Advokat Ingrid V. Høyte pva. klient mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 076/14


SAMMENDRAG:

 Akershus Amtstidende (Amta) publiserte mandag 27. januar 2014 en artikkel med tittelen «Stolper til stor bekymring». Artikkelen i sin helhet:

 

«Lise Rønbecks planer om å bygge hus i Furuveien 1 i Drøbak har versert i noen år. Naboene er tydeligvis i høyspenn, men kan roe seg ned etter det ble klart at to stolper på eiendommen kan stå der så lenge det trengs byggestrøm.

 Så å si alle naboene til Furuveien 1 har sendt brev til Frogn kommune der det uttrykkes stor bekymring knyttet til stolper satt opp på eiendommen. Stolpene er grundig dokumdenter med flere bilder. Saksbehandler Lilian Olsson skrev et brev til Lise Rønbeck og ba om tilbakemelding vedrørende oppsetting av stolpene.

Byggestrøm

Denne har hun fått, og i et brev Rønbeck og naboene Grethe og Weydal og Morten Hansen, Roger og Ros-Mari Keiseraas, Svein Arne Børresen og Gaute og Sigrid Østmark heter det at stolpene er satt opp i forbindelse med ny strømtilførsel til Furuveien 1 i forbindelse med til- og ombyggingen på eiendommen.

Olsson minner naboene om at oppføring av stolper for strømtilførsel til bolig ikke er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Stolpene er godkjent av Hafslund Nett, og vil bli fjernet så snart byggearbeidene er ferdig, presiserer Olsson.»

 

 

KLAGEN:

 Klagere er de omtalte naboene, via advokat. Klagen har bakgrunn i en tidligere klagesak til Pressens Faglige Utvalg, fra de samme klagerne mot samme medium. Også den saken dreide seg om samme utbyggingssak – Furuveien 1. Klagernes advokat skriver:

 

«Undertegnede bistår flere av naboene tilbyggeprosjektet Furuveien 1 i Drøbak, som lokalavisen Akershus Amtstidende har dekket utførlig i flere år. Naboene har siden sakens opprinnelse vært svært misfornøyde med avisens dekning som ifølge naboenes oppfatning er klart ensidig og i favør av utbygger, Lise Rønbeck.

 

Misnøyen med avisens dekning var på et tidspunkt så stor at det ble sendt en klage til PFU datert 30. august 2012 som vedlegges til PFUs orientering som en del av sakens bakgrunnshistorie. Klagen førte til at partene kom i en dialog om avisens historiske dekning av saken, samt kom til en enighet om avisens videre dekning av saken slik at lignende kritikkverdige forhold ikke skulle skje i fremtiden. (…) Avtalen førte til at klagen til PFU fra 2012 (sak 248/12; sekr. anm.) ble trukket.»

 

Klager har vedlagt en avtale som ble inngått i forbindelse med den minnelige løsningen fra 2012. Der heter det:

 

 

  1. Ethvert sitat i saken skal forelegges vedkommende for sitatsjekk før den kommer på trykk i Amta.

 

  1. Enhver artikkel og omtale av saken skal forelegges klagerne v/Grete Weydahl til uttalelse før det kommer på trykk med den hensikt at klagerne får anledning til å påpeke og korrigere evt. faktafeil i artikkelen/omtalen.

 

  1. Amta vil etter beste evne søke å dekke byggesaken i Furuveien 1 gjennom en mest mulig objektiv fremstilling, slik at alle sider av saken kommer til uttykk.

 

  1. Grete Weydahl er naboenes kontaktperson overfor Amta.

 

  1. Klagerne trekker klage av 7. juni d.å. til Pressens Faglige Utvalg.»

 

Avtalen, datert 19.06.2012, var undertegnet av en av Amtas redaktører og den omtalte kontaktpersonen blant naboene.

 Materialet fra klagesaken fra 2012 er vedlagt som bakgrunnsmateriale.

Klagen gjelder nå artikkelen som er gjengitt over, med tittelen «Stolper til stor bekymring». Klagerne, ved deres advokat, mener Amta har opptrådt i strid med avtalen fra juni 2012 fordi avisen ikke tok kontakt for å innhente samtidig imøtegåelse, slik avtalen tilsier at avisen har forpliktet seg til.

Det vises videre i klagen til at den korte artikkelen inneholder to faktafeil, nemlig at det ikke dreier seg om to stolper, men seks, samt at det ikke er korrekt at Hafslund Nett har avtale om strømtilførsel til stolpene. Det anføres at visen ikke har vært villig til å korrigere feilopplysningene egen artikkel. Klager har innhentet en uttalelse fra Hafslund Nett der det opplyses at firmaet er ukjent med stolpene. Klagerne sendte Amta en dementi-artikkel med opplysning om at om den ble publisert kunne klagen bli trukket. Avisen har ikke vært villig til å publisere dementiet.

