NN mot Trønder-Avisa

PFU-sak 072/14


SAMMENDRAG:

Trønder-Avisa hadde fredag 20. desember 2013 en artikkel med tittelen «Far skal ha mishandlet fem barn».

Ingress:
«Fembarnsfaren er tiltalt for å ha mishandlet sine fem barn. Volden skal ha vedvart gjennom 13 år.»

Videre i brødteksten:
«En mann i 40-årene fra Innherred er i Inntrøndelag tingrett tiltalt for omfattende barnemishandling, ved at han i perioden 1999-2012 regelmessig skal ha mishandlet sine barn. Ifølge tiltalen, som er utferdiget av statsadvokat Kaja Strandjord, skal mannen ofte ha utøvd vold mot et barn i nærvær av de andre barna, slik at ungene ble vitne til vold mot hverandre.»

Det framgår av artikkelen at mannen nekter for bruk av vold, men at han har innrømmet at «det har vært turbulent i hjemmet».

Tirsdag 28. januar 2014 var saken hovedoppslag på førstesiden, med tittelen «Flerbarnsfar fra Innherred siktet for grov familievold. Mener mishandling var oppdragelse».

Henvisningstekst:
«Alvorlig tiltale: Barna forklarte seg i Inntrøndelag tingrett i går om en oppvekt hvor fysiske avstraffelser fra faren var en del av hverdagen. Ifølge aktor Silje Valstad er det hyppigheten i volden og den lange tidsperioden som gjør tiltalen mot innherredsmannen alvorlig.

Nekter skyld: Familiefaren nektet straffeskyld da rettsaken startet mandag. ? Han har innrømmet at han har gitt barna knips og klaps som en del av oppdragelsen, men kjenner seg overhodet ikke igjen i tiltalen om mishandling, sier forsvarer Stein Bjørnar Dahl.»

Inne i avisa var tittelen «Barna forklarte om voldelig far».

Ingress:
«Jenta fikk en skoleoppgave der hun skulle skrive om sitt liv. Da gikk hun til læreren, og ba om å få slippe.»

Videre i brødteksten:
«Slik begynte opprullingen av saken mot familiefaren som er tiltalt for grov vold gjennom 12 år.»

Lørdag 1. februar ble saken omtalt inne i avisa, med tittelen «Krever to års fengsel».

Ingress:
«Aktor Silje Valstad mener to års fengsel er riktig straff for mannen som skal ha mishandlet sine barn gjennom en årrekke.»

Det framgår av artikkelen at mannens forsvarer mener påtalemyndigheten har blåst saken ut av alle proporsjoner og at han ba retten om å frifinne familiefaren.

Lørdag 22. februar het det: «Må i fengsel. Familiefar skal ha slått sine barn gjennom 13 år. Dømt for grov vold mot barn».

Ingress:
Inntrøndelag tingrett mener at familiefaren må tåle halvannet år i fengsel for å ha slått barna sine regelmessig.»

Til slutt i artikkelen heter det:
«Trønder-Avisa lyktes fredag ikke i å få tak i forsvareren, og det er forløpig uklart hvordan familiefaren stiller seg til dommen.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte familiefaren, som altså ble funnet skyldig og dømt i tingretten. Han har anført brudd på en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten men viser i klagen særlig til den belastning omtalen har påført hans barn og ham selv. Klageren mener omtalen er ubalansert, mangelfull og også ukorrekt, og i tillegg identifiserende.

I klagen omtaler han hvordan hans fem barn har opplevd Trønder-Avisas omtale av rettssaken mot deres far, som han altså ble dømt for å ha mishandlet. Han opplyser at rettsaken gikk over tre dager, mens avisas journalist bare var til stede fram til lunsj første dag. Han mener dette er en av grunnene til at fremstillingen av saken var ensidig.

Klageren spør videre om det er presseetisk akseptabelt av avisa å sitere fra den eldste datterens vitnemål i retten, selv om dommeren nedla referatforbud. Klageren opplyser også at Trønder-Avisa, i den siste artikkelen omtaler dommen, på en ensidig måte før den ble forkynt for ham. Videre anfører han at avisa ikke klargjorde hvilken status saken hadde, selv om dommen allerede var anket og dermed ikke rettskraftig.

TILSVARSRUNDEN:

Trønder-Avisa anfører at man hele tiden har vært klar over at det handler om en vanskelig sak der barn er involvert, og at redaksjonen derfor har vært forsiktig med omtalen. Blant annet ved konsekvent å omtale den tiltalte som en familiefar i 40-årene fra Innherred, et område der det bor 90 000 mennesker.

Med hensyn til den første artikkelen, anfører avisa at den i det alt vesentlige er basert på tiltalebeslutningen. Men fordi tiltaltes advokat ikke ville uttale seg ble det innhentet kommentar fra politiet, som ble sitert på at tiltalte nektet å ha utøvd vold mot barna.

I omtalen fra rettssaken ble det unnlatt å omtale tiltalte som fembarnsfar, kun som familiefar. Dette fordi man fant det nødvendig å trekke inn at det dreide seg om en familie knyttet til en menighet og at saken var knyttet til religion, uten å presisere dette nærmere.

Avisa avviser klagers anførsel om at det var nedlagt referatforbud. Det er riktig, ifølge avisa, at det ble bedt om det, men at dette ble avvist av dommeren, som oppfordret pressen til å følge Vær Varsom-plakaten. I tilsvaret har avisa lagt ved en erklæring om dette fra dommeren. Avisa bekrefter ellers at man ikke var til stede i retten de to påfølgende dagene, på grunn av at journalisten ble sendt for å dekke brannen i Flatanger. «Vi erkjenner at dette er en svakhet ved dekningen, men vi fulgte senere opp med påstandene fra begge parter, og senere med dommen.»

