NN mot Finnmarken

PFU-sak 074/16


SAMMENDRAG:

Finnmarken publiserte mandag 14. mars 2016 en reportasje over to sider med bilder og omtale fra snøballkrig-konkurransen Yukigassen i Vardø. Stikktittelen var «Hjemmefavorittene fikk sterk utfordring da Yukigassen feiret sitt 20. år», og hovedtittelen «Yukibarna gleder seg til å bli vinterkrigere». I ingressen sto det:

«Foreløpig må de nøye seg med å heie og å rydde opp etter de vokse har lekt ferdig. Men [NN], [XX] og venene blir snart å se på banen.»

Reportasjen var utstyrt med åtte bilder; noen fra snøball-kampene, og noen av lag som deltok. Et bilde var av barn som i bildeteksten ble omtalt som «aspiranter» som «gleder seg til de kan delta på ordentlig». Et annet bilde viste barn som «foreløpig [må] nøye seg med å være tilskuere, og å hjelpe til litt med oppryddinga».

I brødteksten ble noen av de avbildede barna intervjuet, og under mellomtittelen «Fra barn og fulle folk» het det:

«Etter de innledende rundene lørdag fikk [barna] prøve seg litt på banen selv, før de ble ‘kommandert’ til å hjelpe til med å bære snøballkasser inn i en varebil.

– Er det litt urettferdig at dere må rydde etter de voksne, det er jo litt omvendt?

– Ja. Men det er fordi de voksne er i ølteltet, sier [NN]. – Og blir fulle, sier [XX].

– I går så vi en mann som måtte bli med politiet. Og så la han seg ned på bakken. Han gikk opp på scenen, og pratet masse tull i mikrofonen, men dem tok han ned igjen, sier de. – Men ikke alle de voksne blir fulle. Noen tar seg bare en pils, legger [NN] til. – Ja. Mamma og pappa drikker, men ikke sånn at de blir fulle, sier [XX], og begge ler.

Men selv om drikkegleden for noen veier tyngre enn idrettsgleden, er de to ikke i tvil om at de vil være med.»

Reportasjen ble også publisert på iFinnmark.no søndag 13. mars 2016, men med en annen tittel.

 

KLAGEN:

Klager er forelder til et av de intervjuede barna. Klager skriver: «Jeg mener det er brudd på god presseskikk å intervjue barn uten samtykke fra foreldre, under den delen av intervjuet som heter «fra barn og fulle folk»[.]» Slik klager ser det, fremstår det som om de som foreldre «sitter i øl teltet å drikker når [deres] barn må jobbe å rydde opp på festival området. Noe som overhode ikke var tilfelle».

Klager stiller spørsmål ved hva journalisten ønsker å få frem med sine spørsmål, og han påpeker: «[F]akta var at min kone ikke drakk noe siden hun skulle på jobb senere på dagen, jeg tok noen øl etter mine kamper var ferdige å mine barn var dratt på overnatting til sine besteforeldre». Slik klager ser det, er de blitt hengt ut i avisa. Det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 (kildekritikk og kontroll av opplysninger), punkt 4.1 (saklighet og omtanke), og punkt 4.8 (omtale av barn).

  

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. I denne sammenheng publiserte redaksjonen tirsdag 15. mars 2016 en beklagelse på nett (iFinnmark.no). Tilsvarende beklagelse ble også publisert i papiravisen til Finnmarken onsdag 16. mars 2016. Her skrev ansvarlig redaktør:

«I en reportasje fra Yukigassen i Vardø i mandagens Finnmarken siterte vi noen barn. Vi brukte også bilde av barna i reportasjen. Dette skjedde uten at vi hadde forelagt uttalelsene til foreldre/foresatte, og hadde dermed heller ikke innhentet samtykke fra disse til å bruke sitatene og bildet av barna i reportasjen.

Vi arbeider hele tiden etter punktene i Vær varsom-plakaten. I forhold til den aktuelle reportasjen vil vi vise til punkt 4.8 hvor det blant annet heter:

‘Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.’

I den aktuelle saken hadde vi ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette. Både i forhold til våre egne rutiner og Vær varsom-plakaten har vi gjort en feil. Dette beklager vi overfor våre lesere og ikke minst overfor foreldre/foresatte og barna.

Eilif Aslaksen, ansvarlig redaktør»

Samtidig redigerte redaksjonen også nettartikkelen, slik at avsnittene med barna ble fjernet.

 

TILSVARSRUNDEN:

Finnmarken opplyser å ha beklaget «både på nett og på papir at vi ikke forela barnas uttalelser for foreldrene/foresatte». Finnmarken anfører: «Med det vedgår vi samtidig at uttalelsene fra barna som ble brukt i reportasjen, ikke var innenfor presseetiske rammer.» Avisen forklarer at saken også er drøftet internt, og at den aktuelle journalisten har erkjent glippen.

Den aktuelle journalisten har skrevet en kort redegjørelse, der han blant annet forklarer at det hele var ment som «et morsomt poeng i en sak om barn som gleder seg til de blir gamle nok»: «To jenter nevner at de har sett en full mann, og en av dem legger raskt til at foreldrene hennes ikke oppfører seg sånn, og så ler de. Hadde hun nevnt noe som helst som antydet problematisk alkoholbruk, hadde jeg naturligvis styrt langt unna. Hva skulle vært motivasjonen for å henge ut dem i tilfelle.»

Finnmarken anfører at avisen har «vært åpne for en minnelig ordning i denne saken». Avisen forklarer også hvorfor redaksjonen ønsket en slik løsning: «Vår tanke med den uforbeholdne beklagelsen var et ønske om å bli ferdig med saken uten ytterligere fokus på den nettopp av hensyn til barna. (…) vi mener det aller beste for både barna og foresatte ville vært at den ble løst gjennom en minnelig ordning slik at man kunne legge bak seg dette.»

 

Klageren anfører: «Når Finnmarken beklaget så skrev de ingenting om at artikkelen kunne misforståes, noe jeg mener den helt klart kan. Når journalisten skriver i sin forklaring at: dette bare var ment som at «morsomt poeng å at barna hadde sett en full mann dagen før» så skriver han at de sa «men slik oppfører ikke mamma å pappa så stemmer ikke det helt. Det han skrev var mamma og pappa drikker men ikke sånn at de blir fulle. Hvorfor det er morsomt å intervjue en 9 åring om forelderens alkoholkonsum, stiller jeg meg uforstående til. Når redaktøren skriver at jeg vil bli ferdig med saken så stemmer det også, men betyr ikke at jeg ikke mener Finnmark fortjener en reaksjon fra PFU. De gikk langt over streken, selv om de beklager så er skaden allerede skjedd.»

Finnmarken påpeker at utkastet til beklagelsen som ble publisert, ble sendt klager «for å gi ham mulighet til å ta med andre momenter som kunne være vesentlige for ham». Slik Finnmarken ser det, kunne de gjennom klagers tilbakemelding på redaksjonens tilbud «ha løst de forholdene [klager] peker på i den siste runden [klagers tilsvar, sekr.anm.]».

Finnmarkens redaktør anfører for øvrig: «Når [klager] skriver at «Finnmarken fortjener en reaksjon», vil jeg minne om at vi hele tiden har understreket hans rett til å bringe saken inn for PFU. Vårt mål har vært å få til en minnelig løsning, men det har vi ikke klart å få til. (…) En uttalelse fra PFU vil selvsagt publise[res] i avisen slik at momentene som [klager] peker på, kommer fram i offentligheten.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i Finnmarken – også publisert på iFinnmark.no – om arrangementet Yukigassen i Vardø. I reportasjen ble barn intervjuet og avbildet uten at det var innhentet samtykke til dette fra foreldrene.

Klager er en forelder som reagerer på at redaksjonen ikke tok kontakt før publisering. Slik klager ser det, har Finnmarken fremstilt det som om de som foreldre sitter og drikker mens barna må rydde festivalområdet. Klager føler seg uthengt, og påpeker at fremstillingen er feilaktig, og publiseringen usaklig og uten omtanke.

Finnmarken erkjenner å ha begått feil, og anfører at redaksjonen også har beklaget feilene i både papir- og nettutgaven. Redaksjonen opplyser at journalisten mente å bruke barnas uttalelser som «et morsomt poeng», og at det aldri var meningen å henge ut noen. Det understrekes at uttalelsene ikke ville blitt benyttet dersom det hadde vært antydet en problematisk alkoholbruk. For øvrig anfører Finnmarken at den hele tiden har vært åpen for en minnelig løsning på saken, og at klager derfor ble gitt anledning til å komme med innspill på redaktørens utkast til beklagelse, slik at redaksjonen kunne få med de momenter som var vesentlige for vedkommende.
Pressens Faglige Utvalg noterer seg at det i utgangspunktet handlet om en ukontroversiell sak, dekningen av et idretts-/fritidsarrangement. Problemet har imidlertid oppstått idet Finnmarken i samtalen med barna kom inn på alkoholkonsumet til de voksne, og konkrete personers drikkevaner. Utvalget registrerer at Finnmarken tok dette med, fordi redaksjonen oppfattet det som «et morsomt poeng». Utvalget har imidlertid forståelse for klagers syn på at dette kan misforstås. Slik utvalget ser det, har Finnmarken ikke utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.1), og heller ikke tatt hensyn til konsekvensene medieomtalen kan få når barn uttaler seg (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.8).

Samtidig merker utvalget seg at Finnmarken også gir en uforbeholden innrømmelse av å ha begått presseetiske overtramp. Redaksjonen forsøker ikke å bortforklare feilene som er gjort, men har i stedet bestrebet seg på å beklage og finne frem til en minnelig løsning på klagesaken. Dette mener utvalget skal tillegges vekt i denne konkrete saken. Utvalget finner det positivt at redaksjonen så snart den ble klar over egne overtramp, innrømmet disse og forsøkte å komme klager i møte, publiserte en beklagelse i både papir- og nettutgaven, og fjernet de aktuelle og uakseptable avsnittene i nettpubliseringen.

Likevel forstår utvalget – og finner det på sin plass – at klager reagerer på at redaksjonen ikke tok kontakt før avisen publiserte artikkelen der klagers barn opptrer. Selv om barnas stemmer også hører hjemme i mediene, er det viktig at redaksjonene vurderer om foresatte bør kontaktes når barn er kilder og intervjuobjekt. Redaksjonene må ta hensyn til både temaet barnet uttaler seg om og alder på barnet; jo nærmere barnet er myndighetsalder, jo friere må barnet kunne uttale seg. Det kan også spille en rolle om barnet opptrer alene eller sammen med andre. Utvalget konstaterer at Finnmarken ikke foretok en slik vurdering i dette tilfellet, og slik utvalget ser det, er dette en alvorlig rutinesvikt og et presseetisk overtramp som ikke oppveies av redaksjonens uforbeholdne innrømmelser og publiserte beklagelser.
Finnmarken har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Ellen Ophaug, Frode Hansen, Alexander Øystå,
Eva Sannum, Henrik Syse, Amal Aden