NN mot Budstikka

PFU-sak 074/03


SAMMENDRAG:
Asker og Bærums Budstikke (ABB) hadde lørdag 1. mars 2003 en artikkel over tre spalter med tittel » Vil slette filmopptak fra Emma Hjorth «. Videre heter det i innledningen av artikkelen:

«Datatilsynet vil slette lyd- og billedopptak fra pasientbehandlingen på Emma Hjorths Hjem. Arkivarene kjemper for å bevare det omstridte materialet.

Filmopptak fra Emma Hjorth var kjernen i Sol-saken som verserte i norske medier på 80-tallet. Opptakene viser hvordan pleiere slår Sols hode ned i et bord, gjentatte ganger. Saken reiste en voldsom debatt om pleienivået på norske institusjoner.

Personvernet
Problemstillingen er nå aktualisert fordi Datatilsynet ønsker å slette lyd- og billedopptak fra hjemmet. Stridens kjerne er opptak som dokumenterer pleieforhold på hjemmet i 1990 og 1991. Opptakene er for tiden til registrering hos Fylkesarkivaren i Akershus. Hensikten er at de skal inn i Statsarkivet sammen med resten av Emma Hjorth-arkivene. »

KLAGEN :
Klageren, som i sin tid var en de tiltalte og frikjente pleierne i den såkalte Sol-saken. Han reagerer på innledningen i artikkelen der det henvises til Sol-saken, og skriver:

» Etter min mening er innledningen til denne artikkelen usaklig, og den inneholder påstander som er tilbakevist i Herredsretten. Årsaken til at jeg synes denne artikkelen er usaklig, er at videosekvensene som ble filmet og lagt frem som bevis i Sol‑saken, ikke har noe med de videoopptakene som det henvises til i resten av artikkelen. De lyd og billedopptak som det strides om skal bevares eller slettes og som artikkelen omhandler, er opptak som er gjort av institusjonen «som hjelpemiddel i diagnostisk arbeid og i behandling av klienter». De private og hemmelige opptakene som ble lagt frem i Sol‑saken er ikke blant disse .

Når det gjelder innholdet som jeg mener strider mot dommen i Herredsretten, viser jeg til følgende i artikkelen: » Opptakene viser hvordan pleiere slår Sols hode ned i et bord, gjentatte ganger «. Dette er etter min mening i strid med dommen fra Herredsretten .»

TILSVARSRUNDEN:
Asker og Bærums Budstikke avviser klagen og skriver i sitt tilsvar:

«Artikkelen omhandler omstridte lyd‑ og billedopptak fra Emma Hjorths Hjem i Bærum. Arkivarer vil bevare materialet, Datatilsynet vil slette det. Filmopptak fra institusjoner har lenge vært et omstridt tema, og vi fant det relevant å bruke Sol‑saken ‑ som mange lesere har et forhold til gjennom all den oppmerksomhet saken fikk ‑ som illustrasjon på hva denne artikkelen handlet om . Vår beskrivelse av Sol‑saken er basert på det vi oppfatter som kjensgjerninger, og er etter vår oppfatning i samsvar med domspremissene fra den nevnte herredsrettssaken. I første avsnitt i brødteksten, der saken er omtalt, presiseres det at Sol­-saken verserte på 80‑tallet. Det skulle derfor ikke være grunnlag for å forveksle opptakene i Sol‑saken med de opptakene artikkelen primært handler om ‑ slik klageren hevder, ettersom det fremgår at disse opptakene gjaldt forhold på Emma Hjorths Hjem i 1990 og 1991.»

Klageren fastholder i sitt tilsvar påstanden om brudd på de etiske reglene. I tilsvaret heter det:

» Jeg er fremdeles av den oppfatning at bruken av Sol‑saken i denne artikkelen ‑ » som en illustrasjon på hva denne artikkelen handler om » ‑ er usaklig da den eneste fellesnevneren er at en videofilm er en del av saken. Videobildene som var grunnlaget for den siste Sol‑saken var tatt opp i det skjulte over lang tid, holdt hemmelig og redigert med tanke på å bevise overgrep, og absolutt høyst private opptak . Opptakene i ABB’s artikkel inneholder etter det jeg veit stort sett fysio‑ og ergoterapeutiske øvelser som er godkjent av verger og sykehus, og filmet med tanke på undervisning i hvordan disse øvelsene skal gjøres. Å presisere videre hvorfor jeg mener Sol‑saken ikke er relevant til denne artikkelen og hva den mangler for å bli saklig, tror jeg er unødvendig og heller ikke ventet av verken ABB eller PFU.»

«Hvilke ?kjensgjerninger? ABB støtter (seg) til veit jeg ikke. Årsaken til at jeg mener påstanden strider mot dommen i Herredsretten er at jeg mener og huske at nevnte påstand om vold sto i tiltalebeslutningen, og at tiltalen om vold og overgrep endte med enstemmig frifinnelse på alle områder . Slik jeg leste dommen i sin tid, kunne jeg ikke se at noen av de tiltalte ble beskyldt/ dømt for å ha «slått (slår) Sols hode ned i et bord, gjentatte ganger».

«ABB’s omgang med årstall er etter min mening bare med på å øke usikkerheten om innholdet, da den Sol‑saken som ABB her sikter til foregikk i pressa i perioden april 90 til juli 93. Den Sol‑ saken som verserte i pressa på midten av 80‑tallet var en annen sak med andre aktører og andre overgreppåstander enn det ABB skriver om i denne artikkelen.»

Asker og Bærums Budstikke har ikke hatt noe å tilføye.

Sekretariatet har hatt tilgang på domsutskriften fra den omtalte herredsrettssaken. Av den fremgår det at det i tiltalen mot klageren sto: » I tidsrommet 1987 til sommeren 1989, som pleier på Emma Hjorths hjem i Sandvika, ved flere anledninger slo han pasienten (?) i ansiktet med hennes egen hånd og/eller dunket hodet hennes i bordplaten .»

Alle de tre tiltalte ble frifunnet. I domsutskriften heter det om den konkrete formuleringen over: «(?) viser ikke videoopptaket tilfeller hvor han slår eller rammer «Sol» med andre fysiske overgrep, som omhandles i tiltalen .»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Asker og Bærums Budstikke brøt god presseskikk i forbindelse med en omtale av at Datatilsynet og arkivmyndigheter har ulike syn på om lyd- og videoopptak fra pasientbehandlingen på Emma Hjorths Hjem skal slettes eller ikke. Klageren mener henvisningen til den såkalte Sol-saken i artikkelens innledning, og særlig påstanden om at «pleiere slår Sols hode ned i ett bord, gjentatte ganger» er usaklig, og i strid med en dom i Herredsretten.

Asker og Bærums Budstikke anfører at henvisningen til Sol-saken er brukt som en illustrasjon og at det klart framgår av artikkelen at de omstridte opptakene som Datatilsynet vil ha slettet, ikke knytter seg til denne saken. Når det gjelder setningen om at det ble brukt vold i Sol-saken, hevder avisen dette er i tråd med dommen i Herredsretten.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

I det påklagede tilfellet er spørsmålet om avisen utviste tilstrekkelig saklighet og omtanke når den brukte den såkalte Sol-saken som eksempel på lyd- og videoopptak som det er uenighet om skal arkiveres eller ikke. Etter utvalgets mening er det åpenbart at det omstridte arkivmaterialet er av en helt annen type og fra en annen tid enn det materialet Sol-saken omhandlet. Når man valgte å bruke Sol-saken som eksempel, mener utvalget at avisen på en langt tydeligere måte skulle ha klargjort denne forskjellen overfor leserne.

I tillegg konstaterer utvalget at avisen har forvekslet tiltalen, basert på vitneforklaringer, og selve dommen i Sol-saken. Utvalget finner det godtgjort at retten ikke fant det bevist at pleiere slo Sols hode ned i ett bord.

Asker og Bærums Budstikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. september 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen