NN mot NRK

PFU-sak 070/02


SAMMENDRAG:
NRK Rogaland (radio) brakte 24. april 2002 , i sin ettermiddagssending, et nyhetsinnslag med følgende intro:
« Kapteinen på ?Green Ålesund? opptrådte grovt uaktsomt da skipet gikk på grunn i Bleivik nord for Haugesund i desember 2002. Kapteinen gjorde ikke det han burde gjort i en nødsituasjon. Det er konklusjonen i Sjøfartsinspektørens rapport. »
Reporteren redegjorde for hendelsesforløpet da fryseskipet «Green Ålesund» mistet all propellkraft og en time senere sto på grunn. «Mannskapet på 16 ble redda av helikopter, mens skipet tippa rundt og gikk ned. I etterforskningsrapporten som Sjøfartsinspektøren nå har oversendt politiet i Haugesund, blir det etter det NRK kjenner til konkludert med at kapteinen opptrådte grovt uaktsomt under forliset. »
For øvrig opplyste reporteren:
« Rapporten begrunner konklusjonen om grov uaktsomhet med tre forhold. For det første: Kapteinen venta over en halvtime før han ba om assistanse. Og da gjorde han det kun på havnevesenets sin kanal, der det ikke er lytteplikt. Han sendte heller ikke ut nødsignal før skipet sto i fjæresteinene, og han unnlot å gi ordre til maskinsjefen om å skifte det defekte oljerøret som var årsak til at propellkraften forsvant. Forliset førte til omfattende forurensning av tungolje og av fiskelasten om bord. Og oppryddinga kosta i alt 86 millioner kroner. »
I innslaget intervjues politiinspektør Odd Nesse, «som har lest rapporten», og han uttaler:
«- Det som denne saken går på er jo straffeloven når det gjelder… og sjøloven… når det gjelder navigering og hva en skipper plikter å gjøre om bord i et tilfelle han kommer ut for. (…) Den vurderingen som vi vil ta, er om dette også er en sak hvor miljøsida kommer inn og om vi skal se på om det foranlediger noe påtalespørsmål i den saken. Men det er for tidlig å si noe om nå. (…) Det jeg kan si noe om er de straffebestemmelser som kan komme til anvendelse i denne saken. Det kan være snakk om bøter eller fengsel inntil tre måneder, som er det disse paragrafene har som strafferamme .»
Samme kveld sendte NRK Rogaland også et innslag om saken i sine TV-nyheter («Rogalandsnytt»). Sendingen gikk i reprise dagen etter. I innslaget ble opplysningene om innholdet i Sjøfartsinspektørens rapport gjentatt. Også her intervjues politiinspektør Nesse om rapporten, og han gjør en tilføyelse til radiointervjuet: « – Jeg kan ikke bekrefte noe om innholdet og om noe av det dere har kjennskap til nå. » For øvrig opplyste reporteren at «det er statsadvokaten som til slutt skal bestemme om det skal tas ut tiltale mot kapteinen.»
Samme dag la NRK Rogaland også ut nyhetsmeldinger om saken på sine nettsider. I den ene meldingen, med tittelen « Kapteinen handla grovt aktlaust », het det:
« Det er etter det NRK Rogaland kjenner til konklusjonen i Sjøfartsinspektørens rapport. Kapteinen frå Sunnmøre venta for lenge med å be om assistanse og sende ikkje ut nødsignal før skipet stod på grunn. »
I den andre nettmeldingen, med tittelen « Grovt uaktsomt », ble det likeledes vist til konklusjonen i Sjøfartsinspektørens rapport, innen meldingen konstaterte:
« Blant annet ventet kapteinen en halv time med å be om assistanse. Kapteinen ventet ytterligere 25 minutter før han sendte maydaysignal. Da stod skipet på grunn i Bleivik. Han ga heller ikke maskinsjefen ordre om å skifte den motordelen som gjorde at skipet mistet propellkraft. Noe som det var både tid og kompetanse ombord til å få gjort. »

KLAGEN:

Klageren er den omtalte kapteinen, som skriver klagen samme dag som NRK-innslag og nettmeldinger gikk ut:
«Presseomtalen av meg i dag som Skipets Fører ulykkesdagen går rett og sett ut på at jeg har handlet ?Grovt uaktsomt? under hendelsen, dette uten at verken Politietat, Statsadvokat, Rederi eller jeg selv har hatt Sjøfartsinspektørens rapport til vurdering . Jeg konstaterer for meg selv at jeg ikke har mottatt verken Sjøfartsinspektørens rapport eller noen som helst slags påtale etter hendelsen.»
Klageren opplyser at NRK Rogalands journalist kontaktet hans hjem tidligere på dagen, «der han fortalte at han hadde fått Sjøfartsinspektørens rapport i hånde, jeg selv var ikke hjemme da han ringte. Denne (journalisten) lovte høytidelig til min kone at han ikke skulle omtale noe som helst i massemedia før han hadde snakket med Kapteinen til skipet. Slik samtale har ikke funnet sted. Men negativ omtale om meg som Skipets Fører kom til massemedia, og det til gangs like etterpå.»
Klageren tilføyer at «det som er så fortvilende for meg er at jeg vet rett og slett ikke hva det er jeg skal forsvare meg mot ».