Med hensyn til tidspunktet for omtalen av dommen viser avisa til at man fikk opplyst at dommen var forkynt, at det i alle fall var gått mer enn to uker fra avgjørelsesdato og at dommen dermed ikke lenger var unntatt offentlighet.

Domsutskriften er vedlagt.

Klageren gjentar sin anførsel om at omtalen har vært en betydelig belastning. Han opplyser videre at han har misforstått med hensyn til referatforbudet, men framholder samtidig at det er åpenbart at avisa må forholde seg til de presseetiske reglene.

Klageren mener det ikke er noen grunn for TAs redaktør å prosedere hvorfor den siste artikkelen, om dommen, ble publisert før han fikk den forkynt. «Faktum er at dommen ble forkynt for meg 24.02.2014 kl 14:42.» (Artikkelen ble publisert 22.02.2014. – ifølge avisa var den da offentlig dagen før etter å ha vært unntatt i to uker. sekr. anm.)

Klager gjentar også sin tidligere anførsel om at omtalen er blitt ubalansert fordi avisa bare var til stede i retten deler av første dag ? mens saken gikk over tre dager. Han uttrykker også overraskelse over at redaktøren kan argumentere for at avisa har gjort det meste korrekt når det gjelder å skåne barna. Han mener det er det motsatte som har skjedd, at de er utlevert på en måte som ikke kan rettes opp.
Han understreker avslutningsvis at pressens innsyn i rettsdokumenter forutsetter at det utvises et etisk skjønn, noe han mener Trønder-Avisa ikke har gjort.

Trønder-Avisa anfører følgende i sitt siste tilsvar: «Dommen ble tilsendt Trønder-Avisa fra tingretten, og vi fikk opplyst fra retten at den var forkynt. I tillegg står det svart på hvitt i dommen at den var unntatt offentlighet fra 6. februar og fram til forkynnelse, men ikke utover to uker etter domsavsigelse, jmfr. Domstollovens paragraf 130, andre ledd. Dommen var altså frigjort for omtale 21. februar, og sto på trykk i vår avis 22. februar.»

Med hensyn til klagers anførsel om ensidig dekning «har vi søkt tilsvar fra tiltaltes side hver gang vi har skrevet og også fått det, men unntak av da dommen ble avsagt».

Avisa gjentar også at man har søkt å unngå at omtalen skulle bli en merbelastning for barna, og at dekningen også kunne belyse saken fra dem som er ofre i slike saker. «Det er mulig vi ikke har lyktes godt nok med det. Vi har ikke vært i kontakt med barna sånn at vi vet deres holdninger. Men det vi i alle fall vet er at retten mener at det er gjort et betydelig overgrep mot barna, som er så alvorlig at tiltalte både er dømt til lengre ubetinget fengselsstraff og til å betale barna en ikke ubetydelig erstatning.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Trønder-Avisas omtale av en rettsprosess mot en mann fra Nord-Trøndelag, som ble dømt for å ha utøvd vold mot sine fem barn. Klagen omfatter både omtalen av tiltalen, omtalen av rettssaken og omtalen av selve dommen. Klager er mannen selv. Han mener avisa har påført både barna og ham selv publiseringsskade og at skaden for barnas del nærmest er uopprettelig. Han mener at selv om ingen ble navngitt er det utvilsomt at mange vil vite hvem det dreier seg om. Klageren viser også til at avisa bare var til stede den første av tre rettsdager og at omtalen dermed er ubalansert.

Trønder-Avisa innser at det ville vært en fordel om man hadde referert fra alle dagene i retten, men mener det er tatt hensyn til denne svakheten i omtalen. Det anføres ellers at man bevisst ikke brukte sterkt identifiserende opplysninger og at den tiltalte/dømte ble omtalt som en familiefar fra Innherred, et område med 90 000 innbyggere. Avisa konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg må, som så mange ganger tidligere, fastslå at det er en sentral oppgave for pressen å omtale rettsprosesser. Men, som klager også anfører, er det viktig at de etiske reglene overholdes. I det foreliggende tilfellet har partene ulik oppfatning om hvor detaljert en framstilling kan være.

Klager har vært opptatt av at avisa kun var til stede en av tre rettsdager. Men utvalget kan ikke se at de påklagede artiklene, verken hver for seg eller samlet, er så ensidige at de bryter med balansekravet i journalistikken.

Klager har påpekt at artikkelen om selve dommen ble publisert før han fikk den forkynt. Slik utvalget ser det, har Trønder-Avisa dokumentert at den var frigitt for omtale på det tidspunkt den ble publisert.

Spørsmålet om identifisering, særlig knyttet til barn, er alltid vanskelig. I det foreliggende tilfellet har avisa søkt å unngå identifisering, og har slik utvalget ser det, gjort dette på en tilfredsstillende måte. Men uansett grad av anonymisering vil det være åpenbart at barna ikke kan unngå å lese i sin egen regionavis om rettssaken mot sin far, der de selv har forklart seg i retten. En slik situasjon krever betydelig forsiktighet, samtidig som avisa var i sin fulle rett til å omtale rettsprosessen. Utvalget er av den mening at dette ble gjort på en presseetisk akseptabel måte.

Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg, Alexander Øystå,
Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden