Svein Konstali mot Kapital

PFU-sak 071/10


SAMMENDRAG:

Kapital hadde i nr 1/2010 (fredag 15. januar 2010) en artikkel over tre sider med stikktittel «Tidligere KrF-topp Svein Konstali forlater byggebransjen i økonomisk ruin» og hovedtittel «Imperiet rakner». Ingress:

«Under slagordet ”Verdier gjennom mennesker” skulle helsevikarkjempen Svein Konstali bli Norges største innen bygg og anlegg. De høye ambisjonene til tross: Rett før julaften ble det tatt arrest i Konstali Helsenors eiendeler og bankkonti.»

Første del av artikkelen:

«I arrestkjennelsen som Kapital har fått tilgang til står det at Konstali Bygg, som var heleid av Svein Konstali og hans nærmeste familie, har skiftet navn til Pri. Videre fremgår det av kjennelsen at Konstali Gruppen har trukket seg ut av entreprenørbransjen og ikke lenger er rette vedkommende for henvendelser hva gjelder fortid og fremtid. Dette etter å ha pådratt seg en gjeld på over 26 millioner kroner, og som siden skal ha steget i raskt tempo. Kjennelsen kom etter at selskapet Trelastomsetning sannsynliggjorde et krav for ubetalte byggematerialer til tidligere Konstali Bygg på nærmere 700 000 kroner.

I slutningen skriver dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen at adferden til Svein Konstali tilsier umiddelbar arrest. Som bevis på dette la blant annet Trelastomsetnings advokat, Lars Barth, frem en fersk artikkel i Kapitals søsterpublikasjon, Finans-avisen. Artikkelen viser hvordan Svein Konstali forsøkte å skjule og distansere seg fra en forestående konkurs i det bunnskrapte og skakkjørte entreprenørselskapet.

Svein Konstalis advokat Bjørn Stordrange i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har i ettertid begjært muntlige forhandlinger om arresten i Konstali Helsenor. Den er berammet til 26. januar.»

Helt til slutt i artikkelen heter det, under mellomtittelen «Utskjelt av Konstali»:

«Motgangen og finurlighetene til tross, daglige leder Odd Wernersen i Trelastomsetning har ikke tenkt å gi seg. – Jeg fikk et par telefoner fra Svein Konstali i går der han sa jeg er dum som ikke trekker kravet tilbake. Ifølge ham er jeg dømt til å tape. Men Konstali har for øvrig rett. Jeg har vært dum som lot ham handle på kreditt, sier Wernersen. Han forteller videre at han tilbød Svein Konstali å betale bare 500 000 kroner for byggematerialene, i stedet for det opprinnelige beløpet på nærmere 700 000, men så langt har ikke Konstali benyttet seg av tilbudet. – Konstali sa i retten 21. desember at jeg ellers er så kjekk en kar og at det var leit at det var kommet dit hen. Men fortsatt har han ikke betalt. Det er bare prat på ham. Så nå kommer vi ikke til å gjøre noe for å spare Svein Konstali, avslutter Wernersen.»

KLAGEN:

Klager er omtalte Svein Konstali. Han opplyser at den omtalte konflikten er en del av et større sakskompleks som omhandler kjøp av fem eiendommer i Oslo. I klagen opplyses det at han har stevnet selger for tap på disse prosjektene, noe motparten har avvist. Klager viser ellers til at motparten i den saken (kalt hovedsaken) har framsatt trusler mot ham, og har vedlagt utskrift fra to e-poster som skal dokumentere dette. Klager mener Kapital allerede har trukket sine konklusjoner om resultatet av en fremtidig rettstvist i hovedsaken.

Videre heter det at retten «allerede har omhandlet 3 rettstvister med tilknytning til ovennevnte hovedtvist – og jeg har vunnet samtlige (endog med fulle saksomkostninger. 2 av sakene er nå rettskraftige, og den tredje vil bli det om kort tid. Dette faktum er imidlertid ikke nevnt av Kapital.»

Klager mener Kapital har opptrådt i strid med god presseskikk fordi han ikke har fått anledning til samtidig imøtegåelse. Dette gjelder utsagnene gitt av Wernersen i siste avsnitt, gjengitt over. Videre mener han seg forhåndsdømt i begge de gjengitte avsnittene. Dessuten mener han Kapital ikke har klargjort at skyldsspørsmålet først er avgjort ved rettskraftig dom. Og endelig mener klageren at bladet har opptrådt i strid med god presseskikk ved å ha unnlatt å omtale rettskraftig dom i den omtalte saken, som har gått i hans favør.

TILSVARSRUNDEN:

Kapital avviser klagen og viser til at man snarere har ivaretatt pressens samfunnsrolle når det gjelder å avdekke kritikkverdige forhold. Videre uttrykker Kapital enighet med klageren med hensyn til imøtegåelsesretten. Det vises til at det ble gjort flere framstøt for å få Konstali i tale, men at klageren både hadde avsluttet sine e-postkontoer og levert inn sin mobiltelefon, og at det var umulig å få kontakt med ham. Det ble imidlertid oppnådd kontakt med to jurister som arbeidet med saken på oppdrag fra klager, og det ble ført lange samtaler med disse. Kapital kan heller ikke se at det i den påklagede artikkelen er framsatt beskyldninger fra Odd Wernersen som utløser noen rett for klageren til samtidig imøtegåelse.

Med hensyn til klagepunktet om manglende omtale av frifinnende rettsavgjørelser, viser Kapital til at disse delvis er omtalt i søsterpublikasjonen Finansavisen og i Kapital, men «(U)tover dette har Kapital ikke blitt gjort kjent med at det har foreligget noen rettskraftige dommer i disse sakene. Vi har dermed heller ikke kunnet omtale dem.» Det vises i den sammenheng til at det dreide seg om to parallelle arrestsaker, nemlig mot firmaet Konstali Helsenor og mot klageren personlig. Videre i tilsvaret: «Den 21. desember 2009 kom slutningen i Oslo byfogdembete om at Trelastomsetning fikk ta arrest for inntil 700 000 kroner av Konstali Helsenors midler. Da var målet til Trelastomsetning oppnådd og det var ikke lenger noe behov for å ta arrest i Konstalis midler. At derfor Nedre Romerike tingrett noen dager senere forkastet begjæringen om arrest i Konstalis private midler, anser vi som underordnet.»

Kapital avviser også å ha felt noen forhåndsdom mot klageren, i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.5.

Klageren konstaterer at Kapital var klar over at det foregikk to arrestsaker mellom ham og Trelastomsetning, og viser til at bladet ikke har omtalt den som er rettskraftig (og som Kapital i sitt tilsvar omtalte som ”underordnet”; sekr.anm.)

Videre konstaterer klager at det står påstand mot påstand mht. om hans advokater var kjent med utsagnene fra Wernersen, gjengitt i siste avsnitt i den påklagede artikkelen.

Med hensyn til klagepunktet om forhåndsdom, mener klageren at Kapital gjennom uttrykk som «kritikkverdige og klanderverdige forhold» og karakteristikk som «prosjekteringsrot» og «byggerot rundt Konstali» har gjort seg skyldig i brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, «endog uten forbehold om at rettskraftig dom (i hovedsaken; sekr. anm.) ikke foreligger».

Kapital opprettholder påstanden om at bladet ikke har opptrådt i strid med god presseskikk. Videre sier ansvarlig redaktør seg helt enig med klageren i at det er god presseskikk å omtale rettskraftige avgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere. «Det krever imidlertid at vi får tilsendt avgjørelsene, at det er relevante for saken/eller at vi er klar over dem når de er rettskraftige. Hverken Konstali eller hans advokater har noen gang sendt den aktuelle kjennelsen til Kapital, eller anmodet oss om å omtale den, etter at den ble rettskraftig. Hadde de gjort det, hadde vi i Kapital ikke hatt noen problemer med å omtale den.» Redaktøren anfører også at uvitenhet ikke medfører brudd på VærVarsom-plakaten».

Det gjentas også at tingrettssaken i Nedre Romerike om arrest hos klageren privat ikke var sentral i bladets omtale, og den var heller ikke rettskraftig på tidspunktet da den påklagede artikkelen ble publisert.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Kapital i januar 2010 med tittelen «Imperiet rakner». Artikkelen omhandlet situasjonen for Svein Konstali og hans selskaper. Konstali klager over at Kapital ikke har omtalt en frifinnende tingrettsdom, at bladet har forhåndsdømt ham og ikke gitt ham anledning til samtidig imøtegåelse.

Kapital avviser klagen og viser til at det er pressens oppgave å omtale forhold av samfunnsmessig betydning. Bladet anfører at det ikke har hatt kjennskap til rettskraftige dommer som skulle vært omtalt og at den påklagede artikkelen ikke inneholdt påstander av faktisk art som utløste noen rett for klageren til samtidig imøtegåelse. Og endelig at den påklagede artikkelen ikke innholdt noe som skulle innebære at klageren ble forhåndsdømt.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis anføre at det hører til pressens sentrale oppgaver å omtale ulike forhold i næringslivet. Kapital var derfor på trygg presseetisk grunn når bladet på en kritisk måte omtalte forhold knyttet til klagerens selskaper.

Angående klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, mener utvalget, i likhet med Kapital, at svarene fra hans advokatfullmektig må kunne være representative, og at andre uttalelser knyttet til klageren ikke utløser rett til imøtegåelse etter Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Utvalget registrerer at klageren opplever seg forhåndsdømt på grunn av formuleringer i den påklagede artikkelen. Men begrepet forhåndsdom er normalt knyttet til at det er framsatt påstander om skyld. Formuleringen i Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 tilsier at man skal gjøre klart på hvilket stadium i rettsprosessen en sak befinner seg. Men det kan ikke være slik at dette må omtales i klartekst. Etter utvalgets mening kan ikke leseren av den påklagede artikkelen være i tvil om at saken befinner seg i rettsprosessen og at den ikke er avgjort.

Når det gjelder klagepunktet om manglende omtale av rettskraftig avgjørelse, reagerer utvalget over Kapitals argumentasjon om at dette ikke har skjedd fordi klager ikke har tilsendt bladet domsutskrift, eller i det minst gjort redaksjonen oppmerksom på at dom har falt og er rettskraftig. Utvalget mener man må forvente av en redaksjon som Kapitals, når man har brukt flere sider på et forhold, at den selv holder kontakten med domstolen. På den annen side var det ikke dommen klageren siktet til i sin klage som var den mest sentrale i artikkelen.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Kapital ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2010

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, John Olav Egeland, Øyvind Brigg,
Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum, Gry Cecilie Sydhagen