TILSVARSRUNDEN:
NRK Rogaland opplyser at redaksjonen fikk tilgang til konklusjonen i Sjøfartsinspektørens rapport, og grunnlaget for den, på et tidspunkt da den ikke var offentlig.
I NRKs tilsvar bekreftes det at redaksjonen forsøkte å få en kommentar fra klageren, men at man bare fikk snakke med hans kone. « Hun insisterte på at vår reporter skulle informere henne om det vi ønsket å få en kommentar på, noe som ble avslått av vår reporter. Vi ønsket å snakke med kapteinen selv. I stedet ble kapteinen bedt om å ringe tilbake til vår reporter…». «Da kaptein NN kom hjem ringte hans kone vår reporter og fortalte at han ikke ville snakke med NRK Rogaland og at han ikke ønsket å kommentere rapporten . Hun ringte også senere samme dag og understreket det samme.»
Videre anfører NRK at klageren selv sendte ut en «presseuttalelse» samme dag, der han bl.a. skriver (kopi vedlagt):
« Jeg bedriver under ingen omstendighet saksutredning igjennom massemedia. Jeg har vært taus i over to år siden hendelsen, og akter å være taus om saksutredning denne gangen også. Utredning skal foregå der denne skal foregår, og det er ikke først og fremst igjennom massemedia og presse. »
«Vår reporter oppfattet samtalene han hadde med konen til klager som vanskelige. Han valgte å avslutte den siste samtalen med å minne henne om rettighetene i forhold til PFU dersom de følte seg urettferdig behandlet. Han ga henne navn og telefonnummer til sine overordnede, distriktsredaktør og redaksjonssjef i NRK Rogaland. NRK Rogaland har aldri gitt noe løfte om at saken ikke ble gjenstand for omtale som følge av at kapteinen selv ikke ønsket å kommentere kritikken ut i fra at saken – slik han selv refererer i sin presse-uttalelse ? er unnlatt for offentlig innsyn… ».
NRK opplyser at også rederiet ble kontaktet for kommentar, men heller ikke der ønsket noen å uttale seg.
«Etter vår mening dreier denne saken seg om NRK Rogaland var i sin fulle rett til å omtale konklusjonen fra Sjøfartsinspektørens granskning. Vi mener helt klart ja. I en sak av så stor offentlig interesse, som baserer seg på en ulykke som fikk store økonomiske og miljø-messige konsekvenser og der det i lang tid har vært kjent at Sjøfartsinspektøren har gransket ulykken, må kapteinen finne seg i at konklusjonen i rapporten omtales i media. »
Distriktsredaktøren kan forstå at kapteinen finner det vanskelig å forholde seg til en rapport han selv ikke har fått lese. « Men her må hensynet til offentlighetens interesse og pressens samfunnsrolle veie tyngre. Pressen kan ikke avstå fra å formidle konklusjonen i en rapport i en slik sak på grunnlag av at dem som rammes av kritikken selv velger å avstå fra å kommentere forholdene eller fordi rapporten ikke er offentlig.»
Klageren hevder i sitt tilsvar at saksutredningen etter «Green Ålesund»-forliset «på langt nær [er] ferdig, det er dermed ingen sak foreløpig, selv om NRK Rogaland fremstiller det slik. (…) Alle Journalister som har vært utrolig pågående har blitt saklig informert om at saken ikke foreligger som sak, og dermed ikke noe verken å skrive eller prate om.»
Ifølge klageren skal Sjøfartsinspektør Cato Borch i Kristiansand ha bedyret at han «ikke under noen omstendighet har lekket noe som helst til pressen». «Sjøfartsinspektøren er pålagd taushetsplikt i denne saken, som vanlig er under alle saker som er under utredning. Sjøfartsinspektørens rapport er for internt saksnotat i en videre saksutredning. Sjøfarts-inspektørens rapport skal også videre granskes, som vanlig er. Ovenfornevnte i betrakt-ning, blir nyhetssendingen denne dagen dermed som spekulativ å regne da den ikke gir noe perspektiv ifra andre synspunkter. »
Klageren fastholder at NRKs reporter lovet hans kone at det ikke skulle sendes noe om rapporten før kommentar fra klageren var innhentet. «Da Kapteinen kom hjem igjen var nyhetssendingen på luften over riksnettet, og i tillegg i alle tilgjengelige medier. Kapteinen ble dermed ikke i det hele tatt gitt noen anledning til kommentar før nyheten om sterk negativ omtale uten noen anledning til forsvar. »
