NN mot Telemarksavisa

PFU-sak 068/01


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa (TA) brakte lørdag 24. februar 2001 en nyhetsartikkel med førstesidetittelen » FOR DOPET TIL Å DELTA I VM «, sammen med et bilde som viste en poserende kroppsbygger med sladdet ansikt. Følgende sto å lese på forsiden:
» Alle bruker dop i kroppsbyggermiljøet i Norge, selv om det er forbudt. Det hevdet en 26 år gammel mann fra Telemark i byretten fredag. ? Det er aldri kontroll i Norge. I EM og VM tas det stikkprøver, og derfor tør jeg ikke stille opp der, sier norgesmesteren fra Telemark. »
Inne i avisen ble saken dekket over en hel side, og her var overskriften » Kroppsbygger tør ikke delta i VM «. Teksten er illustrert med et gjengitt bilde fra hjemmesiden hans, og også her er ansiktet sladdet. Underteksten til bildet er: » PÅ NETTET: Slik presenterer 26-åringen seg på sin egen hjemmeside på Internett. »
Artikkelen ble innledet med følgende ingress:
» SKIEN: – På papiret er dop forbudt i kroppsbyggermiljøet. Men alle bruker det, fordi det aldri er kontroll i Norge. I EM og VM tas det stikkprøver, og derfor tør jeg ikke stille opp der. »
Selve artikkelen omhandlet rettsbehandlingen i byretten dagen før. Under første mellomtittel kalt » NORGESMESTER » trakk avisen frem tittelplasseringer kroppsbyggeren har hatt, og hvordan han ble tatt med dopingmidlene han var tiltalt for å ha oppbevart. Det kom også her frem at politiet antok at det beslaglagte partiet var » tilstrekkelig til mellom fem og 25 kurer, avhengig av dosering. »
Under mellomtittelen » BEGYNTE SOM 18-ÅRING » siterte avisen kroppsbyggerens utsagn om sin kroppsbyggerkarriere og dommerens spørsmål i tilknytning til dette.
Under siste mellomtittel kalt » PÅFYLL FØR NM » sto blant annet følgende å lese:
» – Da jeg ble stanset i trafikkontrollen hadde jeg vært i Porsgrunn og handlet preparater for 15 000 kroner som påfyll foran NM, nok til et halvt års forbruk. I dag brukes det mye større doser. Partiet rekker ikke til mer enn tre, fire måneder nå, sa muskelberget. »
Avisen hadde i tillegg en innrammet undersak med overskriften » – Stoffet virker når du pisser blod «, og følgende sto her blant annet å lese:
» Denne setningen er hentet fra «bruksanvisningen» for de som ønsker plass i kroppsbyggingens førstedivisjon. «Bruksanvisningen» ble lagt fram av forsvareren til den tiltalte kroppsbyggeren i byretten fredag, for å vise hvilket dopingnivå som er allment akseptert innen kroppsbygging. «»

TA brakte torsdag 8. mars 2001 en nyhetsartikkel der det ble redegjort for byrettens dom i saken. Overskriften var » Kroppsbygger fikk 45 dagers fengsel «, og ingressen var:
» SKIEN: En 27-årig skiensmann og norgesmester i kroppsbygging er i Skien og Porsgrunn byrett dømt til betinget fengsel i 45 dager for besittelse av store mengder anabole steroider.»
I artikkelen ble premissene i rettsavgjørelsen utdypet, og kroppsbyggeren ble ett sted betegnet som » Pille-Herkulesen «.

