Dag L. Sveen mot Trav og Galopp-Nytt

PFU-sak 075/04


SAMMENDRAG:
Publikasjonen Trav og Galopp-Nytt (TGN) brakte i nr. 15/2004 en artikkel over to sider om årsmøtet i Oslo travklubb. Artikkelen hadde tittelen » Sirkus Oslo » og ingressen lød slik:

«Oslo travklubbs årsmøte ble det komplette kaos. Medlemmer gikk i protest ? for deretter å komme inn igjen. Valgkomiteens formannskandidat hadde ikke betalt nok i kontingent og ble ikke godkjent som medlem! Og det var mer!»

Og videre i artikkelen:

«TNG varslet i forkant av Oslo travklubbs (OTK) årsmøte at det kom til å bli et luftig møte. Den spådommen slo til. Krangelen startet allerede på informasjons-møtet/ medlemsmøtet som lå i fortkant av årsmøtet. Der ville styret informere om at de gikk inn for DNTs organisasjonskomites forslag om at OTK skulle få travlagsstatus og ikke forbundsstatus som i dag. ? OTK vil måtte organiseres på samme måte som alle andre travlag i landet, formanet OTKs leder Trond Gjervan og fikk fyr på hovedmotstander Dag Sveen. ? Medlemmene er ikke rådspurt i det hele tatt i dette viktige spørsmålet, tordnet Sveen. ? Tre ganger har styret spurt om medlemmenes hjelp til å fatte en avgjørelse, men ingen har stilt opp, kontret Gjervan før de to kamphanene begynte å beskylde hverandre gjensidig for å fare med løgn.»

På de samme to sidene brakte bladet en kommentarartikkel, skrevet av avisens redaktør. I artikkelen som hadde tittelen » Demokratiets svøpe «, gir redaktøren en rekke karakteristikker av hva som hendte på årsmøtet. Her følger noen avsnitt:

«For det var en parodi på god møte- og organisasjonskultur som ble presentert. OTK var splittet i to fraksjoner. Den ene, hvor styret var en del, ga sin tilslutning til DNTs organisasjonskomites forslag om å frata OTK forbundsstatus og gi klubben status som travlag på linje med alle andre travlag i landet. Den andre fraksjonen jobbet knallhardt mot dette. Som frontfigurer hadde de Dag Sveen ? medlem av DNTs kontrollkomite ? og Magnar Aukrust ? leder av DNTs apellkomite. (…) Dermed startet også bråket for alvor. Utvalget ville legge fram sitt arbeid her i TNG (det innklagede bladet; sekr. anm.), men fikk nei. Vi kan ikke trykke interne prosesser som ikke er avgjort. For det første er det villedende. For det andre er det bare noe et fåtall har forutsetning for å forstå hva handler om. Dette fikk Dag Sveen til å anklage TNG for å ta parti, for ikke å være et uavhengig organ og for ikke å slippe andre syn til i spaltene. Sveen unnlot glatt å nevne at han ble oppringt av TNG og stilt flere spørsmål angående saken, men nektet å svare. Dag Sveens kunnskap om uavhengig presse tror vi ikke engang er verd å kommentere. (…) Det forundrer oss at en mann som Dag Sveen kan påberope manglende demokrati når han selv står i spissen for noe som kan sammenlignes med et kupp. Man tar seg myndighet til å ville offentliggjøre et råd som styret skal ta hensyn til. Som leder av valgkomiteen gikk Sveen inn for å kaste alle valgbare medlemmer av OTKs styre. Det er lov å stille seg spørsmålet hvor mye lederen av valgkomiteen hadde loddet stemningen i medlemsmassen når komiteens tre kandidatet ble vraket til beste for tre benkeforslag. Er det demokratiet eller Sveen-demokratiet som vinner da?»

«Det forundrer oss at betrodde personer i DNT-systemet som Sveen og Aukrust valgte å gå inn på en linje som trosset såvel organisasjonsetiske kjøreregler som medlemmene i OTK. Aukrust leder den viktige apellkomiteen og bør etter vårt syn trå varsomt i det politiske landskap, så lenge han innehar det vervet. Sveen er medlem av kontrollkomiteen. Da må man opptre deretter. I sinne over ikke å få bestemme hvilke leserbrev som skulle på trykk og ikke, skrev Dag Sveen et leserbrev som kom på trykk i TNG 14/04. Der påsto han at TNG hadde helt feil når de hevder at det var en fraksjon i OTK som hadde til hensikt å bytte styre. Vi hevdet også at vi kjente til at det var framstilt ønske om å ekskludere et medlem. I motsetning til i Sveens skriblerier, kan vi konstatere at alt vi påsto var korrekt. Det bør være et tankekors for andre enn oss.»

KLAGEN:
Klager er den omtalte Dag Sveen, som skriver: «Undertegnede har blitt uriktig uthengt uten anledning til imøtegåelse av faktiske opplysninger. Viderer er jeg nektet å få gi tilsvar på angrepene fra redaktøren i bladet.» Klagen gjelder både referatet fra årsmøtet og kommentarartikkelen.

Klageren opplyser at han sendte et leserbrev til TNG som et tilsvar til artiklene, men fikk avslag blant annet på grunn av at det inneholdt faktafeil. Han ble imidlertid tilbudt et intervju. Ytterligere brevveksling på e-post førte til at klageren fjernet faktafeilene redaktøren viste til. Etter ytterligere kommunikasjon ga redaktøren likevel avslag på å ta inn innlegget.

Klageren har lagt ved tilsvaret som kopi til klagen. I leserbrevet, med tittel «Steng dørene, gi oss en sterk leder» peker han på at årsmøtet var en særdeles uverdig forestilling, og han benytter anledning til å hevde sitt syn på hva som hendte og hvorfor. Hans hovedsyns-punkt er at det mangler åpen debatt og informasjon i organisasjonen, og at mer og mer makt blir konsentrert om få hender.

TGN s redaktør beklager i sitt tilsvar at både PFU og han må bruke tid på denne saken. Han fortsetter med å vise til et tidligere innlegg fra klageren, som ble trykt i avisa før årsmøtet. Redaktøren mener dette innlegget heller ikke burde vært trykt og beklager at så skjedde. Så går han over til å å karakterisere klageren:
«Dag L. Sveen er etter min oppfatning et menig medlem i en organisasjon (OTK) som har tiltatt seg rettigheter han ikke har. Sveen prøvde å få inn et egenprodusert høringssvar i TGN som ikke var godkjent av styret i OTK.» Senere i tilsvaret hevder redaktøren at klageren på en konspiratorisk måte prøvde å manipulere utfallet av en sak som styret skulle avgjøre.

Når det gjelder innlegget som ble avvist, viser redaktøren til at det inneholdt så mange faktafeil at det måtte avvises, også etter revisjonen . Han fastholder at det er han som bestemmer hva som skal på trykk og ikke.

Klageren anfører i sitt tilsvar at hans anliggende er at han er nektet å få komme på trykk med et tilsvar til en artikkel i TGN, der han blir omtalt på en svært ufordelaktig måte og konstaterer ellers at redaktøren i sitt første tilsvar gjentar og utdyper den negative omtalen av ham.

TGN s redaktør viser i sitt siste korte tilsvar til at han ikke ønsker å plage PFU med flere detaljer i saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener bladet Trav og Galopp-Nytt (TGN) brøt god presseskikk da redaksjonen nektet å ta inn et innlegg han sendte som svar på et årsmøtereferat og en tilhørende kommentarartikkel der han var omtalt og angivelig uriktig uthengt.

TGN, ved bladets ansvarlige redaktør, avviser klagen og peker på at det er han som bestemmer hva som skal på trykk. Redaktøren hevder dessuten at innlegget inneholdt så mange faktafeil at det, selv om det ble revidert av klageren, fortsatt ikke kunne trykkes.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten, der det pekes på at en av pressens oppgaver er å ivareta samfunnsdebatten. For et spesialtidsskrift som Trav og Galopp-Nytt vil det også dreie seg om den interne debatten på det området bladet dekker. Dette har bladet gjort ved å fremme kritikk mot klageren, som var en aktør på Oslo travklubbs årsmøte.

Men når TGNs redaktør på kommentarplass benytter sin soleklare rett til kritikk, må det også være klart at det utløser en like soleklar rett til tilsvar, slik det er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter at den som utsettes for angrep snarest mulig skal få adgang til tilsvar. Slik utvalget ser det har bladet avskåret klageren fra en slik mulighet. Etter utvalgets mening kunne tilsvaret med fordel hatt en noe annen form, men utvalget anser likevel at redaksjonen skulle ha strukket seg lengre for å imøtekomme klagerens rett til å ta til gjenmæle.

Trav og Galopp-Nytt har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. juni 2004
Thor Woje,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Henrik Syse