For øvrig viser klageren til den ødeleggende effekt omtalen har hatt for hans helse, og den belastning det har vært for kone og barn. Han mener NRK i sitt tilsvar forsvarer pressens rett «til å gi forhåndsdømming uten kritikk ».
NRK Rogaland minner om at det etter forliset ble holdt offentlig sjøforklaring. «Under sjøforklaringen forklarte både klager og andre involverte parter seg om ulykken og årsaksforhold. Disse opplysningene ble behørig omtalt i media og er allerede offentlig kjent. Som grunnlag for granskningen i etterkant uttalte sjøfartsinspektør Cato Borch til Aftenposten 20.12.2001:
« – Det er ikke samsvar mellom det kapteinen sa og det som er kommet frem i flere logger og rapporter som vi har fått. Vi kan ikke beskylde kapteinen på ?Green Ålesund? for løgn, men hvis flere kilder kan dokumentere at det kapteinen sier ikke stemmer, er det grunn til å stille spørsmål ved det han har forklart. »
NRK fastholder videre at klageren ble gitt anledning til å kommentere opplysningene fra Sjøfartsinspektørens rapport 24. april, «men at kapteinen avsto fra dette flere ganger samme dag – både muntlig gjennom sin kone og skriftlig i form av en presseuttalelse». Distrikts-redaktøren «oppfatter det slik at det er ulike oppfatninger av den samtalen som har funnet sted mellom vår reporter og klagers kone…». « Ved de to anledningene det ble ringt tilbake til vår reporter, var det hans kone som ringte og ikke klager, med henvisning til at klager ikke ønsket å kommentere opplysningene. »
Klageren har etter avsluttet tilsvarsrunde sendt PFU enda et brev, der tidligere argumenter gjentas. For klageren er det imidlertid presserende å få ytterligere understreket at han ikke ble gitt anledning til å kommentere «noe som helst» innen innslagene gikk på lufta. « Å påstå noe annet er direkte usant. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder nyhetsinnslag i radio og TV fra NRK Rogaland, der man kunne melde at Sjøfartsinspektøren nå hadde oversendt sin rapport etter «Green Ålesund»-havariet til politiet i Haugesund. Også på NRK Rogalands nettsider ble det brakt meldinger om saken. Ifølge NRK konkluderte rapporten med at kapteinen opptrådte grovt uaktsomt da skipet gikk på grunn, og at han ikke gjorde det han burde ha gjort i en nødsituasjon. Kapteinen påklager at nyhetsinnslag og meldinger ble sendt uten at han selv hadde hatt adgang til den taushetsbelagte rapporten, og før han hadde fått anledning til å uttale seg.
NRK Rogaland opplyser at redaksjonen flere ganger var i kontakt med klagerens kone før sending, og det ble gitt klar beskjed om at klageren ikke ønsket å gi noen kommentar. Redaksjonen viser dessuten til en «presseuttalelse» fra klageren, der det bekreftes at han ønsker å være taus. NRK tilbakeviser en påstand fra klageren om at redaksjonen skulle ha lovet ikke å omtale rapporten før man hadde snakket med ham personlig.
Pressens Faglige Utvalg mener NRK Rogaland var i sin fulle rett til bringe opplysninger fra Sjøfartsinspektørens rapport, selv om denne formelt var taushetsbelagt. Utvalget finner ikke grunn til å betvile riktigheten av opplysningene.
Det er forståelig at klageren fant det vanskelig å kommentere en rapport han ennå ikke hadde sett. Men på bakgrunn av skipsulykkens alvorsgrad og store miljømessige konsekvenser, mener utvalget at det forelå et berettiget allment informasjonskrav som NRK måtte kunne oppfylle, selv om klageren ikke ville uttale seg. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»
Selv om utvalget registrerer at nettsidetitler og introer ble gitt en konstaterende form, vil utvalget legge vekt på at det samtidig klart framgikk at formuleringene var hentet fra konklusjonen i Sjøfartsinspektørens rapport.
NRK Rogaland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. juni 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth, Trygve Wyller