KLAGEN:

Klageren, den omtalte kroppsbyggeren, hevder dekningen av rettssaken er i strid med Vær Varsom-plakaten, og han føler seg » uthengt og krenket » av avisen. » I det hele tatt har denne avisomtalen vært en større belastning for meg enn selve rettssaken «, skriver klager.
For det første påpeker klager at saken ble kjørt som «s kandaleoppslag på hele 1. side og en full side inne i avisa «, og det til tross for at mengden anabole steroider han var tiltalt for, » var i grenseland for det tillatte. »
For det andre ber klager om at det tas hensyn til at TA er en » lokalavis i et forholdsvis lite miljø «, og at han derfor » har blitt lett gjenkjent. »
For det tredje hevdes det at gjengivelse av bilder fra hjemmesiden hans strider mot god presseskikk. Han viser til at det på et ikon er lett å lese etternavnet hans. » Dette resulterte i at jeg ble oppringt fra lokalradioen, og jeg føler meg uthengt i lokalmiljøet «, skriver klager.
For det fjerde mener han overskriftene i begge artiklene er uriktige. Når det gjelder overskriften til den første artikkelen i saken, skriver klager:
» Det har aldri vært nevnt, langt mindre aktuelt at jeg skulle delta i VM. Dette er kun et påfunn fra journalisten for å få til et skandaleoppslag. Det eneste som ble sagt i den forbindelse var et svar jeg ga retten da det ble spurt om dopingtesting. Ordrett sitert: «I Norge, Sverige og Danmark er det ikke dopingtesting, men i EM og VM kan det forekomme stikkprøver. «»
Vedrørende overskriften til den andre artikkelen i saken, skriver klager følgende:
» [Jeg] reagerer [?] på at det er skrevet fengsel og ikke betinget fengsel i headingen. Det er en vesentlig forskjell, og mange leser bare headingene. »
Til slutt trekker klager frem at bruken av begrepet » Pille-Herkulesen » oppfattes som » nedsettende «.

TILSVARSRUNDEN:
TA avviser klagen på alle punkter og mener dekningen av saken ikke strider mot god presseskikk.
Når det gjelder klagerens påpekning av dekningen som » skandaleoppslag på hele 1. side og en full side inne i avisa «, vurderte avisen » saken om en norgesmester som er i retten for oppbevaring av dopingmidler som så viktig at den fortjente den plassen. »
TA tar også til motmæle når det gjelder klagerens påpekning av at TA er en » lokalavis i et forholdsvis lite miljø «, og at han derfor » har blitt lett gjenkjent «. Avisen viser til at også en lokalavis » må kunne drive kritisk journalistikk. Det gjelder også innenfor idrett. Når [klager] har stått offentlig frem og fortalt om sin idrett og sine prestasjoner, må han også tåle at pressen dekker at han bruker straffbare metoder i sin idrett. I miljøet er [klager] kjent. Imidlertid tok vi hensyn, ved å sladde [hans] ansikt for dem som ikke kjenner til dette idrettsmiljøet. »
Når det gjelder klagerens tredje anførsel, om at gjengivelsen av bilder fra hjemmesiden hans strider mot god presseskikk, mener avisen at det her bør tas i betraktning at klager » har gått aktivt ut og markedsført sin person gjennom avisoppslag og med egen web-side. At han ikke ønsker å bli avbildet i denne sammenhengen kan ikke forhindre avisen fra å bringe bildet som han selv aktivt bruker. I tillegg er stilen, og poseringen direkte relevant i forhold til rettssaken. Vi mener det var vesentlig for saken at vi anskueliggjør hva temaet dreide seg om, hvor utseende på hans kropp er direkte knyttet til det han ble dømt for. Likevel valgte avisen å beskytte ansiktet hans. At det står [etternavnet hans] på et lite ikon på bildet fra hans egen web-side, er knyttet direkte til hans eget eksponeringsaktivitet. Man kan ikke forvente å kunne markedsføre seg selv offentlig, men å bli totalt beskyttet når aktivitetene man driver med viser seg å være lovstridige. I utgangspunktet mener TA at det egentlig ikke var grunn til å anonymisere [klager]. Han er norgesmester i en idrett og en offentlig person. Han har stått fram i mediene tidligere og han er et idol for mange ungdom. I de fleste idretter hadde vi ikke anonymisert en norgesmester som innrømmer doping. »
TA avviser også klagerens påstand om at overskriftene i begge artiklene er uriktige. Når det gjelder overskriften til den første artikkelen i saken, skriver avisen:

» [Klager] innrømmer doping. Han sier at det ikke er testing i NM, men at det forekommer testing i EM og VM. Ergo vil han bli tatt dersom han deltar i VM. TA har selv laget tittelen som en konsekvens av [klagerens] doping.
Ingen som hørte [klagerens] vitneprov i retten kunne være i tvil om at årsaken til hans tilbakeholdenhet på internasjonale arenaer var frykten for å bli avslørt i kontroll. »
Vedrørende overskriften til den andre artikkelen i saken, skriver TA følgende:
» Det ble presisert i artikkelen at straffeutmålingen var knyttet til en betinget dom. »
Avisen avviser til slutt at betegnelsen » Pille-Herkulesen » er presseetisk uakseptabelt: «Meningen til journalisten var å benytte et uttrykk som forteller at [klager] har brukt doping i nokså stor grad. Det ga han også uttrykk for i retten: » Det er ikke noe moro å fortelle at jeg doper meg. Men jeg har valgt kroppsbygging som min idrett, dessverre. For det nytter ikke å komme til topps uten å bruke en mengde forskjellige kunstige preparater. Det er ikke lov, men ingen ser på det som juks siden alle kroppsbyggere bruker anabole steroider.» I retten ga han en halvannen times lang og meget utførlig forelesning om hvordan de ulike preparatene påvirker kroppens organer og gir en enorm oppbygging av muskelmasse: «Uten dop ville jeg sett ut som en pusling. »

Klager opprettholder klagen på alle punkter. Når det gjelder avisens innsigelser mot at TA er en » lokalavis i et forholdsvis lite miljø «, og at klager derfor » har blitt lett gjenkjent «, mener klager at TA overdriver hans rolle som en «offentlig» person. » Spørsmålet er hvor mye en skal ta hensyn til enkeltmenneskers integritet, spesielt i et mindre lokalsamfunn. »
Vedrørende debatten omkring identifiseringen av klageren via internettikonet med etternavnet hans, mener han TA skulle » vært aktsomme og sladdet ikonet «.

TA har ingen ytterligere kommentar i tilsvarsrunden.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to nyhetsartikler i Telemarksavisa (TA) om en rettssak der en norgesmester i kroppsbygging ble dømt for ulovlig å ha oppbevart dopingmidler. Klageren, den omtalte kroppsbyggeren, mener avisomtalen var en større belastning for ham enn selve rettssaken. Han reagerer på at TA illustrerte saken med en gjengivelse av bilder fra hjemmesiden hans, der ansiktet er sladdet, men hvor han mener etternavnet hans er lett å lese på et ikon fra websiden. Han anfører videre at publiseringen av saken var overdimensjonert, og at overskriftene gikk lengre enn det var dekning for i stoffet. Klageren påstår likeledes at oppslagene var nedsettende, og viser blant annet til bruken av begrepet «Pille-Herkulesen».
TA avviser klagen på alle punkter, og understreker at klageren selv har gått aktivt ut og markedsført sin person gjennom avisoppslag og med egen hjemmeside på Internett. Avisen mener i utgangspunktet at det ikke var nødvendig å anonymisere en norgesmester i idrett som innrømmer doping, men valgte å sladde ansiktet for dem som ikke kjenner kroppsbyggermiljøet. TA påpeker videre at saken ble ansett som så viktig at den fortjente stor plass, og hevder at det var dekning for overskriftene. Avisen forsvarer til slutt sin begrepsbruk ut fra hva som kom frem i rettssaken.
Pressens Faglige Utvalg mener TA var i sin fulle rett til å sette søkelyset på den aktuelle rettssaken. Sett på bakgrunn av sakens alvorsgrad og klagerens egen posisjon og medieeksponering, må han etter utvalgets mening tåle den belastning som reportasjen medførte. Utvalget registrerer at avisen benyttet enkelte tilspissede formuleringer i overskrift og tekst, men finner at dette er innenfor det presseetisk akseptable.
Siden avisen selv ikke ønsket å identifisere klageren, kunne det omtalte ikonet med fordel vært utelatt. Til tross for dette kan utvalget vanskelig se at bildebruken har bidratt til å identifisere klageren ut over den krets som på forhånd kjente saken.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Telemarksavisa ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth