Ketil Fjerdingen mot Dagsnytt, NRK

PFU-sak 076/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder ett innslag i NRK Dagsrevyen, tre innslag i Dagsnytt og én nettartikkel på NRK.no som alle omhandlet den såkalte Entra-saken og uenighetene i styret i forbindelse med ansettelsen av Rune Olsø som ny administrerende direktør. I alle innslagene (og i nettartikkelen) omtales forholdet mellom styremedlemmet Ketil Fjerdingen og Rune Olsø. Det påstås nære bindinger og tett samarbeid i Trondheim, og at Fjerdingen tre ganger skal ha forsøkt å få Olsø ansatt som direktør i selskapet. I en kommentar pekes det på Fjerdingen som inhabil, og på at alt tyder på at Olsø ble tilsatt ulovlig.

Klager er Ketil Fjerdingen. Han mener NRK har publisert svært grove beskyldninger mot ham, og at beskyldingene fremstår som faktabaserte uten at det finnes grunnlag i fakta/dokumentasjon. Klager viser også til at han i forkant av publiseringene hadde informert NRK skriftlig om at anklagene var feil, og reagerer derfor på at ingen av hans skriftlige imøtegåelser ble tatt med i innslagene (eller i artikkelen). Det vises også til at flere av beskyldningene var nye. Videre finner klager innslagene usaklige da det kun er den ene partens syn som formidles. Klager mener dessuten at NRK ikke har gjort klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er NRKs egne meninger. Spesielt gjelder dette Dagsrevyens innslag.

NRK avviser klagen. Det anføres at alle opplysningene i innslagene er korrekte. NRK viser til anonyme kilder, til e-poster fra klager selv, og til at opplysningene senere har blitt bekreftet offentlig. Videre mener NRK at den samtidige imøtegåelsesretten ikke ble utløst, fordi innslagene ikke inneholdt sterke beskyldinger, men dreide seg om faktaopplysninger. Det vises til at klager hadde svart på spørsmål knyttet til faktaopplysningene i forkant av publisering. Videre vises det til flere forsøk på å få klager til å stille til intervju, noe han avviste. Når det gjelder kommentaren i etterkant av innslaget i Dagsrevyen, mener NRK at formen her er friere og rammene for meningsytringer videre, og at omtalen gjaldt forhold som klager tidligere hadde kommentert. Slik NRK ser det, utløste heller ikke kommentaren noen imøtegåelsesrett, og kanalen mener dette søkelyset er noe klager må tåle. Det avvises ellers at innslagene er usaklige. NRK mener det tydelig fremgår hva som er fakta og hva som er kommentar.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at NRK var i sin fulle rett til å drive undersøkende journalistikk på ansettelsen av Olsø som ny toppsjef i Entra, og til å rette et kritisk søkelys på relasjonen mellom Fjerdingen og Olsø. Dette er en del av pressens samfunnsrolle, og et fokus klager som styremedlem må tåle. Videre vil utvalget minne om at mediene er i sin fulle rett til også å avdekke uformelle prosesser, det som skjer utenfor formelle fora og skriftlige vedtak. Når man driver denne formen for journalistikk, er man ofte avhengig av tips og opplysninger fra anonyme kilder, og det vises her til pressens kildevern.

Samtidig, ved bruk av opplysninger fra anonyme kilder, påhviler det mediene et særskilt aktsomhetskrav, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder […]». Videre, i en løpende nyhetsdekningen av et sakskompleks, er det som oftest vanskelig å fastslå med sikkerhet hva som faktisk har skjedd. Det blir derfor ekstra viktig å ta de nødvendig forbehold og sikre den eller de som blir angrepet, rett til samtidig imøtegåelse, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Utvalget har også tidligere uttalt at mediene ikke må la dramaturgi og virkemiddelbruk gå ut over etterretteligheten. Det vises generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Utvalget mener imidlertid at publiseringene er tilstrekkelig saklige, og at det tydelig fremgår hva som er fakta og hva som er kommentar.

Når det er sagt, mener utvalget at NRK i det påklagede tilfellet har begått to presseetiske feil som ofte henger sammen. Det dreier seg om Vær Varsom- plakatens punkt 3.2 (kildebruk og kontroll av opplysninger) og punkt 4.14 (samtidig imøtegåelsesrett). Når klagers innvendinger og kommentarer ikke blir formidlet, fremstår publiseringene som svært ubalanserte. Utvalget mener det rettes sterke faktiske beskyldinger mot klager i alle innslagene, og minner NRK om at retten til imøtegåelse gjelder selv om redaksjonen mener den har dekning for de faktiske forhold. Slik utvalget ser det, er det ikke tvil om at det etterlatte inntrykk i alle de påklagede publiseringene er at klager har gjort noe klanderverdig. At dette får stå uimotsagt, er ikke god presseskikk. Klager hadde ved flere anledninger gitt NRK sine oppfatninger om saksforholdene per e-post. Det vises ellers til at tidligere uttalelser ikke opphever kravet til samtidighet. Utvalget merker seg også at det fremsettes nye beskyldinger som NRK ikke har konfrontert klager med.

Utvalget konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder de faktiske forhold, men ut fra den informasjonen NRK hadde på publiseringstidspunktet, mener utvalget at NRK skulle tatt flere forbehold og opptrådt mindre konstaterende, spesielt ettersom kildegrunnlaget ikke ble synliggjort for publikum. Fordi det skapes et inntrykk av påstander som ubestridte fakta, rammer kommentarinnslaget ekstra hardt.

NRK har brutt god presseskikk.

Fredrikstad 28. mai 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Henrik Syse, Georg Apenes

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:
I DAGSREVYEN:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk da Dagsrevyen i oktober i fjor satte fokus på relasjonen mellom daværende styremedlem i Entra, Ketil Fjerdingen, og Entras daværende administrerende direktør Rune Olsø. Utvalget understreker at NRK var i sin fulle rette til å rette et kritisk søkelys på relasjonen mellom Fjerdingen og Olsø, men utvalget mener innslagene fremstår svært ubalanserte fordi Fjerdingens innvendinger og kommentarer ikke ble formidlet samtidig. Det vises til at Fjerdingen ved flere anledninger hadde gitt NRK sine oppfatninger om saksforholdene. Ut fra den informasjonen NRK hadde på publiseringstidspunktet, mener utvalget at NRK skulle tatt flere forbehold og opptrådt mindre konstaterende, spesielt ettersom kildegrunnlaget ikke ble synliggjort for publikum. Utvalget mener det skapes et inntrykk av påstander som ubestridte fakta. At dette får stå uimotsagt, er ikke god presseskikk.»

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:
I DAGSNYTT:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk da Dagsnytt i oktober i fjor satte fokus på relasjonen mellom daværende styremedlem i Entra, Ketil Fjerdingen, og Entras daværende administrerende direktør Rune Olsø. Utvalget understreker at NRK var i sin fulle rette til å rette et kritisk søkelys på relasjonen mellom Fjerdingen og Olsø, men utvalget mener innslagene fremstår svært ubalanserte fordi Fjerdingens innvendinger og kommentarer ikke ble formidlet samtidig. Det vises til at Fjerdingen ved flere anledninger hadde gitt NRK sine oppfatninger om saksforholdene. Ut fra den informasjonen NRK hadde på publiseringstidspunktet, mener utvalget at NRK skulle tatt flere forbehold og opptrådt mindre konstaterende, spesielt ettersom kildegrunnlaget ikke ble synliggjort for publikum. Utvalget mener det skapes et inntrykk av påstander som ubestridte fakta. At dette får stå uimotsagt, er ikke god presseskikk.»