Harald Grønvold AS v. Hallvard Brevig mot Østlandets Blad

PFU-sak 067/99


SAMMENDRAG:
Østlandets Blad (ØB) hadde 16. mars 1999 temasider (bilag) om landbruk. Øvre halvdel av en av sidene inneholdt en artikkel med tittelen » Kjøper større maskiner » . Artikkelen er i all hovedsak et intervju med daglig leder for firmaet Follo Landbrukshandel a/s. Nedre halvdel av samme side er en annonse for ulike landbruksmaskiner og -produkter fra samme firma. Annonsen inneholder blant annet teksten » I 1998 var vi også markedsleder i vårt distrikt med Case IH traktorer «.

KLAGEN:
Klager er en bedrift i avisens nedslagsfelt, og klagen lyder i sin helhet:
«Vi ønsker belyst kobling annonse mot redaksjonelt stoff i Østlandets Blad nr. 63 av 16. mars 1999, side 4 i Landbruks bilag. Firmaet Follo Landbrukshandel AS har redaksjonell omtale og annonse på samme side.
Vi ønsker også belyst redaktørs ansvar for påstand i annonsetekst på samme side: » I 1998 var vi også markedsleder i vårt distrikt med Case IH traktorer». Hva er vårt distrikt og hva sier registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken AS».

TILSVARSRUNDEN:
Østlandets Blad skriver i sitt tilsvar at » denne tilsynelatende koblingen mellom stoff og annonse er et rent deskuhell som vi på det sterkeste beklager «. Avisen har også lagt ved tilsvaret en orientering fra avisens deskredaktør, der han forklarer hvordan «koblingen» har skjedd, som en rutinefeil. Avisen avviser at det var noe bevisst forsøk fra ØBs side på å bryte god presseskikk, og understreker at man er godt kjent med regelverket.
Med hensyn til klagens punkt om ansvar for annonsers innhold, viser ØB til at redaktør-ansvaret for annonser er klart etablert. Avisen fant imidlertid ingen grunn til å trekke påstandene i denne annonsen i tvil, og viser til at formuleringen bygger på statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Men ØB mener det kan være noe ulik oppfatning om hva som er det omtalte distrikt, siden firmaet driver både i Follo og i Hobøl.

Hverken klager eller innklaget avis har hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klager, et firma i Ski, ber Pressens Faglige Utvalg vurdere om Østlandets Blad brøt reglene for god presseskikk da avisen bragte en redaksjonell artikkel med et intervju med daglig leder for et firma på samme side som firmaet annonserte for sine produkter. Samtidig ber klageren om å få belyst redaktøransvaret for annonsers innhold.
Østlandets Blad beklager at annonsen og artikkelen står på samme side, og betegner den tilsynelatende koblingen som et uhell. Med hensyn til ansvaret for annonsers innhold bekrefter avisen at dette tilligger ansvarlig redaktør, men at man ikke fant grunn til å trekke påstandene i den innklagede annonsen i tvil.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke det faktum at redaktøransvaret for mediers innhold også gjelder annonser. I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget ta stilling til riktigheten av opplysningene i annonsen.
Når det gjelder den innklagede siden, der intervjuet med maskinfirmaets daglige leder står over en annonse fra det samme firmaet, kan den gi inntrykk av at det er foretatt en bevisst kobling mellom annonse og redaksjonell omtale.
Utvalget konstaterer at avisen selv har innrømmet det uheldige ved dette, og viser til Tekstreklameplakatens punkt 2, der det heter: «Både planlegging, innhold og presentasjon (av temasider) skal skje i pakt med ordinære prinsipper for redaksjonell uavhengighet og kildekritikk.»

Østlandets Blad har opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 24. august 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen