldig mange gjør en god jobb. Men samtidig er det noen der ute som skulle vært stengt for lenge siden!, sier organisasjonssekretær Anders Mathisen i Landsforeningen for barnevernsbarn».

”Utsagnet står for Mathisens regning. Men det har i VG en klar adresse til stiftelsen Lucia, en organisasjon Mathisen overhodet ikke kjenner. Bryter mot VVp 3.2. – kildekritikk.”

9. «17 åring med døgnkontroll tatt av politiet 6 ganger». «De volds og narkotikakriminelle miljøarbeiderne ved Stiftelsen Lucia har ansvar for døgnkontinuerlig overvåkning av en 17 årig barnevernsklient.»

”Opplysningen er gal, misvisende og tendensiøs. Gutten er 15 år, ikke 17 år. Han har «døgnkontroll», men av og til permisjon etter avtale, i samsvar med retningslinjer nedlagt i ansvarsgruppemøter mellom oppdragsgiver og stiftelsen Lucia. Gutten var daglig stoffmisbruker og hadde ca 50 politisaker året før han kom til stiftelsen Lucia, 6 politisaker etter at han kom til stiftelsen Lucia, og ingen politisaker de siste 5 måneder. Han har nå vært rusfri i 5 måneder og har også sluttet å røyke tobakk. I VG ser det ut som en voksen kriminell har uforsvarlig tilsyn. (…) Dessuten kan tidligere straffedømte som har sonet sin straff ikke lenger omtales som kriminelle med mindre de fortsetter å begå lovbrudd. Det gjør ikke de omtalte miljøarbeiderne. Bryter mot VVp 3.2, 4.1,4.6 og 4.8.”

20,05,03
10. «Lucia leder smuglet opium. Stadig flere kriminelle i stiftelsen». «Stadig flere av medarbeiderne i Lucia viser seg å være kriminelt belastet» «Lucia leder Sharok Ezazi håndplukker sine miljøarbeidere og støttekontakter som skal passe på barnevernsbarn. Mange av dem er og har vært involvert i narkotika og voldsforbrytelser».

”Oppslaget er grovt injurierende overfor dr. Ezazi, som aldri er siktet, tiltalt eller dømt for noe. I en meget forvirrende tekst under overskriftene kan man, hvis man leser med lupe, i beste fall ane at det ikke er Sharok Ezazi som er dømt for opiumsmugling, men en eller kanskje flere av andre mulige kandidater som beskrives i artikkelen. (…) Hele teksten under den dramatiske overskriften viser seg å være ikke saker. Bildeteksten antyder at dr. Ezazi håndplukker medarbeidere fordi de er involvert i kriminalitet, hvilket er en insinuasjon. Bryter mot VVp 3.2, 4.1 og 4.4.”

20.05.03
11. «Barneombudet er skeptisk». «Barneombud Trond Waage er skeptisk til Stftelsen Lucias valg av medarbeidere til å passe på vanskelige barnevernsbarn .. Om man da bare oppbevarer dem sammen med personer som bare kan handtere utagerende oppførsel, så er ikke det nok.. Vi har erfart at enkelte av barna blir for vanskelige for det offentlige, som da kjøper private løsninger. Det blir sånn «ute av syne, ute av sinn». Samfunnet er ikke tjent med slike løsninger i det hele tatt, det vil senere vise seg på kriminalstatistikken, sier barneombudet.»

”Utsagnet står for barneombudets regning. Men det har i VGs oppslag en klar adresse til stiftelsen Lucia, en organisasjon barneombudet, så vidt vi vet, ikke har konkret kjennskap til. Våre medarbeidere er krenket over at en betydelig samfunnsaktør som barneombudet uttaler seg negativt om arbeidet deres, uten ‘a ha kjennskap til det. Bryter mot VVp 3.2 (kildekritikk) og 4. 1.”

04.06.03
12. ”MÅ FJERNE kriminelle barnevernsansatte”.”Fylkesbarnevernet krever at minst to personer .. må fjernes fra barnevernstiltak”. ”Fylkesbarnevernet mener deres kriminelle bakgrunn gjør dem uskikket til å jobbe med barn”.

”Opplysningen stemmer ikke. En, ikke to, medarbeidere er omplassert, ikke fordi han er kriminell, men fordi han er part i en verserende sak. Han er ikke dømt og vi venter heller ikke at han blir dømt. De øvrige 50 medarbeiderne i Lucia er ikke fjernet. I samme tekst feilsiteres Sharok Ezazi. Han har påpekt at tidligere straffedømte arbeider i mange offentlige barnevernsinstitusjoner, og spør seg hvorfor akkurat Lucia henges ut. Han har ikke disse opplysningene fra Fylket, som det hevdes i teksten, og det oppkonstrueres på nytt en fiktiv motsetning mellom Fylkesbarne-vernet og Lucia.. VG oppsummerer i denne teksten resultatet av en knusende kampanje mot Lucia. Resultatet må sies å være magert. Bryter mot VVp 3.2, 4.4.”

Til slutt i klagen bringes det klageren kaller ”(E)n samlet kritikk av VGs dekning av påståtte kritikkverdige forhold ved stiftelsen Lucia.”

”VG har brukt 7 (senere korrigert av klageren til 10,5) hele sider på stiftelsen Lucia og dens leder fra 15.04 04.06.03. Det er presentert i alt 11 bilder av stiftelsens leder, dr. Ezazi, hvorav 6 vignetter, 4 store bilder og 1 nesten helsides bilde. Det er også presentert store sladdede bilder av en ungdom under omsorg i stiftelsen sammen med detaljerte deler av hans kriminalhistorie. Også medarbeidere («de kriminelle») i stiftelsen er presentert ved store, sladdede bilder. Det er brukt paparazzi aktige metoder. Fotografer har beleiret 15 åringens
bolig, medarbeidere og deres slektninger og bekjente er oppringt til stadighet. Som en hjelpeverge sa: «Jeg har inntrykk av at journalisten bor i telefonrøret mitt. Bryter med VVp 3.9.”

”Vår klage tar utgangspunkt i «Vær Varsom plakaten» (VVp) punkt 1.4: Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Etter VGs reportasjer er Fylkesbarnevernet i Akershus i stor fare som effektiv barnevernsetat. Stiftelsen Lucia risikerer nedleggelse, hvilket har konsekvenser for ungdommer uten andre gode tilbud, og for medarbeiderne i stiftelsen, som kan bli stående uten arbeid.”

”Vi tror at VG har overtrådt følgende punkter i VVp: Punkt 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Bestemmelsen er overtrådt for minst 20 informasjoner, mange gjentatt flere ganger. De fleste eksemplene gjelder (systematisk) uriktige opplysninger, men negative utsagn fra Barneombudet og Landsforeningen for barnevernsbarn er gitt av folk som ikke kjenner stiftelsen gjennom annet enn VGs beskrivelse, og da har man ikke utøvet tilstrekkelig kildekritikk. Det samme gjelder opplysninger innhentet fra «tungt kriminelle miljøer». Holdbarheten av disse opplysningene er ikke kommentert.”

”Punkt 3.9: Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre. Det er ikke hensynsfullt å ligge på lur med kamera utenfor boligen til en avbildet barnevernsungdom. Ungdommene i Lucia har i varierende grad psykiatriske problemer, depresjon, sorg og savn. Det er ikke hensynsfullt å bombardere medarbeidere, verger, slektninger og advokater med telefonoppringninger.”

”Punkt 4.1: Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Bestemmelsen er overtrådt for minst 10 informasjoner, noen gjentatt flere ganger. Alle omtalene av rullebladet til den omtalte 15 åringen mangler omtanke. Han leser aviser og er sterkt opprørt over å bli hengt ut i avisene etter å ha fått sin dom i retten. Det er ingen saklig grunn for slik detaljert omtale for å få frem at «voldskriminelle passer voldelige barn». Betegnelser som «innhyrde narko tatte dørvakter» er verken saklige eller omtenksomme brukt om folk som har gjort opp for seg, og som av oppdragsgiver anses å gjøre en vanskelig jobb godt.”

”Punkt 4.4: Sørg for at overskrifter, ingresser og inn og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Bestemmelsen er overtrådt iallfall 3 ganger. Overskriften «6,8 mill. fra egen stiftelse» dokumenteres ikke i teksten. Ingressen «Styret .. skal ikke ha noen kunnskaper i psykiatri» antyder at styret burde hatt slik kunnskap, men det fremgår ikke av teksten at slik kunnskap er nødvendig. Snarere tvert i mot. Overskriften om at Lucia lederen smuglet opium mangler dekning i teksten.”

”Punkt 4.6: Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse. VG var oppmerksom på at Lucia gir tilbud til ungdommer med psykiatriske problemer og helt spesielt tragiske oppvekstopplevelser. Bestemmelsen er overtrådt i alle de unødvendige beskrivelsene av den avbildede 15 åringens meritter. VG burde også vært klar over at noen av våre ungdommer kunne tenkes å være suicidale. I en slik situasjon kunne slik medieomtale av et avbildet barn vært katastrofal.”

”Punkt 4.7: Vær varsom med bruk av navn og bilde eller andre identifikasjonstegn. Vis særlig
omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Den omtalte 15 åringen er presentert på to store bilder. Det er få ungdommer i Lucias omsorg, og mange av 15 åringens venner og bekjente fra skole og fritid gjenkjente ham straks.”

”Punkt 4.9: Når barn omtales, er det god presseetikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.. Barnets identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvistsaker, barnevernsaker eller rettssaker.”

”De samme forhold som utgjør brudd på 4.6 og 4.7 er også brudd på 4.8.”

”Dr. Ezazis profesjonelle og personlige renommé er ødelagt for alltid om VGs reportasjer får stå uimotsagt fra habilt hold. Det tilsvaret stiftelsen fikk inn 25.05.03 på VGs debattside er ikke tilstrekkelig, for stiftelsen er ugild.”

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang peker innledningsvis i sitt tilsvar på at avisens omtale av stiftelsen Lucia er forankret i Vær Varsom-plakatens bestemmelser om pressens samfunnsrolle. Avisen peker spesielt på punktene 1.4, om å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, og 1.5, om pressens oppgave i å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Avisen skriver videre at ”(E)n betydelig offentlig pengestrøm finner veien til stiftelsen Lucia og dens leverandører. De offentlige midlene er avsatt for å verne om en gruppe meget sterkt belastede personer på samfunnets skyggeside. VG har rettet et høyst berettiget kritisk søkelys mot deler av denne virksomheten.” Videre pekes det i tilsvaret på at avisen har ”vært omhyggelige med å gi stiftelsens representanter tilsvarsrett og anledning til å komme med utfyllende dokumentasjon og opplysninger ”, men at de opplysningene man har mottatt ”sjelden var konsistente og ofte motstridende eller unøyaktige”. Deretter går avisen gjennom klagepunktene:

1. ”Gjelder firmaet Restaurantinvestering AS. Advokat Per Omreng i firmaet Seim Haugen, Steenstrup & Co skriver i en foreløpig innberetning til Oslo Skifterett, datert 8. oktober 2001: «Sak NR 0 1 0 1 956 FTA: Restaurantinvestering AS, dets tvangsoppløsningsbo.» Sharok Ezazi har selv signert på dette dokumentet samme dato. I sluttinnberetningen til Oslo Skifterett datert 31. juli 2002 gjentas begrepet «tvangsoppløsningsbo». I begge dokumenter vises det til at Restaurantinvestering AS ble tatt under behandling som «tvangs-oppløsningsbo» ved Oslo Skifteretts kjennelse av 21.09.01, avsagt kl. 1200. Altså ble selskapet tvangsoppløst.(…) Alle VG’s opplysninger 15. april d.å. er altså korrekte.”

2. ”Gjelder loftsleilighet uten ferdigattest. Vi vil her vise til VG’s artikkel 3. spalte, 3. avsnitt hvor førstekonsulent Trine Thoen ved kundesenteret i Plan og bygningsetaten siteres slik: «Det foreligger ingen ferdigattest eller brukstillatelse for leiligheten». Såfremt Sharok Ezazi mener at han har midlertidig brukstillatelse bør han fremlegge denne for kommunen.”

3. ”Gjelder 15 åringens utflukt. Det er korrekt, som klager påpeker, at turen gikk til Jessheim, ikke Lillestrøm, slik VG skriver. Her har vi gjort oss skyldig i en unøyaktighet. På den annen side ligger Jessheim enda lengre unna guttens bopel enn Lillestrøm, noe som gjør episoden mer alvorlig. VG valgte helt bevisst å skrive at han skulle besøke «kjente» i stedet for ”familie» for at han ikke skulle identifiseres i lokalmiljøet. Gutten har selv forklart til politiet at formålet med turen var å «besøke broren og en annen kompis». (…) Etter klammeriet på Jessheim og i drosjen tilbake til Oslo forklarer gutten at han fikk låne mobiltelefonen til drosjesjåføren fordi han skulle få tak i miljøarbeideren Yasmin. Han hadde sin egen telefon med seg, men sim kortet var borte så han husket ikke miljøarbeiderens nummer. Han hadde derfor ringt til broren sin og fått nummeret til en kollega av Yasmin. Det var ingen som svarte hos denne kollegaen så han fikk kun lagt igjen en melding. Han fikk ikke tak i noen som kunne hjelpe ham i det hele tatt. Miljøarbeider Yasmin representerte stiftelsen Lucia da gutten ble avhørt av politiet. Drosjesjåføren har forklart at gutten snakket i telefonen hele veien fra Jessheim til Oslo. Han ringte flere samtaler, også til opplysningen 1881. Han visste ikke adressen til de personer han spurte etter, så han fikk ikke tak i noen nummer. Han ble sluppet inn i leiligheten til noen naboer. Bortsett fra den feilaktige henvisningen til Lillestrøm, er alle VG’s opplysninger korrekte.”

4. ”Gjelder «Fylkesmann får ikke svar». Vi vil her vise til at VG’s artikkel 30. april d.å. refererer fylkesmannens synspunkter, basert på intervju med underdirektør Anders Evjen. Både stiftelsen Lucias styreleder og stiftelsens advokat er bedt om en redegjørelse, uten å kunne gi noe svar. VG kan ikke klandres for at klageren på dette tidspunkt legger til grunn en annen versjon enn Fylkesmannen.”

5. ”Gjelder «Fikk 6,8 millioner». VG’s opplysninger er også her korrekte. Stiftelsen betalte 6,8 millioner kroner til selskapet Sentrum Helse hvor Sharok Ezazi selv er styreleder. Selskapet var eid av hans ektefelle og eldre bror. Sharok Ezazi ble gitt full anledning til å forklare sammenhengen, men ville ikke gjøre det. Dette fremgår for øvrig av teksten. VG har ikke skrevet at han har tatt utbytte av stiftelsens driftstilskudd slik det antydes i klagen. Medarbeiderne som det vises til i klagen, utfører sitt arbeide for stiftelsen Lucia, ikke for Sentrum Helse. I regnskapet for 2002 går det fram at medarbeiderne hever sin lønn fra stiftelsen Lucia, ikke fra PRO (som har overtatt for det avviklede Sentrum Helse).”

6. ”Gjelder begrepet ”inntekter». Begrepet er langt fra misvisende; når det offentlige betaler for pass av unge med problemer er dette stiftelsens ”inntekter”. Sharok Ezazi hevder alltid at stiftelsen Lucia ikke skal generere noe overskudd. Som VG har vist i reportasjene, er det organisert slik at alle involverte har sine egne firmaer som leverer regning for oppdrag til stiftelsen. Inntektene kommer til den enkeltes personlige firma fra stiftelsen Lucia.”

7. ”Gjelder «narko tatte dørvakter». VG’s opplysninger er 100 prosent korrekte: Stiftelsen har hyret inn narko tatte dørvakter for å passe på den omtalte gutten. Fylkesbarnevernet i Akershus betaler 4,8 millioner kroner i året til stiftelsen for denne gutten.”

8. ”Gjelder ytringer fra Anders Mathisen. (Han) er som organisasjonssekretær i Lands-foreningen for barnevernsbarn, en primærkilde for å forklare hvordan barneverntjenesten burde fungere. Han har dessuten full ytringsfrihet, og det er vanskelig å forstå at klageren har absolutte forutsetninger for å uttale seg om Mathisens kunnskaper om Lucia stiftelsen. For øvrig minner vi om at stiftelsens representanter hele tiden har hatt full tilsvarsrett til avisens reportasjer.”

9. ”Gjelder guttens alder. I den siste dommen mot Lucia klienten slås det uttrykkelig fast at han er 17 år gammel. Av rettsboken for Sand Tingrett, av 5. mars 2003, fremgår at det har vært mye tull med å fastsette fødselsåret hans. Retten viser også til at barnevernet skal fortsette å betale for gutten til han fyller 18 år. Slik sett har stiftelsen Lucia en interesse i at han er så ung som mulig. Samtidig har guttens advokat anket dommen, fordi de vil at gutten skal ha vært under kriminell lavalder da han knivstakk en person på et gatekjøkken i Grimstad. I rettsboken, side 8, slår tingretten imidlertid fast at gutten er 17 år gammel. Derfor har VG omtalt gutten med denne alderen. At han har vært rusfri i fem måneder, slik klageren hevder, stemmer heller ikke med VG’s upubliserte opplysninger.”

10. ”Gjelder «Lucia leder smuglet opium». Allerede i setning to i reportasjen presiserer VG at det ikke er Sharok Ezazi som er dømt. (…) Når det gjelder opplysningen om at Ezazi og stiftelsen «håndplukker» sine medarbeidere henviser vi til Luciastiftelsens eget reklamemateriell, som også omtaler dette.”

11. ”Gjelder «Barneombudet er skeptisk». Også her må vi påpeke at klageren neppe kan ha full oversikt over hvilke forutsetninger Barneombudet har for å uttale seg. Barneombudet er en faginstans og helt legitim kilde i en sak om barnevern. Vi viser videre til ytringsfriheten og tilsvarsretten.”

12. ”Gjelder «Må fjerne kriminelle». I VG’s reportasje opplyser direktør Berit Kristiansen i fylkesbarnevernet Lucias oppdragsgiver at man krever at minst to personer blir fjernet fra barnevernstiltaket. At stiftelsen ikke retter seg etter dette og kun har omplassert en medarbeider, kan ikke VG lastes for. Vi går ut fra at stiftelsen for den enes vedkommende vil avvente eventuell dom i saken, men det er et faktum at de faktiske forholdene er erkjent og at politiet opprettholder siktelsen i saken. (…) Ezazi har for øvrig ikke gjort noen henvendelse til VG for å påpeke feil i artikkelen, eller be om rettelser.”

VG anfører for øvrig at ”bruken av kriminelle personer i barnevernet er et spørsmål av stor offentlig interesse, og at det samme gjelder bruken av offentlige midler til dette formål, og at det må være ”i full overensstemmelse med pressens samfunnsrolle å rette et kritisk søkelys mot omsorgen for vanskeligstilte barn og ungdom med store adferdsproblemer.”

”Vedr. «Samlet kritikk»
Etter VGs vurdering er klagerens anførsler under dette punkt ”helt uberrettiget. VG har f. eks. ikke identifisert 17 åringen (15 åringen etter stiftelsens oppfatning). Vi har presentert et sladdet fotografi for at han skal forbli anonym. Vi har heller ikke offentliggjort adressen hvor gutten bor. Stiftelsens medarbeidere er heller ikke, slik klageren påstår, presentert med store sladdede bilder. Det er ikke benyttet paparazziaktige metoder, hvor VG har beleiret 17åringen bolig.”

Klageren har i sitt tilsvar vedlagt en rapport utarbeidet av Fylkesbarnevernet i Akershus der stiftelsen Lucia ”kommer godt ut”. Rapporten er datert 7. juli 2003. Klageren går så gjennom de enkelte klagepunktene:

1. ”Brudd på regnskapsloven. Vi opprettholder klagen. Det skapes et feilaktig inntrykk av at Sharok Ezazi er kriminell. ”

2. ””Bor i loftsleilighet uten ferdigattest”. Klagen opprettholdes. Det skapes et feilaktig inntrykk av useriøs drift og at gutten bor ulovlig. Ingen oppdragsgiver eller tilsyns-myndighet er misfornøyd med boligens standard eller formelle dokumentasjon.”

3. ”Utflukt til Lillestrøm”. VGs oppklaring i tilsvaret er overveiende korrekt. Det er derimot ikke fremstillingen i avisen, som er systematisk fortegnet i Lucias disfavør. Denne systematiske desinformasjonen dokumenteres i vår klage, og kommenteres ikke ytterligere her. VG omgår vår klage ved å repetere enkelte informasjoner som isolert sett er korrekte, men irrelevante.”

4. ””Fylkesmannen får ikke svar.” VGs oppslag skaper inntrykk av rot i Lucias regnskapsførsel og rapportering. Dette stemmer ikke. Ingen er misfornøyd med det omtalte regnskapet. Ingen bestrider at VGs opplysninger er «korrekte». Problemet er at de er tendensiøse og irrelevante.”

5. ””Fikk 6,8 millioner fra «egen» stiftelse.” VGs tilsvar besvarer ikke vårt ankepunkt. Det skapes helt klart et inntrykk av at Lucia lederen stikker 6,8 millioner i egen lomme. Pengene er i all hovedsak honorar til miljøarbeidere som utfører arbeid til kr 200 eller kr 150 pr. time. Det resterende er administrasjon, husleie etc. Det skapes et inntrykk av at Sharok Ezazi tilvender seg offentlige barnevernsmillioner. Klagen opprettholdes. Lucia er for øvrig ikke Sharok Ezazis «egen» stiftelse. Den har ingen eier.”

6. ””Millioner i inntekter.” VGs tilsvar bærer på dette punktet preg av ordkløveri. Oppslaget i avisen må leses slik at noen urettmessig tilvender seg millioner. En diskusjon av nyansene i begreper som inntekter, driftstilskudd, driftsmidler, utbytte etc er på siden av saken. Saken er at Lucia ikke genererer noe overskudd og ikke har noen penger som kommer andre enn klientene til gode. ”

7. ””Innhyrde narkotatte dørvakter.” Våre medarbeidere er ikke innhyrde narkotatte dørvakter. Uttrykket er nedsettende og gir nærmest inntrykk av at Lucia ansetter medarbeidere på nattlige barrunder. Det er dessuten diskriminerende. Det å være dørvakt er like respektabelt som å være renovasjonsarbeider eller journalist.”

8. ”Ytringer fra Anders Mathisen. Klagen opprettholdes med den argumentasjon som foreligger i klageskrivet. Til orientering opplyses at Anders Mathisen, organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn, i etterhånd har gjort seg kjent med Lucias arbeid og med beklagelse gitt uttrykk for at hans uttalelser ble misbrukt av VG.”