Klager anfører at den påklagede artikkelen stiller naboene i et «svært dårlig lys når Amta omtaler den som i «høyspenn»» I klagen omtales dette som «uthenging». Det vises i klagen til punktene 4.3, hensyn til egenart, og identitet, privatliv osv, otg punkt 4.13, om retting og eventuelt beklagelse av feilaktige opplysninger.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Kontakt mellom partene har ikke løst saken i minnelighet.

 

TILSVARSRUNDEN:

 Akershus Amtstidende innser at avisen har brutt avtalen fra juni 2012 om at naboene skulle få lese alt avisen skrev om Furuveien 1. «Vi mente å huske at naboene skulle ha sitatsjekk i alle saker, men avtalen gjaldt altså alt som ble skrevet. Etter vårt skjønn er dette et privatrettslig tilfelle, som ikke har noe med det som er skrevet å gjøre.»

Avisen ser også at opplysningen om at Hafslund Nett har godkjent stolpene var feil. Avisen oppgir kommunen som kilde for feilopplysningen.

 

Klageren kan ikke se at Amtas tilsvar inneholder nye opplysninger av betydning for saken. Fra advokatens side fremmes det krav om at avisen skal dekke påløpte saksomkostninger i forbindelse med klagen til PFU.

 

Sekretariatet besvarte dette med å vise til følgende formulering i brevet til advokaten i forbindelse med at klagesaken ble igangsatt 19. mars 2014: «I tillegg nevner vi at «fellende» uttalelser ikke innebærer at berørte redaksjoner i etterkant kan avkreves dekning av saksomkostninger.» Sekretariatet opplyste videre at dette er forhold som må avgjøres utenfor PFU-ordningen.

 

Akershus Amtstidende har ikke hatt ytterligere kommentarer.

 

 

 PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

 Klagen gjelder en artikkel i Akershus Amtstidende (Amta) om en pågående utbyggingssak i Drøbak. Konkret handler den påklagede artikkelen om to eller flere stolper som er satt opp på eiendommen og som flere navngitte naboer reagerer på. Avisen har omtalt byggesaken i flere år og i en rekke artikler. Naboene klaget avisen inn for Pressens Faglige Utvalg også i 2012, men klagen ble da trukket etter at det ble inngått en avtale om at naboene skulle få lese og kommentere alle artikler om saken før publisering.

Naboene klager nå, via advokat, over at avtalen fra 2012 nå er brutt, i og med at det aldri ble gitt en slik imøtegåelsesmulighet i forbindelse med den påklagede artikkelen. Videre klages det over at avisen ikke var villig til å publisere et dementi angående den feilaktige opplysningen om at stolpene var godkjent av Hafslund Nett. Klagerne opplever seg også satt i dårlig lys og uthengt av avisen.

Akershus Amtstidende innser at den har brutt avtalen om at naboene/klagerne skulle få mulighet til å kommentere alle artikler om utbyggingssaken. Videre innser avisen at opplysningen om at Hafslund Nett hadde godkjent de omtalte midlertidige stolpene var feil.

 

Pressens Faglige Utvalg registrerer at Akershus Amtstidende mener at en avtale inngått mellom redaksjonen og mulige framtidige kilder med hensyn til imøtegåelsesrett ikke er omfattet av presseetikken. Utvalget er uenig i dette og vil, på generelt grunnlag, advare mot å inngå avtaler som på et senere tidspunkt kan legge begrensninger i den frie journalistikken. En slik avtale kan i seg selv innebære et brudd på de presseetiske normene. Det viser her til punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten. Punktet maner til vern om redaksjonens og den enkelte redaksjonelle medarbeiders integritet og troverdighet med hensyn til å opptre fritt og uavhengig i det journalistiske arbeidet.

I det foreliggende tilfellet mener utvalget at avisen har pålagt seg selv en plikt til å konsultere klagerne før publisering av alle artikler som gjelder den konkrete utbyggingssaken, også når det i omtalen ikke er forhold som utløser en åpenbar rett til samtidig imøtegåelse. Etter utvalgets mening fremsettes det ikke påstander i den påklagede artikkelen som gir klagerne en slik imøtegåelsesrett. Heller ikke en feilaktig opplysning om at de omtalte stolpene var godkjent av Hafslund Nett krevde imøtegåelse, men feilopplysningen burde etter utvalgets mening vært korrigert av avisen da redaksjonen ble gjort kjent med den.

I Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 heter det at redaksjonen plikter å klargjøre premissene overfor kilder og kontakter. I det foreliggende tilfellet er det et uomtvistelig og avtalefestet premiss at Amta har forpliktet seg til å kontakte klagerne. Når så ikke skjedde, har avisen opptrådt i strid med dette punktet, selv om den påklagede artikkelen i seg selv ikke inneholder presseetiske overtramp.

 

Akershus Amtstidende har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 24. mars 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Ellen Ophaug,Eva Sannum, Amal Aden