Finn Bergstrøm mot Eidsvoll Ullensaker Blad

PFU-sak 067/06


SAMMENDRAG:

Eidsvoll Ullensaker Blad brakte lørdag 18. mars 2006 en nyhetsreportasje med tittelen «Forlenger suspensjonen». Ingressen var:

«Hans Arvid Øberg ble godkjent som psykiater onsdag kveld. Likevel har Ahus forlenget suspensjonen.»

Brødteksten startet med følgende avsnitt:

«For noen måneder siden ble det avslørt at overlege Hans Arvid Øberg praktiserte som psykiater uten godkjente papirer. Øberg var en av fire leger som ble avslørt, men var den enste som ble suspendert fra sin stilling ved Ahus. Nå er suspensjonen forlenget med ytterligere to uker, til tross for at han onsdag ble godkjent av Den norske lægeforening.
– Den manglende dokumentasjonen var bare en del av årsaken til at han er suspendert, sier direktør for psykisk helsevern ved Ahus, Trond Ragnes.»

Sak nr. 067/06

Under mellomtittelen «PERSONALSAK» sto blant annet dette:

«- Dokumentasjonen til Øberg kom lovlig seint. Han har brukt flere uker på å få papirene i orden. Det i seg selv er et tillitsbrudd. Men som sagt er den manglende dokumentasjonen til Øberg bare en del av årsaken til hvorfor han suspenderes ytterligere. Hva resten av årsaken er, kan jeg ikke si fordi det er en personalsak, sier Trond Ragnes.»

Neste mellomtittel, «ANKLAGET FOR LOVBRUDD», hadde følgende brødtekst:

«Det er ikke første gang Hans Arvid Øberg er i klammeri med sin arbeidsgiver. Da han i 2001 arbeidet ved Sanderud sykehus i Hedmark, ble han anklaget for lovbrudd og tillitsbrudd av blant andre tidligere styreleder Arne Olav Loeng. Årsaken var at Øberg skrev en kronikk i Hamar Dagblad hvor han siterte fra styrets protokoller. I et intervju med den samme avisen 9. januar 2002 blir Øbergs oppførsel beskrevet som utilstedelig av styreleder Loeng. Også under hans virke som kommunelege i Vega ved Brønnøysund i 1999 fikk han krass kritikk.»

Under siste mellomtittel, «ANMELDT», kunne dette leses:

«Den 6. juli 1999 gikk hans legekollega, den tidligere pleiesjefen i kommunen og en annen anonym kollega ut i Brønnøysunds Avis og påsto at Øberg mobbet sine medarbeidere. I den samme reportasjen fremgår det også at den tidligere pleiesjefen i Vega kommune anmeldte Øberg både til politiet og fylkeslegen. I en senere sak i samme avis går en familie ut og tar Øberg i forsvar, og beskriver Øberg som omsorgfull, profesjonell og deltagende etter at familien mistet et kjært medlem.»

Reportasjen var illustrert med ett bilde av Øberg og ett av Ragnes.

Torsdag 23. mars 2006 trykte avisen to leserinnlegg i tilknytning til saken. Det første hadde tittelen «Uthenging av Øberg» og var skrevet av Finn Bergstrøm og Rune Storvie, Eidsvoll. Det andre, med tittelen «Underlige skriverier i EUB», var underskrevet av Vidar Mohn, Eidsvoll. Begge innleggene kritiserte avisens dekning av saken og forsvarte Øberg.

Lørdag 25. mars 2006 kommenteres leserinnleggende på lederplass på følgende måte:

«Oppfølgning
I torsdagens avis har tre lesere kritiske synspunkter på vår oppfølgning av en sak knyttet til en psykiater fra Øvre Romerike som er suspendert fra sin stilling ved A-hus. Årsaken ble i første omgang oppgitt å være manglende formell godkjennelse. Når denne i ettertid kom på plass, opprettholdt A-hus sin suspensjon og utvidet begrunnelsen til å gjelde andre forhold, uten at disse ble spesifisert.
En oppfølgning av dette, som viste at det også i tidligere arbeidsforhold hadde vært konflikter, er i denne sammenheng etter vår mening en normal og relevant redaksjonell jobb.
At noen av våre lesere har andre synspunkter på det, tar vi til etterretning.»
Sak nr. 067/06

KLAGEN:

Klageren, Finn Bergstrøm med samtykke fra Øberg, mener avisens dekning av saken strider mot god presseskikk. Han hevder at avisen feilaktig «forsøker å fremstille tidligere påståtte «klammerier» som årsaksforklaring på den situasjon som har oppstått på Ahus», og at Øberg skal være en «konfliktskapende person».

Han anfører at når disse tidligere forholdene trekkes inn, «burde avisen i alle fall ha undersøkt nærmere hva årsaken dreide seg om.» Han viser til at avisen kunne ha «foretatt grundigere undersøkelser og/eller sjekket det ut med Øberg». Vedrørende «Sanderudsaken» trekker klageren frem at Øberg «opptrådte som fagforeningsrepresentant og at «konflikten» dreide seg om sentrale demokratiske spilleregler».

TILSVARSRUNDEN:

Eidsvoll Ullensaker Blad avviser klagen og påstanden om at avisen har forsøkt «å skape et inntrykk av at Øbergs tidligere samarbeidsproblemer var årsak til at han ble suspendert fra sin stilling på Ahus.» Avisen hevder derimot at den har skrevet «en nøytral artikkel om et kritikkverdig forhold».

Det anføres videre at Øberg, «som er en samfunnstopp i hjemkommunen Eidsvoll i kraft av sitt virke som lege og som en engasjert politiker og skribent i lokalavisens debattsider, må tåle at det blir satt søkelys på hans virksomhet.» Det vises i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, om pressens samfunnsrolle.

Avisen innrømmer at det «som kan være kritikkverdig og som vi beklager, er at vi ikke satte inn denne setningen i saken 18.03.06: «EUB lyktes ikke i å oppnå kontakt med Hans Arvid Øberg før saken gikk i trykken»». Men dette forsvares med at «vi antar at han ikke ville kommentere saken, slik han hver gang avsto etter hvert som den utviklet seg».

Klageren opprettholder i tilsvarsrunden at «henvisningen til den konkrete saken (Vega/Sanderud) må [kunne oppfattes] som en indirekte dokumentasjon på at Hans Arvid Øberg er en person som har hatt samarbeidsproblemer/et anstrengt forhold til arbeidsgiver.»

Vedrørende avisens kildebruk, hevder klageren at avisen fremmet de omtalte «faktapåstander uten dokumentasjon», og trekker igjen frem at «i de nevnte henvisningssaker burde EUB klart ha kontaktet Hans Arvid Øberg.» Han mener det er «søkt å slutte […] at det er «lite trolig at han hadde kommentert saken»», og påpeker at «selv «samfunnstopper» burde vel i slike saker ha rett til å kommentere påstander som er servert som faktaopplysninger.» Klageren avslutter i denne sammenheng med å påpeke at «det at [Øberg] tidligere ga EUB beskjed om at han ikke ønsket noe polemikk med sin arbeidsgiver i avisen vedrørende den konkrete saken på Ahus, er noe ganske annet […]»

Eidsvoll Ullensaker Blad kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i tilsvarsrunden, og har derfor ingen ytterligere kommentarer i saken.

Sak nr. 067/06

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Eidsvoll Ullensaker Blads dekning av en suspensjonssak ved Ahus (tidligere Akershus Sentralsykehus). Klageren, en privatperson på vegne av den suspenderte psykiateren, mener avisen har brutt god presseskikk. Han anfører at den feilaktig forsøkte å fremstille tidligere påståtte forhold som årsaksforklaring til suspensjonen. Videre mener klageren at avisen burde ha undersøkt årsaksforholdet grundigere, og at den suspenderte overlegen burde ha fått kommentere saken samtidig.

Eidsvoll Ullensaker Blad avviser klagen, og mener den har omtalt det de betegner som kritikkverdige forhold på en nøytral måte. Avisen trekker også frem at den suspenderte psykiateren er en samfunnstopp i sin hjemkommune, og at han derfor må tåle at det blir satt søkelys på hans virksomhet. Videre hevdes det at redaksjonen antok at overlegen ikke ville kommentere saken, idet han tidligere hadde avslått dette.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som understreker at når det fremsettes sterke beskyldninger, skal de som utsettes for disse, så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at nyhetsreportasjen formidlet beskyldninger mot den suspenderte psykiateren av så sterk karakter, at det påla avisen en presseetisk plikt å innhente samtidig kommentar.

Eidsvoll Ullensaker Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. august 2006

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller
4