9. ”Guttens alder («17 åring med døgnkontroll tatt av politiet seks ganger»).
VGs tilsvar beskylder Lucia for bevisst å tukle med guttens alder av egeninteresse, nemlig å få penger for ham så lenge som mulig, Samtidig vil «de» (stiftelsen Lucia?) at han skal ha vært under kriminell lavalder da han begikk en alvorlig forbrytelse. Stiftelsen Lucia tar på det skarpeste avstand fra slike insinuasjoner. De er totalt udokumenterte, injurierende og uberettigede, men vi vil av hensyn til smidig saksgang ikke føye dem til ankepunktene i klagen til PFU. (…) VGs tilsvar besvarer ellers ikke vår klage. Oppslaget tyder på at en ansvarlig voksen voldskriminell rusbruker har uforsvarlig tilsyn av voldskriminelle rusbefengte miljøarbeidere. Denne klienten, som altså er 15 år, har hatt en svært god og svært uventet utvikling etter at han kom i omsorg i Lucia. Det skulle man ikke tro når man leser VG. ”

10. ””Lucia leder smuglet opium. VGs reportasje 20.05.03 er meget forvirrende, hvilket er beskrevet inngående i vår klage. Det er på denne helsiden meget vanskelig ‘a finne ut hvem som er hvem og har gjort hva. Sharok Ezazi presenteres imidlertid som «Lucia lederen» under et stort foto, og overskriften slår fast at «Lucia leder smuglet opium». ”

11. ””Barneombudet skeptisk». VG har ikke i sitt tilsvar besvart vårt ankepunkt eller
gjendrevet vårt argument, og klagen opprettholdes. PFU oppfordres til å sammenligne
Barneombudets formuleringer med formulinger brukt om Lucia i granskningsrapporten.
Barneombudet har uttalt seg på grunnlag av VGs opplysninger.”

12. ””Må fjerne kriminelle». På bakgrunn av VGs reportasjer igangsatte Lucia straks
en gjennomgang, kontroll og forbedring av internrutiner. Vi foretok også på eget initiativ en
omdisponering i bemanningen. En ansatt, som ikke er dømt for noe, er overført til annet arbeid i påvente av rettsavgjørelse i en verserende sak. En annen medarbeider ble overført fra døgnvakt til dagvakt, men er nå tilbake i døgnvakt, med Fylkesbarnevernets og vergens velsignelse.”

”Samlet kritikk. Bildebruk og identifisering. I sitt tilsvar hevder VG at avisen ikke har identifisert «I7 åringen”. For at han «skulle forbli anonym», har avisen presentert et sladdet bilde av ham. Vi bemerker bare at gutten ville forblitt enda mer anonym om avisen hadde unnlatt å presentere et sladdet bilde av ham. Han ble selvfølgelig gjenkjent av alle som kjenner ham, det vil si av alle som på godt og vondt betyr noe for ham, og han reagerte meget sterkt på bildet.(…) VG hevder i sitt tilsvar ikke å ha presentert store sladdede bilder av våre medarbeidere. To av våre medarbeidere er imidlertid presentert og sladdet, henholdsvis 30.04.03 og 19.05.03. De ble også gjenkjent av medarbeidere.”

”VGs reportasjer rammer alle sider ved Lucias virksomhet. VG gjør i sitt tilsvar ikke noe forsøk, engang, på å tilbakevise vår påstand om at alle sider ved stiftelsen Lucia og dens leders samlede integritet systematisk er blitt svertet gjennom denne reportasjeserien, til svært stor skade for mange parter.”

Verdens Gang peker i sitt siste tilsvar på en rekke faktafeil i klagerens tilsvar. I punktene under er det først sitert fra klageren og deretter kommer avisens kommentarer .

Klageren: «Til orientering opplyses at heller ikke Sharok Ezazi var med på å grunnlegge stiftelsen Lucia»

VG: ”I den såkalte NOSYKO rapporten som ble laget for Oslo kommune i 2000 heter det: «Sommeren 1998 besluttet Dr. Sharok Ezazi sammen med venner å etablere et privatdrevet bolig og tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser. ( … ) Først ble aksjeselskapet Sentrum Psykiatri AS etablert til dette formålet, men etter kun noen måneder ble det besluttet å organisere arbeidet gjennom en stiftelse.» Ifølge rapporten satt fem personer i stiftelsens styre med Jahangir Nawaz som styreleder. «Iflg. Dr. Ezazi er Nawaz og de øvrige medlemmene av styret ikke involvert i driften på noen måte, og opplyses å ha begrensede eller ingen kunnskaper om denne». Fire av de fem sitter fortsatt i styret i dag.”

Klageren: ”På grunn av det inntrykk som er skapt, har Fylkesbarnevernet i Akershus gjennomført en meget grundig gransking av stiftelsen Lucia.”

VG: ”Den aktuelle rapporten ble laget av konsulent Per Jostein Matre og er referert over en hel side i VG. I denne sammenheng vil vi påpeke det Matre selv skriver i sin rapport: » På grunn av kort tidsfrist og sakens karakter ble det avklart at de to viktigste tiltakene å se nærmere på var de som drives i henholdsvis Huitfeldts gate (Oslo) og i Hoemanns vei (Bærum/Sandvika)» «Avgrensningene i mandatet dreier seg om at foreliggende arbeid er en tidsavgrenset gjennomgang av Lucia stiftelsens faglige arbeid, daglige praksis og organisasjonens måte å håndtere faglige utfordringer på.», skriver Matre nederst på side 6 i rapporten.”

Klageren: ”Granskingen avdekker ingen kritikkverdige forhold i stiftelsen Lucia.”

VG: ”Her vil vi først påpeke at en rekke forhold ved stiftelsen Lucia ikke ble vurdert av Matre, som han selv poengterer: «Rapporten omhandler ikke økonomiske sider ved Lucia stiftelsen, for eksempel om tiltakene svarer til prisen som betales. Vurderingene og konklusjonene som gis i rapporten er heller ikke knyttet til akseptabilitet når det gjelder stiftelsens økonomi, økonomistyring, internkontroll og kvalitetssikring av drift», skriver Matre nederst på side 6. i sin rapport.”

Klageren: ”Det faktum at få medarbeidere i en stor stab tidligere og ukjent for oss, har hatt saker oppe til dom berettiger ikke den oppmerksomhet VG har viet oss.”

VG: ”VGs undersøkelser har avdekket at fire av de ti som har jobbet med å gi en 17 år gammel barnevernsklient et bedre liv har vært siktet eller dømt for narkotika /voldskriminalitet de siste tre år. VG har gjentatte ganger bedt om å få en oversikt over samtlige som jobber for stiftelsen Lucia. Dette er konsekvent blitt avvist av Sharok Ezazi.”

Klageren: ”Vi i Lucia kan også komme i skade for å gi feilaktige opplysninger, og vi benytter anledningen til å gi VG rett i at Sharok Ezazi faktisk har vært siktet en gang, på grunnlag av beskyldninger, rett nok i en sak som ikke er omtalt i VG. Siktelsen ble raskt etterforsket og henlagt, henleggelsen ble raskt påklaget gjennom flere instanser, og henleggelsen ble til slutt stadfestet av Riksadvokaten.”

VG: ”Ezazi ble siktet for forsøk på mordbrann og trusler. Denne saken omtalte VG på trykk 27. desember 2000. Ezazi ble siktet og begjært pågrepet 18. august 2000. Politiet etterforsket straffesaken i ett år før de henla saken mot han på grunn av manglende bevis.”

Klageren: ”Man sitter etter å ha lest VG igjen med inntrykket av at Ezazi har brutt regnskapsloven og egentlig skulle ha hatt konkurskarantene, hvilket altså ikke stemmer. (…) Og det påståtte lovbruddet ble altså henlagt av politiet.”

VG: ”Ezazi ble anmeldt av bostyreren i boet etter tvangsoppløsningen for bounndragelser, hvitvasking og unnlatt regnskapsføring. Denne saken er ikke henlagt av Oslo politiet. VG viser for øvrig til at bostyreren, advokat Per Omreng, konkluderte under tvil med at Sharok Ezazi ikke skulle bli ilagt konkurskarantene. Det som reddet psykiateren, var at han tidligere ikke hadde vært involvert i konkurser, går det frem av sluttinnberetningen til Oslo skifterett. I den samme sluttinnberetningen slår bostyrer fast at kreditorene ikke fikk pengene sine. Det var anmeldt 17 fordringer i boet på til sammen 824.134,77 kroner”

Avisen går så over til å kommentere noen av de nummererte klagepunktene:

4. ””Fylkesmannen får ikke svar.” ”VGs oppslag skaper inntrykk av rot i Lucias regnskapsførsel og rapportering. Dette stemmer ikke. Ingen er misfornøyd med det omtalte regnskapet.”

”Fylkesmannen har det siste året hatt en korrespondanse med Stiftelsen Lucia/Sharok Ezazi. Fylkesmannen vil den nærmeste tiden foreta en bred gjennomgang av stiftelsen, og vurdere hva de vil gjøre videre. I tillegg jobber Kommunerevisjonen nå med å ettergå utbetalinger fra Oslo kommune til Stiftelsen Lucia.”

5. ”Fikk 6.8 millioner kroner fra «egen stiftelse””

”Det fremgår av regnskapet til stiftelsen Lucia for 2002 at stiftelsen utbetalte 4.194 millioner kroner til selvstendige næringsdrivende som utfører pleietjenester. Selskapet Pleie Rehabilitering og Omsorg AS (PRO AS), som Ezazi eier 100 prosent, fakturerte stiftelsen for 9.275 millioner kroner. Dette beløpet skal dekke omsorgstjenester, husleie og andre utlegg». Det sondres med andre ord mellom utlegg fra stiftelsen til medarbeidere som er selvstendig næringsdrivende og Ezazis selskap. Ezazi har en rekke ganger slått fast at det er ingen ansatte i stiftelsen Lucia. I PRO er det kun en person ansatt på deltid, og selskapet hadde i fjor 77.455 kroner i lønnskostnader. Ifølge regnskapet utbetalte PRO 8.675 millioner kroner til selvstendige næringsdrivende. Hvilke utbetalinger dette er, er ikke nevnt i regnskapet.”

7. ”Innhyrede narkotatte dørvakter»

”Agaard/Ezazi hevder at «To av de ti engasjerte i det aktuelle tiltaket har tidligere dom eller ikke pådømt sak under etterforskning». Dette stemmer ikke. VGs undersøkelser viser at fire av de ti som har jobbet med å gi en 17 år gammel barnevernsklient et bedre liv har vært siktet eller dømt for narkotika /voldskriminalitet de siste tre år.”

8. Ytringer fra Anders Mathisen

”I kommentaren skriver Aagaard og Ezazi: «Til orientering opplyses at Anders Mathisen, organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn, i etterhånd har gjort seg kjent med Lucias arbeid og med beklagelse gitt uttrykk for at hans uttalelser ble misbrukt av VG.»
Organisasjonssekretær Anders Mathisen opplyser til VG at det er uriktig at han «med beklagelse har gitt uttrykk for at hans uttalelser ble misbrukt av VG. Jeg uttalte meg på generelt grunnlag til VG, og er sitert på generelt grunnlag. Jeg står ved det jeg sa til VG. Det er feil sagt at uttalelsen ble misbrukt.”

9. Guttens alder

”For det første er ikke Fylkesnemnda for sosiale saker en instans som fastsetter en persons alder. I brevet skriver Ezazi/Aagaard at «Den dommen VG refererer, falt i en rettssak som ikke hadde guttens alder som tema. Domspapirene endrer ikke guttens alder uansett hvilken alder retten la til grunn for sin slutning.»

”Dommen fra Sand tingrett var en straffesak mot barnevernsklienten. Under rettssaken hevdet forsvareren at klienten var under den strafferettslige alder. Derfor ble nettopp alderen et sentralt tema for retten. I dommen drøfter retten dette spørsmålet inngående, og konkluderer med at gutten utvilsomt er født i 1985. Det vil si at han fyller 18 år dette året.”

10. ”Lucia leder smuglet opium»

”Den 43 år gamle mannen dette er tale om er Ezazis bror, som for øvrig har fremsatt alvorlige trusler mot VGs reportere i forbindelse med arbeidet med saken. Disse truslene er anmeldt til Oslo politiet, og er under etterforskning.”

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en serie artikler i Verdens Gang om virksomheten til barnevernstiftelsen Lucia og dens leder Sharok Ezazi. Klageren er en nevropsykolog tilknyttet virksomheten, på vegne av stiftelsen og lederen. Klageren mener VG gjennom sin omtale har påført virksomheten skade ved å bringe påstander om kritikkverdige forhold ved stiftelsen som gjør at den fremstår som faglig uforsvarlig, profittorientert, og ledet og bemannet av kriminelle. Klageren mener VG systematisk har brakt feil og uetterretteligheter som setter stiftelsen i et uheldig lys.

Verdens Gang avviser klagen og viser til at en betydelig offentlig pengestrøm finner veien til stiftelsen og dens leverandører. Avisen viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Dessuten peker avisen på at pressen har som oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep fra myndigheter og institusjoner.

Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på en virksomhet som den stiftelsen Lucia er engasjert i. Dette må også gjelde de personer som arbeider i virksomheten og i særlig grad de som leder og eier den. Spørsmålet blir om VG i sin omfattende og det som kan oppfattes som kampanjepregede omtale av stiftelsen og lederen, har brakt opplysninger som er av en slik karakter, og på en slik måte, at det innebærer brudd på de presseetiske normer.

Utvalget mener at VG på en tilfredsstillende måte har dokumentert sine påstander og finner heller ikke grunnlag for å kunne si at avisen har brakt uetterretteligheter eller feil av betydning. Avisen har også gitt klageren muligheter til å imøtegå påstandene, både samtidig og som tilsvar i etterkant. Det at omtalen kan oppfattes som en kampanje, kan etter utvalgets mening ikke innebære noe pressetisk overtramp.

Utvalget vil imidlertid peke på en av de innklagede artiklene, der det i tittelen over en hel side het at ”Lucia-leder smuglet opium”. Direkte koplet til tittelen var et større bilde av stiftelsens leder. Slik utvalget ser det gir oppslaget et åpenbart feilaktig inntrykk av at det var denne lederen som var opiumssmugler. Utvalget viser her til punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten, der det heter: ”Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.”

På dette punkt har Verdens Gang opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 23. september 2003

Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen