NN mot TV 2

PFU-sak 076/01


SAMMENDRAG:

TV 2-nyhetene hadde 16. mars 2001 en reportasje som ble presentert med plakaten « Kritikk mot kapteinen » og av programlederen slik: « Kapteinen på ?Green Ålesund? handlet klanderverdig da skipet forliste. Det kommer frem i ny rapport. » Selve innslagets intro lød:

« Kapteinen på ?Green Ålesund? handlet klanderverdig da skipet forliste utenfor Haugesund 15. desember. Det er én av konklusjonene i rapporten som Sjøfarts-inspektøren i Kristiansand nå vil oversende til Haugesund politikammer. »

Innslaget var bildelagt med opptak fra havaristedet og redningsaksjonen. Og reporteren fortsatte:

« Kapteinen på ?Green Ålesund? og Nomadic Shipping har hele tiden stått på at de gjorde alt som kunne gjøres for å redde skipet da det fikk motortrøbbel utenfor Haugesund i desember i fjor. Men i rapporten Sjøfartsinspektøren i Kristiansand skal sende til Haugesund politikammer, pekes det på flere områder hvor kapteinen ikke har gjort det han kunne for å berge båten. Erfarne sjøfolk som fulgte sjøforklaringen, er ikke overrasket over rapporten TV 2 har fått kjennskap til. »

En av dem som fulgte sjøforklaringen, skipsfører Rolf Larsen, intervjues:

« – Nei, det var mitt inntrykk da jeg satt og hørte på sjøforklaringen også. Det var mye som jeg da ikke riktig forsto. I første omgang at han ikke gjorde et forsøk på å berge båten. »

Reporteren fortsatte:

« Etterforskningen viser nemlig at ?Green Ålesund? allerede sto på skjæret da det ble sendt ut Mayday-signal. Kapteinen hevdet i sjøforklaringen at dette ble gjort nærmere en time tidligere. I tillegg går det frem at nærmere 50 meter av ankerkjettingen ikke er brukt. Kapteinen ba heller ikke båter som passerte om assistanse.

Da ?Green Ålesund? forliste, steg kursen på Nomadic-aksjer med 22 prosent. Forsikringen på skipet var nemlig flere millioner kroner høyere enn markedsverdien. Millioner som var sårt tiltrengt i en bunnskrapt kasse. Forsikringsselskapene venter på denne rapporten. Til nå har de ikke utbetalt forsikringsbeløpet, og innholdet i en slik rapport kan få konsekvenser for forsikringsoppgjøret. »

KLAGEN:

Klager er den omtalte kapteinen på havaristen «Green Ålesund». Han skriver:

«Etter nyhetssendingen ble min kone ganske umiddelbart oppringt av bekjente som spurte om jeg som skipets fører er tiltalt for forsikringssvindel sammen med rederiet. Jeg selv har blitt forespurt av andre kolleger om det samme. Dette stadfester at oppfatningen av at det som leses mellom linjene i denne nyhetssendingen er det liten tvil i og som er skapt av TV 2, for TV 2 sin egen regning . (…) Dette føler jeg helt uakseptabelt og akter ikke å la det passere upåaktet hen.»

«Jeg vet at det som ble meddelt igjennom vinklingen [i] denne nyhetssendingen er ikke bare direkte usant, og ikke rot i virkeligheten, men også vinklet slik at her skal ?lik skapes?. Jeg har skriftlig bedt TV 2 om kopi av den dokumentasjon TV 2 sitter inne med om havari-hendelsen, uten at de behøver å oppgi kilden… slik at jeg kan få et rettferdig grunnlag å forsvare meg. Dette avviser TV 2. » «Jeg ønsker… å få vite om dokumentasjonen nyheten er tuftet på er riktig, og om eventuelt denne var for offentligheten på dette tidspunktet sendingen ble presentert…».

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 bekrefter at klageren tidligere har henvendt seg til redaksjonen, og viser til vedlagt kopi av brev til klageren.

«Hva gjelder det faktiske innholdet i den ikke publiserte rapporten har TV 2 hele tiden fastholdt at man bygger på sikre kilder, men at kilden er lovet kildevern og således ikke kan angis eller diskuteres nærmere . (…) TV 2 er innforstått med konsekvensene av å opprettholde kildevernet, men vil også peke på at man ved å avvente rapporten også vil få klarlagt at TV 2s reportasje var faktisk korrekt.»

Videre mener TV 2 at det påklagede innslaget «må sees i lys av den langvarige og brede pressedekning som har foregått av et omfattende og mangesidig sakskompleks knyttet til både havariet, kapteinen og rederiet».

TV 2 understreker at redaksjonen «aldri har hevdet at man ? sitter med den ferdige utredningen ?. Det redaksjonen derimot har uttalt er at rapporten hva gjelder kapteinens rolle, i all hovedsak er ferdig og at konklusjonene som trekkes der overensstemmer med det som siteres i innslaget . Konklusjonene understøttes av det som fremkom under sjøforklaringen og teamet innhentet i denne forbindelse ytterligere opplysninger fra flere fagkyndige kilder som uttalte seg i samme retning, typisk skipsfører Rolf Larsen.»

«Hva gjelder omtalen av verdien på aksjene i rederiet vedlegges utskrifter fra Oslo Børs som viser kursutviklingen rundt 15. desember. Vi vedlegger også utskrift av oppslag om selskapet 15. november, Oslo Børs Informasjon AS den 28.11, Stocklink 29.11 og 19.12, alt fra 2000.»

«Etter TV 2s syn er det helt naturlig å peke på de faktiske forhold som fremkommer i en så vidt oppsiktsvekkende sak og de konklusjoner som trekkes i den aktuelle rapporten når man blir kjent med dette. TV 2 har ikke laget noen ? spekulativ nyhetssending ?, men gått ut med kvalitetssikret informasjon fra undersøkelsene som er foretatt, opplysninger som åpenbart er av generell interesse for kystbefolkningen. Opplysningene kan også ha betydning for verdien av selskapet og dermed for aksjonærene…».

« TV 2 har imidlertid ikke slik det påstås… uttalt noe om ? forsikringssvindel ? i innslaget. Som det fremgår av utskriften har man pekt på at selskapets kasse var bunnskrapt da havariet skjedde og at aksjemarkedet reagerte positivt på meldingen om havariet.»

« Hva gjelder den forutgående redaksjonelle behandlingen ble administrerende direktør i rederiet ringt opp fra redaksjonen ved to anledninger før saken ble sendt. Begge gangene uttalte han at verken han eller noen andre i rederiet ville kommentere opplysningene i rapporten før de selv hadde mottatt den. Det ble også opplyst at kaptein NN var på en lengre utenlandsreise. Rederiets motstand på alle ansattes vegne, kunne imidlertid – slik TV 2 så saken – ikke begrense TV 2s meddelelse om de faktiske forhold og konklusjonene som var trukket på bakgrunn av undersøkelsene som var gjort. »

TV 2 tilføyer at dersom klageren – «i motsetning til tidligere uttalelser fra hans eget rederi – skulle ønske å stille opp til intervju på bakgrunn av opplysningene vil det selvsagt være velkomment og hans synspunkter vil i så fall bli publisert etter en ordinær redaksjonell vurdering».

Klageren understreker i sitt tilsvar at «det som var og er emnet i saken, var at TV 2 i en nyhetssending… lagde til noe som jeg og flere med meg oppfatter som om jeg gjorde ikke nok i noen få hektiske minutter til å hindre at skipet ?Green Ålesund? drev hjelpeløst på grunn og totalhavarerte i desember 2000. Presentert som om dette var utført i samråd med Nomadic Shipping i den hensikt å få ut forsikringssummen til skipet .»

«Dette er det som vanlige folk oppfatter når de leser mellom linjene i dette nyhetsinnslaget, det er oppfattelsen i sammenhengen som er sakens kjerne, og det er dette TV 2 er ansvarlig for, og dermed sakens utspring.»

«Denne ettermiddagen den aktuelle dato, var der en journalist fra TV 2 som ønsket en kommentar fra styreformannen i Nomadic Shipping i saken… som TV 2 hadde fått lekket ut fra Sjøfartsinspektøren. Styreformannen bad innstendig denne journalisten om å la saken bero inntil rapporten fra Sjøfartsinspektøren forelå, og i og med denne ikke forelå, ønsket ikke styreformannen å kommentere noe som helst, som helt naturlig var, og fortsatt er. »

Klageren opplyser dessuten at styreformannen senere «gikk ut» og «poengterte at dette var nyheter som TV 2 måtte stå til ansvar for selv, og for TV 2s egen regning».

«Det var uomtvistelig at selskapet hadde det økonomisk vanskelig forrige høst, men vi samlet troppene og viljen og der ble utarbeidet en utmerket strategi for selskapet. Dette førte til at aksjekursen til Nomadic steg jevnt og trutt, også dagene før havariet til ?Green Ålesund?, og til og med utover havaridagen . Hvordan dette kunne ha hindret/påvirket havariet er meg en gåte som kun TV 2 kan gi svar på.»

«Jeg og mine kolleger har dermed helt rett når jeg påstår at TV 2 ønsker for egen regning å liksom uten å ha sagt det direkte, men at meningen er at dette skal presenteres på en slik måte at det kan leses mellom linjene at jeg senket ? Green Ålesund? med overlegg. Mine seilende kolleger kan da umulig ta så grundig feil når de fikk nyhetsinnslaget presentert. Dette skal TV 2 holdes ansvarlig for.»

TV 2 fastholder at innslaget var dekkende for innholdet i Sjøfartsinspektørens rapport. «Kapteinens rolle i forbindelse med forliset er ferdig behandlet, og det er dette faktum som dannet grunnlaget for TV 2s innslag.»

«Vi kan se at kapteinen oppfatter det som problematisk at kritiske vurderinger til hans håndtering av ulykken refereres. Det er dog TV 2s oppfatning at slike opplysninger, i denne situasjonen, og etter nøye kontroll, må kunne refereres . Det må i en slik situasjon også kunne påpekes at rapportens innhold kan være avgjørende for rederiet og det i særlig grad fordi selskapets økonomi skranter sterkt.»

TV 2 viser til vedlagt kopi av artikkel i Aftenposen angående aksjekursen i selskapet, og har også laget en oppstilling som viser kursutviklingen i dagene før havariet. «Flere kilder bekrefter overfor TV 2s reportere at selskapet var (og er) teknisk konkurs.»

Videre tilbakeviser TV 2 at styreformannen skulle ha bedt journalisten om å la saken bero inntil rapporten fra Sjøfartsinspektøren forelå. «Vedkommende journalist opplyser at styreformannen uttalte at han ikke ville kommentere rapporten før han ? hadde fått den i hende ?. Journalisten ble aldri bedt om å la være å referere informasjonen fra rapporten. »

«Det må imidlertid være relevant i dekningen av saken å gi faktiske opplysninger om selskapets økonomi og aksjekurs, når skipets kaptein i en rapport som den foreliggende, kritiseres blant annet for å ha meldt fra for sent og også avslått tilbud om hjelp. Slik hjelp – som eksperter anslår ville kostet opp i nivå 3 millioner kroner – ville muligens reddet skipet, men altså medført en ikke ubetydelig risiko for rederiet – og aksjonærene – i motsetning til situasjonen dersom forsikringssummen ble utbetalt.»

PFU utsatte behandlingen av saken i møte 21.06.01.

TV 2 har i faks datert 20.08.01 bedt om ytterligere utsettelse av klagebehandlingen, inntil den endelige rapporten fra Sjøfartsinspektøren foreligger (kfr. vedlegg).

Sekretariatet har meddelt partene at det vil være opp til utvalget å avgjøre om saken igjen skal utsettes.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et reportasjeinnslag i TV 2-nyhetene, der søkelys ble satt på kapteinens rolle i tilknytning til et skipshavari. Under henvisning til en rapport fra Skipsfartsinspektøren i Kristiansand, ble det opplyst at kapteinen skulle ha handlet klanderverdig. Kapteinen, som ble kjent med innslaget i ettertid, påklager den mistenkeliggjørende omtalen av ham og etterlyser dokumentasjon for TV 2s påstander. Klageren finner det særlig alvorlig at opplysningene om ham ble satt i sammenheng med rederiselskapets dårlige økonomi, og dermed mer enn antydet forsøk på forsikringssvindel.

TV 2 tilbakeviser klagen på alle punkter, og viser til sikre kilder for sin informasjon. Redaksjonen opplyser for øvrig at den to ganger gjorde forsøk på å innhente samtidig kommentar fra selskapets ledelse, men at man begge ganger fikk vite at ingen fra rederiet ville uttale seg før den omtalte rapporten forelå. Dessuten ble det opplyst at klageren var på utenlandsreise. TV 2 tilbakeviser bestemt at det i nyhetsinnslaget skulle ha framkommet noe om «forsikringssvindel».

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å formidle opplysninger fra en foreløpig rapport.

I det påklagede tilfellet kan utvalget forstå klagerens reaksjon på nyhetsinnslaget, siden den omtalte rapporten ennå ikke var tilgjengelig for ham og rederiet på klagetidspunktet.
Selv om TV 2 skulle ha tilstrekkelig kildegrunnlag for sine opplysninger, finner utvalget at redaksjonen går langt i sin konstaterende framstilling av saken, spesielt i innannonseringen, og ved sammenkobling med aksje- og forsikringsforhold. Dette sett på bakgrunn av at den endelige rapporten ikke forelå på sendetidspunktet.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

TV 2 har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 28. august 2001

Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth

FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING(ER):

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 opptrådte kritikkverdig i et nyhetsinnslag etter ?Green Ålesund?-havariet utenfor Haugesund sist vinter. Under henvisning til en foreløpig rapport fra Sjøfartsinspektøren i Kristiansand, ble det hevdet at kapteinen skulle ha handlet klanderverdig, samtidig som det ble brakt opplysninger om forsikringsforhold og rederiets økonomi.

PFU kan forstå kapteinens klage på innslaget, siden den omtalte rapporten ennå ikke var tilgjengelig for ham og rederiet. Selv om TV 2 skulle ha tilstrekkelig kildegrunnlag for sine opplysninger, finner PFU at redaksjonen har gått langt i sin konstaterende framstilling av saken, spesielt i innannonseringen, og ved sammenkobling av aksje- og forsikringsforhold. Dette sett på bakgrunn av at den endelige rapporten fra Sjøfartsinspektøren ikke forelå.»